Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 83/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

Pročišćeni tekst

NN 30/1443/1472/17, 01/23

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja poslova nadzora državne granice koji obuhvaća poslove granične kontrole i zaštite državne granice.

Ovim se Pravilnikom omogućuje provedba Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. godine kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13. 4. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom br. 1051/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 s ciljem određivanja zajedničkih pravila o privremenom ponovnom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima (SL L 295, 6.11.2013.).

II. GRANIČNA KONTROLA

Članak 2. (NN 01/23)

Na ulazu u Republiku Hrvatsku,  granična kontrola obavlja se neposredno nakon dolaska osoba na granični prijelaz prije carinske i druge kontrole, a na izlazu iz Republike Hrvatske nakon ostalih kontrola.

Nad državljanima država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora te članovima njihovih obitelji, kao i nad državljanima Švicarske Konfederacije provodi se samo osnovna granična kontrola.

Osobi nad kojom će se izvršiti temeljita granična kontrola na drugoj liniji kontrole dat će se na uvid pisana obavijest o svrsi i postupku kontrole.

Pisana obavijest iz stavka 4. ovoga članka dostupna je na hrvatskom jeziku, jezicima Europske unije i jezicima susjednih trećih zemalja,

Sadržaj pisane obavijesti iz stavka 4. ovoga članka na hrvatskom jeziku propisan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

U slučaju pojačanog cestovnog prometa pri graničnoj kontroli, prednost na cestovnim graničnim prijelazima imaju osobe u autobusima na redovnim linijama.

Članak 4. (NN 01/23)

Prijevoznik u željezničkom prometu koji obavlja prijevoz vozila i osoba vlakovima koji tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku na prolasku iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju, bez zaustavljanja i ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila u Republiku Hrvatsku, podatke o putnicima i vozilima dostavit će po završetku ukrcaja, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način.

Članak 5. (NN 01/23)

U slučaju kada zrakoplov koji prelazi vanjsku granicu sleti izvan mjesta graničnog prijelaza, na temelju urednog zahtjeva, zbog više sile, na zahtjev nadležnog tijela ili bez prethodno pribavljene dozvole, za nastavak leta potrebna je suglasnost nadležne policijske uprave.

Članak 6. (NN 01/23)

Granična kontrola može se obavljati i izvan područja graničnog prijelaza i radnog vremena graničnog prijelaza, u slučajevima kada se ta kontrola obavlja prilikom prelaska vanjske granice u željezničkom, zračnom i pomorskom prometu te prometu na unutarnjim vodama, kao i u slučajevima kada je riječ o:

– osobama na ribarskim plovilima hrvatske zastave pripadnosti i drugim ribarskim plovilima u slučajevima obalnog ribarenja, odnosno na znanstveno-istraživačkim plovilima hrvatske zastave pripadnosti te javnog broda hrvatske zastave pripadnosti, na zahtjev zapovjednika plovila;

– pomorcima za vrijeme zadržavanja plovila u mjestu gdje se nalazi luka ili susjednim mjestima, na zahtjev zapovjednika plovila;

– pojedincima ili grupama osoba ako postoji potreba posebne prirode, pod uvjetom da imaju odobrenja sukladno važećim propisima i da nije u suprotnosti interesima javne sigurnosti, pravnog poretka i nacionalne sigurnosti, na zahtjev organizatora;

– pojedincima ili grupama osoba u slučaju više sile i drugim situacijama kada je to nužno.

Nadležna policijska postaja će, po potrebi, o obavljanju granične kontrole izvan područja i radnog vremena graničnog prijelaza obavijestiti druga nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, osim ako drugačije nije predviđeno međunarodnim ugovorom.

Članak 7. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 8. (NN 01/23)

(1) Ukoliko je članu posade odbijena dozvola za izlazak na kopno iz razloga iz članka 21. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice, o tome će se izvijestiti kapetana broda prilikom obavljanja granične kontrole ili putem pomorskog agenta koji zastupa kompaniju, a policijski službenik će o tome sačiniti pisanu bilješku o podacima člana posade i razlogu odbijanja izlaska na kopno.

(2) Odbijanje izlaska na kopno može trajati dok za to postoje stvarni uvjeti, a može trajati za cijelo vrijeme boravka broda u luci.

(3) Samo ukoliko je to zatraženo pisanim putem od kapetana broda ili putem ovlaštene pomorske agencije koja zastupa kompaniju, razlozi odbijanja dozvole izlaska na kopno dat će se u pisanom obliku.

(4) Sadržaj obavijesti iz stavka 3. ovoga Pravilnika propisan je na Obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Odluku o popuštanju u režimu granične kontrole donosi policijski službenik nadležan za organizaciju i vođenje granične kontrole na graničnom prijelazu – voditelj smjene graničnog prijelaza, uz prethodno savjetovanje s načelnikom policijske postaje ili policijskim službenikom kojeg on ovlasti.

Popuštanje u režimu granične kontrole provodi se postupno, ovisno o situaciji na graničnom prijelazu, tako da se najprije odustane od provjera vize kroz službene baze podataka, zatim od provjere putnih isprava kroz službene baze podataka te od sustavne provjere svih uvjeta za ulazak.

Članak 10.

Operator, druga pravna osoba, obrtnik ili druga fizička osoba, koji na području graničnog prijelaza obavlja gospodarsku djelatnost ili se kreće i zadržava iz drugih opravdanih razloga, dužan je najmanje 24 sata prije nego što zaposlenik započne s radom, odnosno od dana saznanja o dolasku osobe koja će se privremeno kretati ili zadržavati na području graničnog prijelaza, pisanim ili elektroničkim putem dostaviti osobne podatke zaposlenika i osoba koje će se privremeno kretati i zadržavati na području graničnih prijelaza.

Podaci koji se dostavljaju moraju sadržavati: ime i prezime zaposlenika, OIB, datum rođenja, broj osobne isprave, prebivalište, državljanstvo, naziv pravne ili fizičke osobe kao obrtnika, OIB i naziv graničnog prijelaza.

Članak 11. (NN 01/23)

Brisan.

Članak 12.

Policijski službenik otisnut će štambilj za poništavanje unesenih podataka, za poništavanje otisaka štambilja za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice, štambilja zapečaćeno oružje, oružje uneseno – tranzit u putnim ispravama stranaca.

Štambilj »PONIŠTENO« iz stavka 1. ovoga članka izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 70 x 30 mm, ostavlja otisak crvene boje s tekstom: »PONIŠTENO« na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 13.

Policijski službenik otisnut će štambilj o prestanku važenja određenih isprava za označavanje prestanka valjanosti tih isprava, na temelju kojih je ostvareno neko pravo.

Štambilj iz stavka 1. ovog članka izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm x 1 cm, ostavlja otisak crne boje s tekstom: »ISKORIŠTENO«.

Članak 14.

Policijski službenik odgovoran za organizaciju i vođenje granične kontrole na graničnom prijelazu, dužan je voditi kontrolni list s imenima i prezimenima policijskih službenika i otisnutim štambiljima za obavljanje granične kontrole koje policijski službenici u smjeni koriste te vremenskom razdoblju njihova korištenja.

Štambilji propisani ovim Pravilnikom čuvaju se u objektima ustrojstvene jedinice nadležne za kontrolu prelaska državne granice, u posebno izrađenim ormarićima.

Za sigurno čuvanje i pravilnu uporabu štambilja propisanih ovim Pravilnikom odgovoran je rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 15.

U slučaju gubitka štambilja, policijska uprava će bez odlaganja obavijestiti Upravu za granicu Ministarstva i raspisati objavu radi njihova pronalaska.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka Uprava za granicu Ministarstva odmah će uputiti svim ustrojstvenim jedinicama granične policije i proglasiti štambilj nevažećim oglašavanjem u službenom glasilu Republike Hrvatske (»Narodnim novinama«).

Ukoliko se štambilj iz stavka 1. ovog članka naknadno pronađe, povući će se iz uporabe.

Ako se utvrdi krivotvoreni otisak štambilja, originalni štambilj s istim brojem povlači se iz uporabe, uz evidentiranje datuma povlačenja.

Prilikom nabave nadomjesnog štambilja, ne smije se dodijeliti broj štambilja povučenog iz uporabe ili krivotvorenog štambilja.

Članak 16. (NN 72/1701/23)

Odobrenje za ulazak u Republiku Hrvatsku pripadniku strane službe sigurnosti u odori, s kratkim vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom te vozilom koje je označeno njihovim oznakama, izdaje Uprava za granicu Ministarstva. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se prije ulaska na državno područje Republike Hrvatske ako je riječ o izravnom ulasku iz druge države članice, odnosno prije dolaska na granični prijelaz ako je riječ o dolasku iz treće zemlje.

Odobrenje za unos, nošenje i iznošenje kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva pripadniku strane službe sigurnosti koji neposredno štiti predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija prilikom ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj, kao i tranzitiranja preko područja Republike Hrvatske, izdaje nadležna policijska postaja, na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva.

