Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

NN 13/2020 (31.1.2020.)

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 207. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZBORA MIRITELJA I PROVOĐENJU POSTUPKA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, broj 130/15), u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak mirenja pokreće bilo koja stranka u sporu, dostavom pisane obavijesti o sporu (u daljnjem tekstu: obavijest) GSV-u ili mjesno nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima, riječ: »ured« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »nadležno upravno tijelo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/03

Urbroj: 524-03-01-01/2-20-5

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Ministar Josip Aladrović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić