NN 109/2019 (13.11.2019.)

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za pomorstvo i ministra nadležnog za ribarstvo te, sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I DOPUSTIMA RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 3/16), članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje radno vrijeme te vrijeme odmora i dopusta radnika na pomorskim ribarskim plovilima pod zastavom Republike Hrvatske, upisanima u Registar ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s posebnim propisom o morskom ribarstvu.

(2) Radnik na pomorskim ribarskim plovilima u smislu stavka 1. ovoga članka, je fizička osoba koja u radnom odnosu, za poslodavca obavlja posao na pomorskom ribarskom plovilu koje sudjeluje u komercijalnom ribolovu, osim peljara u lukama i osoba na kopnu koje obavljaju posao na pomorskom ribarskom plovilu u pristaništu.

(3) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na radnika koji je s pomorskom knjižicom ukrcan na pomorsko ribarsko plovilo koje se u smislu Pomorskog zakonika, odnosno posebnog propisa kojim se uređuje morsko ribarstvo, smatra ribarskim brodom, a na kojega se kao na člana posade broda, odnosno pomorca, primjenjuju posebni propisi.

(4) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP.) (SL L 25, 31. 1. 2017.).

(5) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 2.

U članku 5. stavci 1. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Puno ili nepuno radno vrijeme koje je utvrđeno propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ne mora kod poslodavca biti raspoređeno jednako po danima, tjednima, odnosno mjesecima.

(4) U razdoblju u kojem radno vrijeme traje duže od punog ili nepunog radnog vremena, ukupno radno vrijeme ne smije biti duže od četrnaest sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata, niti duže od sedamdeset dva sata tijekom sedmodnevnog razdoblja, osim ako duže trajanje ukupnog radnog vremena nije propisano zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, a radnicima je osiguran zamjenski odmor.«.

Članak 3.

U članku 11. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako radnik ne može koristiti odmor u trajanju iz stavka 1. i 3. ovoga članka, mora mu se omogućiti korištenje zamjenskog dnevnog odmora, odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, a zbog kojeg dnevni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/14 Urbroj: 524-03-01-01/2-19-16 Zagreb, 7. studenoga 2019.

Ministar Josip Aladrović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić