Objavljeno u NN 28/09 od 04.03.2009.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članaka 253., vezano uz odredbe članaka 134.d stavak 3. i 134.h stavak 2. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08 i 152/08), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA, OBLIKU I SADRŽAJU TE ROKU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBRAČUNANOM DODATNOM DOPRINOSU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Obveznici obračunavanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje i to:

1) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – za osiguranika po osnovi korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.a točka 1. Zakona i

2) Hrvatski zavod za zapošljavanje – za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe, prema članku 134.e Zakona

sastavljaju mjesečno izvješće o iznosu obračunanog dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Članak 2.

(1) Izvješće prema članku 1. ovoga Pravilnika sastavlja se na obrascu »Izvješće o dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje obračunanom i dospjelom na naplatu u mjesecu ___ godine ____« (Obrazac IDD-2).

(2) Izvješće na Obrascu IDD-2 sadrži podatke za sve osobe za koje je obračunan doprinos te je obračunani doprinos dospio na naplatu.

(3) Izvješće na Obrascu IDD-2 se sastavlja i podnosi neposredno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno člancima 134.d stavak 1. i 134.h stavak 1. Zakona.

Članak 3.

(1) Obrazac IDD-2 sadržava sljedeće podatke:

1. o podnositelju izvješća – obvezniku obračunavanja (naziv, adresa, porezni broj)

2. o primatelju izvješća (naziv, adresa)

3. o razdoblju u kojemu je doprinos obračunan i dospio na naplatu, osiguranicima, osnovici i iznosu doprinosa:

3.1. izvještajnom mjesecu i godini

3.2. broju osiguranika za koje je doprinos obračunan

3.3. iznosu osnovice za sve osiguranike te

3.4. iznosu obračunanog doprinosa za sve osiguranike.

(2) Obrazac izvješća potpisuje ovlaštena osoba podnositelja.

(3) Obrazac IDD-2 sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 411-01/09-01/27

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 20. veljače 2009.

Ministar financija Ivan Šuker, v. r.

Obrazac – IDD-2

Na temelju članka 134.a odnosno 134.e Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08 i 152/08) dostavlja se

IZVJEŠĆE

o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje u mjesecu ______ godine _______

I. PODNOSITELJ IZVJEŠĆA

1. Naziv: ______________________

2. Adresa: _____________________

3. Porezni broj: _________________

II. PRIMATELJ IZVJEŠĆA

1. Naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, SREDIŠNJA SLUŽBA

2. Adresa: 10 000 ZAGREB, Margaretska 3

III. PODACI O RAZDOBLJU, OSIGURANICIMA I DOPRINOSU

1. Broj osiguranika za koje je obračunan doprinos __________

2. Iznos osnovice __________

3. Iznos obračunanog doprinosa __________

Klasa: ___________________________

Urbroj: _________________________

Zagreb, __________________________

Potpis ovlaštene osobe

____________________

 

Copyright © Ante Borić