MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

 

PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Pročišćeni tekst

NN 34/1440/14103/14, 102/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 102/19)

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Škola).

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku:

a) Neposredni odgojno-obrazovni rad čine redovita nastava, izborna nastava, dopunska nastava i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i razredništvo.

b) Radne obveze su poslovi i vrijeme rada iskazano u satima rada učitelja i/ili stručnog suradnika.

c) Redovita nastava je nastava obveznih predmeta utvrđenih kurikulumom te nastavnim planom i programom. Redovita nastava osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja.

d) Izborna nastava je nastava nastavnih predmeta utvrđenih nastavnim planom, kurikulumom ili programom, a izvodi se u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Izborna nastava stranog jezika, Informatike i Vjeronauka ili drugih izbornih predmeta za koje je kurikulum ili nastavni plan i program donio ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministar), a koja se može provoditi u osnovnoj školi, osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja koji je u cijelosti ili jednim dijelom za nju zadužen.

e) Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon nastave.

f) Produženi stručni postupak je jedan od dodatnih odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa za učenike s teškoćama koji se organizira u posebnim odgojno-obrazovnim grupama prije i/ili nakon redovite nastave u redovitoj ili posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

g) Dopunska nastava je posebni odgojno-obrazovni program namijenjen učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. Može se organizirati za sve nastavne predmete izuzevši Likovnu, Glazbenu, Tehničku i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Dopunska nastava je i oblik nastave namijenjen učenicima koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.

h) Dodatna nastava je poseban oblik nastave namijenjene darovitim učenicima koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet te je škola dužna organizirati dodatni rad u koji se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.

i) Izvannastavne aktivnosti su aktivnosti koje se u školi izvode s učenicima u odgojno-obrazovnim skupinama radi zadovoljavanja njihovih potreba i interesa.

j) Edukacijsko-rehabilitacijski program je poseban oblik rada s učenicima s teškoćama koji se provode s ciljem podizanja razine sposobnosti i vještina učenika na onim područjima na kojima postoje ograničenja koja smanjuju učenikova postignuća u nastavi i zahtijevaju dodatne rehabilitacijske programe kao što su perceptivno-motorička stimulacija, strategije samostalnog učenja, terapijske tehnike i sl. Zasnivaju se na praćenju učenika i procijeni potreba učenika.

II. POSLOVI UČITELJA

Članak 2. (NN 102/19)

(1) Učitelji u školi izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vode razredništvo, obavljaju ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti i poslove iz nastavnog plana, programa, kurikuluma ili godišnjeg plana i programa, godišnjeg izvedbenog kurikuluma, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju i učitelji edukatori rehabilitatori koji neposredni odgojno-obrazovni rad izvode s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim planovima i programima.

Neposredni odgojno-obrazovni rad

Članak 3.

(1) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom učitelja s učenicima smatra se svaki rad koji učitelj obavlja s učenicima, a koji je planiran nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom ili predmetnim kurikulumom, a dio je godišnjeg plana i programa, odnosno školskog kurikuluma.

(2) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom smatraju se i ostale aktivnosti koje učitelji ostvaruju s učenicima, a određene su drugim propisima.

Razredništvo

Članak 4. (NN 102/19)

(1) Razredništvo je skup poslova učitelja – razrednika na izvedbi odgojno-obrazovnog plana i programa rada razrednog odjela.

(2) Razredništvo se ostvaruje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, posrednom radu roditeljima/starateljima/skrbnicima (u daljem tekstu: roditeljima), stručnim suradnicima i učiteljima razrednog vijeća i u ostalim poslovima koji proizlaze iz neposredno odgojno-obrazovnog rada.

(3) Vođenje razrednog odjela je skup poslova od četiri sata tjedno od kojih su dva sata poslovi u neposrednome odgojno-obrazovnome radu s učenicima, a dva sata ostali poslovi vođenja razrednog odjela.

a) Neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika uključuje:

– sat razrednog odjela i sat ostalih aktivnosti s učenicima.

b) Poslovi koji proizlaze iz naravi posla razrednika su:

– održavanje informacija za roditelje,

– ostali oblici suradnje s roditeljima,

– organizacija i vođenje roditeljskih sastanaka,

– planiranje te provedba plana rada razrednog odjela,

– upis podataka o učenicima u elektroničke upisnike (e-Matica, e-Dnevnik i sl.)

– vođenje pedagoške razredne dokumentacije,

– poslovi vezani za upis djece u prvi razred osnovne škole ili prvi razred srednje škole te prijelaz iz IV. u V. razred,

– priprema i vođenje sjednica Razrednog vijeća,

– drugi poslovi vezani uz realizaciju godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma.

Ostali poslovi učitelja

Članak 5. (NN 103/14, 102/19)

(1) Ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima su:

1.1) Ostali poslovi u tjednima nastave

a) Redoviti tjedni poslovi

– pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima,

– ispravci i analiza pisanih radova učenika,

– suradnja s roditeljima,

– suradnja sa stručnim suradnicima,

– dežurstva,

– briga o izvršavanju učeničkih obveza,

– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.

b) Godišnji poslovi

– provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,

– izrada programa i provedba školskih izleta, ekskurzija i drugih aktivnosti izvan škole,

– poslovi vezani uz početak i završetak školske godine,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje,

– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva u i/ili izvan škole kao što je vođenje županijskog stručnog vijeća ili stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri uredu državne uprave u županiji ili Ministarstvu,

– sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja,

– pripremanje učenika, provedba školskih natjecanja i sudjelovanje s učenicima na natjecanjima ili smotrama izvan škole,

– briga o zbirkama u kabinetima, nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju učionica i radnih prostora kao poticajnog okruženja za učenje i poučavanje,

– sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika,

– organizacija kulturne i javne djelatnosti škole utvrđene u školskom kurikulumu te sudjelovanje u istoj,

– uređivanje mrežnih stranica škole i pripremanje web-sadržaja,

– administrativni poslovi informatičke podrške vezano uz elektroničke baze podataka,

– koordiniranje provedbe međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih sadržaja i/ili modula,

– sudjelovanje i pomoć u provođenju školskih, međunarodnih i drugih projekata,

– sudjelovanje i pomoć u izradi školskog lista,

– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.

1.2) Ostali poslovi tijekom školske godine

– izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma za redovitu i izbornu nastavu,

– sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma,

– sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja,

– provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,

– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva,

– stručno osposobljavanje i/ili usavršavanje,

– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa te školskog kurikuluma.

(2) Učitelji predmetne nastave, zadužuju se pojedinačnim ostalim poslovima iz podstavka 1.1. a i b. i podstavka 1.2, razmjerno ukupnoj količini ostalih poslova utvrđenih odlukom o tjednom i godišnjem zaduženju.

Posebni poslovi

Članak 6. (NN 103/14, 102/19)

(1) Učitelji mogu obavljati i posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole.

(2) Posebni poslovi koji proizlaze iz ustroja rada škole su:

a) poslovi satničara obuhvaćaju izradu rasporeda sati rada s razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora te rasporeda dežurstava učitelja;

b) poslovi voditelja smjene obuhvaćaju praćenje rada smjena, poslovi organizacije zamjena učitelja te drugi poslovi vezani uz dnevni i tjedni rad po rasporedima;

c) poslovi voditelja područne škole/odjela ili poslovi voditelja odjela na jeziku i pismu nacionalne manjine obuhvaćaju praćenje rada razrednih odjela, poslovi organizacije zamjena učitelja te drugi poslovi vezani uz dnevni i tjedni rad po rasporedima;

d) poslovi vođenja školskog bazena obuhvaćaju organizaciju poduke plivanja za učenike škole koja ima bazen te učenike drugih škola;

e) poslovi administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.);

g) poslovi podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije;

f) poslova voditelja međunarodnog ili nacionalnog projekta.

Poslovi satničara

Članak 7. (NN 102/19)

(1) U Školi koja ima manje od 8 razrednih odjela, satničarske poslove obavlja ravnatelj Škole u redovitom radnom vremenu.

(2) Satničarskim poslovima može biti zadužen učitelj predmetne nastave ili učitelj razredne nastave u Školi koja ima:

od 8 do 15 razrednih odjela

1 sat tjedno

od 16 do 22 razrednih odjela

2 sata tjedno

od 23 do 29 razrednih odjela

3 sata tjedno

30 i više razrednih odjela

4 sata tjedno.

Poslovi voditelja, administratora i pružatelja podrške uporabi IKT

Članak 8. (NN 102/19)

(1) U Školi koja ima manje od 8 razrednih odjela poslove vođenja smjena obavlja ravnatelj Škole u redovitom radnom vremenu. U matičnoj školi koja radi u dvije smjene ravnatelj u jednoj smjeni obavlja i poslove voditelja smjene u redovitom radnom vremenu.

(2) Poslovima voditelja smjene može biti zadužen učitelj u matičnoj školi ako škola:

–     radi u dvije smjene i ima od 8 do 16 razrednih odjela

1 sat tjedno

–     radi u dvije smjene i ima od 17 do 24 razredna odjela

2 sata tjedno

–     radi u dvije smjene i ima od 25 do 30 razrednih odjela

3 sata tjedno

–     radi u dvije smjene i ima 31 ili više razrednih odjela

4 sata tjedno.

(3) U školi koja u svojem sastavu ima osmorazredne područne odjele s manje od 100 učenika poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj 2 sata tjedno, a u školi koja ima četverorazredne područne odjele učitelj 1 sat tjedno umjesto dodatne, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

(4) U školi koja u svojem sastavu ima osmorazredne odjele na jeziku i pismu nacionalne manjine poslove voditelja odjela na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja učitelj 2 sata tjedno, a u školi koja ima četverorazredne odjele na jeziku i pismu nacionalne manjine učitelj 1 sat tjedno umjesto dodatne, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

(5) U Školi koja u svojem sastavu ima više od tri razredna odjela za učenike s posebnim potrebama (odjele učenika s teškoćama u razvoju) voditeljske poslove vezane uz te odjele obavlja učitelj edukator rehabilitator ili stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1 sat tjedno u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

(6) U Školi koja ima bazen u kojem se provodi poduka plivanja za manje od pet Škola poslove voditelja bazena obavlja učitelj tjelesne i zdravstvene kulture s 2 sata tjedno u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, a u školi koja ima bazen u kojem se provodi poduka plivanja za pet i više škola poslove voditelja bazena obavlja učitelj tjelesne i zdravstvene kulture ovisno o broju škola uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(7) U područnoj školi koja ima osmorazredne odjele i više od 101 učenika poslove voditelja područne škole obavlja učitelj na način da mu se broj sati zaduženja redovitom nastavom uvećava ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili smanjuje ako je zaposlen u punom radnom vremenu, i to u školi u kojoj je:

– od 101 do 149 učenika

2 sata tjedno

– od 150 do 299 učenika

4 sata tjedno

– 300 i više učenika

6 sati tjedno.

(8) U školi koja je uključena u međunarodni ili nacionalni projekt poslove voditelja projekta može obavljati učitelj zaduženjem u neposrednom odgojno-obrazovnim radom 1 sat tjedno i stručni suradnik 1 sat tjedno u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

(9) Poslovima administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) može se zadužiti jedan ili više učitelja koji su prošli odgovarajuću edukaciju, zaduženjem u neposrednom odgojno obrazovnom radu i to u školi koja ima:

– do 149 učenika

1 sat tjedno

– od 150 do 299 učenika

2 sata tjedno

– od 300 do 499 učenika

3 sata tjedno

– 500 i više učenika

4 sata tjedno.

(10) Poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije može se zadužiti jedan ili više učitelja koji su prošli odgovarajuću edukaciju, zaduženjem u neposrednom odgojno obrazovnom radu i to u školi koja ima:

– do 149 učenika

1 sat tjedno

– od 150 do 299 učenika

2 sata tjedno

– od 300 do 499 učenika

3 sata tjedno

– 500 i više učenika

4 sata tjedno.

(11) Učitelju koji obavlja posebne poslove iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika ili iz stavaka 2., 4., 5., 9., 10. ovoga članka te stavka 6. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na voditelja bazena za manje od pet škola broj sati zaduženja redovitom nastavom može se uvećati za najviše tri sata ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili smanjiti za najviše tri sata ako je zaposlen u punom radnom vremenu ili navedenim poslovima može biti zadužen u cijelosti ili dijelu sati umjesto dodatne i/ili dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti, odnosno do propisanog broja sati u ostalim poslovima koje može obavljati sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

Članak 8.a (NN 103/14, 102/19)

(1) Učitelji i stručni suradnici mogu obavljati i druge poslove na temelju posebnih zakona.

(2) Poslovi sindikalnoga povjerenika, sindikalnoga povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća i povjerenika zaštite na radu obavljaju se u skladu s ugovorenim u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

III. RADNE OBVEZE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA

Članak 9. (NN 102/19)

(1) Obveze učitelja odnosno stručnog suradnika utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu i s ovim Pravilnikom.

(2) Ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika u školi utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom te školskim kurikulumom.

(3) Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pet dana u tjednu, u pravilu od ponedjeljka do petka, osim za rad u nepunom radnom vremenu, u kojem slučaju tjedno radno vrijeme može biti raspoređeno na manje od pet radnih dana.

(4) Svakom učitelju i stručnom suradniku ravnatelj izdaje odluku o tjednom i godišnjem zaduženju i to na:

– poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima,

– ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada, izvršenja aktivnosti i poslova iz kurikuluma ili nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma, obaveze profesionalnog razvoja te drugih propisa,

– posebnim poslovima koji proizlaze iz ustroja rada škole i odredaba Zakona.

(5) Za nepuno radno vrijeme, tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika manje su od radnih obveza na puno radno vrijeme razmjerno smanjenju radnoga vremena.

(6) O radnim obvezama svakom učitelju i stručnom suradniku ravnatelj izdaje odluku o tjednom i godišnjem zaduženju najkasnije do 7. listopada tekuće godine.

IV. RADNE OBVEZE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

Članak 10. (NN 103/14, 102/19)

(1) Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred, te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punog radnog vremena.

(2) U radnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika, izborne nastave vjeronauka i informatike, a ni sati nastave glazbene kulture u IV. razredu ako ih izvode učitelji predmetne nastave.

(3) Izvođenjem redovite nastave smatra se 2 sata neposrednog-odgojno-obrazovnog rada razredništva.

(4) Učitelj razredne nastave može izvoditi i mentorski rad s darovitim učenicima po kurikulumu koji je donio ministar ili je dobivena suglasnost Ministarstva.

(5) Učitelj razredne nastave može se osloboditi od obveze izvođenja dodatne nastave, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti ako obavlja posebne poslove iz članka 6. ovoga Pravilnika. Učitelj razredne nastave može se osloboditi istih poslova, i to 1 sat tjedno ako obavlja poslove voditelja županijskoga stručnog vijeća i/ili 1 sat tjedno ako je član stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri uredu državne uprave u županiji ili Ministarstvu.

(6) U slučajevima iz stavka 5. ovoga članka, dodatnu nastavu, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti izvode drugi učitelji razredne nastave ili učitelj u produženome boravku.

(7) Učitelj razredne nastave može, uz odobrenje Ministarstva biti zadužen izvođenjem dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik s dva sata tjedno ili u kraćem razdoblju, ako se program od 70 sati provodi s više od dva sata tjedno.

(8) Tjedna norma stručno-metodičkog pripremanja iznosi 30 minuta po satu redovite nastave izuzev dva sata razredništva koja se priznaju kao redovita nastava.

(9) Učitelj razredne nastave može biti zadužen i drugim poslovima sukladno odredbama ovoga Pravilnika ili drugih propisa.

Radne obveze učitelja u produženom boravku

Članak 11. (NN 102/19)

(1) Učitelji koji imaju ugovor o radu za rad u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta).

(2) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka u sklopu neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima obavljaju poslove: učenja, ponavljanja i uvježbavanja sadržaja redovite nastave, pružanja pomoći u izradi domaćih zadaća, provođenja organiziranoga slobodnog vremena, vezano uz prehranu i odmor učenika te ostale aktivnosti tijekom školske godine, a u skladu s odredbom članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika može biti zadužen i izvođenjem dodatne i/ili, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti sukladno redovitim tjednim poslovima koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada.

(3) Učitelju iz stavka 1. ovoga članka stručno-metodičko pripremanje iznosi 20 minuta po satu neposrednoga odgojno-obrazovnog rada osim za sate dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti u slučajevima iz članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(4) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka zadužuju se do punog radnog vremena u skladu s odredbama članka 5. i 8.a. ovoga Pravilnika.

Radne obveze učitelja u produženom stručnom postupku

Članak 12. (NN 102/19)

(1) Učitelji koji rade prema programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju u sklopu 25 nastavnih sati tjedno.

(2) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka u sklopu neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima obavljaju poslove pomoći u učenju – izvode edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, provođenje organiziranog slobodnog vremena, vođenje kreativnih radionica, a mogu izvoditi i izvannastavne aktivnosti.

(3) Učiteljima iz stavka 1. ovoga članka stručno-metodičko pripremanje iznosi 20 minuta po satu neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

V. RADNE OBVEZE UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

Članak 13. (NN 40/14, 103/14, 102/19)

(1) Učitelji predmetne nastave dužni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj ovim člankom te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Izvođenjem redovite nastave smatra se i izvođenje nastave klasičnih jezika te izborne nastave stranoga jezika, Vjeronauka i Informatike ili drugoga izbornog predmeta za kojeg je nastavni plan, kurikulum ili program donio ministar te dva sata razrednika.

(3) Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u neposrednome odgojno- obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iznosi za:

– učitelja Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

22 sata

– učitelja stranoga jezika i učitelja klasičnih jezika

23 sata

– učitelja ostalih nastavnih predmeta

24 sata.

(4) Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u redovitoj nastavi za puno radno vrijeme iznosi za:

– učitelja Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

od 18 do 20 sati

– učitelja stranoga jezika i učitelja klasičnih jezika

od 19 do 21 sat

– učitelja ostalih nastavnih predmeta

od 20 do 22 sata.

(5) Samo jedan učitelj nastavnoga predmeta koji ne može biti zadužen sukladno stavku 4. ovoga članka ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen s manje sati, i to:

– učitelj Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

16 sati

– učitelj stranoga jezika i učitelj klasičnih jezika

17 sati

– učitelj ostalih nastavnih predmeta

18 sati.

(6) Učitelj koji je u više škola ukupno redovitom nastavom zadužen sukladno odredbama stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka ostvaruje pravo na puno radno vrijeme.

(7) Poslovi u sklopu tjedne radne obveze utvrđene stavkom 4. i 5. ovoga članka vrednuju se do dva sata tjedno za:

– učitelja glazbene kulture – vođenje pjevačkoga zbora i/ili orkestra,

– učitelja likovne kulture – vođenje grupe koja brine o vizualnom identitetu škole,

– učitelja tjelesne i zdravstvene kulture – vođenje sportskoga kluba ili školskoga sportskog društva,

– učitelja tehničke kulture – izvođenje programa kluba mladih tehničara,

– vođenje učeničke zadruge,

– mentorski rad s darovitim učenicima po kurikulumu koji je donio ministar ili je dobivena suglasnost Ministarstva.

(8) Ukupan zbroj sati kojima učitelj može biti zadužen nekim od poslova iz stavka 7. ovoga članka je dva sata tjedno. Učitelj koji radi na više škola može biti zadužen s ukupno dva sata tjedno u jednoj školi ili po jedan sat tjedno u dvije škole.

(9) Ravnatelji škola su dužni zajednički uskladiti odluke o tjednim zaduženjima učitelja koji rade u više škola.

(10) Tjedna norma za stručno-metodičko pripremanje iznosi 30 minuta po satu redovite nastave, osim dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika koja se priznaju kao redovita nastava.

(11) Ukupan zbroj sati kojima učitelj predmetne nastave može biti zadužen nekim poslovima iz stavka 7. ovoga članka i/ ili iz članka 7. stavka 2 i/ili iz članka 8. stavaka 2., 4., 5., 9., 10. i stavka 6. u dijelu koji se odnosi na voditelja bazena za manje od pet škola i/ili članka 8.a. ovoga Pravilnika je tri sata tjedno. Učitelj koji radi na više škola može biti zadužen s ukupno tri sata tjedno u jednoj ili u više škola.

(12) Učitelj predmetne nastave u školama koje su na potpomognutim područjima ili brdsko-planinskim područjima ili otocima, a koji ne mogu biti zaduženi prema odredbama stavka 4., 5. i 11. ovog članka, mogu ostvariti pravo na puno radno vrijeme i s do 20% manje sati redovite nastave uz posebno odobrenje Ministarstva i uvjet da su zaduženi drugim poslovima vezanim uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.

Članak 14. (NN 103/14, 102/19)

(1) Učitelj predmetne nastave do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, propisane člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika, može:

– izvoditi dodatnu i dopunsku nastavu,

– izvoditi izvannastavne aktivnosti.

(2) Učitelj predmetne nastave može:

– koordinirati provođenje nacionalnih ili međunarodnih projekata 1 sat tjedno,

– obavljati poslove voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,

– obavljati poslove člana stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri Uredu ili Ministarstvu 1 sat tjedno.

(3) Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture može obavljati i poslove poduke plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s teškoćama.

(4) Učitelj koji radi prema programu produženoga stručnog postupka može obavljati i posebnu odgojno-obrazovnu potporu.

(5) Učitelj koji je prošao odgovarajuću edukaciju može obavljati i poslove administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) u školi sukladno odredbi članka 7. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(6) Učitelj koji je prošao odgovarajuću edukaciju može obavljati i poslove podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije u školi sukladno odredbi članka 7. stavka 11. ovoga Pravilnika.

(7) Do ukupne količine neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelj koji obavlja posebne poslove (voditelja područne škole, voditelja smjene, voditelja međunarodnoga ili nacionalnog projekta, voditelja odjela na jeziku i pismu nacionalne manjine) zadužuje se sukladno odredbama članka 7. i 8. i odredbi članka 13. stavka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ako učitelj predmetne nastave izvodi redovitu nastavu iz dvaju ili više nastavnih predmeta, tjedne radne obveze iz članka 13. ovoga Pravilnika utvrđuju se prema nastavnom predmetu povoljnijem za učitelja.

Članak 16. (NN 103/14, 102/19)

(1) Tjedne radne obveze učitelja koji izvode nastavu u zdravstvenoj ustanovi utvrđuju se sukladno odredbama članaka 10. i 13. ovoga Pravilnika.

(2) Učitelj predmetne ili razredne nastave ili učitelj edukator-rehabilitator zadužuje se nastavom u kući u količini od 50% nastavnih sati od ukupnog broja nastavnih sati redovitih i/ili izbornih predmeta propisanih nastavnim planom.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka učitelju predmetne nastave iz članka 13. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika može se tijekom nastavne godine izmijeniti odluka o tjednom zaduženju.

Članak 17. (NN 103/14, 102/19)

(1) Za učitelja jezika nacionalne manjine radne se obveze utvrđuju prema obvezama učitelja hrvatskoga jezika.

(2) Učitelju edukatoru rehabilitatoru koji radi prema posebnom programu s učenicima s teškoćama u razvoju tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i pružanje posebne odgojno-obrazovne potpore te dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika za učitelja koji je zadužen poslovima razrednika, iznosi 24 sata tjedno.

(3) Učitelj edukator rehabilitator koji radi prema posebnom programu s učenicima s teškoćama u razvoju koji su djelomično integrirani u redovitim osnovnim školama ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je zadužen redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno, a do pune tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu zadužuje se poslovima produženoga stručnog postupka odnosno posebne odgojno-obrazovne potpore ili uz suglasnost Ministarstva poslovima stručnog suradnika.

(4) Učitelj edukator rehabilitator koji ima ugovor o radu za rad u programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 nastavnih sati tjedno, uključujući dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika za učitelja koji je zadužen poslovima razrednika.«

(5) Učitelj edukator rehabilitator iz stavka 2. i 3. ovoga članka do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima može biti zadužen i za poslove:

– voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,

– člana stručnog povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, pri Uredu ili pri Ministarstvu 1 sat tjedno,

– poslovima satničara sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– poslovima voditelja smjene sukladno članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika,

poslovima voditelja odjela u školi s tri ili više razredna odjela učenika s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. stavku 5. ovoga Pravilnika,

– poslovima voditelja međunarodnog ili nacionalnog projekta sukladno članku 8. stavku 8. ovoga Pravilnika,

– poslovima administriranja elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) sukladno članku 8. stavku 9. ovoga Pravilnika,

– poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije sukladno odredbi članka 8. stavku 10 ovoga Pravilnika.

(6) Učitelju edukatoru rehabilitatoru koji obavlja posebne poslovi iz stavka 5. točaka od 3 do 8. ovoga članka zaduženje neposrednim radom uvećava se za najviše tri sata ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili smanjuje za najviše tri sata ako je zaposlen u punom radnom vremenu ili iste u cijelosti ili dijelu poslova može obavljati u ostalim poslovima.

Članak 18.

(1) Nepuno radno vrijeme utvrđuje se na osnovi broja sati redovite nastave i/ili izborne nastave te dva sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika propisanih za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

(2) Izračun broja sati rada u nepunom tjednom radnom vremenu izračunava se na temelju postavljenog razmjera A : B = C : x, u kojem:

– A predstavlja potreban broj sati redovite nastave za puno tjedno radno vrijeme prema članku 13. stavku 4.2. ovoga Pravilnika (18/19/20),

– B predstavlja broj 40, odnosno potreban broj sati rada za puno tjedno radno vrijeme prema članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika,

– u C predstavlja broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada iz stavka 1. ovoga članka na temelju kojeg se sklapa ugovor o radu u nepunom tjednom radnom vremenu i

– x predstavlja ukupno nepuno tjedno radno vrijeme.

(3) Broj sati ukupnog neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja u nepunom tjednom radnom vremenu do tjedne obveze iz članak 13. stavka 3. ovoga Pravilnika određuje se na temelju postavljenog razmjera: A1 : B = x : C, u kojem:

– A1 predstavlja ukupan broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada prema članku 13. stavku 1. ovoga Pravilnika (22/23/24)

– B predstavlja broj 40, odnosno potreban broj sati rada za puno tjedno radno vrijeme prema članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika,

– C predstavlja ukupan broj sati u nepunom tjednom radnom vremenu za koje je sklopljen ugovor o radu,

– x predstavlja broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja koje će obavljati u nepunom tjednom radnom vremenu.

VI. POSLOVI STRUČNIH SURADNIKA

Članak 19. (NN 103/14, 102/19)

(1) Stručni suradnici u osnovnoj školi su: pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila i knjižničar, a obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove.

(2) Stručni suradnici obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima, stručno-razvojne i druge stručne poslove u skladu sa zahtjevima struke te ostale poslove koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada ili drugih zakona.

(3) Stručni suradnici iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika i stavaka 1. ovoga članka mogu se zaposliti i na nepuno radno vrijeme, proporcionalno broju učenika.

(4) Stručni suradnici mogu obavljati posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole samo u iznimnim slučajevima.

(5) Ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine rada stručnih suradnika su:

5.1) Ostali poslovi u tjednima nastave

a) Redoviti tjedni poslovi

– vođenje dokumentacije i učeničkih dosjea

– suradnja s roditeljima

– suradnja s učiteljima

– dežurstva

– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.

b) Godišnji poslovi

– sudjelovanje u izradi programa i provedba školskih izleta, ekskurzija i drugih aktivnosti izvan škole,

– poslovi vezani uz početak i završetak školske godine,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje,

– sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja,

– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva u i izvan škole,

– briga o radnim prostorima kao poticajnom okruženju za učenje i poučavanje,

– sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika,

– koordiniranje provedbe kurikuluma međupredmetnih tema, međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih sadržaja i/ili modula,

– sudjelovanje i/ili pomoć u provođenju školskih, međunarodnih i drugih projekata,

– sudjelovanje i/ili realizacija preventivnih programa sukladno poslovima,

– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.

5.2) Ostali poslovi tijekom školske godine:

– sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma,

– sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja,

– sudjelovanje u provođenju popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,

– sudjelovanje na sjednicama te u radu stručnih tijela, povjerenstava i stručnih aktiva,

– stručno osposobljavanje i/ili usavršavanje,

– izrada godišnjih analiza rada i samovrednovanje škole,

– drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa te školskog kurikuluma.

(6) U sklopu ostalih poslova stručni suradnici mogu biti rasterećeni dijela poslova ako su imenovani članom Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika uredu državne uprave u županiji ili Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba s dva sata tjedno.

Članak 20. (NN 102/19)

(1) Stručni suradnik pedagog planira rad, priprema se i obavlja poslove u pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole i sudjeluje u analizi rezultata odgojno-obrazovnog procesa, sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma, savjetuje i pomaže u radu učiteljima, drugim stručnim suradnicima i roditeljima, sudjeluje u izricanju pedagoških mjera, predlaže mjere za poboljšanje, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu i prvostupanjskog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, identificira i prati učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, izrađuje i provodi preventivne programe, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju, surađuje s ustanovama, stručno se usavršava te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

(2) Stručni suradnik knjižničar planira rad, priprema se i obavlja poslove u odgojno-obrazovnom radu, potiče razvoj čitalačke kulture i osposobljava korisnike za intelektualnu proradu izvora, sudjeluje u formiranju multimedijskoga središta škole kroz opremanje stručnom literaturom, drugim izvorima znanja i odgovarajućom odgojno-obrazovnom tehnikom, prati znanstveno-stručnu literaturu, izrađuje anotacije i tematske bibliografije te potiče učenike, učitelje i stručne suradnike na korištenje znanstvene i stručne literature, obavlja stručno-knjižnične poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima, stručno se usavršava te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice.

(3) Stručni suradnik psiholog planira rad, priprema se i obavlja poslove u pedagoškom radu, identificira i dijagnosticira u skladu sa zahtjevima struke učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, radi na uklanjanju teškoća koje učenik ima te pruža stručnu potporu učeniku na očuvanju njegova psihičkog zdravlja i poticanja razvoja, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, izrađuje i provodi preventivne programe i programe za darovite učenike, stručno se usavršava te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(4) Stručni suradnik stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u redovitoj školi planira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s posebnim potrebama, pomaže učiteljima u izradi primjerenih programa, didaktičkih i nastavnih sredstva, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju, izrađuje i provodi preventivne programe te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

Članak 21. (NN 102/19)

(1) Zdravstveni radnik planira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, identificira učenike kojima je potrebna zdravstvena pomoć, izvodi vježbe s učenicima radi održavanja razine motoričkih sposobnosti, ponovnog aktiviranja organizma i poboljšanja oštećenih funkcija te poticanja psihomotoričkih vještina i navika, savjetuje i pomaže učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima u radu s učenicima s motoričkim oštećenjima, pomaže učenicima s motoričkim teškoćama u kretanju i obavljanju svakodnevnih školskih aktivnosti, vodi odgovarajuću dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(2) Socijalni radnik planira rad, priprema se i obavlja poslove u radu s učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu učenika i njegove obitelji, surađuje s ustanovama, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove vezane uz smještaj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu školskoga pribora i udžbenika za socijalno ugrožene učenike, savjetuje i pomaže roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

Stručni suradnici u odgojno-obrazovnoj ustanovi s kurikulumima i programima za učenike s teškoćama u razvoju

Članak 22. (NN 103/14, 102/19)

(1) Stručni suradnici u odgojno-obrazovnoj ustanovi s kurikulumima i programima za djecu s teškoćama u razvoju su: stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u ulozi pedagoga, psiholog, edukator-rehabilitator, logoped, socijalni pedagog, socijalni radnik i knjižničar, a obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove.

(2) Stručni suradnik stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u ulozi pedagoga obavlja poslove iz članka 20. ovoga Pravilnika te provodi procjenu potreba za odgojno-obrazovnom potporom, procjenu u svrhu izrade individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova potpore, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, vodi učeničke dosijee i specifičnu pedagošku dokumentaciju, sudjeluje, identificira i prati potrebe promjene oblika školovanja poslove koji proizlaze iz uloge člana multidisciplinarnog tima podrške i timske dijagnostike.

(3) Stručni suradnik psiholog obavlja poslove iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika te poslove psihodijagnostičke obrade, odnosno utvrđuje kognitivno, psihosocijalno i emocionalno stanje učenika, pruža emocionalnu potporu i savjetovanje roditelja, obavlja poslove profesionalnog usmjeravanja i sudjeluje u radu rehabilitacijskih timova.

(4) Stručni suradnik edukator-rehabilitator obavlja poslove iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te provodi programe opservacije, edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, obavlja procjenu potreba za odgojno-obrazovnom potporom, procjenu u svrhu izrade individualiziranih programa poticanja osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova potpore, procjenu profesionalnih interesa sudjeluje, identificira i prati potrebe promjene oblika školovanja poslove koji proizlaze iz uloge člana multidisciplinarnog tima podrške i timske dijagnostike.

(5) Stručni suradnik logoped obavlja poslove iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te provodi rehabilitaciju slušanja i govora za učenike s govorno-glasovno-jezičnim poremećajima.

(6) Stručni suradnik socijalni pedagog obavlja poslove iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te provodi programe prevencije poremećaja u ponašanju, programe modifikacije ponašanja i ostale preventivne programe.

(7) Stručni suradnik knjižničar obavlja poslove iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika te obavlja poslove na razvijanju čitalačkih sposobnosti i poticanju verbalne i neverbalne komunikacije.

(8) Zdravstveni radnik obavlja poslove iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika te poslove hranjenja, toalet trening i pratitelja u prijevozu učenika.

(9) Socijalni radnik obavlja poslove iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika te provodi individualni i grupni rad s djecom i obiteljima i sudjeluje u provedbi preventivnih programa u školi.

(10) Stručni suradnici iz ovoga članka obavljaju i ostale poslove iz članka 19. stavka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

VII. RADNE OBVEZE STRUČNIH SURADNIKA

Članak 23. (NN 102/19)

(1) Stručni suradnici obvezni su obavljati poslove u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, ostale poslove vezane uz planiranje i pripremanje za rad, suradnju s drugim ustanovama i odgojno-obrazovnim čimbenicima, stručno usavršavanje te druge poslove.

(2) Stručnim suradnicima posao se raspoređuje na šestsatni dnevni rad u školi (sat po 60 minuta) od čega 25 sati obavljaju poslove neposrednoga pedagoškog rada, a ostale poslove obavljaju u sklopu satnice do 40–satnog tjednog radnog vremena.

(3) Zdravstveni radnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s većim teškoćama u razvoju. U osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u neposrednom radu s učenicima 30 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

(4) Socijalni radnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 50 učenika uključenih u postupke centra za socijalnu skrb. U osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u radu s učenicima 30 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

(5) Stručni suradnici iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika i stavaka 3. i 4. ovoga članka mogu se zaposliti i na nepuno radno vrijeme, proporcionalno broju učenika.

(6) Stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskoga profila: edukacijski rehabilitator, logoped i/ili socijalni pedagog, psiholog i pedagog iz članka 20. i 22. ovoga Pravilnika i učitelj edukator rehabilitator iz članka 17. ovoga Pravilnika mogu uz suglasnost Ministarstva u dijelu radnoga vremena obavljati i poslove voditelja ili člana stručnog tima sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.

(7) Stručnom suradniku iz članka 20. i 22. ovoga Pravilnika neposredni odgojno obrazovni rad umanjuje se za 1 sat ako obavljanja poslove voditelja županijskog stručnog vijeća.

(8) Stručni suradnik može biti zadužen i:

– poslovima voditelja međunarodnog ili nacionalnog projekta sukladno članku 8. stavku 8. ovoga Pravilnika;

– poslovima administriranja elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) sukladno članku 8. stavku 9. ovoga Pravilnika;

– poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije sukladno odredbi članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(9) Stručnom suradniku koji obavlja posebne poslovi iz stavka 7. i/ili 8. ovoga članka zaduženje neposrednim radom uvećava se za najviše tri sata ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili se smanjuje za najviše tri sata ako je zaposlen u punom radnom vremenu ili poslove iz stavka 8. ovoga članka u cijelosti ili dijelu poslova može obavljati u ostalim poslovima.

VIII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Rješenja o tjednim i godišnjim zaduženjima učitelja i stručnih suradnika za školsku godinu 2013./2014. izdana do stupanja na snagu ovog Pravilnika važeća su do kraja školske godine 2013./2014.

(2) Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do kraja školske godine 2013./2014., učiteljima i stručnim suradnicima izdaju se rješenja o tjednim i godišnjim zaduženjima za školsku godinu 2013./2014., prema odredbama članaka 25. do 52. ovoga Pravilnika.

(3) Škole su dužne najkasnije do 30. rujna 2014. godine donijeti rješenja o godišnjim i tjednim zaduženjima, za školsku godinu 2014./2015., svim učiteljima i stručnim suradnicima sukladno člancima 1. do 23. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Učitelji

(1) Učitelji u osnovnoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vode razredništvo te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovog članka obavljaju i učitelji defektolozi ili stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila koji neposredni odgojno-obrazovni rad izvode s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnim nastavnim planovima i programima.

Članak 26.

Neposredni odgojno-obrazovni rad

(1) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima u osnovnoj školi smatra se redovita i izborna nastava, dodatni rad i dopunska nastava, rad u izvannastavnim aktivnostima, neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika (sat razrednika propisan nastavnim planom i sat ostaloga neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika s učenicima), rad u produženom boravku, vođenje učeničke zadruge te učeničkih društava i klubova, za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture i poduka plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s većim teškoćama u razvoju, za učitelje defektologe ili stručnjake edukacijsko-rehabilitacijskog profila produženi stručni postupak i posebna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć.

(2) Razredništvo je skup poslova koji uz poslove razrednika u neposrednome radu s učenicima obuhvaća i:

– planiranje i programiranje te provedbu plana i programa rada razrednoga odjela,

– sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika,

– brigu o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika te o poduci plivanja,

– suradnju s roditeljima (roditeljske sastanke, predavanja za roditelje, pojedinačne razgovore), učiteljima razrednog vijeća i stručnim suradnicima,

– brigu o podmirenju učeničkih obveza,

– priprema i vođenje razrednoga vijeća,

– vođenje razredne dokumentacije i očevidnika te pisanje i uručivanje svjedodžaba,

– pripremu i provedbu učeničkih izleta i ekskurzija,

– druge poslove vezane uz prethodno navedene poslove.

(3) Poslovi koji proizlaze iz naravi i količine neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima jesu:

– poslovi vezani uz početak odnosno završetak školske godine,

– poslovi vezani uz završetak nastave,

– planiranje i programiranje neposrednoga odgojno-obrazovnog rada,

– pripremanje za nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada,

– izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa,

– vođenje pedagoške dokumentacije i očevidnika,

– ispravci i analiza pisanih radova učenika,

– stalno stručno usavršavanje,

– sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole utvrđene u školskom kurikulumu,

– sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava,

– provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita,

– sudjelovanje u provedbi učeničkih izleta i ekskurzija,

– posjeti kulturnim i znanstvenim priredbama, ustanovama i sl.,

– briga o zbirkama u kabinetima, nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju učionica i radnih prostora,

– dežurstvo tijekom nastavnih radnih dana,

– suradnja s roditeljima.

Članak 27.

Posebni poslovi

(1) Učitelji u osnovnoj školi mogu obavljati i posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole ili iz odredaba zakona i drugih propisa.

(2) Posebni poslovi u smislu stavka 1. ovog članka jesu satničarski i voditeljski poslovi, poslovi sindikalnoga povjerenika, poslovi zaposleničkoga vijeća odnosno sindikalnoga vijećnika, poslovi povjerenika zaštite na radu, poslovi osobe koja je ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika, te drugi odgovarajući poslovi.

(3) Stručni suradnici mogu obavljati i poslove sindikalnoga povjerenika, poslove zaposleničkoga vijeća odnosno sindikalnoga vijećnika, poslove povjerenika zaštite na radu, poslove osobe koja je ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika i druge poslove koji proizlaze iz zakona ili drugih propisa, a posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole samo u iznimnim slučajevima.

(4) Poslovi iz stavka 3. ovog članka obavljaju se kao posebna radna obveza za koju se stručnom suradniku s punim radnim vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a stručnom suradniku s nepunim radnim vremenom povećava tjedno radno vrijeme.

Članak 28.

(1) Posebni poslovi iz članka 27. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika obavljaju se kao posebna radna obveza za koju se učitelju s punim radnim vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a učitelju s nepunim radnim vremenom razmjerno povećava tjedno radno vrijeme.

(2) Posebni poslovi mogu se obavljati i kao radna obveza koja u razrednoj nastavi zamjenjuje nastavne predmete odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura), a u predmetnoj nastavi razredničke poslove.

(3) Nastavni sat nastavnih predmeta odgojnih područja zamjenjuje se s 2 sata, a razredništvo s 4 sata posebnih poslova.

Članak 29.

(1) Poslovi satničara obuhvaćaju izradbu rasporeda sati rada s razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora te rasporeda dežurstava učitelja.

(2) Poslovi voditelja smjene obuhvaćaju ustrojavanje i praćenje rada smjena, rada područnih odjela ili rada odjela učenika s posebnim potrebama, rada bolničkih razrednih odjela ili rada odjela na jeziku i pismu nacionalnih manjina, poslove organizacije zamjena učitelja te druge poslove vezane uz dnevni i tjedni rad po rasporedima.

Članak 30.

(1) U Školi koja ima manje od 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove i poslove vođenja smjena obavlja poslodavac škole u redovitom radnom vremenu.

(2) U Školi koja ima najmanje 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove i poslove vođenja smjene obavlja učitelj predmetne nastave 4 sata tjedno, a ako škola radi u dvije ili više smjena, ostale smjene vodi poslodavac u redovitom radnom vremenu.

(3) Ako Škola ima više od 16 razrednih odjela predmetne nastave i ako radi u dvije ili više smjena, satničarske i voditeljske poslove obavljaju dva učitelja predmetne nastave, svaki 4 sata tjedno.

(4) Ako škola u svom sastavu ima školski bazen, poslove vođenja školskog bazena obavlja učitelj 10 sati tjedno.

Članak 31.

(1) U Školi koja u svojem sastavu ima osmerorazredne područne odjele, satničarske poslove i poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj predmetne nastave 8 sati tjedno, a u školi koja ima četverorazredne područne odjele, učitelj razredne ili predmetne nastave 4 sata tjedno.

(2) U Školi koja u svojem sastavu ima odjele učenika s posebnim potrebama (odjele učenika s teškoćama u razvoju), satničarske poslove vezane uz te odjele i poslove vođenja tih odjela obavlja učitelj odnosno stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 4 sata tjedno.

Članak 32.

Poslovi stručnih suradnika

(1) Stručni suradnici obavljaju stručno-razvojne i druge stručne poslove u skladu sa zahtjevima struke te ostale poslove koji proizlaze iz pedagoškoga rada ili su s njime u svezi.

(2) Neposrednim pedagoškim radom stručnih suradnika smatra se obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka u radu ili u suradnji s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem, roditeljima ili drugim sudionicima odgojno-obrazovnoga rada.

Članak 33.

(1) Stručni suradnik pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole, predlaže mjere za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

(2) Stručni suradnik knjižničar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, stručno-knjižnične i informacijsko-referalne poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, stručno se usavršava, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice.

(3) Stručni suradnik psiholog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, u sklopu neposrednoga rada skrbi se o identifikaciji i osiguravanju potrebnih mjera i oblika rada za djecu koja trebaju posebnu stručnu pomoć u očuvanju psihičkoga zdravlja i poticanju razvoja, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, stručno se usavršava te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(4) Stručni suradnik defektolog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u redovitim osnovnim školama planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s djecom s posebnim potrebama, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u ponašanju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole.

(5) Zdravstveni radnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, identificira učenike kojima je potrebna zdravstvena pomoć, izvodi vježbe s učenicima radi održavanja razine motoričkih sposobnosti, ponovnog aktiviranja organizma i poboljšanja oštećenih funkcija te poticanja psihomotoričkih vještina i navika, savjetuje i pomaže učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima u radu s učenicima s motoričkim oštećenjima, vodi odgovarajuću dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(6) Socijalni radnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu učenika i njegove obitelji, surađuje s ustanovama, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove vezane uz smještaj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu školskoga pribora i udžbenika za socijalno ugrožene učenike, savjetuje i pomaže roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

Članak 34.

(1) Stručni suradnik defektolog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u posebnim školama obavlja poslove iz članka 33. stavka 4. ovoga Pravilnika, a u sklopu neposrednoga pedagoškog rada i poslove produženoga stručnog postupka i pružanja posebne edukacijsko-rehabilitacijske pomoći učenicima s većim teškoćama u razvoju.

(2) Stručni suradnik defektolog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u redovitim osnovnim školama koje u svojem sastavu imaju posebne odjele za djecu s većim teškoćama u razvoju, uz poslove iz stavka 1. ovog članka, obavlja i poslove voditeljstva posebnih razrednih odjela.

Članak 35.

Za nepuno radno vrijeme, tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika manje su od radnih obveza za puno radno vrijeme razmjerno smanjenju radnoga vremena.

Članak 36.

(1) Obveze učitelja i stručnih suradnika utvrđuju se u sklopu 40-satnog radnog tjedna predviđenim godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

(2) U skladu s obvezama utvrđenim ugovorom o radu te godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom, učitelju i stručnom suradniku izdaje se pojedinačni akt (rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju).

(3) Zaposlenik iz prethodnog stavka ovog članka može podnijeti prigovor na rješenje o tjednom zaduženju u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 37.

(1) Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 26. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) U radnu obvezu iz stavka 1. ovog članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika i izborne nastave vjeronauka, a ni sati nastavnih predmeta odgojnih područja ako ih izvode učitelji predmetne nastave.

(3) Učitelj razredne nastave može se osloboditi od obveze izvođenja dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti te nastavnih predmeta odgojnih područja ako obavlja posebne poslove iz članka 27. ovoga Pravilnika, ili ako koristi pravo na manje tjedne obveze neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima ili ako je to propisano nastavnim planom i programom, ili ako obavlja poslove vođenja županijskog stručnog aktiva u opsegu od 2 sata tjedno.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovog članka, nastavne predmete odgojnih područja izvode učitelji predmetne nastave.

(5) Broj sati neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od broja sati utvrđenih prema odredbama ovog članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 38.

(1) Učitelji koji imaju ugovor o radu za rad u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta).

(2) Učitelji iz stavka 1. ovog članka u okviru neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima obavljaju poslove pomoći učenicima u učenju, planiraju i provode aktivnosti sukladno slobodnom vremenu učenika sukladno godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu.

Članak 39.

(1) Učitelji predmetne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 26. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Ako učitelj predmetne nastave nije razrednik, može umjesto ukupnih razredničkih poslova obavljati satničarske i voditeljske poslove ili druge posebne poslove 4 sata tjedno, u skladu s odredbama članka 30. i 31. ovoga Pravilnika.

(3) Ako učitelj predmetne nastave posebne poslove ne obavlja kao zamjenu za razredništvo, zadužuje se tim poslovima kao posebnom radnom obvezom u smislu članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 40.

(1) Tjedna obveza učitelja predmetne nastave u izvođenju redovite i izborne nastave te neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika za puno radno vrijeme iznosi:

– 20 sati za učitelje Hrvatskoga jezika, Matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno,

– 21 sat za učitelje stranih jezika,

– 22 sata za učitelje ostalih nastavnih predmeta.

(2) Učitelj predmetne nastave ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen najmanje:

– 18 sati Hrvatskoga jezika ili Matematike te nastavnih predmeta koji se u svim razredima

– predmetne nastave izvode 1 sat tjedno,

– 19 sati stranoga jezika,

– 20 sati ostalih nastavnih predmeta.

(3) Ako jedan od dvaju ili više učitelja ili jedini učitelj nastavnoga predmeta ne može biti zadužen prema odredbama stavka 2. ovog članka, ostvarit će pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen najmanje:

– 16 sati hrvatskoga jezika, matematike ili nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno,

– 17 sati stranoga jezika,

– 18 sati ostalih nastavnih predmeta.

(4) Učitelji predmetne nastave u malim otočnim, planinskim i seoskim školama koji ne mogu biti zaduženi prema odredbama stavka 2. i 3. ovog članka mogu ostvariti pravo na puno radno vrijeme i s manje sati redovite nastave uz posebno odobrenje Ministarstva.

(5) Poslodavac može sklopiti ugovor o radu sa zaposlenikom u punom radnom vremenu u skladu s odredbama ovog članka, te članka 41. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju ispunjavanja uvjeta utvrđenih ovim člankom, učitelj predmetne nastave ostvaruje pravo na plaću za puno, četrdesetsatno radno vrijeme.

Članak 41.

(1) Za ostvarivanje prava iz članka 40. stavka 2. ovog Pravilnika redovitom nastavom smatraju se i sljedeće radne obveze:

– izvođenje izborne nastave stranoga jezika, Vjeronauka i Informatike,

– za učitelja Glazbene kulture vođenje troglasnoga učeničkog pjevačkog zbora odnosno orkestra u opsegu od 3 sata tjedno te vođenje jednoglasnoga ili dvoglasnog učeničkog zbora odnosno pripremnoga orkestra u opsegu od 2 sata tjedno, s tim da ukupno zaduženje navedenim poslovima smije iznositi najviše 6 sati tjedno u Školi,

– za učitelja Likovne kulture obavljanje poslova estetskoga uređenja škole u opsegu do ukupno 4 sata tjedno u Školi,

– vođenje športskoga kluba ili školskog športskog društva u Školi ukupno u opsegu od 2 sata tjedno,

– vođenje županijskog stručnog aktiva u opsegu od 2 sata tjedno,

– izvođenje dodatne nastave Matematike u opsegu od 2 sata tjedno, ako jedan od dvaju ili više učitelja ili jedini učitelj Matematike u Školi redovitom nastavom ne ostvaruje pravo na puno tjedno radno vrijeme,

– izvođenje izborne nastave Tehničke kulture u opsegu do 4 sata tjedno, ako jedan od dvaju ili više učitelja ili jedini učitelj Tehničke kulture u Školi redovitom nastavom ne ostvaruje pravo na puno radno vrijeme, a ne može biti zadužen izbornom nastavom Informatike,

– nastava u kući odnosno u zdravstveno-rehabilitacijskoj ustanovi prema stvarno odrađenim satima uz suglasnost Ministarstva,

– poslovi vođenja učeničke zadruge mogu se, uz posebno odobrenje Ministarstva, smatrati i redovitom nastavom.

Članak 42.

(1) Tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iz članka 40. stavka 1. ovog Pravilnika povećavaju se za 2 sata tjedno poslovima utvrđenim odredbama ovog članka.

(2) Do ukupne tjedne radne obveze iz stavka 1. ovog članka, učitelji predmetne nastave izvode dodatnu i dopunsku nastavu, rade u izvannastavnim aktivnostima, vode učeničku zadrugu te učenički klub ili društvo, a mogu izvoditi i izbornu nastavu ili obavljati poslove razrednika u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima ako tim oblicima rada nisu zaduženi u sklopu obveza iz članka 40. stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) Do ukupne tjedne radne obveze iz stavka 1. ovog članka, učitelji Tjelesne i zdravstvene kulture mogu obavljati i poslove poduke plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s većim teškoćama u razvoju, učitelji defektolozi ili stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila produženi stručni postupak i posebnu edukacijsko-rehabilitacijska pomoć.

(4) Broj sati ukupnoga neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od broja sati obveza iz stavka 1. ovog članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 43.

(1) Ako učitelj predmetne nastave izvodi redovitu nastavu iz dvaju ili više nastavnih predmeta, tjedne radne obveze iz članka 40. i 42. ovoga Pravilnika utvrđuju se prema nastavnom predmetu povoljnijem za učitelja.

(2) Ako učitelj razredne ili predmetne nastave radi prema nastavnom planu i programu njegovanja jezika i kulture nacionalne manjine, radne obveze utvrđuju se prema obvezama učitelja Hrvatskoga jezika.

Članak 44.

(1) Za učitelja defektologa ili stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji radi prema posebnom programu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju, djelomično integriranim u redovitim osnovnim školama, tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i produženi stručni postupak i pružanje posebne edukacijsko-rehabilitacijske pomoći, iznosi 24 sata tjedno.

(2) Učitelj defektolog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti pravo na puno radno vrijeme ako je zadužen redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno, a do pune tjedne obveze u neposrednom odgojno-obrazovnom radu zadužuje se poslovima produženoga stručnog postupka odnosno posebne edukacijsko-rehabilitacijske pomoći.

(3) Za učitelja defektologa ili stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila odnosno učitelja koji radi u redovitoj i izbornoj nastavi s učenicima s većim teškoćama u razvoju u posebnim ustanovama ili u posebnim odjelima u redovitim osnovnim školama, tjedna radna obveza u izvođenju redovite i izborne nastave i ukupna tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i produženi stručni postupak, utvrđuje se prema odgovarajućim odredbama članaka 37. do 44. ovoga Pravilnika.

(4) Učitelji defektolozi ili stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji imaju ugovor o radu u produženom stručnom postupku, posebne edukacijsko-rehabilitacijske pomoći odnosno rehabilitacijskom postupku, ostvaruju neposredni-odgojno obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 nastavnih sati tjedno.

Članak 45.

Nepuno radno vrijeme učitelja predmetne nastave

(1) Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.

(2) Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u tjednu, u pravilu od ponedjeljka do petka, osim za rad u nepunom radnom vremenu, u kojem slučaju tjedno radno vrijeme može biti raspoređeno na manje od pet radnih dana.

(3) Nepuno radno vrijeme utvrđuje se na osnovi broja sati redovite nastave, izborne nastave stranoga jezika, Vjeronauka i Informatike, neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika te drugih poslova iz članka 41. ovoga Pravilnika koji se, kao radna obveza, smatraju redovitom nastavom u odnosu prema broju sati redovite nastave propisane za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

(4) Izračun broja sati rada u nepunom tjednom radnom vremenu izračunava se na temelju postavljenog razmjera:

A : B = C : x

– u kojem A predstavlja potreban broj sati redovite nastave za puno tjedno radno vrijeme prema članku 40. stavku 2. ovoga Pravilnika (18/19/20),

– u kojem B predstavlja broj 40, odnosno potreban broj sati rada za puno tjedno radno vrijeme,

– u kojem C predstavlja broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada iz stavka 1. Ovog članka na temelju kojeg se sklapa ugovor o radu u nepunom tjednom radnom vremenu i

– u kojem x predstavlja ukupno nepuno tjedno radno vrijeme.

(5) Broj sati ukupnog neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja u nepunom tjednom radnom vremenu do tjedne obveze iz članka 42. stavka 1. ovoga Pravilnika određuje se na temelju postavljenog razmjera:

A1 : B = x : C

– u kojem A1 predstavlja ukupan broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada prema članku 42. stavku 1. ovog Pravilnika (22/23/24),

– u kojem B predstavlja broj 40, odnosno potreban broj sati rada za puno tjedno radno vrijeme,

– u kojem C predstavlja ukupan broj sati u nepunom tjednom radnom vremenu za koje je sklopljen ugovor o radu,

– u kojem x predstavlja broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja koje će obavljati u nepunom tjednom radnom vremenu.

(6) Poslodavac sklapa ugovor o radu na nepuno radno vrijeme u skladu s odredbama utvrđenim prethodnim stavcima ovoga članka, učitelj predmetne nastave ostvaruje pravo na razmjerni dio plaće.

(7) Učitelju predmetne nastave, odnosno učitelju defektologu ili stručnjaku edukacijsko-rehabilitacijskog profila iz članka 44. ovoga Pravilnika, koji je razrednik i koji radi u nepunom radnom vremenu, radno vrijeme utvrđeno prema stavku 1. ovog članka povećava se za 2 sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika i za 2 sata ostalih razredničkih poslova.

Članak 46.

(1) Stručni suradnici obvezni su obavljati poslove u neposrednome pedagoškom radu 25 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka koji se obavljaju u neposrednome pedagoškom radu i drugi odgovarajući poslovi raspoređuju se na šestosatni dnevni rad u školi (sat po 60 minuta), a ostatak dnevnoga rada odnosi se na poslove vezane uz ustanove, poslove stručnoga usavršavanja, planiranja, programiranja i pripremanja za rad i na druge poslove.

(3) Stručni suradnik defektolog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u redovitoj školi obvezan je obavljati poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima 20 nastavnih sati tjedno, poslove u neposrednome pedagoškom radu s učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima 5 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog vremena, s tim da poslove u neposrednome radu obavlja u šestosatnom dnevnom radu u školi (sat po 60 minuta).

(4) Zdravstveni radnik u osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima 30 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Članak 47.

Stručni suradnik pedagog ostvaruje pravo na puno radno vrijeme u osnovnoj školi koja ima više od 12 razrednih odjela, a u osnovnoj školi s manje od 13 razrednih odjela uz odobrenje Ministarstva.

Članak 48.

(1) Stručni suradnik knjižničar ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako škola u svom sastavu ima školsku knjižnicu ustrojenu prema propisanim standardima ili ako osnovna škola ima više od 12 razrednih odjela.

(2) Stručni suradnik knjižničar obavlja poslove u nepunome radnom vremenu od 20 sati tjedno ako osnovna škola ima manje od 13 razrednih odjela.

(3) Ako škola radi u posebnim uvjetima ili ima knjižni fond iznad standarda ili iznimno velik broj učenika, Ministarstvo može odobriti i veći opseg poslova stručnoga suradnika knjižničara.

Članak 49.

Stručni suradnik psiholog ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu s najmanje 400 učenika jedne ili više redovitih osnovnih škola, odnosno s najmanje 100 učenika posebnih škola za školovanje učenika s teškoćama u razvoju.

Članak 50.

Stručni suradnik defektolog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila u redovitoj osnovnoj školi ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako u jednoj ili više škola obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja.

Članak 51.

Zdravstveni radnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s većim teškoćama u razvoju.

Članak 52.

Socijalni radnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 50 učenika uključenih u postupke centra za socijalnu skrb.

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/14-05/00001

Urbroj: 533-25-14-0008

Zagreb, 17. ožujka 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 103/14

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/14-07/01270

Urbroj: 533-25-14-0002

Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 102/19

Članak 22.

Škole su dužne uskladiti odluke o tjednom i godišnjem zaduženju za školsku godinu 2019./2020. s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 13. siječnja 2020. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00751

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 21. listopada 2019.

 

 

Copyright © Ante Borić