Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 5. rujna 2019. godine donio je

 

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU NA KOJI OVLAŠTENI MJENJAČI OBAVLJAJU MJENJAČKE POSLOVE

pročišćeni tekst NN 85/19101/2068/22, 137/22

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuju:

1. uvjeti za obavljanje mjenjačkih poslova, i to:

a) elementi ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova

b) obilježja zaštićenog programa

c) uporaba certificiranog programa

2. način obavljanja mjenjačkih poslova

3. obveza i rokovi obavljanja izravne kontrole ovlaštenog mjenjača od strane ugovorne banke i

4. obveza izvješćivanja o prometu ovlaštenog mjenjača od strane ovlaštenog mjenjača i ugovorne banke.

(2) Ova se Odluka ne odnosi na mjenjačke poslove koje obavljaju banke.

Pojmovnik

Članak 2. (NN 68/22)

(1) Za potrebe ove Odluke pojmovi navedeni u ovom članku imaju sljedeće značenje:

1. Blagajničko mjesto jest dio mjenjačkog mjesta na kojem ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove sa strankom i za potrebe obavljanja tih poslova koristi se računalom u koje je ugrađen certificirani program te blagajnom za sigurno čuvanje eura, strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu.

2. Banka je kreditna institucija prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija koja ima odobrenje za rad Hrvatske narodne banke.

3. Certificirani program jest zaštićeni program za koji je Hrvatska narodna banka izdala certifikat.

4. Mjenjački automat (automat za otkup strane gotovine) jest elektronički uređaj koji omogućava otkup strane gotovine te koji se smatra mjenjačkim mjestom na kojem se obavljaju mjenjački poslovi po posebnim uvjetima, na način propisan člankom 11. ove Odluke.

5. Mjenjačka provizija jest iznos u eurima koji od stranke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke naplaćuje ovlašteni mjenjač u skladu s člankom 10. stavkom 6. ove Odluke, a koji se izračunava množenjem postotka mjenjačke provizije s rezultatom dijeljenja nominalnog iznosa stranoga gotovog novca ili čeka koji glasi na stranu valutu koji je predmet otkupa i primijenjenoga kupovnog tečaja eura prema toj stranoj valuti.

6. Mjenjačko mjesto jest prostorna i organizacijska jedinica ovlaštenog mjenjača u kojoj se obavljaju mjenjački poslovi, a može sadržavati jedno ili više blagajničkih mjesta te može biti dio poslovnog prostora u kojem se obavljaju i druge djelatnosti.

7. Odgovorna osoba ovlaštenog mjenjača jest osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravne osobe koja je ovlašteni mjenjač ili vlasnik obrta koji je ovlašteni mjenjač ili druga osoba kojoj je osoba ovlaštena za zastupanje ili vlasnik obrta dao u nadležnost vođenje mjenjačkih poslova, uključujući i osobu koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu.

8. Ovlašteni mjenjač jest mjenjač kako je to uređeno člankom 46. stavkom 2. Zakona o deviznom poslovanju.

9. Podnositelj zahtjeva jest rezident pravna osoba, trgovac pojedinac, obrtnik, pravna osoba u osnivanju te fizička osoba koja namjerava obavljati mjenjačku djelatnost kao trgovac pojedinac odnosno obrtnik, koji Hrvatskoj narodnoj banci podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

10. Potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa potpisana je izjava proizvođača zaštićenog programa da je program koji je predmet ugovora između njega i podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača, certificirala Hrvatska narodna banka.

11. Potvrda o autentičnosti ugrađenoga zaštićenog programa potpisana je izjava proizvođača zaštićenog programa da je ugrađeni program identičan onom programu za koji je s ovlaštenim mjenjačem sklopio ugovor o kupnji i za koji je izdao potvrdu o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa.

12. Predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova jest ugovor kojim se podnositelj zahtjeva i ugovorna banka obvezuju na sklapanje ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova.

13. Prigodno blagajničko mjesto jest blagajničko mjesto na kojem ovlašteni mjenjač na mjestu i u vrijeme održavanja priredaba, sajmova ili sličnih događanja obavlja mjenjačke poslove.

14. Brisan.

15. Brisan.

16. Radni dan jest svaki dan u kojemu ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove.

17. Brisan.

18. Brisan.

19. Ugovor o kupnji zaštićenog programa jest ugovor sklopljen između proizvođača zaštićenog programa i podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača, u kojem je točno utvrđen program koji je predmet ugovora i kojim podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, stječe pravo korištenja zaštićenog programa, a može biti sklopljen i pod uvjetom da stupi na snagu nakon dobivanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

20. Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova jest ugovor sklopljen između ugovorne banke i podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača, u skladu s člankom 3. ove Odluke, a koji može biti sklopljen i pod uvjetom da stupi na snagu nakon dobivanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

21. Ugovorna banka jest kreditna institucija prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija koja ima odobrenje za rad Hrvatske narodne banke, a čije odobrenje za rad sadržava i odobrenje za trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove, te s kojom je podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, sklopio ugovor ili predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

22. Zaštićeni program jest računalni program koji udovoljava svim zahtjevima iz članka 4. ove Odluke.

23. Povoljni kupovni tečaj za jedan euro jest broj koji je manji od temeljnoga kupovnog tečaja za jedan euro.

24. Povoljni prodajni tečaj za jedan euro jest broj koji je veći od temeljnoga prodajnog tečaja za jedan euro.

25. Temeljni kupovni tečaj za jedan euro jest najveći broj s kojim ovlašteni mjenjač dijeli svaku jedinicu strane valute pri zamjeni stranih novčanica, stranoga kovanog novca ili čekova nominiranih u stranoj valuti za novčanice ili kovani novac eura.

26. Temeljni prodajni tečaj za jedan euro jest najmanji broj s kojim ovlašteni mjenjač dijeli svaku jedinicu strane valute pri zamjeni novčanica i kovanog novca eura za strane novčanice i strani kovani novac.

(2) U smislu ove Odluke računalom se smatra i virtualno računalo, odnosno računalni program koji omogućava da dio računala djeluje kao zasebno računalo, a koje s računalom dijeli iste elemente sklopa.

Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova

Članak 3.

(1) Ugovorna banka može s jednim podnositeljem zahtjeva, odnosno ovlaštenim mjenjačem, sklopiti samo jedan ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

(2) Podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, za jedno mjenjačko mjesto može sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova samo s jednom bankom. Ako ovlašteni mjenjač ima više mjenjačkih mjesta, može sklopiti više ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, s različitim bankama.

(3) Ovlašteni mjenjač mora sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova za sva svoja mjenjačka mjesta.

(4) Ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova mora sadržavati popis mjenjačkih mjesta za koje ugovorna banka i podnositelj zahtjeva, odnosno ovlašteni mjenjač, sklapaju ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

(5) Ugovorna banka i ovlašteni mjenjač ugovaraju hoće li ovlašteni mjenjač pri obavljanju mjenjačkih poslova primjenjivati tečajeve s tečajne liste koju primjenjuje ugovorna banka ili tečajeve koje ovlašteni mjenjač sam određuje. Ako ovlašteni mjenjač i ugovorna banka ugovore da će ovlašteni mjenjač primjenjivati pri obavljanju mjenjačkih poslova tečajeve s tečajne liste ugovorne banke, a ovlašteni mjenjač kupuje stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu odnosno prodaje stranu gotovinu za koju se tečajevi ne nalaze na tečajnoj listi ugovorne banke, za tu stranu gotovinu i čekove ugovorna banka i ovlašteni mjenjač ugovaraju primjenu tečajeva koje ovlašteni mjenjač sam određuje.

(6) Ako ugovorom o obavljanju mjenjačkih poslova nije drugačije uređeno, ovlašteni mjenjač može, osim ugovornoj banci, stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu, a koji proizlaze iz obavljanja mjenjačkih poslova, prodavati i drugoj banci.

(7) Ovlašteni mjenjač ne može prava i/ili obveze iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova prenositi na treću osobu.

Zaštićeni program

Članak 4. (NN 68/22)

(1) Zaštićeni program jest računalni program koji omogućava:

1. izradu potvrda o otkupu i potvrda o prodaji te njihovo automatsko ispisivanje na pisaču

2. izradu izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«, »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«, »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, »Dnevnik prodaje strane gotovine«, »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«, »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%« i »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji« na osnovi svih unesenih podataka

3. izradu i primjenu najviše dviju tečajnih lista tijekom jednoga radnog dana

4. da se nijedna transakcija u jednom radnom danu ne može obaviti bez tečajne liste izrađene u tom radnom danu koja se primjenjuje u vrijeme provođenja transakcije

5. da se iskazivanje i obračun mjenjačke provizije može izvršiti ako se ovlašteni mjenjač bavi jedino otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ili, ako se bavi i otkupom i prodajom strane gotovine, samo pri otkupu stranih kovanica i

6. da se zapisi u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« bilježe prema vremenskom slijedu.

(2) Zaštićeni program mora omogućiti da se utvrdi jesu li prvotno pohranjeni podaci brisani, mijenjani ili dopunjavani.

(3) Zaštićeni program ne smije omogućiti izmjene, dopune i naknadno evidentiranje transakcija nakon zaključenja konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(4) Zaštićeni program mora sadržavati datoteku s nadzornim procedurama koje omogućavaju da se utvrdi jesu li uneseni podaci brisani, mijenjani ili dopunjavani, a koju izrađuje Hrvatska narodna banka.

(5) Zaštićeni program mora u svako doba omogućiti prikaz i ispis podataka o transakcijama obavljenima svakoga radnog dana u tekućoj i u prethodnoj kalendarskoj godini te prikaz i ispis izvješća iz stavka 1. ovog članka za svaki radni dan u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

(6) Potvrda o otkupu mora obvezno sadržavati:

1. tvrtku i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača

2. tvrtku ugovorne banke

3. naziv potvrde, koji glasi: »Potvrda o otkupu«

4. serijski broj

5. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice strane gotovine ili čeka koji je predmet otkupa u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima odnosno kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217 i koji se mijenja na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)

6. iznos otkupljene strane gotovine odnosno iznos otkupljenog čeka koji glasi na stranu valutu

7. tečaj koji je primijenjen pri otkupu strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu

8. protuvrijednost otkupljene strane gotovine ili čeka koji glasi na stanu valutu u eurima do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od tog dana u eurima

9. iznos obračunate mjenjačke provizije ako se ovlašteni mjenjač bavi jedino otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ili ako se ovlašteni mjenjač bavi i otkupom i prodajom strane gotovine (ali samo na potvrdama o otkupu koje se izdaju pri otkupu stranih kovanica), i to u eurima do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od tog dana u eurima10. datum i vrijeme transakcije (sat i minuta)

11. potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu (umjesto potpisa može biti strojno otisnuta šifra te osobe) i

12. serijski broj s tiskanog obrasca potvrde o otkupu, koji se unosi ako se ovlašteni mjenjač nije u trenutku kupnje, zbog opravdanih razloga, koristio certificiranim programom.

(7) Potvrda o prodaji mora obvezno sadržavati:

1. tvrtku i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača

2. tvrtku ugovorne banke

3. naziv potvrde, koji glasi: »Potvrda o prodaji«

4. serijski broj

5. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice strane gotovine koja je predmet prodaje u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima odnosno kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217 i koji se mijenja na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)

6. iznos prodane strane gotovine

7. tečaj koji je primijenjen u transakciji prodaje strane gotovine

8. protuvrijednost prodane strane gotovine u kunama do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od tog dana u eurima

9. oznaku za platni instrument u kunama, a od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u eurima (gotovina – GOT)

10. datum i vrijeme transakcije (sat i minuta)

11. potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu (umjesto potpisa može biti strojno otisnuta šifra te osobe) i

12. serijski broj s tiskanog obrasca potvrde o prodaji, koji se unosi ako se ovlašteni mjenjač nije u trenutku prodaje, zbog opravdanih razloga, koristio certificiranim programom.

(8) Prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini zaštićeni program mora omogućiti otvaranje poslovnih knjiga za novu godinu te mora završna stanja od prethodne kalendarske godine prenijeti kao početna stanja u novu kalendarsku godinu. Prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini serijski broj svake vrste transakcije i tečajne liste započinje brojem 1.

(9) Zaštićeni program mora udovoljavati i svim ostalim zahtjevima iz ove Odluke te biti u skladu s Uputom za izradu zaštićenog programa koja je sastavni dio ove Odluke.

Uporaba certificiranog programa

Članak 5.

(1) Ovlašteni mjenjač dužan je u obavljanju mjenjačkih poslova koristiti se na svakom blagajničkom mjestu računalom u koji je ugrađen certificirani program.

(2) Ovlašteni mjenjač dužan je sve transakcije povezane s mjenjačkim poslovanjem evidentirati uporabom certificiranog programa te ne smije provoditi transakcije povezane s mjenjačkih poslovanjem ako te transakcije nisu dio funkcionalnosti certificiranog programa.

(3) Ovlašteni mjenjač dužan je na svakom blagajničkom mjestu voditi sva izvješća uporabom certificiranog programa.

(4) Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« može biti izrađeno kao privremeno i kao konačno. Privremeno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« može se izraditi tijekom radnog dana. Prije izrade sljedeće tečajne liste ovlašteni mjenjač dužan je izraditi konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Konačno stanje blagajne u izvješću »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« jest zbroj početnog stanja i svih obavljenih transakcija za svaku valutu posebno, na temelju primjene jedne tečajne liste. Konačno stanje blagajne uspoređuje se s iznosom gotovine i čekova u blagajni, a moguće se razlike zasebno knjiže u poslovne knjige.

(5) Ako ovlašteni mjenjač tijekom istoga radnog dana mijenja tečajnu listu, prije izmjene tečajne liste dužan je izraditi konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

(6) Izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« potpisuje odgovorna osoba ovlaštenog mjenjača ili osoba koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu.

(7) Podaci iz izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« unose se u poslovne knjige.

(8) Kada se zbog opravdanih razloga ovlašteni mjenjač ne može koristiti certificiranim programom, dužan je voditi izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« ručno te nakon prestanka tih razloga unijeti podatke o obavljenim transakcijama za određeni radni dan i voditi sva obvezna izvješća s pomoću certificiranog programa, u skladu s Odlukom.

(9) Za korištenje računalnim programom koji nije certificiran odgovorna je, osim ovlaštenog mjenjača, i osoba koja ga je ugradila ili izvršila naknadne preinake.

(10) Ovlašteni mjenjač ne smije se koristiti certificiranim programom za evidentiranje transakcija koje ne proizlaze iz mjenjačke djelatnosti, uključujući primanje i davanje novčanih pozajmica.

Način obavljanja mjenjačkih poslova

Članak 6. (NN 101/20)

(1) Ovlašteni mjenjači smiju mjenjačke poslove obavljati samo sa sljedećim strankama:

– rezidentima iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona o deviznom poslovanju i

– fizičkim osobama nerezidentima iz članka 2. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju.

(2) Ovlašteni mjenjač na jednom mjenjačkom mjestu može samo:

1. kupovati stranu gotovinu i/ili otkupljivati čekove koji glase na stranu valutu i prodavati stranu gotovinu ili

2. samo kupovati stranu gotovinu i/ili otkupljivati čekove koji glase na stranu valutu.

(3) Ovlašteni mjenjač otkupljuje stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu isključivo za gotovinu u eurima te prodaje stranu gotovinu isključivo za gotovinu u eurima.

(4) Ovlašteni mjenjač ne smije prodavati stranu gotovinu za čekove niti naplaćivati stranu gotovinu putem platnih kartica ili drugih platnih instrumenata.

(5) Ako ovlašteni mjenjač otkupljuje od stranaka iz stavka 1. ovog članka stranu gotovinu s kojom ne trguje ugovorna odnosno druga banka, smije je, osim strankama iz stavka 1. ovog članka, prodavati u inozemstvu.

Članak 7. (NN 101/20,  68/22)

(1) Ovlašteni mjenjač može obavljati mjenjačke poslove na jednom ili na više mjenjačkih mjesta.

(2) Mjenjačko mjesto u zračnoj luci i pristaništu ne može biti smješteno u prostoru namijenjenom za dolazak putnika u međunarodnom prometu odnosno na cestovnom graničnom prijelazu ne može biti smješteno između carinske i/ili policijske kontrole Republike Hrvatske i carinske i/ili policijske kontrole susjedne države.

(3) Ovlašteni mjenjač mora, osim mjera za smanjenje rizika i poboljšanje zaštite osoba koje obavljaju mjenjačke poslove u skladu s propisom kojim je uređena zaštita novčarskih institucija, na svakome mjenjačkom mjestu također imati:

1. presliku odobrenja Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova

2. istaknut natpis »Mjenjačnica«; ako ovlašteni mjenjač u istome poslovnom prostoru osim mjenjačkih obavlja i druge poslove, natpis »Mjenjačnica« mora istaknuti u dijelu prostora u kojem obavlja samo mjenjačke poslove

3. istaknutu važeću tečajnu listu s tečajevima stranih valuta kojima trguje, na mjestu i na način vidljiv strankama

4. istaknutu informaciju o tome koristi li se tečajnom listom koju primjenjuje njegova ugovorna banka ili se koristi vlastitom tečajnom listom, na mjestu i na način vidljiv strankama

5. iznimno od točke 4. ovog stavka, ako se ovlašteni mjenjač na određenome mjenjačkom mjestu koristi tečajevima s tečajne liste koju primjenjuje ugovorna banka, a na tom mjenjačkom mjestu trguje i valutama kojima ne trguje ugovorna banka, dužan je na mjestu i na način vidljiv strankama istaknuti i informaciju o tome za koje se valute koristi tečajevima koje sam određuje

6. istaknutu obavijest o postotku mjenjačke provizije (ako ovlašteni mjenjač naplaćuje mjenjačku proviziju) na mjestu i na način vidljiv strankama

7. istaknutu obavijest o tvrtki ugovorne banke s kojom ima sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova za to mjenjačko mjesto, na mjestu i na način vidljiv strankama i

8. na mjestu i na način vidljiv strankama obavijest sljedećeg sadržaja: »Za svaku kupnju ili prodaju strane gotovine i otkup čekova koji glase na stranu valutu mjenjačnica vam je dužna izdati potvrdu o otkupu odnosno potvrdu o prodaji.«

(4) Natpis iz stavka 3. točke 2., informacije iz točaka 4. i 5. te obavijesti iz točaka od 6. do 8. ovog članka moraju biti napisane na hrvatskom i engleskom jeziku.

(5) Ako se ovlašteni mjenjač u istome poslovnom prostoru, osim mjenjačkom djelatnosti, bavi i drugim djelatnostima, a stranu gotovinu i čekove drži u trezoru, gotovina i čekovi koji proizlaze iz mjenjačke djelatnosti moraju biti odvojeni od gotovine i čekova koji proizlaze iz obavljanja druge djelatnosti.

(6) Ovlašteni mjenjač unutar mjenjačkog mjesta ne smije imati gotovinu ili čekove koji nisu evidentirani certificiranim programom ili za koje ne postoji odgovarajuća dokumentacija.

(7) Za potrebe nadzora nadzornog tijela iz članka 58. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju i izravne kontrole ugovorne banke, na svakome mjenjačkom mjestu treba biti raspoloživa i sljedeća dokumentacija:

1. preslika ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova za to mjenjačko mjesto

2. preslika rješenja o upisu mjenjačke djelatnosti u sudski odnosno obrtni registar

3. potvrda o autentičnosti ugovorenoga zaštićenog programa

4. tečajne liste ovlaštenog mjenjača, potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji i izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«, »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, »Dnevnik prodaje strane gotovine« »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«, »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«, »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%« te »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji« na mediju za automatsku obradu podataka, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu, te na elektromagnetskoj/digitalnoj vanjskoj memoriji, za tekuću i dvije prethodne kalendarske godine

5. tečajne liste ugovorne banke za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu

6. potpisane potvrde banaka o otkupu strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu, a koji proizlaze iz obavljanja mjenjačkih poslova, te potpisani dokumenti »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu«, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu

7. potpisana izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« i »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, za tekuću kalendarsku godinu, odvojena od dokumentacije za ostalo poslovanje, ako se obavlja u istome poslovnom prostoru

8. dokumenti na osnovi kojih je ovlašteni mjenjač izvršio uplate gotovine u eurima i strane gotovine te isplate gotovine u eurima, strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu

9. dokumentacija u skladu s propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, i to: pisane politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma te način provođenja procjene rizika svake povremene transakcije u iznosu jednakom ili većem od iznosa propisanog propisom kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(8) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu dužne su Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu omogućiti obavljanje izravnog nadzora, a ugovornoj banci obavljanje izravne kontrole.

(9) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu moraju se znati koristiti certificiranim programom koji je instaliran na računalu s pomoću kojeg obavljaju mjenjačke poslove, u skladu s člankom 5. stavkom 1. ove Odluke.

(10) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove od vlastitog novca na mjenjačkom mjestu smiju imati samo eure, i to do iznosa od 150,00 eura.

(11) Ovlašteni mjenjač može otvoriti prigodno blagajničko mjesto. Ovlašteni mjenjač mora najkasnije osam dana prije otvaranja prigodnoga blagajničkog mjesta sklopiti dodatak ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova za to blagajničko mjesto. Presliku takvog ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ugovorna banka dužna je dostaviti Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu u roku od tri radna dana od dana njegova potpisivanja.

(12) Na prigodno blagajničko mjesto na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke. Ako okolnosti na prigodnome blagajničkom mjestu ne omogućavaju primjenu certificiranog programa, ovlašteni mjenjač mjenjačke poslove obavlja ručno i upotrebljava tiskane obrasce potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, uz obvezu da podatke s potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji unese u certificirani program koji se nalazi na mjenjačkom mjestu, najkasnije sljedeći radni dan toga mjenjačkog mjesta.

(13) O kupnjama i prodajama strane gotovine te otkupu čekova koji glase na stranu valutu ovlašteni mjenjač obvezan je jedanput u tekućem mjesecu, a najkasnije (uključujući) sedmoga kalendarskog dana u tekućem mjesecu dostaviti ugovornoj banci, za svako mjenjačko mjesto koje je predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« za prethodni kalendarski mjesec. Kada je sedmi kalendarski dan u tekućem mjesecu subota, nedjelja ili blagdan, rok za dostavljanje »Izvješća o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« produžuje se na prvi sljedeći dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan.

(14) Ako ovlašteni mjenjač ima sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s više banaka, svakoj ugovornoj banci dostavlja »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« za sva mjenjačka mjesta koja su predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljenog s pojedinom ugovornom bankom.

(15) Ovlašteni mjenjač dužan je dostaviti banci s kojom namjerava sklopiti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova podatke o sljedećem:

– adresi mjenjačkog mjesta / adresama mjenjačkih mjesta koja su predmet predugovora odnosno ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, s detaljnim opisom lokacije mjenjačkog mjesta ako na istoj adresi postoji više mjenjačkih mjesta istoga ovlaštenog mjenjača

– imenu i prezimenu odgovorne osobe i broju telefona

– razdoblju tijekom kalendarske godine u kojem namjerava obavljati mjenjačke poslove na svakome mjenjačkom mjestu koje je predmet predugovora odnosno ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova

– danima u tjednu u kojima namjerava obavljati mjenjačke poslove te dnevnom radnom vremenu tijekom kojeg namjerava obavljati mjenjačke poslove na svakome mjenjačkom mjestu koje je predmet predugovora odnosno ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova i

– adresi/adresama mjenjačkih mjesta iz članka 11. stavka 5. odnosno 6. odnosno 7. ove Odluke ako namjerava obavljati mjenjačke poslove s pomoću mjenjačkog/mjenjačkih automata.

(16) Ovlašteni mjenjač dužan je dostaviti ugovornoj banci obavijest o promjeni podataka iz stavka 15. ovog članka u roku od pet kalendarskih dana od dana nastanka promjene, poštom ili e-poštom.

(17) Ovlašteni mjenjač dužan je postupati u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 8.

(1) Ovlašteni mjenjač koji ima više mjenjačkih mjesta dužan je omogućiti daljinsko povezivanje računala na svim mjenjačkim mjestima, za potrebe nadzora.

(2) Podaci za pristupanje računalima na drugim mjenjačkim mjestima moraju biti pohranjeni na svakom mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ovlašteni mjenjač iz stavka 1. ovog članka treba na svakom mjenjačkom mjestu omogućiti ispis svih izvješća propisanih Uputom iz članka 4. stavka 9. ove Odluke, u prenosivom formatu (PDF, engl. Portable Document Format), kako bi se izvješća s drugih mjenjačkih mjesta mogla ispisati na mjenjačkom mjestu na kojem se obavlja nadzor.

Članak 9.

(1) Ovlašteni mjenjač obvezan je predati strankama, u trenutku kada od njih kupi stranu gotovinu ili čekove koji glase na stranu valutu odnosno u trenutku kada im proda stranu gotovinu, potvrdu o otkupu odnosno potvrdu o prodaji.

(2) Pri evidentiranju transakcije storniranja potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji treba biti naveden razlog storniranja.

(3) Kada se zbog opravdanih razloga ovlašteni mjenjač ne može koristiti certificiranim programom, koristi se tiskanim obrascima potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, s unaprijed otisnutim serijskim brojevima. Ovlašteni mjenjač dužan je voditi evidenciju o iskorištenim tiskanim obrascima potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji. Tiskani obrasci potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji izrađuju se u kopiji. Originale tiskanih obrazaca potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji ovlašteni mjenjač predaje strankama, a kopije zadržava za sebe te ih je dužan čuvati za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu, na mjenjačkom mjestu na kojem je obavljena kupnja odnosno prodaja.

(4) Nakon što se otklone opravdani razlozi zbog kojih se ovlašteni mjenjač nije mogao koristiti certificiranim programom, dužan je uz pomoć certificiranog programa unijeti podatke s ručno ispisanih tiskanih obrazaca potvrda o otkupu odnosno potvrda o prodaji, uključujući i serijski broj iskorištenoga tiskanog obrasca.

Članak 10. (NN 101/2068/22137/22)

(1) Tijekom jednoga radnog dana ovlašteni mjenjač može na jednome mjenjačkom mjestu primjenjivati najviše dvije tečajne liste.

(2) Ako se ovlašteni mjenjač bavi otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu i prodajom strane gotovine, za svaku stranu valutu kojom trguje mora na tečajnoj listi istaknuti njezin temeljni kupovni i temeljni prodajni tečaj.

(3) Na tečajnoj listi ovlašteni mjenjač može istaknuti povoljne kupovne odnosno povoljne prodajne tečajeve. Uz povoljne tečajeve moraju biti navedeni minimalni iznosi u eurima ili u stranoj valuti za koje vrijede ti povoljni tečajevi.

(4) Na tečajnoj listi najpovoljniji prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu ne smije biti jednak ili viši od njegova najpovoljnijega kupovnog tečaja za istu valutu. Po prodajnom tečaju za stranu valutu koji je viši od njegova temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu ovlašteni mjenjač može prodavati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu samo banci.

(5) U svakome radnom danu najpovoljniji prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu ne smije biti viši od kupovnog tečaja ugovorne banke za gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu.

(6) Mjenjačku proviziju smije naplatiti od stranke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke ovlašteni mjenjač koji samo otkupljuje stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu te ovlašteni mjenjač koji i otkupljuje i prodaje stranu gotovinu, ali samo pri otkupu stranih kovanica.

(7) Ovlašteni mjenjač iz stavka 6. ovog članka dužan je na tečajnoj listi navesti iznos postotka mjenjačke provizije.

(8) Ako se ovlašteni mjenjač iz stavka 6. ovog članka na mjenjačkom mjestu bavi i otkupom i prodajom strane gotovine, dužan je staviti na mjestu i na način vidljiv strankama obavijest da mjenjačku proviziju naplaćuje isključivo pri otkupu stranih kovanica.

(9) Radi izrade, testiranja i certificiranja zaštićenih programa za potrebe pripreme za uvođenje eura odnosno nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na tečajnoj listi ovlaštenog mjenjača najpovoljniji prodajni tečaj za jedan euro ne smije biti jednak ili viši od najpovoljnijega kupovnog tečaja za jedan euro.

Obavljanje mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata

Članak 11. (NN 68/22)

(1) Ovlašteni mjenjač smije upotrebljavati mjenjački automat samo za otkup strane gotovine u novčanicama.

(2) Ovlašteni mjenjač dužan je mrežno povezati mjenjački automat s računalom iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

(3) Ovlašteni mjenjač dužan je računalo iz stavka 2. ovog članka držati na mjenjačkom mjestu te ga smije upotrebljavati samo za evidentiranje podataka koji se odnose na transakcije koje su u vezi s obavljanjem mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata.

(4) Ako ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove s pomoću više mjenjačkih automata, svaki mjenjački automat mora biti povezan sa zasebnim računalom.

(5) Ovlašteni mjenjač mora računalo iz stavka 3. ovog članka držati na mjenjačkom mjestu koje je najbliže mjestu na kojem se nalazi mjenjački automat s kojim je to računalo mrežno povezano.

(6) Osim na mjenjačkom mjestu iz stavka 5. ovog članka ovlašteni mjenjač može računalo iz stavka 3. ovog članka držati na mjenjačkom mjestu s kojeg obavlja opskrbu mjenjačkog automata gotovinom u eurama.

(7) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, ako ovlašteni mjenjač u istom gradu ili općini ima više mjenjačkih mjesta i više mjenjačkih automata, računalo iz stavka 3. ovog članka može držati na jednom mjenjačkom mjestu u tom gradu ili općini.

(8) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, ovlašteni mjenjač koji obavlja mjenjačke poslove s pomoću mjenjačkog automata koji se nalazi u istom prostoru u kojem ovlašteni mjenjač obavlja i druge djelatnosti, a u kojem nema mjenjačko odnosno blagajničko mjesto u smislu članka 2. stavka 1. točke 5. i članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, računalo iz stavka 3. ovog članka može držati u prostoru u kojem se nalazi mjenjački automat i u kojem obavlja i druge djelatnosti.

(9) Ovlašteni mjenjač dužan je u računalo iz stavka 3. ovog članka ugraditi certificirani program.

(10) Ovlašteni mjenjač dužan je prenijeti mrežnom vezom podatke o obavljenim transakcijama otkupa strane gotovine na mjenjačkom automatu na računalo iz stavka 3. ovog članka i osigurati njihov prijenos u certificirani program u realnom vremenu, a u slučaju prekida komunikacijske veze između računala iz stavka 3. ovog članka i mjenjačkog automata, odmah po njenoj uspostavi.

(11) Ovlašteni mjenjač dužan je izraditi tečajnu listu koju primjenjuje pri obavljanju mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata na računalu iz stavka 3. ovog članka, upotrebom certificiranog programa, a podatke s tečajne liste dužan je prenijeti mrežnom vezom u mjenjački automat prije provođenja prve transakcije u radnom danu.

(12) Ovlašteni mjenjač dužan je prenijeti mrežnom vezom podatke o transakciji koja prati polaganje gotovine u eurima u mjenjački automat ili podizanje gotovine u eurima iz mjenjačkog automata te o transakciji koja prati podizanje otkupljene strane gotovine iz mjenjačkog automata, s mjenjačkog automata na računalo iz stavka 3. ovog članka u trenutku punjenja odnosno pražnjenja mjenjačkog automata.

(13) Ovlašteni mjenjač ne smije pri obavljanju mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata primjenjivati povoljne kupovne tečajeve.

(14) Ovlašteni mjenjač mora osigurati da se pri provođenju transakcija otkupa strane gotovine s pomoću mjenjačkog automata izdaju potvrde o otkupu na kojima će biti sljedeći podaci:

1. tvrtka i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača

2. tvrtka ugovorne banke

3. naziv potvrde, koji glasi: »Potvrda o otkupu«

4. serijski broj potvrde koji dodjeljuje mjenjački automat

5. brojčana i slovna oznaka otkupljene strane gotovine, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji je sastavni dio Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

6. iznos otkupljene strane gotovine

7. tečaj koji je primijenjen pri otkupu strane gotovine

8. postotak i iznos mjenjačke provizije, ako je ovlašteni mjenjač naplaćuje

9. iznos isplaćene gotovine u eurima

10. datum i vrijeme transakcije (sat i minuta) i

11. broj telefona ovlaštenog mjenjača za informacije i reklamacije.

(15) Ovlašteni mjenjač dužan je držati dokumentaciju iz članka 7. stavka 7. ove Odluke, a koja se odnosi na obavljanje mjenjačkih poslova s pomoću mjenjačkog automata, na mjenjačkom mjestu iz stavka 5. odnosno stavka 6. odnosno stavka 7. ovog članka, odnosno u prostoru u kojem obavlja i druge djelatnosti, u skladu sa stavkom 8. ovog članka.

(16) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača, osobe koje obavljaju mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu iz stavka 5. odnosno stavka 6. odnosno 7. ovog članka i osobe koje obavljaju druge djelatnosti u poslovnom prostoru iz stavka 8. ovog članka dužne su Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu omogućiti obavljanje izravnog nadzora računala iz stavka 3. ovog članka, dokumentacije iz stavka 15. ovog članka i mjenjačkog automata.

(17) Iznos strane gotovine pri pojedinom otkupu s pomoću mjenjačkog automata ne smije biti veći od protuvrijednosti iznosa od 350,00 eura.

(18) O otkupu strane gotovine s pomoću mjenjačkog automata ovlašteni mjenjač dužan je izvijestiti ugovornu banku na način propisan člankom 7. stavkom 13. ove Odluke.

(19) Ovlašteni mjenjač koji mjenjačke poslove obavlja s pomoću mjenjačkog automata dužan je pri isplati novčanica eura i kovanog novca eura i lipa postupati u skladu s propisima  kojima su uređeni uvjeti redistribuiranja novčanica i kovanog novca eura i lipa.

(20) Ovlašteni mjenjač dužan je postupiti u slučaju zadržavanja sumnjive ili krivotvorene strane novčanice prema važećim zakonskim propisima.

Članak 12.

(1) Ovlašteni mjenjač mora imati na svakome blagajničkom mjestu blagajnu za sigurno čuvanje eura, strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu. U blagajni namijenjenoj za čuvanje eura, strane gotovine i čekova ovlašteni mjenjač može držati samo čekove i gotovinu koji proizlaze iz obavljanja mjenjačkih poslova i gotovinu koja je namijenjena za obavljanje mjenjačkih poslova.

(2) Ovlašteni mjenjač smije prenositi stranu gotovinu iz blagajne na jednome mjenjačkom mjestu u blagajnu na drugome mjenjačkom mjestu.

(3) Ovlašteni mjenjač može prenositi gotovinu u eurima između svoje blagajne namijenjene obavljanju mjenjačkih poslova i svoje blagajne namijenjene obavljanju drugih djelatnosti, pri čemu mora uporabom certificiranog programa evidentirati podizanje odnosno polaganje gotovine u eurima radi prijenosa između blagajna s različitim namjenama te uz uvjet da prijenos gotovine u eurima između blagajna s različitim namjenama može izvršiti samo ako prijenos nije protivan postupanju u skladu s propisom kojim se uređuje postupak fiskalizacije u prometu gotovinom, osobito u dijelu koji se odnosi na blagajnički maksimum.

(4) Euro protuvrijednost strane gotovine na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu od drugoga mjenjačkog mjesta, evidentira se u certificiranom programu s pomoću transakcije koja je propisana Uputom iz članka 4. stavka 9. ove Odluke te po temeljnome kupovnom tečaju koji se primjenjuje na mjenjačkom mjestu koje šalje stranu gotovinu, za dan kada je evidentirana isplata strane gotovine na mjenjačkom mjestu koje šalje stranu gotovinu.

(5) U slučaju prijenosa strane gotovine iz stavka 2. ovog članka mjenjačko mjesto koje prima stranu gotovinu mora imati s pomoću certificiranog programa izrađen i ispisan dokument koji se odnosi na isplatu strane gotovine na mjenjačkom mjestu s kojeg se strana gotovina prenosi.

Ispisani dokument mora potpisati osoba koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu s kojeg se strana gotovina prenosi.

(6) U slučaju kada ovlašteni mjenjač prodaje stranu gotovinu drugoj banci, u skladu s člankom 3. stavkom 6. ove Odluke, dužan je toj banci dostaviti dokument koji je ispisao uz upotrebu certificiranog programa, s akronimom IZDFC05 te koji je u vezi sa stranom gotovinom koju prodaje.

Polaganje i podizanje strane gotovine u ugovornoj banci

Članak 13.

(1) Ovlašteni mjenjač smije polagati stranu gotovinu koja proizlazi iz obavljanja mjenjačkih poslova na svoj račun u banci te podizati stranu gotovinu s tog računa ako je namijenjena za obavljanje mjenjačkih poslova.

(2) Račun iz stavka 1. ovog članka ovlaštenom mjenjaču smije otvoriti samo ugovorna banka.

(3) Nije dopušteno prenositi devizna sredstva koja se nalaze na računu otvorenom za obavljanje mjenjačkih poslova kod ugovorne banke na drugi račun ovlaštenog mjenjača i obratno, niti s njega obavljati devizna plaćanja ili na taj račun primati devizne naplate s osnove drugih poslova.

(4) Pri polaganju strane gotovine na račun iz stavka 1. ovog članka ovlašteni mjenjač mora banci dostaviti, uz odgovarajući nalog za plaćanje, i ispis iz certificiranog programa, s akronimom IZDFC03.

Obveze ugovorne banke

Članak 14.

(1) Ugovorna banka obavlja izravnu kontrolu na svakome mjenjačkom mjestu koje je navedeno u ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljenom s pojedinim ovlaštenim mjenjačem.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovorna banka obavlja izravnu kontrolu mjenjačkog automata samo na mjenjačkom mjestu iz članka 11. stavka 5. odnosno stavka 6. odnosno stavka 7. ove Odluke.

(3) Izravna kontrola ugovorne banke iz stavaka 1. i 2. ovog članka odnosi se na provjeru toga ispunjava li ovlašteni mjenjač svoje obveze iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova te obavlja li mjenjačke poslove u skladu s ovom Odlukom.

(4) Ugovorna banka dužna je obaviti izravnu kontrolu poslovanja svakoga mjenjačkog mjesta ovlaštenog mjenjača najmanje jednom u kalendarskoj godini.

(5) Ako ovlašteni mjenjač, u skladu s ugovorom o obavljanju mjenjačkih poslova, obavlja mjenjačke poslove tijekom cijele kalendarske godine, razdoblje između izravne kontrole koju je ugovorna banka obavila u prethodnoj kalendarskoj godini i koju namjerava obaviti u tekućoj kalendarskoj godini ne može biti kraće od tri mjeseca ni duže od 15 mjeseci.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, ako ugovorna banka u svakoj kalendarskoj godini obavlja više od jedne izravne kontrole mjenjačkog mjesta ovlaštenog mjenjača, razdoblje između posljednje izravne kontrole u prethodnoj kalendarskoj godini i prve izravne kontrole u tekućoj kalendarskoj godini može biti kraće od tri mjeseca.

(7) O obavljenoj izravnoj kontroli ugovorna banka sastavlja zapisnik, koji potpisuje njezin kontrolor i odgovorna osoba ovlaštenog mjenjača.

(8) Ako ugovorna banka utvrdi da se ovlašteni mjenjač ne pridržava odredaba ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ili ove Odluke, u zapisniku će to utvrditi i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, koji ne može biti duži od 30 radnih dana od dana potpisivanja zapisnika. Jedan primjerak takvog zapisnika ugovorna banka dostavlja Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu u roku od pet radnih dana od dana obavljene izravne kontrole.

(9) Ne dovodeći u pitanje obvezu ugovorne banke iz stavka 4. ovog članka, u slučaju iz stavka 8. ovog članka ugovorna će banka u roku od 30 radnih dana od dana isteka roka za otklanjanje nepravilnosti provesti ponovnu izravnu kontrolu.

(10) Ako ugovorna banka pri ponovnoj izravnoj kontroli iz stavka 9. ovog članka utvrdi da nepravilnosti nisu uklonjene, dužna je odmah raskinuti ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova te jedan primjerak zapisnika i obavijest o raskidu ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova dostaviti Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu u roku od tri radna dana od dana kada je obavljena ponovna izravna kontrola ovlaštenog mjenjača.

(11) Ugovorna banka dužna je voditi evidenciju o sklopljenim, izmijenjenim, dopunjenim i raskinutim ugovorima i predugovorima s ovlaštenim mjenjačima.

(12) Ugovorna banka dužna je Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu dostaviti sljedeće podatke iz sklopljenih ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova: podatak o tvrtki ugovorne banke i ovlaštenog mjenjača, adresi sjedišta ovlaštenog mjenjača, adresi mjenjačkog mjesta / adresama mjenjačkih mjesta koja su predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, s detaljnim opisom lokacije mjenjačkog mjesta, ako na istoj adresi postoji više mjenjačkih mjesta istoga ovlaštenog mjenjača te imenu i prezimenu odgovorne osobe, kao i broju telefona ovlaštenog mjenjača.

(13) Uz podatke iz stavka 12. ovog članka ugovorna banka dužna je Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu dostaviti i podatke o kalendarskom razdoblju u kalendarskoj godini te dnevnom radnom vremenu po danima u tjednu u tom kalendarskom razdoblju tijekom kojih ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove na svakome mjenjačkom mjestu. Ako ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove s pomoću mjenjačkog/mjenjačkih automata, obavijest iz stavka 12. ovog članka mora sadržavati i podatak o adresi/adresama mjenjačkih mjesta iz članka 11. stavka 5. odnosno stavka 6. odnosno stavka 7. odnosno stavka 8. ove Odluke.

(14) Ugovorna banka dužna je Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu dostaviti podatke iz stavaka 12. i 13. ovog članka, ako su podaci izmijenjeni odnosno dopunjeni u odnosu na podatke iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, a na temelju obavijesti ovlaštenog mjenjača u skladu s obvezom ovlaštenog mjenjača iz članka 7. stavka 16. ove Odluke.

(15) Podatke iz stavaka 12. i 13. ovog članka, iz ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljenih tijekom prethodnoga kalendarskog mjeseca te informaciju o izmijenjenim podacima na temelju obavijesti ovlaštenog mjenjača iz članka 7. stavka 16. ove Odluke, zaprimljenu tijekom prethodnoga kalendarskog mjeseca, kao i informaciju o ugovorima o obavljanju mjenjačkih poslova raskinutima tijekom prethodnoga kalendarskog mjeseca, ugovorna banka dužna je dostaviti Ministarstvu financija – Financijskom inspektoratu do 15. dana u tekućem mjesecu.

(16) Ugovorna banka dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o ovlaštenom mjenjaču s kojim ima sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova, a koji nije započeo obavljati mjenjačke poslove u roku od 180 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

(17) Ugovorna banka dužna je obavijest iz stavka 16. ovog članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci odmah nakon što sazna da je protekao rok u kojem je ovlašteni mjenjač trebao započeti s obavljanjem mjenjačkih poslova. Obavijest ugovorne banke mora sadržavati informacije i dokaze o obavljenim radnjama na temelju kojih je utvrđeno da ovlašteni mjenjač nije započeo obavljati mjenjačke poslove u roku od 180 dana od dana izdavanja odobrenja.

(18) Obveza ugovorne banke iz stavka 16. ovog članka postoji i onda ako raskine ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova tijekom razdoblja ili nakon isteka razdoblja od 180 dana tijekom kojeg ovlašteni mjenjač nije započeo obavljati mjenjačke poslove.

(19) Na osnovi »Izvješća o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« zaprimljenih od ovlaštenih mjenjača ugovorna je banka dužna, najkasnije (uključujući) petnaestoga kalendarskog dana u tekućem mjesecu, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« u XML formatu, u skladu s XSD shemom propisanom u Uputi iz članka 4. stavka 9. ove Odluke, za sve ovlaštene mjenjače s kojima ima sklopljene ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova, za prethodni kalendarski mjesec.

(20) Ako ovlašteni mjenjač za dva uzastopna mjeseca, tijekom kojih prema ugovoru s bankom obavlja mjenjačke poslove, nijednom ne dostavi ugovornoj banci »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« odnosno ako iz izvješća za dva uzastopna mjeseca, tijekom kojih prema ugovoru o obavljanju mjenjačkih poslova obavlja mjenjačke poslove, proizlazi da nema prometa, ugovorna je banka o tome dužna obavijestiti Ministarstvo financija – Financijski inspektorat u roku od deset radnih dana od isteka drugoga uzastopnog mjeseca.

(21) Ako ugovorna banka i ovlašteni mjenjač sklope ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova za mjenjačko mjesto na kojem se mjenjački poslovi obavljaju s pomoću mjenjačkog automata, o tom ovlaštenom mjenjaču i mjenjačkom mjestu ugovorna je banka dužna obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u roku od osam radnih dana od dana sklapanja ugovora.

(22) Ugovorna banka dužna je ovlaštenog mjenjača obavještavati o puštanju u optjecaj i obilježjima stranih novčanica, povlačenju iz optjecaja stranih novčanica te o pojavi i obilježjima krivotvorenih stranih novčanica.

(23) Iznimno od članka 2. točke 16. ove Odluke, za potrebe ovog članka, radnim danom smatra se dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan.

Članak 14.a (NN 68/22)

(1) O uvjetima i načinu prikupljanja ponuda zaštićenih programa radi izdavanja certifikata javnost se obavještava »Javnim pozivom za prikupljanje ponuda zaštićenih programa za ovlaštene mjenjače«, koji se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.

(2) O tvrtkama i sjedištu proizvođača zaštićenih programa Hrvatska narodna banka obavještava javnost objavom na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 22/2016. i 22/2017.).

(2) Guverner Hrvatske narodne banke donosi Uputu iz članka 4. stavka 9. ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Do stupanja na snagu nove Upute primjenjuje se Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (»Narodne novine«, br. 27/2016. i 67/2016.).

(3) Valjanost certifikata za zaštićene programe koje je Hrvatska narodna banka izdala do stupanja na snagu ove Odluke ne prestaje stupanjem na snagu ove Odluke.

(4) Iznimno od odredbe članka 4. stavka 9. ove Odluke, zaštićeni programi za koje je Hrvatska narodna banka izdala certifikat do 19. ožujka 2016. ne moraju omogućavati izradu izvješća »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste« i »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 101/20

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 68/22

Članak 8.

(1) Ovlašteni mjenjači koriste se zaštićenim programom certificiranim u skladu s ovom Odlukom, u dijelu koji je zasnovan na kuni kao službenoj valuti Republike Hrvatske, do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašteni mjenjači dužni su koristiti se zaštićenim programom certificiranim u skladu s ovom Odlukom, u dijelu koji je zasnovan na euru kao službenoj valuti Republike Hrvatske, od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (»Narodne novine«, br. 99/2019.), osim točke 7. Tehničke specifikacije zaštićenog programa za ovlaštene mjenjače, koja prestaje važiti s danom uvođenja eura kao službene u valute Republici Hrvatskoj.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. stavaka 1., 2. i 4., članka 3., članka 4. stavaka 1. i 2., članka 5. i članka 7. te članaka 44. i 45. Upute za izradu zaštićenog programa, koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 137/22

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA ZA IZRADU ZAŠTIĆENOG PROGRAMA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Uputom za izradu zaštićenog programa (u nastavku teksta: Uputa) propisuju se obvezne funkcije zaštićenog programa s korisničkog i informatičkog stajališta, tehnički uvjeti za izradu zaštićenog programa te sadržaj izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu«, koje su ugovorne banke dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s člankom 14. stavkom 19. Odluke.

(2) Ova Uputa podijeljena je na dio koji uređuje funkcije zaštićenog programa, u Funkcionalnoj specifikaciji zaštićenog programa i dio koji uređuje tehnička obilježja zaštićenog programa, u Tehničkoj specifikaciji zaštićenog programa.

(3) Tehničkom specifikacijom zaštićenog programa propisan je minimalni model podataka, operativni sustavi i programski jezici prihvatljivi za izradu zaštićenog programa za koji Hrvatska narodna banka izdaje certifikat te XSD shema za dostavu izvješća »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje od dd. mm. gggg. do dd. mm. gggg.«, koje ovlašteni mjenjači dostavljaju ugovornim bankama i izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« u XML formatu, koje ugovorne banke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Dopušteno je model podataka iz stavka 3. ovog članka proširivati prema vlastitim potrebama radi drugih željenih podataka o radu mjenjačkog mjesta i radi optimizacije izrade drugih izvještaja koji nisu propisani ovom Uputom.

(5) Nije dopušteno reducirati model podataka iz stavka 3. ovog članka ni mijenjati nazive pojedinih stupaca modela podataka, već ih treba nazvati točno onako kako je napisano u prikazu i opisu modela.

(6) Sastavni su dio ove Upute izvješća koja su ovlašteni mjenjači obvezni izrađivati s pomoću zaštićenog programa, a koja su prikazana u prilozima uz ovu Uputu br. 1, 2, 3, 3A, 4A, 4B i 5.

(7) Prilozi iz stavka 6. ovog članka izrađeni su u dvije inačice, na način da je jedna inačica izrađena za primjenu dok je kuna službena valuta Republike Hrvatske, a druga za primjenu od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

FUNKCIONALNA SPECIFIKACIJA ZAŠTIĆENOG PROGRAMA

Obvezne funkcije zaštićenog programa

Članak 2.

(1) Zaštićeni program mora imati sljedeće funkcije:

1. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje tečajnih lista

2. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje potvrda o otkupu i potvrda o prodaji

3. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje potvrda o uplatama i isplatama gotovine u kunama ili eurima i strane gotovine te o isplatama čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne

4. izrada, pohranjivanje i ispisivanje sljedećih obveznih izvješća:

– »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« – Prilog br. 1

– »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« – Prilog br. 2

– »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje od dd. mm. gggg. do dd. mm. gggg.« – Prilog br. 3

– »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 4A

– »Dnevnik prodaje strane gotovine« – Prilog br. 4B

– »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 5

– »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«

– »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«

– »Izvješće o broju ispisivanja iste potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji«

5. izrada i ispisivanje pregleda s trenutačnim stanjem gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni i

6. izvoz kodiranih podataka za potrebe nadzora nadzornog tijela.

(2) Brojčane oznake i slovne kratice valuta, u skladu s normom ISO 4217, odnosno u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnog dijela Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa, ili kao samostalnog Popisa objavljenog na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke bilježe se na tečajnim listama, potvrdama o otkupu i potvrdama o prodaji, potvrdama o uplatama i isplatama strane gotovine i gotovine u kunama ili eurima te potvrdama o isplatama čekova koji glase na stranu valutu, kao i u izvješćima iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

Funkcije zaštićenog programa vezane uz tečajnu listu

Članak 3.

(1) Zaštićeni program mora omogućiti izradu i pohranjivanje te automatsko ispisivanje tečajne liste na pisaču odmah nakon izrade tečajne liste.

(2) Zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje transakcije (uplata ili isplata ili otkup ili prodaja) prije izrade tečajne liste. Zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje transakcije ni nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za prvu tečajnu listu, a prije izrade druge tečajne liste u istom radnom danu odnosno prve tečajne liste u sljedećem radnom danu. Za potrebe ove Upute radnim danom smatra se dan kada ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove, a koji traje od 00:00 do 24:00 sata.

(3) Zaštićeni program može omogućiti izmjenu tečajeva na tečajnoj listi samo prije evidentiranja prve transakcije koja se provodi na osnovi primjene te tečajne liste.

(4) Zaštićeni program mora dodijeliti tečajnoj listi redni broj i datum primjene. Zaštićeni program mora dodijeliti tečajnoj listi redni broj na sljedeći način: prvoj tečajnoj listi u kalendarskoj godini dodjeljuje redni broj jedan (1.), dok redni broj svake sljedeće tečajne liste uvećava za jedan (1).

(5) Datum na tečajnoj listi mora biti istovjetan datumu njezine primjene.

(6) Ako ovlašteni mjenjač kupuje odnosno prodaje stranu gotovinu odnosno otkupljuje čekove koji glase na stranu valutu po povoljnim tečajevima, zaštićeni program mora omogućiti da tečajna lista, uz podatak o iznosu povoljnih tečajeva, sadržava i podatak o minimalnim iznosima u kunama odnosno eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili u stranoj valuti na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno povoljni prodajni tečajevi.

(7) Zaštićeni program ne smije omogućiti da temeljni odnosno povoljni kupovni tečaj kune za stranu valutu bude jednak ili veći od temeljnoga odnosno povoljnoga prodajnog tečaja strane valute kada je kuna službena valuta Republike Hrvatske odnosno ne smije omogućiti da temeljni odnosno povoljni kupovni tečaj eura za stranu valutu bude jednak ili manji od temeljnoga odnosno povoljnoga prodajnog tečaja eura za stranu valutu ako je euro službena valuta Republike Hrvatske.

(8) Ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih kupovnih tečajeva za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni kupovni tečaj koji se primjenjuje na manji iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili veći od povoljnoga kupovnog tečaja koji se primjenjuje na veći iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na veći iznos strane valute.

(9) Od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih kupovnih tečajeva eura za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni kupovni tečaj eura koji se primjenjuje na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili manji od povoljnoga kupovnog tečaja eura koji se primjenjuje na veći iznos u stranoj valuti.

(10) Ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih prodajnih tečajeva za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni prodajni tečaj koji se primjenjuje na manji iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili manji od povoljnoga prodajnog tečaja koji se primjenjuje na veći iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na veći iznos strane valute.

(11) Od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih prodajnih tečajeva eura za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni prodajni tečaj eura koji se primjenjuje na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili veći od povoljnoga prodajnog tečaja eura koji se primjenjuje na veći iznos u stranoj valuti.

(12) Zaštićeni program ne smije omogućiti izradu sljedeće tečajne liste prije izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za prethodnu tečajnu listu.

(13) Iznimno od odredbe stavka 12. ovog članka, zaštićeni program može omogućiti izradu sljedeće tečajne liste bez izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« ako tijekom primjene prethodne tečajne liste nije evidentirana nijedna transakcija.

(14) Zaštićeni program mora imati ugrađen koder u izvršnom programu koji je izradila Hrvatska narodna banka i s pomoću kodera omogućiti kodiranje podataka u tečajnoj listi, čime se može utvrditi jesu li podaci na tečajnoj listi nakon provođenja prve transakcije na temelju te tečajne liste brisani, mijenjani ili dopunjavani. Kodiraju se sljedeći podaci u tečajnoj listi:

a) redni broj tečajne liste

b) datum primjene tečajne liste

c) slovne i brojčane oznake stranih valuta istaknutih na tečajnoj listi i

d) kupovni i prodajni tečajevi za svaku stranu valutu na tečajnoj listi te iznosi kunskih ili eurskih protuvrijednosti stranih valuta, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili iznosi stranih valuta na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno prodajni tečajevi.

(15) Zaštićeni program mora omogućiti ispis važeće tečajne liste i tečajnih lista koje su važile tijekom radnih dana u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

Funkcije zaštićenog programa vezane uz transakcije otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno transakcije prodaje strane gotovine

Članak 4.

(1) Zaštićeni program mora pri provođenju transakcije otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno transakcije prodaje strane gotovine (u nastavku teksta: transakcija otkupa ili prodaje) omogućiti izradu i pohranjivanje te automatski ispis na pisaču potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji u barem jednom primjerku, koji se predaje stranci, a mora sadržavati podatke propisane člankom 4. stavkom 6. odnosno 7. Odluke. Uvjet za provođenje nove transakcije jest potvrđivanje prethodne transakcije.

(2) Zaštićeni program mora rabiti pri provođenju transakcije otkupa ili prodaje odnosno pri izradi potvrde o otkupu ili potvrde o prodaji isključivo tečajeve s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku provođenja transakcije otkupa ili prodaje.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti storniranje transakcije otkupa ili prodaje prema serijskom broju potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji.

(4) Zaštićeni program ne smije omogućiti storniranje transakcije otkupa ili prodaje odnosno potvrde o otkupu ili potvrde o prodaji nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne stanje blagajničkog dnevnika«.

(5) Zaštićeni program mora omogućiti izradu, pohranjivanje i ispisivanje izvješća u kojem su navedeni podaci o potvrdama o otkupu odnosno potvrdama o prodaji s istim serijskim brojem, a koje su ispisane više od jedanput. Izvješće mora sadržavati popis s nazivom potvrde i serijskim brojem potvrde te podatak o broju ispisivanja svake potvrde.

(6) Zaštićeni program mora, s pomoću kodera iz članka 3. stavka 14. ove Upute, omogućiti kodiranje podataka s potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji, čime se može utvrditi jesu li podaci na navedenim potvrdama brisani, mijenjani ili dopunjavani nakon provođenja transakcije otkupa ili prodaje. Kodiraju se sljedeći podaci s potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji:

a) serijski broj

b) brojčana i slovna oznaka strane valute

c) iznos strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu

d) tečaj strane valute prema kuni odnosno, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, tečaj eura prema stranoj valuti

e) protuvrijednost strane valute u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

f) iznos mjenjačke provizije (ako je ovlašteni mjenjač smije naplatiti, odnosno u skladu s člankom 10. stavkom 6. Odluke) u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

g) oznaka za rezidentnost stranke: »R«

h) datum i vrijeme potvrđivanja transakcije (sat i minuta)

i) šifra odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu

j) serijski broj s tiskanog obrasca potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji kojim se ovlašteni mjenjač koristi kada se zbog objektivnih razloga ne može koristiti računalnom tehnologijom i

k) akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije otkupa ili prodaje.

(7) Zaštićeni program mora omogućiti ispisivanje podataka o transakcijama otkupa odnosno prodaje provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima, posebno za otkupljenu stranu gotovinu odnosno čekove koji glase na stranu valutu, a posebno za prodanu stranu gotovinu.

(8) Zaštićeni program koji će od uvođenja obveze dvojnog iskazivanja cijena koristiti ovlašteni mjenjač koji namjerava naplaćivati mjenjačku proviziju do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ali koji ne namjerava obavljati mjenjačke poslove od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, treba sadržavati barem funkciju dvojnog iskazivanja mjenjačke provizije u kunama i eurima na potvrdama o otkupu te funkciju obavljanja mjenjačkih poslova uz kunu kao službenu valutu Republike Hrvatske.

Funkcije zaštićenog programa vezane uz transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili eurima odnosno strane gotovine te isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne

Članak 5.

(1) Zaštićeni program mora pri provođenju transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne (u nastavku teksta: transakcija uplate ili isplate) omogućiti izradu i pohranjivanje te ispis na pisaču potvrde o uplatama ili isplatama gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno potvrde o isplatama čekova koji glase na stranu valutu.

(2) Potvrde iz 1. stavka ovog članka dijele se u pet skupina, i to:

1. potvrde o uplati gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, u blagajnu

2. potvrde o isplati gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iz blagajne

3. potvrde o uplati strane gotovine u blagajnu

4. potvrde o isplati strane gotovine iz blagajne i

5. potvrde o isplati čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne.

(3) Potvrde iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovog članka sadržavaju sljedeće obvezne podatke:

1. serijski broj

2. akronim transakcije

3. iznos uplaćene odnosno isplaćene gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

4. datum i vrijeme (sat i minuta) provođenja transakcije

5. šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu i

6. akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije uplate ili isplate, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(4) Potvrde iz stavka 2. točaka 3., 4. i 5. ovog članka sadržavaju sljedeće obvezne podatke:

1. serijski broj

2. akronim transakcije

3. iznos uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

4. slovnu i brojčanu oznaku strane valute

5. protuvrijednost u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznosa uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

6. datum i vrijeme (sat i minuta) provođenja transakcije

7. šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu i

8. akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije uplate ili isplate, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(5) Zaštićeni program mora za izračun kunske ili eurske protuvrijednosti iz stavka 4. točke 5. ovog članka primijeniti temeljni kupovni tečaj s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku provođenja transakcije.

(6) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, zaštićeni program omogućava unos i primjenu tečajeva koji se ne nalaze na tečajnoj listi u provođenju transakcija »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta«, »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup« i »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup«.

(7) Ovlašteni mjenjač dužan je u provođenju transakcije »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta« unijeti i primijeniti temeljni kupovni tečaj koji je u primjeni na mjenjačkom mjestu s kojeg je ta strana gotovina dopremljena u trenutku kada je na tom mjenjačkom mjestu izrađena i potvrđena transakcija »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«.

(8) Ovlašteni mjenjač dužan je pri transakcijama »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup« i »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup« unijeti i primijeniti tečajeve po kojima tu stranu gotovinu odnosno čekove koji glase na stranu valutu od njega otkupljuje ugovorna banka.

(9) Zaštićeni program mora omogućiti, s pomoću kodera iz članka 3. stavka 14. ove Upute, kodiranje podataka s potvrda iz stavka 2. ovog članka, čime se može utvrditi jesu li podaci na tim potvrdama brisani, mijenjani ili dopunjavani nakon provođenja transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne. Kodiraju se sljedeći podaci s potvrda iz stavka 2. ovog članka:

a) serijski broj

b) akronim transakcije

c) iznos uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

d) protuvrijednost u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznosa uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

e) datum i vrijeme evidentiranja transakcije (sat i minuta)

f) šifra odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu i

g) akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije otkupa ili prodaje, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(10) Zaštićeni program omogućava storniranje transakcije uplate ili isplate prema serijskom broju potvrde o uplati ili isplati gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno potvrde o isplati čekova koji glase na stranu valutu.

(11) Zaštićeni program ne smije omogućiti storniranje transakcije uplate ili isplate nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne stanje blagajničkog dnevnika«.

(12) Zaštićeni program mora omogućiti ispisivanje podataka o transakcijama uplata odnosno isplata provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima.

Način dodjeljivanja serijskih brojeva transakcijama

Članak 6.

(1) Serijski je broj za svaku vrstu transakcije iz članaka 4. i 5. ove Upute slovno-brojčani, sastoji se od ukupno deset slovnih i brojčanih znakova, a počinje slovnim znakom na prvom, odnosno na prvom i drugom mjestu te se nastavlja s devet odnosno osam brojčanih znakova.

(2) Posljednja je znamenka brojčanog dijela prvoga serijskog broja transakcije 1, a prethodne su znamenke brojčanog dijela toga serijskog broja 0.

(3) Brojčani dio serijskog broja transakcije uvećava se za 1 u odnosu na brojčani dio serijskog broja prethodne transakcije.

(4) Slovni dijelovi serijskih brojeva transakcija glase:

– kod transakcija otkupa strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu: »O«

– kod transakcija prodaje strane gotovine: »P«

– kod transakcija uplata u blagajnu u gotovini u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

– primitak kuna ili eura s računa za redovito poslovanje: »UP«

– primitak kuna ili eura na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci: »UL«

– primitak kuna ili eura na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci: »UA«

– primitak kuna ili eura s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »UU«

– primitak kuna ili eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: »UN«

– primitak kuna ili eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: »UB«

– primitak efektivnih kuna ili eura: »UE«

– kod transakcija isplata iz blagajne u gotovini u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

– polaganje kuna ili eura na račun za redovito poslovanje: »IP«

– prijenos kuna ili eura na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »IU«

– prijenos kuna ili eura na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: »IN«

– prijenos kuna ili eura u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: »IB«

– izlaz efektivnih kuna ili eura: »IE«

– kod transakcija uplata u blagajnu u stranoj gotovini:

– primitak strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »FU«

– primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: »FN«

– primitak strane gotovine s posebnog računa: »FP«

– kod transakcija isplata iz blagajne u stranoj gotovini:

– prijenos strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »FI«

– prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: »FD«

– polaganje strane gotovine na poseban račun: »FM«

– odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup: »FC«

– odnošenje strane gotovine banci na otkup: »FG«

– kod transakcija ostalih uplata odnosno isplata strane gotovine i gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

– ostale uplate: »OU«

– ostale isplate: »OI«.

(5) Serijski se brojevi transakcije na svakom blagajničkom mjestu dodjeljuju tako da prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini brojčani dio prvoga serijskog broja transakcije počinje brojem jedan (1).

(6) Svaka transakcija koja se pojavljuje pri obavljanju mjenjačkih poslova tijekom iste kalendarske godine mora sadržavati jedinstveni serijski broj.

Funkcije vezane uz izradu obveznih izvješća

Članak 7. (NN 137/22)

(1) Ako se na mjenjačkom mjestu obavljaju mjenjački poslovi na više blagajničkih mjesta, zaštićeni program može omogućiti rad u mrežnim uvjetima.

(2) Kada se mjenjački poslovi obavljaju na više blagajničkih mjesta i kada zaštićeni program radi u mrežnim uvjetima, zaštićeni program mora omogućiti izradu jedinstvenih obveznih izvješća iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Upute za sva blagajnička mjesta.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti:

– prikaz obveznih izvješća na zaslonu računala na blagajničkom mjestu

– ispis obveznih izvješća na pisaču na mjenjačkom mjestu i

– pohranjivanje i čuvanje obveznih izvješća u rokovima i na način propisan Odlukom.

(4) Obvezna izvješća sadržavaju i ispunjavaju se podacima na sljedeći način:

a) Izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« (Prilog br. 1)

1) U izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« bilježe se podaci o transakcijama obavljenima tijekom jednoga radnog dana, kronološkim redom.

2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj transakcije.

2. U 2. stupac upisuju se datum, sat i minuta kada je transakcija obavljena.

3. U 3. stupac bilježi se opis transakcije, i to:

– kod otkupa strane gotovine bilježi se tekst »primitak od mjenjačkih poslova – otkup strane gotovine«, odnosno akronim OTKGOT

– kod otkupa čekova koji glase na stranu valutu bilježi se tekst »primitak od mjenjačkih poslova – otkup čekova koji glase na stranu valutu«, odnosno akronim OTKCEK

– kod prodaje strane gotovine bilježi se tekst »izdatak mjenjačkih poslova – prodaja strane gotovine«, odnosno akronim PROGOT

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koja je podignuta s računa u banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s računa za redovito poslovanje«, odnosno akronim PRIMKN01 ili »uplata u eurima – primitak eura s računa za redovito poslovanje«, odnosno akronim PRIMEU01

– kod uplate gotovine u kunama odnosno u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci«, odnosno akronim PRIMKN02 ili »uplata u eurima – primitak eura na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci«, odnosno akronim PRIMEU02

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje strane gotovine banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci«, odnosno akronim PRIMKN03 ili »uplata u eurima – primitak eura na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci«, odnosno akronim PRIMEU03

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi primitka kuna ili eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMKN05 ili »uplata u eurima – primitak eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMEU05

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi primitka kuna ili eura s drugoga blagajničkog mjesta, koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta, bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMKN07 ili »uplata u eurima – primitak eura s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMEU07

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi primitka kuna ili eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMKN08 ili »uplata u eurima – primitak eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMEU08

– kod uplata u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak efektivnih kuna«, odnosno akronim PRIMKN09 ili »uplata u eurima – primitak efektivnih eura«, odnosno akronim PRIMEU09

– kod isplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, radi polaganja kuna ili eura na račun u banci bilježi se tekst »isplata u kunama – polaganje kuna na račun za redovito poslovanje«, odnosno akronim IZDKN01 ili »isplata u eurima – polaganje eura na račun za redovito poslovanje«, odnosno akronim IZDEUR01

– kod prijenosa kuna ili eura, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDKN05 ili »isplata u eurima – prijenos eura u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDEUR05

– kod prijenosa gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDKN07 ili »isplata u eurima – prijenos eura na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDEUR07

– kod prijenosa gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDKN08 ili »isplata u eurima – prijenos eura na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDEUR08

– kod isplata u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, bilježi se tekst »isplata u kunama – izlaz efektivnih kuna«, odnosno akronim IZDKN09 ili »isplata u eurima – izlaz efektivnih eura«, odnosno akronim IZDEUR09

– kod uplata strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMFC01

– kod uplate strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMFC02

– kod uplata strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s posebnog računa bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s posebnog računa«, odnosno akronim PRIMFC03

– kod isplate strane gotovine radi prijenosa strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDFC01

– kod isplate strane gotovine radi prijenosa strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDFC02

– kod isplate strane gotovine radi polaganja strane gotovine na poseban račun bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – polaganje strane gotovine na poseban račun«, odnosno akronim IZDFC03

– kod odnošenja čekova koji glase na stranu valutu radi unovčavanja u banci bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup«, odnosno akronim IZDFC04

– kod odnošenja strane gotovine radi prodaje banci bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup«, odnosno akronim IZDFC05

– kod ostalih uplata bilježi se tekst »ostale uplate«, odnosno akronim OSTUPL

– kod ostalih isplata bilježi se tekst »ostale isplate«, odnosno akronim OSTISP

– kod storniranja transakcije na zahtjev stranke bilježi se tekst »storno na zahtjev stranke«, odnosno akronim STORNO01

– kod storniranja transakcije zbog pogrešnog unosa bilježi se tekst »storno zbog pogrešnog unosa«, odnosno akronim STORNO02.

4. U 4. stupac bilježi se serijski broj transakcije.

5. U 5. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka valute.

6. U 6. stupac bilježi se iznos kupovnog odnosno prodajnog tečaja koji je primijenjen kod otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno kod prodaje strane gotovine.

7. U 7. stupac bilježi se oznaka sredstva plaćanja u stranoj valuti koje ovlašteni mjenjač prima pri otkupu strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, koje izdaje pri prodaji strane gotovine te koje prima na osnovi uplata odnosno izdaje na osnovi isplata, i to:

– oznaka »GOT« bilježi se kod otkupa strane gotovine kada je primljena strana gotovina, kod prodaje strane gotovine kada je isplaćena strana gotovina te kod uplate odnosno isplate strane gotovine

– oznaka »FXCEK« bilježi se kod otkupa čeka koji glasi na stranu valutu kada je primljen te kod isplate iz blagajne čeka koji glasi na stranu valutu radi njegove prodaje banci.

8. U 8. stupac bilježe se iznosi primitaka u stranoj gotovini i čekovima koji su predmet otkupa odnosno uplata.

9. U 9. stupac bilježe se iznosi izdataka u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu koji su predmet prodaje odnosno isplate.

10. U 10. stupac bilježi se oznaka sredstva plaćanja u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, »GOT«, koja ovlašteni mjenjač prima pri prodaji strane gotovine, koja izdaje pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu te koja prima na osnovi uplata odnosno koja izdaje na osnovi isplata.

11. U 11. stupac bilježi se iznos primitaka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

12. U 12. stupac bilježi se iznos izdataka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

13. U 13. stupac bilježi se iznos mjenjačke provizije u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koju ovlašteni mjenjač naplaćuje od stranke.

3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, u bilo kojem trenutku tekućega radnog dana te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni radni dan u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

4) Nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za određeni radni dan, u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje jednu tečajnu listu, zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje novih transakcija u tom danu niti smije omogućiti mijenjanje podataka u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«.

5) Nakon izrade prvoga odnosno drugoga konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za određeni radni dan, u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje dvije tečajne liste, zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje prije evidentiranih podataka u izvješću «Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija».

b) Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)

1) U izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« bilježe se podaci o početnom stanju blagajne za svaku stranu valutu, o svim transakcijama, o izračunatim obračunskim tečajnim razlikama za svaku stranu valutu, o ostvarenom prihodu od financijske dobiti za svaku stranu valutu, o iznosu naplaćene mjenjačke provizije za svaku stranu valutu, o iznosu tečajne razlike koja je nastala kod prodaje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci, o iznosu naplaćene provizije od ugovorne banke te o konačnom i stvarnom stanju blagajne za svaku stranu valutu u trenutku izrade izvješća, kao i o eventualnim višcima ili manjcima za svaku stranu valutu.

2) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se slovna odnosno brojčana oznaka strane valute.

2. U 2. stupac bilježi se broj jedinica strane valute na koje se odnosi tečaj te strane valute iskazan u 3. stupcu ovog izvješća, do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od toga dana bilježi se broj jedan, koji se odnosi na jedinicu eura.

3. U 3. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj za pojedinu stranu valutu koji se primjenjuje na dan izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

4. U 4. stupac bilježi se iznos početnog stanja u blagajni gotovine i čekova svake strane valute i gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske. Iznos tih stanja u blagajni mora biti jednak iznosu konačnog stanja iz prethodnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Ispod svakog iznosa stanja strane valute bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, pri čemu se za izračun protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uzima temeljni kupovni tečaj koji se primjenjuje u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, na sljedeći način:

– do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, množenjem iznosa stanja stranoga gotovog novca i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu

– od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, dijeljenjem iznosa stanja stranoga gotovog novca i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu.

5. U 5. stupac bilježi se obračunska tečajna razlika za svaku stranu valutu, koja nastaje kao razlika iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, početnog stanja svake strane valute i iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, svake strane valute prema konačnom stanju blagajne iz prethodnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Na kraju 5. stupca bilježi se ukupan iznos obračunske tečajne razlike za sve strane valute.

6. U 6. stupac bilježe se iznosi primitaka gotovine i čekova za svaku stranu valutu koja je otkupljena tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uzima prosječni ponderirani kupovni tečaj.

Prosječni ponderirani kupovni tečaj za svaku stranu valutu izračunava se na sljedeći način:

odnosno u zaštićenim programima koji su zasnovani na euru:

pri čemu je »otkupj« jednak pojedinačnom iznosu otkupa određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih otkupa te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

»Kupovni tečajj« jest kupovni tečaj primijenjen kod pojedinačnog otkupa određene strane valute, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih otkupa strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

Osim navedenoga, u 6. stupac bilježi se ukupan iznos svih primitaka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koji su nastali na osnovi prodaja strane gotovine tijekom primjene jedne tečajne liste te se iskazuje da je platni instrument gotovina.

7. U 7. stupac bilježe se iznosi izdataka strane gotovine za svaku stranu valutu koja je prodana tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, upotrebljava prosječni ponderirani prodajni tečaj. Prosječni ponderirani prodajni tečaj za svaku stranu valutu izračunava se na sljedeći način:

odnosno u zaštićenim programima koji su zasnovani na euru:

 

pri čemu je »prodajaj« jednaka pojedinačnom iznosu prodaje gotovine određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koja poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine u toj stranoj valuti tijekom primjene jedne tečajne liste.

»Prodajni tečajj« jest prodajni tečaj primijenjen kod pojedinačne prodaje gotovine u određenoj stranoj valuti, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

Osim navedenoga, u 7. stupac bilježi se ukupan iznos svih izdataka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koji su nastali na osnovi otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu tijekom primjene jedne tečajne liste.

8. U 8. stupac bilježi se iznos prihoda od financijske dobiti za svaku stranu valutu, a koji se izračunava na sljedeći način:

– do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, množenjem iznosa prodanoga gotovog novca u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca s razlikom između prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja i prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu

–  od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, oduzimanjem kvocijenta iznosa prodanoga gotovog novca u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca i prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja za tu valutu od kvocijenta istoga iznosa prodanoga gotovoga novca u istoj stranoj valuti i prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja za tu valutu.

Na kraju 8. stupca bilježi se ukupan iznos prihoda od financijske dobiti za sve strane valute.

9. U 9. stupac bilježi se iznos obračunate mjenjačke provizije za svaku stranu valutu. Na kraju 9. stupca bilježi se ukupan iznos obračunate mjenjačke provizije za sve strane valute.

10. U 10. stupac bilježi se ukupan iznos uplata u gotovini u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

11. U 11. stupac bilježi se ukupan iznos isplata u gotovini u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

12. U 12. stupac bilježi se ukupan iznos uplata u gotovini za svaku stranu valutu. Ispod ukupnog iznosa uplata u gotovini za svaku stranu valutu bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

13. U 13. stupac bilježe se iznosi isplata u stranoj gotovini i čekovima. Ispod iznosa isplate za svaku stranu valutu bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

14. U 14. stupac bilježi se obračunska tečajna razlika koja je nastala pri evidentiranju transakcija »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, a koja se računa na sljedeći način:

– do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, obračunska tečajna razlika = (razlika između temeljnoga kupovnog tečaja određene strane valute na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu i temeljnoga kupovnog tečaja te strane gotovine na mjenjačkom mjestu s kojeg se strana gotovina prenosi) x iznos strane gotovine koja je predmet prijenosa

– od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, obračunska tečajna razlika = razlika između kvocijenta iznosa strane gotovine koja je predmet prijenosa i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu i kvocijenta iznosa te strane gotovine i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu na mjenjačkom mjestu s kojeg se prenosi ta strana gotovina.

15. U 15. stupac bilježi se iznos konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu, koji se računa na sljedeći način:

konačno stanje blagajne za svaku stranu valutu =

iznos stanja u blagajni iz 4. stupca za određenu stranu valutu

+ iznos primitka iz 6. stupca

– iznos izdatka iz 7. stupca

+ iznos uplata iz 12. stupca

– iznos isplata iz 13. stupca.

Ispod konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu bilježi se njezina protuvrijednost u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, a koja se računa na sljedeći način:

protuvrijednost u kunama ili eurima = X + Y + Z,

pri čemu:

X = protuvrijednost u kunama ili eurima stanja u blagajni iz 4. stupca,

Y = razlika između iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima iz 6. stupca i iznosa u stranoj valuti iz 7. stupca koji se:

– množi s prosječnim ponderiranim kupovnim tečajem, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

– dijeli s prosječnim ponderiranim kupovnim tečajem, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

Z = razlika između iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima iz 12. stupca i iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima iz 13. stupca.

U 15. stupac bilježi se i iznos konačnog stanja blagajne u kunama ili eurima, koji se računa na sljedeći način:

konačno stanje blagajne u kunama ili eurima =

iznos stanja u blagajni u kunama ili eurima iz 4. stupca

+ iznos primitka u kunama ili eurima iz 6. stupca

– iznos izdatka u kunama ili eurima iz 7. stupca

+ iznos uplata u kunama ili eurima iz 10. stupca

– iznos isplata u kunama ili eurima iz 11. stupca.

16. U 16. stupac bilježi se iznos stvarnog stanja strane gotovine i čekova za svaku stranu valutu, koji je utvrđen brojenjem strane gotovine i čekova koji se nalaze na blagajničkom odnosno na mjenjačkom mjestu i koji proizlaze iz mjenjačkog poslovanja.

U 16. stupac bilježi se i iznos stvarnog stanja u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje je utvrđeno brojenjem gotovog novca kuna ili eura, a koji se nalazi na blagajničkom odnosno na mjenjačkom mjestu i koji proizlazi iz mjenjačkog poslovanja.

17. U 17. stupac bilježi se iznos razlike između stvarnoga i konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu i kunu odnosno euro.

18. U 18. stupac bilježi se iznos viška svake strane valute, odnosno višak kuna ili eura koji je nastao kao razlika između stvarnog i konačnog stanja blagajne.

19. U 19. stupac bilježi se manjak svake strane valute, odnosno manjak kuna ili eura koji je nastao kao razlika između stvarnog i konačnog stanja blagajne.

U izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zasebno se bilježe, kao zbirni iznosi, i sljedeći podaci:

– ukupna obračunska tečajna razlika iz 5. stupca

– ukupna obračunska tečajna razlika iz 14. stupca

– ukupna tečajna razlika od kupoprodaje iz 8. stupca

– ukupna tečajna razlika od predaje banci na otkup

– ukupna naplaćena mjenjačka provizija iz 9. stupca

– ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu.

3) Iznos ukupne tečajne razlike od predaje banci na otkup iz stavka 4.b podstavka 2. točke 19. alineje 4. ovog članka jest zbroj iznosa iz stupca 9. u izvješću »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 5).

4) Tijekom radnog dana zaštićeni program mora omogućiti izradu i ispisivanje privremenog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Izvještaj »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« izrađuje se na osnovi podataka iz izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«. Nakon izrade privremenog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zaštićeni program mora omogućiti daljnje evidentiranje transakcija tijekom primjene jedne tečajne liste.

5) Nakon evidentiranja posljednje transakcije tijekom primjene jedne tečajne liste, zaštićeni program mora omogućiti izradu konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

6) Na konačnom izvješću «Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« mora biti naveden datum izrade, vrijeme evidentiranja (sat i minuta) prve i posljednje transakcije za koju je izrađeno izvješće te redni broj tečajne liste koja je primijenjena tijekom evidentiranja transakcija na temelju kojih je izrađeno izvješće.

7) Nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje podataka u navedenom izvješću niti smije omogućiti upotrebu tečajne liste koja je primijenjena za provođenje transakcija na temelju kojih je izrađeno konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

8) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis privremenog izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, u bilo kojem trenutku tekućega radnog dana te konačnih izvješća izrađenih u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

c) Izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 3)

1) U izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o iznosu otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu te o iznosu prodaje strane gotovine tijekom određenoga kalendarskog mjeseca za svaku stranu valutu koju je ovlašteni mjenjač otkupio odnosno prodao u odnosu sa strankama na jednom blagajničkom mjestu.

2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.

2. U 2. stupac bilježi se brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se slovna oznaka strane valute.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupa strane gotovine, odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.

5. U 5. stupac bilježi se iznos u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje je ovlašteni mjenjač isplatio pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.

7. U 7. stupac bilježi se iznos u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje je ovlašteni mjenjač naplatio pri prodaji strane gotovine iz 6. stupca.

U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za njegov odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući kalendarski mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

d) Izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 4A)

1) U izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o svakom otkupu strane gotovine i čeka koji glasi na stranu valutu te o isplaćenim iznosima u eurima na osnovi svakoga otkupa strane gotovine, odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, u određenom razdoblju.

2) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj transakcije otkupa strane gotovine odnosno serijski broj transakcije otkupa čeka.

2. U 2. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se iznos otkupljene strane gotovine odnosno čeka od rezidenta.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupljene strane gotovine odnosno čeka od nerezidenta.

5. U 5. stupac bilježi se iznos koji je u istom retku naveden u 3. odnosno 4. stupcu.

6. U 6. stupac bilježi se iznos kupovnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija otkupa strane gotovine odnosno čeka, iz istoga retka.

7. U 7. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 5. i 6. stupcu, a u posljednji redak upisuje se ukupan iznos protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, otkupljene strane gotovine odnosno otkupljenih čekova.

3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući radni dan odnosno mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

e) Izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« (Prilog br. 4B)

1) U izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« bilježe se podaci o svakoj prodaji strane gotovine te o naplaćenim iznosima u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi svake prodaje strane gotovine u određenom razdoblju.

2) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući radni dan odnosno mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

3) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj transakcije prodaje strane gotovine.

2. U 2. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine rezidentu.

4. U 4. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine nerezidentu.

5. U 5. stupac bilježi se iznos koji je naveden u istom retku u 3. odnosno 4. stupcu.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodajnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija.

7. U 7. stupac bilježi se iznos protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, prodane strane gotovine iz 5. stupca, a u posljednji redak bilježi se ukupan iznos protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, prodane strane gotovine.

f) Izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 5)

1) U izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o stranoj gotovini, odnosno čekovima koje glase na stranu valutu, koje ovlašteni mjenjač prodaje ugovornoj banci.

2) U vezi s prodajom strane gotovine ugovornoj banci u izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se slovna odnosno brojčana oznaka strane valute.

2. U 2. stupac bilježi se nominalni iznos apoena strane valute iz istog retka 1. stupca.

3. U 3. stupac bilježi se količina apoena strane valute iz istog retka 2. stupca.

4. U 4. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 2. i 3. stupcu.

5. U 5. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača koji vrijedi na dan prodaje strane gotovine ugovornoj banci.

6. U 6. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.

7. U 7. stupac bilježi se kupovni tečaj banke, za stranu valutu iz istog retka 1. stupca.

8. U 8. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.

9. U 9. stupac bilježi se iznos razlike u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

3) U vezi s prodajom čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci u izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj čeka.

2. U 2. stupac bilježi se datum do kojega vrijedi ček.

3. U 3. stupac bilježi se slovna kratica odnosno brojčana oznaka strane valute na koju glasi ček.

4. U 4. stupac bilježi se iznos na koji glasi ček.

5. U 5. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu na koju glasi ček.

6. U 6. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.

7. U 7. stupac bilježi se kupovni tečaj banke za stranu valutu na koju glasi ček.

8. U 8. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.

9. U 9. stupac bilježi se iznos razlike u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

4) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu.

5) Zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje podataka u izvješću »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, koje je izrađeno tijekom primjene jedne tečajne liste, nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

g) Izvješće »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«

1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća s pregledom radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini primjenjivao dvije tečajne liste.

2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke za tekuću odnosno prethodnu kalendarsku godinu tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste:

1. datume radnih dana, u formatu DDMMGGGG i

2. ukupan broj radnih dana po godini.

h) Izvješće »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«

1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća s podacima o tečajnim listama primjenjivanima u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%.

2) Izvješće iz podstavka 1. ovog stavka mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj i datum primjene tečajne liste u formatu DDMMGGGG i

2. slovnu oznaku svake strane valute za koju je istovrsni tečaj odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%, postotak odstupanja s odgovarajućim predznakom (+ ili – ) i vrstu tečaja (temeljni kupovni odnosno prodajni ili povoljni kupovni odnosno prodajni tečaj).

i) »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji«

1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji za bilo koje razdoblje u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke:

1. serijski broj potvrde o otkupu odnosno prodaji i

2. broj ispisanih, istovjetnih potvrda o otkupu odnosno prodaji za isti serijski broj potvrde o otkupu odnosno prodaji.

Funkcija izrade i ispisivanja pregleda s trenutačnim stanjem gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni

Članak 8.

Zaštićeni program mora omogućiti u svakom trenutku prikaz podataka o trenutačnom stanju gotovine u eurima i strane gotovine te čekova koji glase na stranu valutu, za svaku stranu valutu u blagajni.

Funkcija izvoza kodiranih podataka za potrebe nadzornog tijela

Članak 9.

Zaštićeni program mora omogućiti u bilo kojem trenutku izvoz kodiranih podataka za određeno razdoblje.

Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 3A)

Članak 10.

(1) Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci banke koje s ovlaštenim mjenjačima sklapaju ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova.

(2) U izvješće bilježe se podaci o iznosu otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu te o iznosu prodaje strane gotovine tijekom određenoga kalendarskog mjeseca za svaku stranu valutu koju su, na mjenjačkim mjestima koja su predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, otkupili odnosno prodali u odnosu sa svojim strankama svi ovlašteni mjenjači ugovorne banke.

(3) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.

2. U 2. stupac bilježi se brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se slovna kratica strane valute.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupa strane gotovine odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, a koje su ovlašteni mjenjači otkupili tijekom određenoga kalendarskog mjeseca.

5. U 5. stupac bilježi se iznos kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koji su ovlašteni mjenjači ugovorne banke isplatili pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, a koju su ovlašteni mjenjači prodali tijekom određenoga kalendarskog mjeseca, u ukupnom iznosu za cijeli kalendarski mjesec.

7. U 7. stupac bilježi se iznos u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje su ovlašteni mjenjači ugovorne banke naplatili pri prodaji strane gotovine iz 6. stupca.

(4) U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za njegov odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

Tehnička specifikacija zaštićenog programa

Model podataka

Prikaz propisanog modela podataka

Simboli

Članak 11.

(1) U prikazu propisanog modela podataka upotrebljavaju se sljedeći simboli:

# – označuje stupac primarnoga ključa

* – označuje podatke koji se obvezno unose

° – označuje podatke koji se mogu, ali ne moraju unositi

– veza između pojedinih tablica u modelu podataka; strana ‘ ‘ označuje stranu nadređene tablice, a strana ‘
‘ označuje stranu podređene tablice. Primarni ključ iz nadređene tablice čini ili dio primarnoga ključa podređene tablice ili vanjski ključ na podređenoj tablici.

(2) Uz svaku tablicu u prikazu modela, osim popisa stupaca koji čine pojedinu tablicu, nalaze se i vanjski ključevi koji pripadaju toj tablici. Isto tako, može se vidjeti kategorija podataka (primarni ključ, obvezni podatak, neobvezni podatak) i tip podatka (brojčani, znakovni, datumski).

Prikaz modela

Članak 12.

Opis modela podataka

Tečajna lista

Članak 13.

(1) Pohranjuje se broj važeće tečajne liste i datum za koji vrijedi te oznaka stanja tečajne liste (važeća, stornirana).

(2) Na početku svake kalendarske godine broj tečajne liste počinje od broja jedan (1).

(3) Stupci u tablici glase:

 

BROJ_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, brojčani stupac

DATUM_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, datumski stupac

STATUS;

znakovni stupac.

 

 

Vrsta mjenjačkog tečaja

Članak 14.

(1) U ovoj tablici pohranjuje se podatak o vrsti mjenjačkog tečaja, koji može biti temeljni ili povoljni.

(2) U ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti te dvije vrijednosti (npr. upotrebom padajućih lista s fiksnim vrijednostima), ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe postupku ponovnog certificiranja.

(3) Stupci u tablici glase:

 

VRSTA_TECAJA;

primarni ključ, znakovni stupac

OPIS;

znakovni stupac.

 

 

Tečajevi

Članak 15.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se valutni tečajevi koji će zatim biti primijenjeni u transakcijama tijekom dana za koji vrijedi tečajna lista.

(2) Primarni ključ ove tablice formira se iz primarnoga ključa tablice Tecajna lista i stupca Valuta u ovoj tablici.

(3) Valuta može biti unesena brojčanom ili slovnom oznakom prema propisanim standardima (brojčana ili slovna oznaka od tri znaka). Moguć je i unos obiju oznaka, tako da budu međusobno spojene (šest znakova) ili razdvojene jednim znakom razmaka (sedam znakova).

(4) Stupci u tablici glase:

 

VALUTA_BROJCANO;

primarni ključ, znakovni stupac

KUPOVNI_TECAJ;

brojčani stupac

PRODAJNI_TECAJ;

brojčani stupac

MINIMALNI_IZNOS;

brojčani stupac

VALUTA_SLOVCANO;

znakovni stupac

TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, brojčani stupac

TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, datumski stupac

VMT_VRSTA_TECAJA;

primarni ključ, znakovni stupac.

 

 

Kodirani tečajevi

Članak 16.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se kodirani podaci s pomoću dane procedure (opisane u člancima od 26. do 35. ove Upute), kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornim tijelima.

(2) Primarni ključ ove tablice identičan je primarnom ključu tablice Tecajevi.

(3) Stupci u tablici glase:

 

KODIRANI_PODACI;

znakovni stupac

TEC_VALUTA_BROJCANO;

primarni ključ, znakovni stupac

TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, brojčani stupac

TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, datumski stupac

TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;

primarni ključ, znakovni stupac.

 

 

Vrsta transakcije

Članak 17.

(1) U ovoj tablici pohranjuje se vrsta blagajničkih transakcija.

(2) Kao i kod tablice Vrsta mjenjačkog tečaja, u ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti vrijednosti za vrstu transakcije, ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe postupku ponovnog certificiranja.

(3) Stupci u tablici glase:

 

VRSTA_TRANSAKCIJE;

primarni ključ, znakovni stupac

OPIS;

znakovni stupac.

 

 

Blagajničke transakcije

Članak 18.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se sve transakcije koje se evidentiraju u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«.

(2) Primarni ključ ove tablice oblikovan je iz primarnih ključeva tablica Tecajevi i Vrsta transakcije te stupca Serijski broj transakcije. Na početku svake kalendarske godine brojevi transakcija počinju iznova od broja jedan (1).

(3) S obzirom na to da oznaka za rezidentnost stranke nije obvezni element potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji, vrijednost oznake rezidentnosti stranke jest »R«.

(4) Stupci u tablici glase:

 

SERIJSKI_BROJ;

primarni ključ, brojčani stupac

DATUM_I_VRIJEME_TRANSAKCIJE;

datumski stupac

OPIS;

znakovni stupac

SIFRA_ODGOVORNE_OSOBE;

znakovni stupac

AKRONIM_TRANSAKCIJE;

znakovni stupac

BROJ_ISPISIVANJA_POTVRDE_OTKUP;

brojčani stupac

IZNOS_PROVIZIJE;

brojčani stupac

IZNOS_U_KUNAMA;

brojčani stupac

IZNOS_U_VALUTI;

brojčani stupac

OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K;

znakovni stupac

OZNAKA_REZIDENTNOSTI;

znakovni stupac

PRIMJENJENI_TECAJ;

brojčani stupac

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA;

znakovni stupac

VALUTA_SLOVCANO;

znakovni stupac

TEC_VALUTA_BROJCANO;

primarni ključ, znakovni stupac

TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, brojčani stupac

TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;

primarni ključ, datumski stupac

TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;

primarni ključ, znakovni stupac

VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;

primarni ključ, znakovni stupac.

 

 

 

(5) U situacijama kada to dopušta programsko rješenje odnosno odabrana baza podataka, potrebno je stupac IZNOS_U_KUNAMA preimenovati u IZNOS_U_DOMVAL, odnosno stupac OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K preimenovati u OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA.

(6) U situacijama kada programsko rješenje ne dopušta drugi naziv stupca, a kako bi se sačuvao kontinuitet podataka, moguće je dodati nove stupce s tim nazivom i spremati nove podatke u njih ili nastaviti s upotrebom starog naziva, uz spremanje u taj stupac novih podataka u skladu s ovom Uputom.

(7) Pri predaji programskog rješenja na certificiranje proizvođač programskog rješenja treba predati pismenu izjavu o tome je li pri izradi programskog rješenja postupio u skladu sa stavkom 5. ili u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

Kodirane blagajničke transakcije

Članak 19.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se kodirani podaci blagajničkih transakcija s pomoću procedure uređene u člancima od 26. do 35. ove Upute, kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornim tijelima.

(2) Primarni je ključ ove tablice stupac ID, koji čini generički primarni ključ (sekvencijalni brojevi, koji se povećavaju u koracima za jedan i upisuju u taj stupac), a koji generira zaštićeni program.

(3) Vanjski je ključ ove tablice primarni ključ tablice Blagajnicke transakcije.

(4) Za svaki stupac iz tablice Blagajnicke transakcije dopušteno je više kodiranih redaka (načelno, jedan ili dva retka), jer u slučaju storniranja već provedene transakcije treba sačuvati u kodiranom obliku i originalnu transakciju i stornirane podatke o transakciji.

(5) Stupci u tablici glase:

 

ID;

primarni ključ, brojčani stupac

KODIRANI_PODACI;

znakovni stupac

BT_SERIJSKI_BROJ;

brojčani stupac

BT_TEC_VALUTA_BROJCANO;

znakovni stupac

BT_TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;

brojčani stupac

BT_TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;

datumski stupac

BT_TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;

znakovni stupac

BT_VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;

znakovni stupac.

 

 

 

Nazivi stupaca u tablicama

Članak 20.

(1) Ako baza podataka ne dopušta unos propisanih naziva stupaca u cijelosti, već su nazivi stupaca ograničeni na manji broj znakova, dopušteno ih je promijeniti. Promjena se izvodi tako da se odbaci višak znakova (više od najvećega mogućeg broja znakova za naziv stupca koji dopušta odabrana baza). Svi ostali stupci, čiji su nazivi kraći od najduljega mogućeg za tu bazu, moraju zadržati propisani naziv i nije dopušteno njihovo skraćivanje.

Primjer:

Baza podržava naziv od najviše 25 znakova. Tada naziv:

123456789012345678901234567890

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA

treba napisati kao:

1234567890123456789012345

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OB

(2) Ako baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje traži izmjene u propisanom nazivlju opisane u stavku 1. ovog članka, pri predaji programskog rješenja za certificiranje potrebno je navesti koliko najviše znakova u nazivu podržava baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje. Isto tako potrebno je napisati nazive stupaca koji su morali biti skraćeni te u kojim se tablicama ti stupci nalaze.

Platforme za izradu zaštićenih programa

Članak 21.

Zaštićeni program treba se izvoditi na osobnom računalu (IBM-PC kompatibilno računalo).

Operativni sustavi

Članak 22.

Operativni sustavi koji se mogu primjenjivati za izradu i upotrebu zaštićenog programa jesu:

1. Microsoft Windows i

2. Linux.

Programski jezici

Članak 23.

Programski jezici (alati) koji se mogu primjenjivati za izradu zaštićenog programa jesu:

1. MS Visual Basic

2. MS Visual C/C++

3. MS Access

4. Borland C/C++ Builder

5. Borland Delphi

6. C/C++

7. Pascal

8. MS Visual Fox Pro i

9. JAVA.

Baze podataka

Članak 24.

Zaštićeni program može se za svoj rad služiti svim dostupnim bazama podataka, ali je nužno priložiti bazu podataka na kojoj se zasniva programsko rješenje. Prema željama autora programskih rješenja dopušteno je napisati i vlastitu bazu podataka, ali tada se treba opisati njezina struktura i priložiti tako kreirana baza.

Programski zahtjevi

MS Windows i Linux

Članak 25.

(1) Zaštićeni program treba kodirati skup podataka definiran ovom Uputom, a za potrebe nadzornih tijela. Ako se postojeći i kodirani podaci pokušaju promijeniti, bit će izmijenjeni tako da će ih moći pročitati (dekodirati) samo nadzorno tijelo.

(2) Obvezno je koristiti se funkcijama kodiranja podataka radi potreba nadzornih tijela.

MS Windows

Članak 26.

U okružju MS Windows zaštićeni program upotrebljava biblioteku procedura MJENJACI.DLL koja u sebi sadržava sljedeće procedure:

1. KoderTL

2. DekoderTL

3. KoderTransakcija i

4. DekoderTransakcija.

KoderTL

Članak 27.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void KoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);

(2) Ulazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstat

vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)

kupovnit

kupovni tečaj strane valute

prodajnit

prodajni tečaj strane valute

miniznos

minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

 

 

(3) Izlazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(4) Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(8) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tecajevi vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tecajevi.

DekoderTL

Članak 28.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void DekoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);

(2) Ulazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(3) Izlazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstat

vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)

kupovnit

kupovni tečaj strane valute

prodajnit

prodajni tečaj strane valute

miniznos

minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

 

 

(4) Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

KoderTransakcija

Članak 29.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void KoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char iznuval[12], char iznudomval[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstr[5], char oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);

(2) Ulazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstatran

vrsta transakcije

sbtransakcije

serijski broj transakcije

datvritran

datum i vrijeme obavljene transakcije

sifraoo

šifra odgovorne osobe

akronimt

akronim transakcije propisan ovom Uputom

iznuval

iznos transakcije u valuti

iznudomval

iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

primtec

tečaj primijenjen u obavljanju transakcije

iznprov

iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

platinstr

oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom

oznrez

oznaka rezidentnosti

sbtiskobr

serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile

tiptran

unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

 

 

 

(3) Izlazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(4) Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59.

(8) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(9) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

DekoderTransakcija

Članak 30.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void DekoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char iznuval[12], char iznudomval[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstr[5], char oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);

(2) Ulazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(3) Izlazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstatran

vrsta transakcije

sbtransakcije

serijski broj transakcije

datvritran

datum i vrijeme obavljene transakcije

sifraoo

šifra odgovorne osobe

akronimt

akronim transakcije propisan ovom Uputom

iznuval

iznos transakcije u valuti

iznudomval

iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

primtec

tečaj primijenjen u obavljanju transakcije

iznprov

iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

platinstr

oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom

oznrez

oznaka rezidentnosti

sbtiskobr

serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile

tiptran

unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcije).

 

 

 

(4) Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

Linux

Članak 31.

(1) U okružju Linux zaštićeni program upotrebljava četiri izvršna programa:

1. KoderTL

2. DekoderTL

3. KoderTr i

4. DekoderTr.

(2) Razmjena vrijednosti između tih programa i zaštićenog programa odvija se preko ASCII tekstnih datoteka. To se radi tako da se formira odgovarajuća ulazna datoteka za te programe, a nakon što su pozvani ti programi, oni upisuju izlazne vrijednosti u izlaznu datoteku. Sve datoteke imaju isto ime, a razlikuju se prema sufiksu, tako da ulazne datoteke imaju sufiks *.In, a izlazne datoteke imaju sufiks *.Out.

KoderTL

Članak 32.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

KoderTL;

(2) Ulazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstat

vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)

kupovnit

kupovni tečaj strane valute

prodajnit

prodajni tečaj strane valute

miniznos

minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

 

 

(3) Izlazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(4) S obzirom na to da je ulazna datoteka KoderTL.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(8) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tecajevi vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTL.Out. Taj se podatak, zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tecajevi.

(9) Primjer ulazne datoteke glasi:

098

10052003

978

EUR

RED

7.52300000

7.58700000

0000000000

ili, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

098

10052003

840

USD

RED

1.20000000

1.16000000

0000000000

(10) Primjer izlazne datoteke glasi:

ᡲ퉫1396862068ď˝±řdŽ1400073811‚ÍÓ°ŽfɸŮÜ’°1398041963eťä˝ąţ‹Ü倣öÓ@łź‹›Ű€1397776754 – Ő««Čëąş­îäUńŕĂiŹ.ÓŁĚ

DekoderTL

Članak 33.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

DekoderTL;

(2) Ulazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(3) Izlazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstat

vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)

kupovnit

kupovni tečaj strane valute

prodajnit

prodajni tečaj strane valute

miniznos

minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

 

 

 

(4) Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTL.In.

(6) Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenog programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTL.Out.

(7) Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTL i u istom poretku jedan ispod drugoga.

(8) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

(9) Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTL.

KoderTr

Članak 34.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

KoderTr;

(2) Ulazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstatran

vrsta transakcije

sbtransakcije

serijski broj transakcije

datvritran

datum i vrijeme obavljene transakcije

sifraoo

šifra odgovorne osobe

akronimt

akronim transakcije propisan ovom Uputom

iznuval

iznos transakcije u valuti

iznudomval

iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

primtec

tečaj primijenjen u obavljanju transakcije

iznprov

iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

platinstr

oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom

oznrez

oznaka rezidentnosti

sbtiskobr

serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile

tiptran

unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

 

 

(3) Izlazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(4) S obzirom na to da je ulazna datoteka KoderTr.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59.

(8) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(9) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTr.Out. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

(10) Primjer ulazne datoteke:

098

10052003

978

EUR

Otkup

O000000710

100520031756

23236565

OTKGOT

100.0000000

752.3000000

7.52300000

2.700000000

GOT

N

RD

ili, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

098

10052003

840

USD

Otkup

O000000710

100520031756

23236565

OTKGOT

100.0000000

83.3300000

1.20000000

2.500000000

GOT

N

RD

(11) Primjer izlazne datoteke glasi:

±áŞo©Üů·˘ůˇŁ§łŮŕŢĎĹÝ«Ŕ«Ďő×°Đ‘ďşí›‰Ü­äŞđ‰öĐ ü¬¦ĘĘÝŚ»Ňę€Ä«ÜëŮĄóÂő‘󽜮Ť«™óŚ˘Śľě¨śá´ÝߤśńŹąŮÇłÉ 1398041963Ňʤ°Ţ¨Ż‰˝€îŻÖ÷čËގ༊˛żÉě»ă1397776754±139790449314000738111396862068ŃŠ†š˝¸ůđŁÜä’’źłË

DekoderTr

Članak 35.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

DekoderTr;

(2) Ulazni parametar jest:

 

kodirani_podaci

kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

 

 

(3) Izlazni su parametri:

 

brojtl

broj tečajne liste

datumtl

datum primjene tečajne liste

valutan

brojčana oznaka valute

valutac

slovna oznaka valute

vrstatran

vrsta transakcije

sbtransakcije

serijski broj transakcije

datvritran

datum i vrijeme obavljene transakcije

sifraoo

šifra odgovorne osobe

akronimt

akronim transakcije propisan ovom Uputom

iznuval

iznos transakcije u valuti

iznudomval

iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

primtec

tečaj primijenjen u obavljanju transakcije

iznprov

iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)

platinstr

oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom

oznrez

oznaka rezidentnosti

sbtiskobr

serijski broj tiskanog obrasca koji se rabi u slučajevima više sile

tiptran

unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

 

 

(4) Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.In.

(6) Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenog programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.Out. Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTr i u istom poretku jedan ispod drugoga.

(7) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

(8) Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTr.

Izvoz podataka za potrebe nadzornih tijela

Izvoz samo kodiranih podataka

Izvoz podataka tečajne liste

Članak 36.

Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz podataka blagajničkih transakcija

Članak 37.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija

Članak 38.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama.

(3) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz kodiranih i nekodiranih podataka

Izvoz podataka tečajne liste

Članak 39.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

(3) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Izvoz podataka

Članak 40.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

(3) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Članak 41.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama.

(3) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

(4) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Izmjene u zaštićenom programu

Članak 42.

Sve izmjene načinjene u zaštićenom programu nakon što je certifikat već izdan, podliježu novom postupku izdavanja certifikata.

Prilozi za certificiranje

Članak 43.

Da bi zaštićeni program ušao u postupak certificiranja, pri predaji programskog rješenja potrebno je priložiti:

1. instalacijsku verziju programa

2. opis instalacijske procedure

3. korisničku Uputu

4. bazu podataka na kojoj je zasnovano programsko rješenje i

5. izvorni kod programskog rješenja u digitalnom obliku.

Dostava izvješća u elektroničkom obliku

Članak 44.

Ovlašteni mjenjač može dostavljati, ako tako ugovori s ugovornom bankom, izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje __________« u elektroničkom obliku. U tom slučaju izvještaj se dostavlja u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_mjenjaci.xsd) koja glasi:

Članak 45.

Ugovorne banke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 3A u elektroničkom obliku. Prilog 3A sastavni je dio ove Upute. Izvještaj se dostavlja u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_banke.xsd) koja glasi:

 

 

 

Copyright © Ante Borić