Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

HRVATSKA NARODNA BANKA

2068

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013. i 52/2021.) i članka 42. stavka 3. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 22. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU NA KOJI OVLAŠTENI MJENJAČI OBAVLJAJU MJENJAČKE POSLOVE

Članak 1.

U članku 10. stavcima 7. i 8. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019., 101/2020. i 68/2022.) riječ »7.« zamjenjuje se riječju »6.«.

Članak 2.

(1) U članku 7. stavku 4. podstavku a) »Izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« (Prilog br. 1)« točki 2. podtočki 3. Upute za izradu zaštićenog programa, koja je sastavni dio Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019., 101/2020. i 68/2022.), u alineji 4. riječ »PRIMEUR01« zamjenjuje se riječju »PRIMEU01«.

(2) U alineji 5. riječ »PRIMEUR02« zamjenjuje se riječju »PRIMEU02«.

(3) U alineji 6. riječ »PRIMEUR03« zamjenjuje se riječju »PRIMEU03«.

(4) U alineji 7. riječ »PRIMEUR05« zamjenjuje se riječju »PRIMEU05«.

(5) U alineji 8. riječ »PRIMEUR07« zamjenjuje se riječju »PRIMEU07«.

(6) U alineji 9. riječ »PRIMEUR08« zamjenjuje se riječju »PRIMEU08«.

(7) U alineji 10. riječ »PRIMEUR09« zamjenjuje se riječju »PRIMEU09«.

(8) U podstavku b) »Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)« točki 2. podtočki 6. dodaje se iza teksta koji glasi:

tekst koji glasi:

»odnosno u zaštićenim programima koji su zasnovani na euru:

(9) U podstavku b) »Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)« točki 2. podtočki 7. dodaje se iza teksta koji glasi:

tekst koji glasi:

»odnosno u zaštićenim programima koji su zasnovani na euru:

(10) U podstavku b) »Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)« točki 2. podtočki 8. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, oduzimanjem kvocijenta iznosa prodanoga gotovog novca u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca i prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja za tu valutu od kvocijenta istoga iznosa prodanoga gotovoga novca u istoj stranoj valuti i prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja za tu valutu.«

(11) U podstavku b) »Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)« točki 2. podtočki 14. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, obračunska tečajna razlika = razlika između kvocijenta iznosa strane gotovine koja je predmet prijenosa i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu i kvocijenta iznosa te strane gotovine i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu na mjenjačkom mjestu s kojeg se prenosi ta strana gotovina«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 459-2667-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić