Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Objavljeno u NN 160/13 od 31.12.2013.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članaka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 148/13), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, OBLIKU I SADRŽAJU TE ROKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBRAČUNANOM DODATNOM DOPRINOSU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Obveznici obračunavanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje i to:

1) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – za osiguranika po osnovi korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.a točka 1. Zakona,

2) Hrvatski zavod za zapošljavanje – za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe, prema članku 134.e Zakona i

3) Ministarstvo pravosuđa – za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda, prema članku 134.i Zakona

sastavljaju mjesečno izvješće o iznosu obračunanog dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. riječi: »134.d stavak 1. i 134.h stavak 1.« zamjenjuju se riječima: »134.d stavak 1., 134.h stavak 1. i 134.l«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/13-01/4301 Urbroj: 513-07-21-01/13-1 Zagreb, 17. prosinca 2013.

Ministar financija Slavko Linić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić