NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2670

Na temelju članka 146. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/18), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine«, broj 3/16 i 52/17), u članku 1., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i mogućnost korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u provođenju svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkog vijeća, utvrđenog stavkom 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 2., stavci 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena i potpise tih radnika.

(4) Prijedlog sadrži obavijest da predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, radi formiranja izbornog odbora, na skupu radnika predlaže svog člana i njegovog zamjenika u izbornom odboru, iz redova radnika zaposlenih kod poslodavca ili u organizacijskoj jedinici poslodavca.«.

Iza stavka 12., dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) U postupku utemeljenja prvog radničkog vijeća koji je započeo putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, potpis kojim se podržava prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, radnik može dati i na posebnoj izjavi, koju će dostaviti na način određen člankom 24. c stavkom 3. ovoga Pravilnika predlagatelju, koji je istu dužan priložiti prijedlogu.«.

Članak 3.

U članku 3., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i obavijest da svaki predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika koji će podnijeti listu kandidata za članove radničkoga vijeća, radi formiranja izbornog odbora, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od dana dostavljanja odluke, predlaže u pisanom obliku svog člana i njegovog zamjenika u izborni odbor.«.

Članak 4.

U naslovu iznad članka 7., riječ: »vieće« zamjenjuje se riječju: »vijeće«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 8., riječ: »izovoda« zamjenjuje se riječju: »izvoda«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1., iza riječi: »ovlašteni«, riječ: »da«, briše se.

U članku 11., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Popisi radnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže redne brojeve, imena i prezimena radnika po abecednom redoslijedu prezimena te njihov osobni identifikacijski broj koji se mora izuzeti od objave na popisima koji se objavljuju u skladu s ovim Pravilnikom.«.

Članak 7.

U članku 12., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Popis birača koji se objavljuje na oglasnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka sadrži redne brojeve, imena i prezimena radnika po abecednom redoslijedu prezimena, uputu da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača te potpis predsjednika izbornog odbora i datum objavljivanja popisa.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 4., točka 3. mijenja se i glasi:

»3) koji, najkasnije do završetka glasovanja na dan izbora, nije zaprimljen na adresi sjedišta poslodavca u zatvorenoj omotnici, a radniku je radi glasovanja bio uručen na način propisan člankom 7. stavkom 4. ovoga Pravilnika, ili koji nakon uručenja radniku na mjestu održavanja izbora, nije stavljen u glasačku kutiju.«.

Iza stavka 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. točke 3. ovoga članka, izborni odbor će zapisnikom o konačnim rezultatima izbora utvrditi važećim i onaj glasački listić koji je upućen preporučenom pošiljkom najkasnije na dan izbora na način propisan odredbom članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika i zaprimljen na toj adresi najkasnije do isteka trećeg radnog dana roka od dana objavljivanja zapisnika o prethodnim rezultatima izbora iz članka 18. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.«.

Članak 9.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

(1) U provođenju izbornog postupka propisanog ovim Pravilnikom, mogu se koristiti obrasci broj 1 – 20, koji su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) U provođenju izbornog postupka iz stavka 1. ovoga članka putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, može se koristiti obrazac broj 21, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 10.

U članku 24., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon okončanja postupka izbora pokrenutog na jedan od načina propisanih člankom 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, poslodavac kod kojeg je utemeljeno radničko vijeće dužan je ministarstvu nadležnom za rad, elektroničkim putem dostaviti podatke o utemeljenom radničkom vijeću u roku od deset dana od dana objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora iz članka 20. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 2., dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe o obvezi, rokovima i načinu dostave podataka o izabranim radničkim vijećima propisane stavkom 1. i 2. ovoga članka, ne primjenjuju se na podatke o drugim predstavnicima radnika koji su izabrani u postupku na kojega se sukladno Zakonu o radu ili drugom zakonu, na odgovarajući način primjenjuju ostale odredbe ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

Iza članka 24., dodaju se članci 24.a, 24.b, 24.c i 24.d te naslovi iznad njih koji glase:

»Aplikacija za dostavu podataka

Članak 24.a

(1) Ministarstvo, putem posebne aplikacije – Radnička vijeća (u daljnjem tekstu: aplikacija RV), prikuplja i u elektroničkom obliku obrađuje podatke iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Aplikacija RV sadrži:

1) formu za registraciju

2) formu za prijavu radi pristupa aplikaciji

3) formu za unos podataka (u daljnjem tekstu: forma FRV)

4) bazu podataka (u daljnjem tekstu: baza PRV) pojedinog poslodavca

5) bazu podataka o radničkim vijećima (u daljnjem tekstu: baza BRV)

(3) Forma za registraciju dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za prvu prijavu podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Forma za prijavu radi pristupa aplikaciji dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za svaku narednu prijavu osobe koja unosi podatke, radi ovlaštenog pristupa i rada u aplikaciji RV.

(5) Forma FRV u aplikaciji RV dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za dostavljanje i unos podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(6) Bazu PRV čine svi podaci iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, koji su za pojedinog poslodavca, putem forme za registraciju odnosno forme FRV, uneseni u odgovarajuća polja, odnosno koje je poslodavac dostavio ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom.

(7) Bazu BRV čine svi prikupljeni podaci koje su poslodavci dostavili ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom, a koristi se za analitičku obradu i izradu izvješća o podacima iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Obrada i korištenje podataka

Članak 24.b

(1) Poslove vezane za prikupljanje, obradu i korištenje podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, putem aplikacije RV za ministarstvo obavlja administrator (jedna ili više osoba), kojeg za obavljanje tih poslova posebno imenuje i ovlašćuje ministar nadležan za rad.

(2) Ovlašteni pristup aplikaciji RV, odnosno svim podacima koji su putem odgovarajuće forme uneseni i čine bazu BRV, može imati samo administrator iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslove dostavljanja podataka u skladu s člankom 24. stavkom 1., za poslodavca može obavljati osoba koja se putem forme za registraciju iz članka 24.a stavka 3. ovoga Pravilnika, nakon unosa podataka o poslodavcu te korištenjem zaporke i korisničkog imena, prijavila za rad u aplikaciji RV.

(4) Osoba iz stavka 3. ovoga članka, u smislu ovoga Pravilnika, je ovlaštena osoba za unos podataka o radničkim vijećima i može putem forme za prijavu iz članka 24.a stavka 4. ovoga Pravilnika, ostvariti ovlašteni pristup posebnoj formi FRV, u aplikaciji RV i bazi PRV agencije čiji je ovlaštenik.

(5) Ovlašteni pristup formi FRV i bazi PRV pojedinog poslodavca, može imati samo ovlaštena osoba za unos podataka o radničkim vijećima toga poslodavca i administrator ministarstva.

(6) Prikupljanje, obrada i korištenje podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, provodi se u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i propisima koji uređuju povjerljivost poslovnih podataka.

(7) Prikupljeni podaci iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika analiziraju se putem informatičkih alata iz aplikacije RV i objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva jednom godišnje za prethodnu godinu, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Provođenje postupaka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije

Članak 24. c

(1) Radi omogućavanja sudjelovanja radnika u postupcima izbora radničkog vijeća propisanim Zakonom o radu i ovim Pravilnikom, u okolnostima koje sprječavaju radnike da izravno sudjeluju u cijelom ili u nekom od dijelova propisanog postupka zbog više sile (elementarna nepogoda, epidemija i sl.) i drugih objektivnih ili osobnih stanja, poslodavac je dužan u tu svrhu osigurati radnicima upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija kojima u okviru obavljanja poslova i inače raspolaže (korištenje dodijeljene osobne adrese elektroničke pošte ili osobne adrese elektroničke pošte koju radnik poslodavcu navede kao svoju važeću adresu elektroničke pošte, obavještavanje putem određene poveznice na mrežnim stranicama poslodavca, korištenje video kontakta za održavanje sastanaka ili skupova i sl.).

(2) Poslodavac je dužan osigurati provođenje postupaka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije ukoliko je u mogućnosti istu organizirati prema tehničkim mogućnostima informacijsko-komunikacijske opreme koju koristi u organizacijskim jedinicama, u slučaju i na način iz stavka 1. ovoga članka, kada zahtjev za osiguranjem takvih materijalno-tehničkih uvjeta uputi predlagatelj iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika radi utemeljenja prvoga radničkoga vijeća, odnosno, kada ga uputi radničko vijeće iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika radi raspisivanja redovitih izbora ili ako ga uputi predsjednik radničkog vijeća iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika radi raspisivanja izvanrednih izbora.

(3) Poslodavac je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, očitovati se o mogućnosti provođenja postupka izbora radničkog vijeća putem informacijsko-komunikacijske tehnologije.

(4) Ako se postupak izbora provodi putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, poslodavac je dužan svim radnicima tijekom provođenja svih sastavnih dijelova toga postupka, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, omogućiti korištenje dodijeljene osobne adrese elektroničke pošte ili osobne adrese elektroničke pošte koju radnik poslodavcu navede kao svoju važeću adresu elektroničke pošte.

Članak 24. d

(1) Tijekom provođenja svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkoga vijeća, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, svi podnesci za koje je odredbama ovoga Pravilnika propisano da se podnose u pisanom obliku, mogu se podnijeti i u elektroničkom obliku, a naročito:

1) prijedlog podnositelja za utemeljenje prvoga radničkoga vijeća iz članka 2. stavka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika

2) prijedlog iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, svake skupine radnika koja nije ujedno i predlagatelj s popisom i podacima radnika te skupine

3) prijedlog iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, radi formiranja izbornog odbora

4) lista kandidata predlagatelja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja se dostavlja predsjedniku izbornog odbora,

5) izjava kandidata o pristanku na uvrštenje na listu kandidata iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika

6) prigovor iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika

7) prijava, odnosno prigovor iz članka 18. stavka 1. točke 7. i 8. ovoga Pravilnika

8) odluka o prijavi ili prigovoru iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom provođenja svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkoga vijeća, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sve obavijesti, pozivi, odluke, prijedlozi, liste, zapisnici ili popisi mogu se objaviti i u elektroničkom obliku, a naročito:

1) prijedlog iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika

2) odluka iz članka 2. stavka 8. ovoga Pravilnika

3) zapisnik iz članka 2. stavka 10. ovoga Pravilnika

4) odluka o provođenju izbora iz članka 2. stavka 12. i članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika

5) odluka o raspisivanju redovitih izbora i odluka o imenovanju izbornog odbora iz članka 3. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika

6) odluka o raspisivanju izvanrednih izbora iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika

7) obavijest o vremenu glasovanja iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika

8) lista kandidata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika

9) odluke i obavijesti izbornog odbora iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika

10) popis birača iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika

11) zapisnik o prethodnim rezultatima izbora iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika

12) odluka o ponavljanju izbornog postupka iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika

13) zapisnik o konačnim rezultatima izbora iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Svi prijedlozi, izjave, odluke, zapisnici, popisi i drugi akti za koje je odredbama ovoga Pravilnika propisano da sadrže potpis radnika podnositelja ili određenog ovlaštenika u ovom postupku, u postupku izbora radničkog vijeća putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kojem su dostavljeni elektroničkom poštom s osobne adrese koja je tom radniku dodijeljena kod poslodavca ili osobne adrese elektroničke pošte koju radnik poslodavcu naveo kao svoju važeću adresu elektroničke pošte, moraju biti dostavljeni na način da je potpis na aktima vidljiv (skeniranje potpisanog dokumenta, fotografija potpisanog dokumenta i sl.).

(4) Tijekom provođenja svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkog vijeća, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, svi sastanci i skupovi radnika mogu se održati putem video kontakta, a naročito skup iz članka 2. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Radi utvrđivanja pravilnosti i zakonitosti provođenja postupka izbora radničkog vijeća putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, izborni odbor je dužan cjelokupnu dokumentaciju izbornog postupka zaprimljenu u elektroničkom obliku, prikupiti te priložiti zapisniku iz članka 18. stavka 2., odnosno zapisniku iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ministar nadležan za rad će u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, imenovati i ovlastiti administratore iz članka 24.b stavka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje poslova vezanih za prikupljanje, obradu i korištenje podataka propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 13.

(1) Forma za registraciju, forma za prijavu radi pristupa aplikaciji te forma FRV objavit će se, u skladu s člankom 24.a stavkom 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od trideset dana od dana imenovanja administratora ministarstva.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka, na mrežnim stranicama ministarstva će se objaviti Uputa za pristup elektroničkoj usluzi.

Članak 14.

Korištenje elektroničke usluge dostavljanja, prikupljanja i obrade podataka iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika, započet će danom objave aplikacije RV, u dijelu koji se odnosi na formu za registraciju, formu za prijavu radi pristupa aplikaciji te formu FRV, na mrežnim stranicama ministarstva.

Članak 15.

Obrazac broj 21 iz članka 9. ovoga Pravilnika, kojim je dopunjen članak 23. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine«, broj 3/16 i 52/17), u prilogu je ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Postupci iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/01

Urbroj: 524-03-01-02/1-20-16

Zagreb, 4. prosinca 2020.

Ministar Josip Aladrović, v. r.

PRILOG

Obrazac broj 21

 

________________________

________________________

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

 

 

IZJAVA O PODRŽAVANJU PRIJEDLOGA ZA UTEMELJENJE RADNIČKOG VIJEĆA

Potpisom na ovoj izjavi potvrđujem da podržavam prijedlog predlagatelja _____________________________________________

__________________________________________________

za utemeljenje radničkog vijeća kod poslodavca.

Izjava se daje predlagatelju u skladu s člankom 2. stavkom 13., a kao prilog prijedlogu iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća.

____________________ (ime i prezime)

___________________ (potpis radnika)

 

 

 

Copyright © Ante Borić