Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 61/12 od 01.06.2012.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11) i članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 22/12), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09 i 25/11), u cijelom tekstu riječi: »doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%« i riječi: »doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – po stopi od 15%« zamjenjuju se riječima: »doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 13%«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. riječ: »porez« zamjenjuje se riječju: »doprinose«.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Obveznik obračunavanja doprinosa, sukladno odredbi članka 236. stavak 2. Zakona, može zatražiti ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi ako nastupe izmijenjene okolnosti iz članka 236. stavak 3. Zakona i to u roku godine dana od dana nastupa izmijenjenih okolnosti.

(2) Zahtjev za ispravkom podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu.

(3) Uz zahtjev za ispravkom obveznik obračunavanja doprinosa dužan je priložiti i:

1. potvrdu ili rješenje nadležnog nositelja osiguranja iz kojega je vidljiv nastanak izmijenjenih okolnosti iz članka 236. stavak 3. Zakona,

2. obračunske isprave iz članka 4. ovog Pravilnika za obveze doprinosa utvrđene prije nastupa izmijenjenih okolnosti,

3. obračunske isprave iz članka 4. ovog Pravilnika za obveze doprinosa koje se temelje na nastanku izmijenjenih okolnosti,

4. obračunske prijave za ona razdoblja (mjesece) za koja se traži ispravak obveze doprinosa, na kojima je iskazana ispravna obveza doprinosa.

(4) Nadležna ispostava Poreze uprave, temeljem zahtjeva za ispravkom podataka, pokrenut će poseban postupak ili postupak nadzora u kojemu će utvrditi opravdanost zahtjeva.

(5) Ukoliko se u posebnom postupku ili u postupku nadzora utvrdi opravdanost zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka nadležna ispostava Porezne uprave izvršit će ispravak zaduženja za obvezne doprinose u svojim evidencijama i o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva.

(6) Ukoliko se u posebnom postupku ili u postupku nadzora utvrdi da zahtjev nije opravdan, isti će biti odbijen rješenjem Porezne uprave.

(7) Na načine, rokove, uvjete i postupak ispravka zaduženja prema ostalim javnim davanjima iskazanih na obračunskim prijavama prema kojima se vrši ispravak obveze doprinosa primjenjuje se odredbe Općeg poreznog zakona.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 4. riječi: »stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«, a iza riječi: »oporeziv je porezom na dohodak« dodaju se riječi: »ili bi bio oporeziv porezom na dohodak da odredbama međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno«.

Članak 5.

U članku 24. stavak 2. riječi: »oporezivih porezom na dohodak« brišu se.

Članak 6.

U članku 206. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Radi primjene članka 133. stavak 3. Zakona i promjene iznosa osnovice a uslijed promjene iznosa mirovine ili invalidnine odnosno srednjeg tečaja kune za inozemnu valutu u kojoj se isplaćuje mirovina ili invalidnina, osiguranik može podnijeti Poreznoj upravi zahtjev najkasnije do posljednjeg dana u godini poradi primjene nove osnovice za sljedeću godinu. Porezna uprava će zahtjevu udovoljiti ako se iznos mirovine ili invalidnine promijeni za više od 5% odnosno ako je, prema ispisu tečaja Hrvatske narodne banke na zadnji dan tekuće godine srednji tečaj valute u kojoj se mirovina ili invalidnina isplaćuje promijenjen u odnosu na srednji tečaj na isti dan prethodne godine za više od 5%.«

Članak 7.

U članku 207. stavak 2. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem – po stopi od 7,84%, odnosno po stopi od 5,83% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

4. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 2,01%«

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 5. i 6.

U stavku 3. riječi: »točke 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 1., 2., 3., 4. i 5.«, a riječi: »točke 4.« zamjenjuju se riječima: »točke 6.«

Članak 8.

U članku 208. stavak 1. iza riječi: »rješenjem« dodaju se riječi: »po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka«.

Članak 9.

U članku 216. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka obvezniku doprinosa koji zahtjev podnese u roku od 15 dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici može se, na njegov zahtjev, utvrditi s danom početka razdoblja osiguranja sukladno članku 203. stavak 5. Zakona«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 10.

Iza članka 218. dodaje se naslov V.a i članci 218.a, 218.b, 218.c, 218.d, 218.e i 218.f koji glase:

»V.a POSEBNE ODREDBE O STOPAMA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

Članak 218.a

Sukladno članku 238. stavak 1. Zakona doprinosi se obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi.

Članak 218.b

(1) Kada se obveza doprinosa obračunava prema mjesečnoj osnovici – plaći za rad u određenom mjesecu, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće za taj mjesec.

(2) Kada se obveza doprinosa obračunava prema ostalim primicima uz plaću, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće na dan nastanka obveze doprinosa.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka kada se obveza doprinosa obračunava u godini koja slijedi nakon godine na koju se ostali primici uz plaću odnose, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće na dan 31. prosinca godine na koju se ostali primici uz plaću odnose.

Članak 218.c

(1) Kada se obveza doprinosa obračunava prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće na dan isplate primitka.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ukoliko je između isplatitelja i primatelja primitka ugovoren datum isplate primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće na ugovoreni datum isplate.

Članak 218.d

(1) Kada se obveza doprinosa utvrđuje prema mjesečnoj osnovici koja je propisana kao umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće za mjesec na koji se obveza odnosi.

(2) Kada se obveza doprinosa utvrđuje prema mjesečnom iznosu mirovine za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, primjenjuje se stopa za obračun doprinosa važeća za mjesec na koji se obveza odnosi.

(3) Kada se obveza doprinosa utvrđuje prema primitku za rad učenika i studenta preko posrednika pri zapošljavanju, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće na dan isplate primitka.

(4) Kada obvezu doprinosa utvrđuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema mjesečnom iznosu naknade plaće, primjenjuje se stopa za obračun doprinosa važeća za mjesec na koji se isplaćena naknada odnosi.

Članak 218.e

(1) Kada se obveza doprinosa utvrđuje prema mjesečnoj osnovici rješenjem Porezne uprave osiguranicima koji su sami obveznici doprinosa za osobno osiguranje, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće za mjesec na koji se obveza odnosi.

(2) Kada obvezu doprinosa za osobno osiguranje utvrđuje sam obveznik doprinosa prema propisanoj mjesečnoj osnovici, primjenjuju se stope za obračun doprinosa važeće za mjesec na koji se obveza odnosi.

Članak 218.f

(1) Kada se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem Porezne uprave prema godišnjoj osnovici obvezniku doprinosa s osnove druge djelatnosti, primjenjuju se stope doprinosa, važeće za godinu za koju se obveza doprinosa odnosi.

(2) Kada se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem Porezne uprave prema godišnjoj osnovici obvezniku doprinosa s osnove druge djelatnosti, a u godini na koju se obveza odnosi je došlo do promjene stopa za obračun doprinosa, primjenjuju se ponderirane stope za obračun doprinosa sukladno razdoblju druge djelatnosti unutar navedene godine.«

Članak 11.

U članku 256. stavak 2. riječ: »stopama« se zamjenjuje riječju: »stopa«.

Članak 12.

U članku 257. stavak 1. riječi: »godinu u kojoj« zamjenjuju se riječima: »godinu i mjesec u kojemu«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 011-01/12-01/202

Ur.broj: 513-07-21-01/12-1

Zagreb, 28. svibnja 2012.

Ministar financija Slavko Linić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić