Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljeno u NN 157/14 od 31.12.2014.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013 i 41/2014) i članka 41. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 143/2014), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/2009, 9/2009 – ispravak, 97/2009, 25/2011, 61/2012 i 86/2013) u cijelom tekstu riječi: »po stopi od 13%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 15%«.

Članak 2.

U članku 1. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 7. briše se.

Članak 7. briše se.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, osnovicu za obračun doprinosa utvrđuje i iznos doprinosa obračunava poslodavac, sukladno članku 19.a stavku 2. Zakona.«.

Članak 5.

U članku 14. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi i koja nije neposredno vezana uz razdoblje koje je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. ovoga članka, a utvrđena je prema ostalim primicima iz članka 22. Zakona osobi kojoj je prije trenutka isplate prestao status u osiguranju temeljem kojega je izvršena isplata, smatra se osnovicom zadnje godine koju je osiguranik proveo u tom osiguranju, sukladno članku 220. stavku 3. Zakona.«.

Članak 6.

U članku 15. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 7.

U članku 16. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju kada osoba koja se prvi put zapošljava, zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status osobe koja se prvi put zapošljava pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.«.

Članak 8.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Iznimno od odredbe članka 15. ovoga Pravilnika, za mladu osobu obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

(2) Za mladu osobu kojoj se pet godina od dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to za razdoblje u kojemu ima status mlade osobe te se doprinosi obračunavaju prema stavku 1. ovoga članka i za razdoblje u kojemu nema status mlade osobe, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Za mladu osobu poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme.

(4) Za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(5) U slučaju kada mlada osoba zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.

(6) Poslodavac, koji sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom za koju je prethodni poslodavac obračunavao doprinose na način propisan odredbom članka 20. stavka 4. odnosno članka 36. stavka 4. Zakona, a ta dva poslodavaca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezanim osobama sukladno propisima o porezu na dobit, nastavlja obračunavati doprinose sukladno članku 20. stavku 4. Zakona do isteka razdoblja iz članka 20. stavka 5. Zakona, pri čemu se u to razdoblje računa i razdoblje za koje je prethodni poslodavac obračunavao doprinose sukladno odredbi članka 20. stavka 4. odnosno članka 36. stavka 4. Zakona.«.

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Doprinosi obračunani prema plaći dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće, sukladno članku 24. stavku 1. Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći što ju isplaćuje poslodavac iz članka 19.a Zakona dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana isplate plaće sukladno članku 24.a stavku 1. Zakona.

(3) Doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 24. stavku 2. Zakona.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a Zakona nije isplatio do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno članku 24.a stavku 2. Zakona.

(5) Doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koja se daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvršeno davanje odnosno korištenje prava, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 24. stavku 3. Zakona.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a Zakona daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od posljednjeg dana mjeseca u kojemu je izvršeno davanje odnosno korištenje prava, ali najkasnije u roku od osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 24.a stavku 3. Zakona.

(7) Doprinosi obračunani prema ostalim primicima dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom tih primitaka, sukladno članku 25. stavku 1. Zakona.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka doprinosi obračunani prema ostalim primicima što ih isplaćuje poslodavac iz članka 19.a Zakona dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana isplate tih primitaka, sukladno članku 25.a stavku 1. Zakona.

(9) Doprinosi obračunani prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvršeno davanje ili korištenje prava, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona.

(10) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka doprinosi obračunani prema ostalim primicima koje poslodavac iz članka 19.a Zakona daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od posljednjeg dana mjeseca u kojemu je izvršeno davanje odnosno korištenje prava, sukladno članku 25.a stavku 2. Zakona.

(11) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 26. stavku 2. Zakona.«.

Članak 10.

U članku 19.a stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Poslodavac s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici koji zapošljava osobu prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, dužan je podnijeti zahtjev za dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) sukladno odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona.

(2) Umjesto poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici obvezu doprinosa, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, i članku 248.a stavku 1. Zakona može preuzeti osiguranik. Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(3) Pod obvezom doprinosa iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

(4) Status preuzimatelja stječe se na temelju podneska potpisanog od strane poslodavca i zaposlene osobe – preuzimatelja obveze doprinosa. Podnesak se predaje Poreznoj upravi na obrascu iz članka 265.a ovog Pravilnika.«.

Stavci 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 11.

U članku 21. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 12.

U članku 25. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 13.

U članku 26. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju kada osoba koja se prvi put zapošljava zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status osobe koja se prvi put zapošljava pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.«.

Članak 14.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

(1) Iznimno od odredbe članka 25. ovoga Pravilnika, za mladu osobu obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

(2) Za mladu osobu kojoj se pet godina od dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to: razdoblje u kojemu ima status mlade osobe te se doprinosi obračunavaju prema stavku 1. ovoga članka i za razdoblje u kojemu nema status mlade osobe, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 25. ovoga Pravilnika.

(3) Za mladu osobu poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme.

(4) Za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prvih pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(5) U slučaju kada mlada osoba zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.

(6) Poslodavac, koji sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom za koju je prethodni poslodavac obračunavao doprinose na način propisan odredbom članka 20. stavka 4. odnosno članka 36. stavka 4. Zakona, a ta dva poslodavaca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezanim osobama sukladno propisima o porezu na dobit, nastavlja obračunavati doprinose sukladno članku 36. stavku 4. do isteka razdoblja iz članka 36. stavka 5. Zakona, pri čemu se u to razdoblje računa i razdoblje za koje je prethodni poslodavac obračunavao doprinose sukladno odredbi članka 20. stavka 4. Zakona odnosno članka 36. stavka 4. Zakona.«.

Članak 15.

Članak 27.a briše se.

Članak 16.

U članku 31. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju kada osoba koja se prvi put zapošljava zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja stručno osposobljavati za rad kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status osobe koja se prvi put zapošljava pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o stručnom osposobljavanju za rad s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.«.

Članak 17.

U naslovu iznad članka 37. riječi: »profesionalne nesposobnosti za rad« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog gubitka radne sposobnosti«.

U članku 37. riječi: »profesionalne nesposobnosti za rad« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog gubitka radne sposobnosti«.

Članak 18.

U članku 38. brojka: »25.« zamjenjuje se brojkom: »27.«.

Članak 19.

U naslovu iznad članka 49. riječi: »roditelja – njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »roditelja njegovatelja i njegovatelja«.

U članku 49. riječi: »roditelja – njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »roditelja njegovatelja i njegovatelja«.

Članak 20.

Iza članka 56. dodaje se naslov i članci 56.a do 56.g koji glase:

»8.a Za osiguranike po osnovama obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak

Članak 56.a

(1) Osiguranici po osnovi djelatnosti obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 9. i 31. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 1. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.«.

Članak 56.b

(1) Osiguranici po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 10. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 2. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

Članak 56.c

(1) Osiguranici po osnovi sportaš (članak 9. stavak 1. točka 11. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 3. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

Članak 56.d

(1) Osiguranici po osnovi djelatnost poljoprivrede i šumarstva (članak 9. stavak 1. točka 12. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,55 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 4. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

Članak 56.e

(1) Osiguranici po osnovi ostale samostalne djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj narednom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 5. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, ne obračunavaju doprinos za zapošljavanje.

(4) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(5) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(6) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

Članak 56.f

(1) Osiguranici po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja: medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnika obiteljskog doma (članak 9. stavak 1. točka 10. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – sukladno članku 66. stavku 2. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

Članak 56.g

Za osiguranika koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici i na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveza doprinosa se utvrđuje na način propisan odredbama članaka 64. do 67.a Zakona i članka 56.a do 56.f ovoga Pravilnika neovisno o vrsti poreza koji je dužan plaćati prema dohotku ili dobiti ostvarenom od obavljanja navedene djelatnosti.«.

Članak 21.

U članku 58. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 22.

U članku 59. stavku 1. točki 2.2. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 2.2. dodaje se točka 2.3. koja glasi:

»2.3. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobit ne obračunavaju doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 23.

U članku 60. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Poduzetnička plaća isplaćena nakon posljednjeg dana mjeseca u kojem je dospjela za isplatu, smatra se osnovicom mjeseca koji prethodi mjesecu u kojemu je isplata izvršena.«.

Članak 24.

U članku 61. riječi: «do 15. dana« zamjenjuju se riječima: »do posljednjeg dana«.

Članak 25.

U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak što ga fizička osoba prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, ostvari iz inozemstva, osnovicu utvrđuje i iznose doprinosa obračunava primatelj tog primitka, sukladno članku 112. Zakona.«.

Članak 26.

U članku 69. točki 4. iza riječi: »izvršnog direktora trgovačkog društva« dodaju se riječi: »i upravitelja zadruge«, iza riječi: »trgovačko društvo« dodaju se riječi: »ili zadruga«, a iza riječi: »odnosno izvršnog direktora« dodaju se riječi: »ili upravitelja zadruge«.

Članak 27.

Iza članka 88. dodaje se naslov i članci 88.a, 88.b, 88.c, i 88.d. koji glase:

»15.a Za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda

Članak 88.a

Za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda doprinos obračunava Ministarstvo pravosuđa, sukladno članku 134.i Zakona.

Članak 88.b

Osnovica za obračun doprinosa jest umnožak broja osoba kojima je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu i iznosa najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi, sukladno članku 134.k. Zakona.

Članak 88.c

Prema mjesečnoj osnovici iz članka 88.b obračunava se doprinos na osnovicu i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 5%.

Članak 88.d

Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, prema članku 134.l Zakona.«.

Članak 28.

U članku 149. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika upućenog na rad u državu članicu ili u državu s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 29.

U članku 152. stavak 3. briše se.

Članak 30.

U članku 153. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, iznos osnovice utvrđuje i posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava poslodavac, sukladno članku 188. točke 4. i 5. Zakona, odnosno zaposlena osoba preuzimatelj obveze doprinosa iz članka 248.a stavka 1. Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka za osiguranika po osnovi radnog odnosa i za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici koji službeno boravi ili boravi na službenom putu u državi članici ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 31.

U članku 155. stavak 3. briše se.

Članak 32.

U članku 156. riječi: »točke 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »točke 6. i 7.«.

Članak 33.

U članku 159. stavku 1. brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za osiguranika po osnovi primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak koji taj primitak ostvari od isplatitelja iz inozemstva i po osnovi tog primitka boravi na službenom putu u inozemstvu, iznos osnovice utvrđuje i posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava primatelj primitka, sukladno članku 188. točka 9. Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka za osiguranika po osnovi primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak koji boravi na službenom putu u državi članici ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 34.

U članku 163. stavku 1. brojka: »7.« zamjenjuje se brojkom: »10.«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Osiguranik koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici, na kojega se sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koji boravi na službenom putu u inozemstvu, sam obračunava posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, sukladno članku 188. točka 12. Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti, odnosno osiguranika koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici, koji boravi na službenom putu u državi članici ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 35.

U članku 167. stavku 1. brojka: »8.« zamjenjuje se brojkom: »11.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji je izaslan na rad u državu članicu ili u državu s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 36.

U članku 175. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koji je sukladno propisima o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i posebnim propisima, zaposlen na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ili koji obavlja poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.«.

Članak 37.

U članku 178. stavak 3. briše se.

Članak 38.

Iznad članka 183. naslov se mijenja i glasi:

»1. Opće odredbe o obvezama doprinosa što se utvrđuju rješenjem koje može vrijediti i kroz više obračunskih razdoblja«.

Članak 183. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:

1. samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez plaćaju prema paušalnom dohotku i to:

1.1. djelatnost obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja,

1.2. djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

2. djelatnost slobodnog zanimanja i to: novinari, samostalni umjetnici i sportaši – koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku,

3. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge,

4. svećenik i drugi članovi vjerske zajednice,

5. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije,

6. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po utvrđenom statusu u osiguranju i vrijedi do donošenja novog rješenja ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na ime osiguranika – dužnika i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osnovu osiguranja,

2. razdoblje na koje se obveza odnosi i to dan s kojim započinje teći obveza,

3. odredbu o tome da je mjesečna osnovica umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta te da se za svaku godinu provedenu u osiguranju primjenjuje mjesečna osnovica što je za tu godinu objavljuje ministar financija,

4. naziv doprinosa i stope za obračun doprinosa,

5. odredbu o mjesečnoj obvezi koja je razmjerna broju dana u osiguranju određenog mjeseca,

6. naznaku dospijeća za uplatu dospjelih mjesečnih obveza,

7. nalog dužniku da mjesečne obveze uplaćuje u propisanim rokovima dospijeća,

8. uplatne račune i brojčane oznake (šifre) za uplatu dospjelih obveza,

9. odredbu o važenju rješenja,

10. odredbu o tome da se mjesečne obveze doprinosa što ih je obveznik dužan uplatiti smatraju konačnom obvezom,

11. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku dospijeća.

(4) Do izvršnosti rješenja prema stavku 1. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.«.

Članak 39.

Iznad članka 184. dodaje se naslov koji glasi:

»2. Opće odredbe o obvezama doprinosa što se utvrđuju rješenjem koje se donosi za pojedino obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu).«.

Članak 184. mijenja se i glasi:

»(1) Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:

1. pomorac – član posade brodova u međunarodnoj plovidbi,

2. poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva,

3. osiguranik po osnovi poljoprivrede,

4. produženo mirovinsko osiguranje,

5. osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva,

6. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi,

7. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu,

8. stranac,

9. član obitelji stranca.

(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu), a mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem vrijede do prestanka osiguranja, do promjene osnove osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa utvrđene sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona, a najdulje do posljednjeg dana u godini na koju se obveza odnosi.

(3) Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po isteku godine za koju se obveza utvrđuje.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na ime osiguranika – dužnika i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osnovu osiguranja,

2. razdoblje na koje se obveza odnosi i to godinu i prvi dan u toj godini s kojim započinje teći obveza,

3. iznos propisane mjesečne osnovice prema kojoj su doprinosi obračunani,

4. naziv doprinosa i mjesečni iznos obveze,

5. odredbu o tome da se mjesečne obveze utvrđene rješenjem i evidentirane u poreznim evidencijama smatraju konačnom obvezom,

6. odredbu o mjesečnoj obvezi koja je razmjerna broju dana u osiguranju određenog mjeseca

7. naznaku dospijeća za uplatu dospjelih mjesečnih obveza,

8. nalog dužniku da mjesečne obveze uplaćuje u propisanim rokovima dospijeća,

9. uplatne račune i brojčane oznake (šifre) za uplatu dospjelih obveza,

10. odredbu o važenju rješenja,

11. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku dospijeća.«.

(5) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi stavka 2. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.

(6) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi stavka 3. ovoga članka osiguranik po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa u iznosu – umnošku iznosa mjesečne osnovice koju propisuje ministar nadležan za pomorstvo, sukladno posebnom propisu te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za tu osnovu osiguranja.«.

Članak 40.

Članak 186. briše se.

Članak 41.

Naslov 2. i podnaslov 2.1. iznad članka 187. brišu se.

Članak 187. briše se.

Članak 42.

Podnaslov 2.2. iznad članka 188. briše se.

Članak 188. briše se.

Članak 43.

Podnaslov 2.3. iznad članka 189. briše se.

Članak 189. briše se.

Članak 44.

Podnaslov 2.4. iznad članka 190. briše se.

Članak 190. briše se.

Članak 45.

Podnaslov 2.5. iznad članka 191. briše se.

Članak 191. briše se.

Članak 46.

Podnaslov 2.6. iznad članka 192. briše se.

Članak 192. briše se.

Članak 47.

U naslovu 3. iznad članka 193. riječ: »plaća« zamjenjuje se riječju: »plaćaju«.

U članku 193. stavku 2. točki 4. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Članak 48.

U članku 194. stavku 2. točki 4. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Članak 49.

U članku 195. stavku 2. točki 4. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Članak 50.

U članku 196. stavku 2. točke 1. i 2. brišu se, a dosadašnja točka 3. postaje točka 1.

Članak 51.

Iza članka 196. dodaje se naslov i članak 196.a koji glase:

»5.a Za osiguranika po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednika i člana njegova obiteljskog domaćinstva

Članak 196.a

(1) Osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednika i člana njegova obiteljskog domaćinstva (članak 9. stavak 1. točka 14.a Zakona) obveznik je doprinosa obračunanih prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 – sukladno članku 85.c Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 10%, odnosno po stopi od 5% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 7,5%

4. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 85.d Zakona.«.

Članak 52.

U naslovu iznad članka 197. riječi: »izvršnog direktora dioničkog društva« zamjenjuju se riječima: »izvršnog direktora trgovačkog društva i upravitelja zadruge«.

U članku 197. stavku 1. riječi: »izvršnog direktora dioničkog društva« zamjenjuju se riječima: »izvršnog direktora trgovačkog društva i upravitelja zadruge«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Članak 53.

U naslovu iznad članka 199. riječi: »međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca« zamjenjuju se riječima: »međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije«.

U članku 199. stavku 1. riječi: »međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca« zamjenjuju se riječima: »međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Članak 54.

U članku 200. stavku 2. točki 4. iza riječi: »po stopi od 0,5%« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: »5. doprinos za zapošljavanje – po stopi od 1,7%.«.

Članak 55.

Članak 208. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti iz članka 7. točke 6. Zakona, koji od druge djelatnosti sukladno propisima o porezu na dohodak utvrđuju dohodak kao razliku poslovnih primitaka i izdataka ili sukladno propisima o porezu na dobit od druge djelatnosti utvrđuju dobit, sami utvrđuju obvezu doprinosa, iznos osnovice te vrste i godišnji iznos svakog od doprinosa što su ih dužni plaćati sukladno članku 183. stavku 1. Zakona.

(2) Obveznicima doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti iz članka 7. točka 6. Zakona, koji od druge djelatnost porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku, Porezna uprava rješenjem po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka utvrđuje obvezu doprinosa, iznos osnovice te vrste i godišnji iznos svakoga od doprinosa koje je dužan plaćati, sukladno članku 240. stavku 1. Zakona, vezano uz članak 183. stavak 2. Zakona.«.

Članak 56.

Članak 209. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezniku koji od druge djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti, godišnja osnovica jest dohodak od samostalne djelatnosti – razlika između iznosa primitaka i iznosa izdataka, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dohotka prema propisima o porezu na dohodak i posebnim propisima, sukladno članku 185. stavku 1. Zakona.

(2) Obvezniku koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit, godišnja osnovica jest dobit – razlika između iznosa ukupnih prihoda i ukupnih rashoda prije umanjenja dobiti za preneseni gubitak i ostalih umanjenja i uvećanja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima, sukladno članku 185. stavku 2. Zakona.

(3) Obvezniku koji od druge djelatnosti plaća porez na dohodak prema propisanom paušalnom dohotku, iznos godišnje osnovice utvrđuje se na temelju službenih podataka o obavljanju djelatnosti i o iznosu godišnjeg paušalnog dohotka prema kojemu je tom obvezniku utvrđena obveza poreza na dohodak u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavku 3. Zakona.

(4) Obvezniku iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji obvezu doprinosa prema godišnjoj osnovici nije utvrdio na način i u rokovima propisanima Zakonom, niti o tome podnio propisano izvješće, obvezu doprinosa utvrđuje i iznose obračunava Porezna uprava u postupku nadzora ili u posebnom postupku.«.

Članak 57.

Članak 211. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezniku doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji je tu djelatnost tijekom obračunskog razdoblja obavljao s prekidima, godišnja osnovica utvrđuje se razmjerno broju mjeseci u kojima je obveznik obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini.

(2) U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti obvezniku doprinosa koji od te djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku ne uzima se razdoblje u kojem je privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti, sukladno propisu o obrtu.

(4) U broj mjeseci obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se svaki puni mjesec u kojemu je obveznik obavljao tu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.«.

Članak 58.

U članku 212. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 1. Zakona koji od druge djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti dospijeva na naplatu s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 1. Zakona koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit dospijeva na naplatu s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dobit, sukladno propisima o porezu na dobit.

(4) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 2. Zakona dospijeva na naplatu u roku od 15. dana od dana uručenja rješenja obvezniku.«.

Članak 59.

U članku 213. stavku 1. iza riječi: »po osnovi obavljanja druge djelatnosti« dodaju se riječi: »od koje se porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku,«.

Članak 60.

U članku 216. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik doprinosa kojemu Porezna uprava rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, radi primjene više mjesečne osnovice podnosi zahtjev Poreznoj upravi, sukladno članku 203. Zakona.«.

U stavku 5. riječi: »stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 6.«.

U stavku 6. riječi: »stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »stavak 7.«.

U stavku 7. riječi: »stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 6.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Obvezniku doprinosa osiguranom prema osnovama navedenima u članku 183. stavku 1. Zakona rješenje izdano po zahtjevu podnesenom za izbor više osnovice vrijedi do donošenja novog rješenja ili do prestanka obveze doprinosa prema izabranoj višoj osnovici po opozivu ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona.

(9) Obvezniku doprinosa osiguranom prema osnovama navedenima u članku 184. stavku 1. Zakona rješenje izdano po zahtjevu podnesenom za izbor više osnovice vrijedi do donošenja novog rješenja ili do prestanka obveze doprinosa prema izabranoj višoj osnovici po opozivu ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona, a najdulje do posljednjeg dana u godini na koju se obveza odnosi.«.

Članak 61.

Iza članka 216. dodaje se članak 216.a koji glasi:

»Članak 216.a

(1) Osiguranik koji je sam obveznik obračunavanja doprinosa za svoje osobno osiguranje radi izbora više osnovice ne podnosi zahtjev, već prema izabranoj višoj osnovici sam utvrđuje obvezu doprinosa i o tome podnosi izvješće Poreznoj upravi.

(2) Za izračun više osnovice obveznik iz stavka 1. ovoga članka može primijeniti samo koeficijent koji množenjem s iznosom prosječne plaće daje iznos izabrane više mjesečne osnovice viši od iznosa mjesečne osnovice propisanog za osnovu po kojoj je obveznik doprinosa osiguran, sukladno članku 203. stavku 2. Zakona.

(3) Razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju ne može biti kraće od mjesec dana.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, razdoblje za koje se doprinosi prema izabranoj višoj osnovici obračunavaju može biti kraće od mjesec dana ako je unutar tog mjeseca bio početak ili prestanak osiguranja.«.

Članak 62.

U članku 217. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pod brojem dana provedenih u osiguranju u određenom mjesecu iz stavka 3. ovog članka podrazumijeva se ukupan broj dana provedenih u osiguranju kod istog poslodavca po osnovi radnog odnosa i/ili po osnovi izabrane i imenovane osobe i/ili po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika.«.

Članak 63.

U članku 218. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Najvišu godišnju osnovicu može utvrditi i primijeniti i Porezna uprava kada u postupku nadzora poslovanja poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak utvrđuje osnovicu za obračun doprinosa za određeno razdoblje i za određenog osiguranika, sukladno članku 206. stavak 4. Zakona.«.

Članak 64.

U članku 233. stavku 3. riječi: »profesionalne nesposobnosti« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog gubitka radne sposobnosti«.

Članak 65.

Iza članka 236. dodaje se članak 236.a koji glasi:

»Članak 236.a

Drugi dohodak utvrđen po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena ne podliježu obvezi doprinosa sukladno članku 209. stavku 1. točki 16. Zakona.«.

Članak 66.

U članku 241. stavku 2. iza riječi: »utvrđuje« dodaju se riječi: dohodak od samostalne djelatnosti ili«.

Članak 67.

U članku 249. stavku 3. točki 2. iza riječi: »vrstu« dodaju se riječi »i opis«.

Članak 68.

Iza članka 250. dodaje se članak 250.a koji glasi:

»Članak 250.a

(1) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja Poreznoj upravi, sukladno članku 226. stavak 2. Zakona, podatke o osiguranicima po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojima se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske.

(2) Podaci o osiguranicima iz stavka 1. ovoga članka sadrže najmanje slijedeće:

1. osobne podatke o osiguraniku (prezime i ime, porezni broj, adresu prebivališta odnosno uobičajenog boravišta),

2. osnovne podatke o poslodavcu (naziv/prezime i ime, porezni broj, adresu sjedišta odnosno prebivališta ili uobičajenog boravišta),

3. datum početka osiguranja,

4. datum prestanka osiguranja.

(3) Podaci se dostavljaju jednom mjesečno, nakon isteka mjeseca.«.

Članak 69.

Članak 257. briše se.

Članak 70.

Iza članka 258. dodaje se naslov i članci 258.a do 258.i koji glase:

»XIII.a PROVEDBA PLAĆANJA DOPRINOSA

Članak 258.a

Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose dužan je, sukladno odredbi članka 248.b stavka 2. Zakona, u istu banku istodobno predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa.

Članak 258.b

(1) Porezna uprava, sukladno odredbi članka 228.a stavka 1. Zakona, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, putem Fine, svim bankama dostavlja podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.

(2) Porezna uprava dostavlja, putem Fine, svim bankama podatke o poslodavcima iz stavka 1. ovoga članka koji naknadno podnesu propisane Obrasce JOPPD i u cijelosti uplate dospjele obveze doprinosa i to po zahtjevu poslodavca, a najkasnije sljedećega dana nakon podnošenja zahtjeva.

(3) Podaci koje Porezna uprava dostavlja bankama o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose jesu: OIB, naziv ili ime i prezime.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka, banke koriste isključivo za potrebe provedbe članka 248.b Zakona.

Članak 258.c

(1) Na osnovi dostavljenih podataka iz članka 258.b stavka 3. ovog Pravilnika banka je dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.

(2) Na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose iz stavka 1. ovoga članka ne nalaze se poslodavci iz članka 258.b stavka 2. ovog Pravilnika.

(3) Prije provedbe primljenog naloga za plaćanje za isplatu plaće, banka je dužna provjeriti nalazi li se poslodavac na listi iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se poslodavac nalazi na listi iz stavka 1. ovoga članka, banka je dužna izvršiti provjeru jesu li, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće, predani i nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa sa svim obveznim elementima propisanima Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, za godinu u kojoj se nalozi predaju i to:

1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8109 ili 8117 ili 8168,

2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

2003 ili 2011 ili 2283,

3. za obvezno zdravstveno osiguranje, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8400 ili 8419 ili 8427 ili 8486,

4. za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8559 ili 8567 ili 8575 ili 8630,

5. za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8702 ili 8753.

(5) Banka može za potrebe izvršenja platne transakcije na nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, odrediti upisivanje oznaka koje označavaju da se nalog odnosi na plaćanje poreza, prireza, doprinosa i drugih pristojbi, odnosno isplatu plaće ili platni spisak.

(6) Banka može za potrebe izvršenja provjere iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odbiti izvršenje platnih transakcija po nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i po nalozima za plaćanje za isplatu plaće, iniciranih kroz sredstva za komuniciranje na daljinu.

Članak 258.d

(1) Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa iz članka 258.c stavka 4. ovog Pravilnika ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju, banka je dužna, sukladno odredbi članka 248.b stavka 3. Zakona, odbiti provođenje naloga za plaćanje za isplatu plaće.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka banka može, sukladno odredbi članka 248.b stavka 4. Zakona, provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa i to:

1. iz članka 258.c stavka 4. točke 2. ovog Pravilnika, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 258.e. ovog Pravilnika, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 3

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako nema zaposlenog niti jednog radnika koji je obveznik mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

2. iz članka 258.c. stavka 4. točaka 3., 4. i 5. ovog Pravilnika, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 258.e ovog Pravilnika, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 4

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu,

odnosno

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 5

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka;

3. iz članka 258.c stavka 4. točaka 2., 3., 4. i 5. ovog Pravilnika, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 258.e. ovog Pravilnika, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 6

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu i koji nisu obveznici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

4. iz članka 258.c stavka 4. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog Pravilnika, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 258.e ovog Pravilnika, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 7

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, a podnio je zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjev za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno.

Članak 258.e

(1) Poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa dužni su, sukladno odredbi članka 248.b stavka 1. Zakona na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno primitka, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, navesti sljedeće obvezne elemente:

U polje »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće odnosno primitka poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa dužni su upisati sljedeće podatke:

67 OIB-GG001 do GG365/366-X

gdje je:

67 – broj modela

OIB – OIB obveznika plaćanja javnih davanja

GG001 do GG365/366 – oznaka izvješća Obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći odnosno primitku koji se isplaćuje,

ili

godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31. prosinca 2013. godine.

X – Podatak o plaći:

0 – isplata plaće

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

5 – isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka

6 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu

7 – isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno

8 – isplata primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema kojemu se utvrđuje obveza doprinosa.

(2) Elementi navedeni u stavku 1. ovoga članka obvezno se upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko plaćanje) i onog dijela plaće odnosno primitka kojeg poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa pri isplate plaće odnosno primitka obustavljaju iz plaće odnosno primitka i doznačuju trećim osobama u postupku ovrhe ili na zahtjev odnosno uz suglasnost samog radnika ili primatelja primitka radi ispunjenja njegovih ugovornih obveza kao i kod isplate neoporezivih primitaka ukoliko se taj primitak iskazuje u istom retku s plaćom odnosno primitkom u Obrascu JOPPD.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na korisnike proračuna koji plaće odnosno primitke isplaćuju preko jedinstvenog računa državnog proračuna.

Članak 258.f

(1) Banke su dužne, sukladno odredbi članka 248.b stavka 5. Zakona, elektroničkim putem dnevno izvještavati Finu:

1. o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,

2. o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,

3. o provedenim nalozima za isplatu plaće ostalih poslodavaca.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži sve elemente iz naloga za plaćanje za isplatu plaće.

Članak 258.g

Fina je dužna, sukladno odredbi članka 248.b stavka 6. Zakona, najkasnije sljedeći dan, elektroničkim putem, izvijestiti Poreznu upravu o primljenim izvješćima iz članka 258.f ovog Pravilnika.

Članak 258.h

(1) Fina je, sukladno odredbi članka 248.b stavka 9. Zakona, ovlaštena radi provedbe postupka izvješćivanja utvrditi način i rokove razmjene podataka između banaka i Fine, između Fine i Porezne uprave kao i tehničke uvjete koje su Fina, banke i Porezna uprava dužne osigurati za međusobnu razmjenu.

(2) Uputu iz stavka 1. ovoga članka te njezine izmjene i/ili dopune, Fina je obvezna odmah po donošenju objaviti na svojim internetskim stranicama.

Članak 258.i

(1) U slučaju iz članka 258.d stavka 1. ovog Pravilnika odnosno ukoliko poslodavac nije putem Obrasca JOPPD za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja, Porezna uprava, sukladno odredbi članka 248.b stavka 7. određuje mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poslodavca koji ne uplaćuje doprinose odnosno zabrani banci da poslodavcu koji ne uplaćuje doprinose ili trećoj osobi, po nalogu poslodavca, isplati s njegovog računa novčani iznos za koji je određena mjera osiguranja.

(3) Porezna uprava rješenjem kojim stječe založno pravo na predmetu osiguranja iz stavka 2. ovoga članka određuje mjere osiguranja naplate iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka Porezna uprava donosi po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka postaje izvršno danom donošenja.

(6) Žalba podnesena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 71.

U članku 265.a stavku 1. riječi: »članka 19.a stavak 3. i članka 27.a stavak 3.« zamjenjuju se riječima: «članka 248.a stavka 1. Zakona i članka 19.a stavka 2.«.

Članak 72.

Šifrarnik obveznika doprinosa kojim se obveza, osnovica, vrste i iznosi doprinosa utvrđuju rješenjem prema mjesečnoj osnovici, koji je sastavni dio Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/2009, 9/2009 – ispravak, 97/2009, 25/2011, 61/2012 i 86/2013), zamjenjuje se Šifrarnikom obveznika doprinosa koji sami plaćaju obvezu doprinosa za svoje osobno osiguranje.

Članak 73.

Obrazac OBAVIJEST-DOP, koji je sastavni dio Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/2009, 9/2009 – ispravak, 97/2009, 25/2011, 61/2012 i 86/2013), zamjenjuje se Obrascem RPO-OBAVIJEST.

Članak 74.

U Obrascu IVO-DOP, Obrascu ROD-DOP, Obrascu PRE-DOP i Obrascu GOD-DOP, koji su sastavni dio Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/2009, 9/2009 – ispravak, 97/2009, 25/2011, 61/2012 i 86/2013), riječi »(Narodne novine 2/09)« brišu se.

Članak 75.

Osiguranicima po osnovama obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti i to osiguranicima po osnovi djelatnosti obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja, osiguranicima po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja, osiguranicima po osnovi sportaš, osiguranicima po osnovi djelatnost poljoprivrede i šumarstva, osiguranicima po osnovi ostale samostalne djelatnosti, osiguranicima po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnika obiteljskog doma, te osiguranicima po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi obveza doprinosa, te mjesečna osnovica i iznosi doprinosa za 2015. godinu utvrđuju se u skladu s odredbama Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/2009, 9/2009 – ispravak, 97/2009, 25/2011, 61/2012 i 86/2013).

Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 70. koji stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine, članka 20., članka 39. u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi i obvezu plaćanja predujma do donošenja rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi i članka 72. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/14-01/540 Urbroj: 513-07-21-01/14-1 Zagreb, 19. prosinca 2014.

Ministar financija mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

ŠIFRARNIK OBVEZNIKA DOPRINOSA KOJI SAMI PLAĆAJU OBVEZU DOPRINOSA ZA SVOJE OSOBNO OSIGURANJE

1. Obveznici doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji sami utvrđuju obvezu doprinosa za osobno osiguranje

ŠIFRA

OSNOVA OSIGURANJA

0101

djelatnost obrta – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0111

djelatnost obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

0201

samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0211

samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

0202

sportaš – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0212

sportaš – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

0303

djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0313

djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1801

medicinska sestra – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1811

medicinska sestra – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1802

zubotehničar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1812

zubotehničar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1803

fizioterapeut – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1813

fizioterapeut – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1804

novinar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1814

novinar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1805

filmski radnik – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1815

filmski radnik – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1806

predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1816

predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1807

ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u rpo koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

1817

ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u rpo koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti

2. Obveznici doprinosa kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem što se donosi po utvrđenom statusu osiguranika i koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja

ŠIFRA

OSNOVA OSIGURANJA

0102

djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

0302

djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

0204

sportaš koji porez na dohodak plaća po odbitku

0205

umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku

0206

novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku

1000

član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge

0600

svećenik i drugi članovi vjerske zajednice

0800

zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije

0900

zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu

3. Obveznici doprinosa kojima se rješenjem što se donosi za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) utvrđuje mjesečna osnovica i iznosi doprinosa

ŠIFRA

OSNOVA OSIGURANJA

0301

poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva

0304

osiguranik po osnovi poljoprivrede

1100

produženo mirovinsko osiguranje

0700

osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva

1300

osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi

1500

član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu

1600

stranac

1700

član obitelji stranca

4. Obveznici doprinosa s osnove osiguranja pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi

ŠIFRA

OSNOVA OSIGURANJA

2101

zapovjednik broda

2102

upravitelj stroja

2103

zapovjednik osoblja

2104

upravitelj osoblja u strojarnici

2201

prvi časnik palube

2202

drugi časnik stroja

2203

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

2204

liječnik

2205

zubar

2206

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

2207

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

2301

drugi časnik palube

2302

zapovjednik jahte

2303

treći časnik stroja

2304

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

2305

frižiderist

2306

operator postrojenja za ukapljivanje

2307

zapovjednik plutajućeg objekta

2308

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

2309

operater dinamičke pozicije

2310

upravitelj stroja na jahti

2401

treći časnik palube

2402

časnik plovidbene straže na palubi

2403

četvrti časnik stroja

2404

radiočasnik

2405

više hotelsko osoblje (časnici)

2406

više tehničko osoblje (časnici)

2407

elektročasnik

2408

elektroničar

2409

časnik plovidbene straže u strojarnici

2410

prvi časnik palube na jahti

2411

drugi časnik stroja na jahti

2501

više hotelsko osoblje (niži časnici)

2502

više tehničko osoblje (niži časnici)

2503

električar

2504

mehaničar

2505

prvi kuhar

2506

prvi konobar

2507

vođa palube

2508

vođa stroja

2509

poslužitelj sisaljki (pumpman)

2510

vozač na ro-ro brodovima

2511

medicinska sestra

2512

alatničar

2513

dizaličar

2514

bušač

2515

ronilac

2516

bravar

2517

cjevar

2518

varilac

2601

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

2602

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

2603

hotelsko osoblje

2604

tehničko osoblje

2701

drugi kuhar

2702

drugi konobar

2703

pekar

2704

slastičar

2801

vježbenik palube

2802

vježbenik stroja

2803

ostali vježbenici

2804

mornar

2805

čistač

2806

mladić sobe

2807

mladić kuhinje

2808

pomoćnik električara

2809

pomoćnik mehaničara

2810

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

2811

pomoćno hotelsko osoblje

2812

pomoćno tehničko osoblje

OBRAZAC RPO – OBAVIJEST

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED _______________

ISPOSTAVA ____________________

KLASA: ________________________

URBROJ: _______________________

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Područna služba ______________________

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Područni ured ________________________

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Područni ured _________________________

Na temelju članka 249. stavak 3. Pravilnika o doprinosima dostavlja se

OBAVIJEST

O

A) UPISU U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

ili[1]

B) ISPISU IZ REGISTRA POREZNIH OBVEZNIKA

I. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI KOJA SE UPISALA U RPO

1. Ime i prezime _________________________

2. Adresa prebivališta _____________________

3. Porezni broj __________________________

II. VRSTA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

A) samostalna djelatnost poljoprivrede i šumarstva (članak 7. točka 4. Zakona o doprinosima)

ili[2]

B) ostale samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5. Zakona o doprinosima):

a. djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja i registracije,

b. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,

c. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,

d. ostale djelatnosti upisane u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti i po osnovi koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit.

III. POČETAK (obavljanja djelatnosti/ostvarivanja primitaka) ____________

ili[3]

IV. PRESTANAK (obavljanja djelatnosti/ostvarivanja primitaka) ___ ________

Obavijest se izdaje po službenoj dužnosti radi utvrđivanja statusa u obveznim osiguranjima.

Voditelj ispostave

_______________

PRILOG: Preslika obrasca Prijave u registar obveznika doprinosa s izjavom

[1] potrebno je zaokružiti A) ili B)

[2] potrebno je zaokružiti A) ili B.a) ili B.b.) ili B.c) ili B.d)

[3] potrebno je zaokružiti III. ili IV

 

 

 

Copyright © Ante Borić