Odobrenje za unos, nošenje i iznošenje vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva te opreme na području Republike Hrvatske i autorizacijsku karticu pripadniku strane službe sigurnosti, radi obavljanja poslova zaštite svjedoka, u skladu sa Sporazumom o suradnju na području zaštite svjedoka (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/2013.), izdaje nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva.

Pripadnik strane službe sigurnosti iz stavka 3. ovoga članka na području Republike Hrvatske dužan je na zahtjev policijskog službenika dati na uvid autorizacijsku karticu i službenu iskaznicu/značku kojom dokazuje pripadnost stranoj sigurnosnoj službi. Provjera valjanosti autorizacijske kartice obavlja se na način kako je to na njoj naznačeno.

Na zahtjev policijskog službenika, pripadnik strane službe sigurnosti dužan je dati na uvid odobrenje i pokazati kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovog članka.

Službe nadležne za obavljanje protokolarnih poslova za strane štićene osobe iz stavka 2. ovoga članka, dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva, najkasnije 48 sati prije posjeta i početka programa aktivnosti štićene osobe, dostaviti podatke o putovanjima i programu aktivnosti strane štićene osobe.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u najavi dolaska dostavljaju se sljedeći podaci:

– vrijeme dolaska/odlaska stranih službenika sigurnosti u/iz Republike Hrvatske,

– mjesto ulaska na / izlaska iz državnog područja Republike Hrvatske ako je riječ o izravnom ulasku/izlasku iz druge države članice, odnosno granični prijelaz preko kojega će strani službenici sigurnosti ući u / izaći iz Republike Hrvatske, ako je riječ o ulasku/izlasku preko granice s trećom zemljom,

– osobne podatke stranih službenika sigurnosti, državljanstvo te pripadnost nacionalnoj ili međunarodnoj policijskoj organizaciji,

– marku, tip i broj oružja te količinu streljiva koje će isti unijeti u Republiku Hrvatsku.

Sadržaj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka propisan je na Obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE

Članak 17. (NN 01/23)

Zaštita vanjske granice obavlja se pješačkim ophodnjama i ophodnjama uz korištenje prijevoznih sredstava na kopnenoj granici, odnosno službenim plovilima na granici na moru i unutarnjim vodama, uz mogućnost korištenja službenih pasa.

Zaštita vanjske granice može se obavljati i iz zraka.

Na pojedinim dijelovima granične crte ili uz cjelokupnu graničnu crtu sa susjednom trećom zemljom, sukladno odredbama schengenske pravne stečevine i međunarodnog sporazuma, zaštita vanjske granice može se obavljati mješovitim ophodnjama.

Članak 18.

U postupku donošenja općinskih i drugih prostornih planova kojim se uređuje prostor koji seže 100 metara od granične crte, mišljenje na općinskim i županijskim razinama daju nadležne policijske postaje, odnosno policijske uprave.

Odredba stavka 1. ovog članka na odgovarajući način primjenjuje se i u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole.

U postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku suglasnost daje Ministarstvo.

Članak 19. (NN 01/23)

Granična policija ovlaštena je uz graničnu crtu koristiti tehničke uređaje za snimanje, fotografiranje i druga tehnička pomagala u cilju sprječavanja i utvrđivanja počinitelja nezakonitog prelaska vanjske granice, nezakonitih migracija i drugih nezakonitih radnji te zaštite nepovredivosti državne granice.

Članak 20.

Granična policija ovlaštena je snimke dobivene fotografiranjem, snimanjem i videonadzorom pohranjivati, obrađivati i koristiti u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i propisima koji reguliraju zaštitu tajnosti podataka.

Članak 21.

Na području graničnog prijelaza nije dopušteno neovlašteno fotografiranje i snimanje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice (»Narodne novine« broj: 38/2009, 45/2009 – ispravak, 46/2012, 5/2013 i 51/2013).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 72/17

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 01/23

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

PRILOG 1

Obavijest o provedbi daljnje granične kontrole sukladno članku 7. stavku 5. Zakonika o schengenskim granicama

Svrha daljnje granične kontrole je utvrditi da li ispunjavate uvjete za prelazak državne granice.

Postupak daljnje granične kontrole može sadržavati detaljno ispitivanje vaše putne isprave, uključujući vizu, odobrenja boravka, štambilje, pregled prijevoznih sredstava i osobnih stvari, kontrolu da imate dovoljno sredstava, kontrolu putnih i drugih procedura propisanih zakonom.

Imate pravo zatražiti ime i identifikacijski broj policijskog službenika koji provodi daljnju graničnu kontrolu, naziv graničnog prijelaza i datum prelaska granice.

 

OBRAZAC 1 – OBRAZAC 3 (NN 43/14)

 

Obrazac/Form 1

 

Copyright © Ante Borić