Pristupanje sadržaju

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

 

PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Pročišćeni tekst

NN 34/1440/14103/14, 102/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 102/19)

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Škola).

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku:

a) Neposredni odgojno-obrazovni rad čine redovita nastava, izborna nastava, dopunska nastava i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i razredništvo.

b) Radne obveze su poslovi i vrijeme rada iskazano u satima rada učitelja i/ili stručnog suradnika.

c) Redovita nastava je nastava obveznih predmeta utvrđenih kurikulumom te nastavnim planom i programom. Redovita nastava osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja.

d) Izborna nastava je nastava nastavnih predmeta utvrđenih nastavnim planom, kurikulumom ili programom, a izvodi se u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Izborna nastava stranog jezika, Informatike i Vjeronauka ili drugih izbornih predmeta za koje je kurikulum ili nastavni plan i program donio ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministar), a koja se može provoditi u osnovnoj školi, osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja koji je u cijelosti ili jednim dijelom za nju zadužen.

e) Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon nastave.

f) Produženi stručni postupak je jedan od dodatnih odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih programa za učenike s teškoćama koji se organizira u posebnim odgojno-obrazovnim grupama prije i/ili nakon redovite nastave u redovitoj ili posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

g) Dopunska nastava je posebni odgojno-obrazovni program namijenjen učenicima koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. Može se organizirati za sve nastavne predmete izuzevši Likovnu, Glazbenu, Tehničku i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Dopunska nastava je i oblik nastave namijenjen učenicima koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik.

h) Dodatna nastava je poseban oblik nastave namijenjene darovitim učenicima koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet te je škola dužna organizirati dodatni rad u koji se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.

i) Izvannastavne aktivnosti su aktivnosti koje se u školi izvode s učenicima u odgojno-obrazovnim skupinama radi zadovoljavanja njihovih potreba i interesa.

j) Edukacijsko-rehabilitacijski program je poseban oblik rada s učenicima s teškoćama koji se provode s ciljem podizanja razine sposobnosti i vještina učenika na onim područjima na kojima postoje ograničenja koja smanjuju učenikova postignuća u nastavi i zahtijevaju dodatne rehabilitacijske programe kao što su perceptivno-motorička stimulacija, strategije samostalnog učenja, terapijske tehnike i sl. Zasnivaju se na praćenju učenika i procijeni potreba učenika...

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.