Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 91/2018 (12.10.2018.)

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 49. stavkom 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14 i 118/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra zdravstva donosi

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika pri radu s opasnim kemikalijama, uključujući i sprječavanje rizika te se propisuju granične vrijednosti izloženosti za opasne tvari koje mogu biti prisutne na mjestima rada kao posljedica bilo koje radne aktivnosti.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve poslove na kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi opasnim kemikalijama.

(3) Ovim se Pravilnikom za određene opasne tvari propisuju i kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti kao i biološke granične vrijednosti.

(4) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na opasne kemikalije za koje su propisane posebne mjere za zaštitu zdravlja na radu od ionizirajućih odnosno neionizirajućih zračenja u skladu s posebnim propisima.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za prijevoz opasnih kemikalija samo u slučajevima kada propisuju višu razinu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u odnosu na posebne propise za prijevoz opasnih kemikalija.

(6) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na zaštitu radnika od rizika izlaganja azbestu samo kada propisuje višu razinu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu od one propisane Direktivom 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (SL L 330, 16. 12. 2009.) te propisuje graničnu vrijednost izloženosti za azbest (0,1 vlakana na cm3) utvrđenu člankom 8. Direktive 2009/148/EZ.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeće direktive Europske unije:

1) Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5. 5. 1998.)

2) Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 158, 30. 4. 2004.)

3) Direktiva (EU) 2017/2398 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 345, 27. 12. 2017.)

4) Direktiva 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi (SL L 165, 27. 6. 2007.)

5) Direktiva 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5. 3. 2014.)

6) Direktiva Komisije 91/322/EEZ od 29. svibnja 1991. o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (SL L 177, 5. 7. 1991.)

7) Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (SL L 142, 16. 6. 2000.)

8) Direktiva Komisije 2006/15/EZ od 7. veljače 2006. o utvrđivanju drugog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni Direktive 91/322/EEZ i 2000/39/EZ (SL L 38, 9. 2. 2006.)

9) Direktiva Komisije 2009/161/EU od 17. prosinca 2009. o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ (SL L 338, 19. 12. 2009.)

10) Direktiva Komisije (EU) 2017/164 od 31. siječnja 2017. o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU (SL L 27, 1. 2. 2017.)

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) kemikalije su tvari i smjese

2) tvar je bilo koji kemijski element ili njegovi spojevi, u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, korišteni ili oslobođeni pri bilo kojoj radnoj aktivnosti uključujući i oslobađanje kao otpad, bez obzira da li su proizvedeni namjerno ili nenamjerno te da li su stavljeni na tržište ili ne

3) smjesa je smjesa ili otopina sastavljena od dvije ili više tvari

4) uporaba kemikalija obuhvaća preradu, formuliranje, potrošnju, skladištenje, držanje, obradu, punjenje u spremnike, premještanje iz jednog spremnika u drugi, miješanje, proizvodnju proizvoda ili bilo kakvo drugo korištenje kemikalija

5) razred opasnosti, kategorija opasnosti, oznaka upozorenja su pojmovi utvrđeni člankom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008

6) fizikalne opasnosti odnose se na razrede opasnosti definirane prema kriterijima iz 2. dijela Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, a obuhvaćaju kemikalije razvrstane kao:

– eksplozivi,

– zapaljivi plinovi,

– zapaljivi aerosoli,

– oksidirajući plinovi,

– plinovi pod tlakom,

– zapaljive tekućine,

– zapaljive krutine,

– samoreagirajuće tvari ili smjese,

– piroforne tekućine,

– piroforne krutine,

– samozagrijavajuće tvari ili smjese,

– tvari ili smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove,

– oksidirajuće tekućine,

– oksidirajuće krutine,

– organski peroksidi,

– tvari ili smjese nagrizajuće za metale;

7) opasnosti za zdravlje odnose se na razrede opasnosti definirane prema kriterijima iz 3. dijela Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, a obuhvaćaju kemikalije razvrstane kao:

– akutno toksične,

– nagrizajuće/nadražujuće za kožu,

– teške ozljede oka/nadražujuće za oko,

– izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože,

– s mutagenim učinkom na zametne stanice,

– karcinogene

– reproduktivno toksične,

– specifično toksične za ciljane organe – jednokratno izlaganje,

– specifično toksične za ciljane organe – ponavljano izlaganje,

– aspiracijski toksične;

8) proizvođač, uvoznik, daljnji korisnik, distributer, proizvod, scenarij izloženosti su pojmovi utvrđeni člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30. 12. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1907/2006

9) opasne kemikalije u smislu ovoga Pravilnika su:

– tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje kao opasne u bilo koji razred za fizikalne opasnosti i/ili opasnosti za zdravlje utvrđene u 2. i 3. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, neovisno o tome je li tvar razvrstana u Prilogu VI. te Uredbe,

– tvari i smjese koje nisu razvrstane kao opasne prema kriterijima utvrđenima u 2. i 3. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, ali zbog svojih fizikalno-kemijskih, kemijskih ili toksikoloških svojstava i načina na koji se koriste ili su prisutne na mjestu rada, predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje radnika,

– tvari kojima je u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika dodijeljena granična vrijednost izloženosti.

10) karcinogena kemikalija je tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u razred opasnosti »karcinogenost«, 1.A ili 1.B kategorije, u skladu s odjeljkom 3.6. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, te tvari, smjese ili postupci iz Priloga V. ovoga Pravilnika, kao i tvar ili smjesa koja se ispušta pri postupku iz toga Priloga

11) mutagena kemikalija je tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u razred opasnosti »mutageni učinak na zametne stanice«, 1.A ili 1.B kategorije, u skladu s odjeljkom 3.5. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

12) rad s kemikalijama su svi poslovi pri kojima su radnici izloženi ili mogu biti izloženi kemikalijama, a prilikom njihove proizvodnje, uporabe ili zbrinjavanja

13) granična vrijednost izloženosti (u daljnjem tekstu: GVI) je prosječna koncentracija tvari u zraku na mjestu rada, u zoni disanja radnika u odnosu na referentno razdoblje od osam sati, a iznad koje radnik ne bi smio biti izložen tijekom rada u punoj smjeni. Jedinice GVI za tvari u plinovitoj fazi su »cm3/m3 ili ml/m3 (ppm)«, u krutoj fazi »mg/m3«, a koncentracije vlakna se mjere kao »broj vlakana/cm3«. GVI se određuje pri temperaturi zraka od 20 1396991858C i tlaku zraka od 101325 Pa (standardni tlak).

14) kratkotrajna granična vrijednost izloženosti (u daljnjem tekstu: KGVI) je maksimalna koncentracija tvari kojoj radnik može biti izložen najviše 15 minuta i to najviše četiri puta tijekom svoje smjene, a između dviju izloženosti mora proći najmanje 60 minuta. Jedinice za KGVI su iste kao i za GVI.

15) biološka granična vrijednost (u daljnjem tekstu: BGV) je granica koncentracije odgovarajuće kemikalije, njezina metabolita ili pokazatelja učinka u odgovarajućem biološkom uzorku.

16) biološko praćenje je praćenje kemikalija, metabolita i/ili pokazatelja njihovih štetnih učinaka u biološkim uzorcima izloženih radnika

17) zdravstveni nadzor je ocjena zdravstvenog stanja pojedinog radnika obzirom na njegovu izloženost opasnim kemikalijama, obavljena u skladu s doktrinom i praksom medicine rada, uključivši obilazak mjesta rada, provjeru zdravstvenih smetnji na razini grupe radnika i zdravstvene preglede radnika prema procjeni specijalista medicine rada

18) opasnost označava mogućnost štetnog djelovanja opasne kemikalije zbog njenih svojstva

19) rizik je vjerojatnost nastanka štetnog djelovanja na sigurnost i zdravlje radnika kod uporabe i/ili izloženosti, uzimajući u obzir moguću posljedicu štetnog djelovanja

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKE GRANIČNE VRIJEDNOSTI

Članak 4.

(1) Obvezujuće GVI i KGVI za određene tvari propisane su u Prilogu I. ovoga Pravilnika s time da su preuzete sve granične vrijednosti profesionalne izloženosti iz direktiva navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Smjernice za utvrđivanje GVI za opasne tvari naznačene su u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a odnose se na tvari koje nisu navedene u Prilogu I.

(3) Podaci o obvezujućim BGV dani su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s time da:

a) za svaku tvar postoji jedan ili više karakterističnih pokazatelja koji se mogu odrediti u biološkom uzorku kao što su krv, plazma, mokraća i izdahnuti zrak,

b) se vrijeme uzorkovanja treba strogo poštivati, a određeno je na osnovi vremena polueliminacije ispitivane tvari i očekivanog odgovora organizma na izloženost tijekom radne smjene,

c) se kod analize karakterističnih pokazatelja u jednokratnim uzorcima urina obvezno mora u mokraći odrediti i koncentracija kreatinina te rezultat karakterističnog pokazatelja izraziti na kreatinin radi korekcije razlike gustoće mokraće.

(4) Ispitivanje koncentracije opasnih tvari na mjestima rada mora se zasnivati na detaljnom poznavanju tehnološkog procesa ili radnog postupka, kako bi se mogla utvrditi vjerojatnost pojave određenih opasnih tvari u zoni disanja radnika.

(5) Prilikom ispitivanja odnosno mjerenja iz stavka 4. ovoga članka, uzorkovanje se obavlja u zoni disanja radnika, na mjestima i u vremenskim razmacima tako da se obuhvati cjelokupna izloženost radnika tijekom smjene, tj. izloženost različitim koncentracijama u različitim vremenskim intervalima za određenu opasnu tvar.

(6) Izračun prosječne koncentracije izloženosti radnika samo jednoj tvari tijekom smjene u odnosu na 8 sati (C tvari) obavlja se prema formuli:

(c1×t1 + c2×t2 + … cn×tn) / 8 = C tvari

gdje su c11397518451cn izmjerene koncentracije, a t11397518451tn pripadajući vremenski intervali u satima tijekom smjene radnika (maksimalno 24 sata).

(7) Poslodavac mora osigurati da je C tvari što niži od propisanog GVI za tu tvar.

(8) Kada se radi o više tvari kojima je radnik istovremeno izložen, smatra se da tvari imaju međusobno aditivan učinak, te ukoliko nisu dostupne informacije koje bi pobijale takav učinak, izloženost je unutar propisanih granica ukoliko je zadovoljen sljedeći uvjet:

(C1/GVI1 + C2/GVI2 + … Cn/GVIn) < 1

gdje je C1 izmjerena prosječna koncentracija za tvar 1 u odnosu na 8 sati (Ctvari 1), a GVI1 je propisan GVI za tu tvar.

OBVEZE POSLODAVCA

Određivanje i procjenjivanje rizika

Članak 5.

(1) Prilikom izrade procjene rizika poslodavac prvo mora utvrditi na kojim su sve mjestima rada radnici izloženi ili mogu biti izloženi opasnim kemikalijama.

(2) Nakon što utvrdi prisutnost opasnih kemikalija, poslodavac procjenjuje rizik za sigurnost i zdravlje radnika uzimajući u obzir sljedeće:

a) svojstva opasnih kemikalija,

b) informacije o identificiranim uporabama te o sigurnosti i zaštiti zdravlja iz sigurnosno-tehničkog lista izrađenog i dostavljenog od dobavljača (proizvođača, uvoznika, daljnjeg korisnika, distributera) u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

c) informacije dostavljene od dobavljača u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u slučaju kada dobavljač nema obvezu dostave sigurnosno-tehničkog lista,

d) razinu, vrstu i trajanje izloženosti,

e) količinu opasnih kemikalija te uvjete uporabe,

f) GVI i BGV,

g) učinak preventivnih mjera koje su primijenjene ili će tek biti primijenjene,

h) kada je to moguće, zaključke koji su rezultat zdravstvenog nadzora radnika.

(3) Ukoliko je temeljem članka 14. ili 37. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 provedena procjena kemijske sigurnosti tvari, prilikom izrade procjene rizika poslodavac treba provjeriti za njegove postupke prikladne podatke o uvjetima rada i mjerama upravljanja rizikom navedene u scenariju izloženosti koji je od dobavljača dostavljen u prilogu sigurnosno-tehničkog lista.

(4) U procjeni rizika moraju biti utvrđene mjere koje će biti poduzete u skladu s odredbama članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika. Procjena rizika nadopunjuje se kada zbog promjena na mjestima rada dolazi do promjene rizika ili kada je to potrebno zbog rezultata zdravstvenog nadzora.

(5) Procjena rizika mora obuhvaćati i sve aktivnosti za koje je moguće predvidjeti veću izloženost radnika opasnim kemikalijama (npr. prilikom održavanja, kontrole i sl.) ili kada bi zbog drugih razloga pojedine aktivnosti mogle uzrokovati štetne učinke na sigurnost i zdravlje radnika, čak i u okolnostima kada su provedene sve tehničke mjere zaštite.

(6) Na poslovima na kojima su radnici istovremeno izloženi utjecaju više opasnih kemikalija, rizik se procjenjuje temeljem izvora opasnosti i štetnosti koji predstavljaju kombinaciju svih prisutnih opasnih kemikalija.

(7) Smjernice za utvrđivanje veličina posljedica – štetnosti prilikom rada s opasnim kemikalijama navedene su u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(8) Kada poslodavac započinje s novom djelatnosti koja obuhvaća opasne kemikalije, s radom može započeti tek kada se procjene rizici te nove djelatnosti i provedu utvrđene preventivne mjere.

Opća načela sprječavanja rizika

Članak 6.

(1) Sve poslove koji uključuju opasne kemikalije poslodavac organizira u skladu s načelima prevencije definiranim odredbama Zakona o zaštiti na radu.

(2) Rizici za sigurnost i zdravlje radnika koji nastaju zbog rada s opasnim kemikalijama, otklanjaju se odnosno smanjuju na najmanju moguću mjeru na sljedeće načine:

a) planiranjem i organizacijom rada,

b) osiguranjem primjerene opreme za rad i sigurnim provođenjem postupaka održavanja,

c) maksimalnim smanjenjem broja radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi opasnim kemikalijama,

d) maksimalnim smanjenjem trajanja i intenziteta izloženosti opasnim kemikalijama,

e) primjerenim higijenskim mjerama, osiguranjem odgovarajućih garderoba, sanitarnih prostorija te prostorija za odmor,

f) maksimalno mogućim smanjenjem količina opasnih kemikalija na mjestu rada,

g) odgovarajućim radnim postupcima, uključujući postupke za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih kemikalija te otpadnih i/ili ostatnih kemikalija.

(3) Ukoliko su procjenom rizika utvrđeni određeni rizici, primjenjuju se posebne sigurnosne i preventivne mjere te mjere zdravstvenog nadzora propisane u člancima 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika.

(4) Kada je procjenom rizika utvrđen neznatan rizik zbog količine opasnih tvari, posebne sigurnosne i preventivne mjere te mjere zdravstvenog nadzora propisane u člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika se ne primjenjuju te je u tom slučaju dovoljno provesti mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Posebne sigurnosne i preventivne mjere

Članak 7.

(1) Poslodavac osigurava da je rizik koji predstavlja opasna kemikalija smanjen na najmanju moguću mjeru.

(2) Osim odredaba Zakona o zaštiti na radu koje se odnose na obveze poslodavca u vezi s uporabom opasnih kemikalija, redoslijedom postupanja i provjeravanja koncentracije opasnih tvari, u slučaju kada nije moguće zamijeniti opasne kemikalije manje opasnim, poslodavac osigurava smanjenje rizika u najvećoj mogućoj mjeri primjenom sljedećih sigurnosnih i preventivnih mjera:

a) planiranjem odgovarajućih radnih procesa i tehničkih regulacijskih naprava te uporabe odgovarajuće opreme i materijala kako bi se izbjeglo ili što više smanjilo oslobađanje opasnih kemikalija,

b) prema prioritetu GVI (niži GVI veći rizik), prvo se rješava izloženost radnika većem riziku u odnosu na propisane koncentracije GVI,

c) zdravstvenim nadzorom u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika, kada je to primjereno u odnosu na prirodu i veličinu rizika.

(3) Radi zaštite radnika od fizikalnih opasnosti kao posljedica fizikalno-kemijskih karakteristika opasnih kemikalija, poslodavac temeljem cjelokupne ocjene i općih načela sprječavanja rizika iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, poduzima tehničke i/ili organizacijske mjere obzirom na uporabu kemikalija, uključujući odvajanje nekompatibilnih kemikalija, prema sljedećem redoslijedu tako da:

a) spriječi prisutnost opasnih koncentracija zapaljivih tvari ili opasne količine kemijski nestabilnih tvari na mjestu rada ili da se, kada to nije izvedivo,

b) izbjegne izvore paljenja koji bi mogli prouzročiti požar i eksploziju ili nepovoljne uvjete koji bi mogli imati štetne fizikalne učinke na kemijski nestabilne tvari ili njihove smjese, te

c) ublaži štetne učinke za zdravlje i sigurnost radnika prilikom požara ili eksplozije zbog paljenja zapaljivih tvari ili štetnih fizikalnih učinaka uzrokovanih kemijski nestabilnim tvarima ili njihovim smjesama.

(4) Radna oprema, sigurnosni sustavi te sustavi za odvođenje opasnih kemikalija, moraju biti u skladu s posebnim propisima o projektiranju, proizvodnji, nabavi, održavanju i učinkovitosti istih obzirom na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.

(5) Učinkovitost sustava za odvođenje opasnih kemikalija s mjesta rada mora se redovito provjeravati sukladno hrvatskim normama te u rokovima koje je odredio proizvođač tih sustava.

(6) Tehničke i/ili organizacijske mjere koje poduzima poslodavac moraju biti sukladne i s odredbama posebnih propisa za opremu i sigurnosne sustave namijenjene za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, uključujući i odgovarajući nadzor pogona, opreme i uređaja ili nabavu opreme za sprječavanje eksplozija ili sustave za odvođenje dima prilikom eksplozije.

Postupanje u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada

Članak 8.

(1) Radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac mora u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada zbog rada s opasnim kemikalijama utvrditi postupke u takvim slučajevima, što uključuje planove i vježbe evakuacije te osiguranje sredstva i opreme za pružanje prve pomoći.

(2) Ukoliko nastupe događaji iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac mora bez odlaganja poduzeti mjere za ograničavanje posljedica i o tim mjerama obavijestiti ugrožene radnike.

(3) Za ponovnu uspostavu sigurnog stanja, nakon događaja iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je dužan:

a) poduzeti mjere za što bržu sanaciju stanja,

b) dopustiti da samo radnici bez kojih se ne mogu obavljati popravci i drugi neodgodivi poslovi smiju raditi na ugroženom području sve dok postoji takvo stanje, uz obvezno korištenje odgovarajuće osobne i posebne sigurnosne zaštitne opreme koju im je za takve slučajeve poslodavac dužan unaprijed osigurati, te da vrijeme izloženosti svakog radnika bude što je moguće kraće,

c) svim ostalim radnicima ili drugim osobama na radu zabraniti zadržavanje u ugroženom prostoru sve dok se ne uspostavi sigurno stanje,

d) osigurati sustave za upozoravanje i jasnu komunikaciju u slučaju povećanog rizika za sigurnost i zdravlje radnika kako bi se omogućio odgovarajući odaziv i u slučaju potrebe hitna provedba evakuacije i spašavanja.

(4) Poslodavac mora osigurati dostupnost informacija o postupanju u slučaju nužde u vezi s opasnim kemikalijama koje moraju imati odgovarajuće unutarnje i vanjske službe koje djeluju u slučaju nesreće i u hitnim slučajevima, a informacije sadržavaju sljedeće:

a) prethodnu obavijest o opasnostima i štetnostima na radu, mjere za njihovo utvrđivanje, sigurnosne mjere i postupke, tako da službe za hitno postupanje mogu pripremiti svoje vlastite postupke za otklanjanje poremećaja i poduzimanje sigurnosnih mjera,

b) sve ostale dostupne podatke o specifičnim opasnostima i štetnostima koje mogu nastati u slučaju nezgode ili poremećaja, kao i podatke o postupcima propisanim u skladu s ovim člankom.

Obavještavanje i osposobljavanje radnika

Članak 9.

(1) Uz odredbe Zakona o zaštiti na radu o obavještavanju i osposobljavanju radnika, poslodavac osigurava da su radnici i povjerenici radnika za zaštitu na radu:

a) upoznati s podacima dobivenim temeljem procjene rizika vezano za rad s opasnim kemikalijama te dodatno obaviješteni kada se zbog promjena na mjestima rada procjena rizika u tom dijelu dopunjuje,

b) obaviješteni o opasnim kemikalijama koje su prisutne na mjestima rada, obzirom na vrstu kemikalije, rizik za sigurnost i zdravlje, odgovarajuće GVI i BGV te pripadajućim odredbama provedbenih propisa koji se odnose na kemikalije, uključujući i higijenske zahtjeve,

c) osposobljeni i obaviješteni o odgovarajućim sigurnosnim mjerama i postupanju s ciljem njihove zaštite kao i zaštite drugih radnika na mjestu rada,

d) imaju mogućnost uvida u svaki sigurnosno-tehnički list dostavljen poslodavcu temeljem članka 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 od dobavljača ili sastavljen od samog poslodavca,

(2) U slučajevima kada posude, spremnici i cjevovodi koji se upotrebljavaju za rad s opasnim kemikalijama nisu označeni u skladu s odgovarajućim propisima o označavanju opasnih kemikalija (Uredba (EZ) br. 1272/2008) i sigurnosnim znakovima na mjestu rada, poslodavac mora osigurati da je moguće jasno utvrditi sadržaj posuda, spremnika i cjevovoda, vrstu sadržaja te s njim povezane opasnosti odnosno štetnosti.

OSTALE ODREDBE

Zabrane i ograničenja

Članak 10.

(1) Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba tvari iz Priloga XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 bez prethodnog ishođenja autorizacije sukladno odredbama Glave VII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(2) Za ograničenje proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda primjenjuju se odredbe Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Glava VIII. i Prilog XVII.

(3) Na stranicama Europske agencije za kemikalije (ECHA-e), u dijelu koji se odnosi na informacije o kemikalijama, moguće je za svaku tvar provjeriti da li je uvrštena u Prilog XIV. ili Prilog XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Zdravstveni nadzor

Članak 11.

(1) Poslodavac mora u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom osigurati odgovarajući zdravstveni nadzor radnika za koje rezultati procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje zbog izloženosti opasnim kemikalijama, što uključuje i vođenje evidencije o zdravstvenoj sposobnosti za rad izloženih radnika i njihovoj dostupnosti radnicima.

(2) Zdravstveni nadzor, čiji se rezultati uzimaju u obzir prilikom poduzimanja preventivnih mjera na određenom mjestu rada, provodi se kada:

a) je izloženost radnika opasnim kemikalijama takva da joj se može pripisati neka prepoznatljiva bolest ili štetni utjecaj na zdravlje,

b) pri određenim uvjetima na radu postoji vjerojatnost pojave štetnih učinaka na zdravlje ili bolesti, i

c) metode zdravstvenog nadzora predstavljaju mali rizik za zdravlje radnika.

(3) Zdravstveni nadzor iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća specifične pretrage, tj. primjerene metode za otkrivanje znakova bolesti ili štetnog djelovanja kemikalija na ciljne organe i organske sustave, uključujući dostupne testove za otkrivanje povećane apsorpcije kemikalija i/ili njihovih metabolita.

(4) Za opasne tvari za koje su utvrđene BGV prema Prilogu IV. ovoga Pravilnika, obvezan je zdravstveni nadzor u skladu s postupcima iz tog Priloga, a radnici moraju biti obaviješteni prije nego li su raspoređeni na poslove koji uključuju takve rizike.

(5) Obveze specijalista medicine rada su:

a) voditi evidenciju za svakog radnika koji je obavio zdravstveni pregled zbog izloženosti opasnim kemikalijama,

b) nakon obavljenog zdravstvenog nadzora poslodavcu preporučiti mjere za sprječavanje oštećenja zdravlja radnika, kada te mjere smatra neophodnim.

(6) Poslodavac mora za svakog radnika koji je podvrgnut zdravstvenom nadzoru u skladu sa zahtjevima iz stavka 2. ovoga članka, čuvati isprave o zdravstvenoj sposobnosti za rad radnika i o rezultatima mjerenja koncentracija opasnih kemikalija na mjestima rada značajne za izloženost radnika te podatke o biološkom praćenju.

(7) Isprave i podaci iz stavka 6. ovoga članka čuvaju se u takvom obliku koji omogućuje kasniji uvid, uzimajući u obzir njihovu tajnost, a na zahtjev se preslike istih dostavljaju tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

(8) Nadležni specijalist medicine rada mora omogućiti svakom radniku, na njegov zahtjev, pristup i uvid u podatke o njegovom zdravstvenom stanju utvrđenom tijekom zdravstvenog nadzora.

(9) Poslodavac mora omogućiti svakom radniku, na njegov zahtjev, pristup i uvid u podatke o njegovoj izloženosti kemikalijama.

(10) Kada poslodavac prekida obavljanje djelatnosti, dužan je tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i tijelu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu, najkasnije s danom prekida obavljanja djelatnosti, dostaviti isprave i podatke o izloženosti radnika iz stavka 6. ovoga članka.

(11) Kada se zdravstvenim nadzorom utvrdi bolest radnika ili štetni učinci na njegovo zdravlje, a koje su po mišljenju nadležnog specijalista medicine rada posljedica izloženosti opasnim kemikalijama na radu, ili kada se utvrdi da je bila premašena BGV, nadležni specijalist medicine rada obavještava radnika o rezultatima koji se odnose na njega osobno zajedno s podacima i savjetom kakvu bi vrstu zdravstvenog nadzora trebao provesti nakon završenog razdoblja izloženosti.

(12) U okolnostima iz stavka 11. ovoga članka, poslodavac mora:

a) provjeriti stanje procjene rizika,

b) ponovno razmotriti mjere predviđene za uklanjanje ili smanjenje rizika u skladu s člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika,

c) uvažavati mišljenje nadležnog specijalista medicine rada, zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu i tijela nadležnog za poslove inspekcije rada u provedbi mjera koje su potrebne za otklanjanje ili smanjenje rizika u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, uključujući mogućnost rasporeda radnika na druga mjesta rada, na kojima nema rizika za daljnju izloženost opasnim kemikalijama,

d) osigurati stalni zdravstveni nadzor i liječničke preglede bilo kojeg radnika koji je bio izložen na sličan način.

Savjetovanje i suradnja s radnicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu

Članak 12.

Savjetovanje i suradnja s radnicima i njihovim povjerenicima za zaštitu na radu o odredbama ovoga Pravilnika uključujući i njegove priloge, obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

DODATNE POSEBNE ODREDBE ZA KARCINOGNE I MUTAGENE KEMIKALIJE

Opće dodatne obveze za karcinogene i mutagene kemikalije

Članak 13.

(1) Procjena rizika mora obuhvatiti i sve slučajeve na granici dopuštenih GVI za karcinogene i/ili mutagene tvari, kao i slučajeve pri kojima može doći do apsorpcije takvih tvari u kožu i/ili kroz kožu radnika. Kada nalazi procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika, mora se spriječiti izlaganje radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

(2) Poslodavac je obvezan organizirati rad na način da na poslove, gdje je procjenom rizika utvrđeno da radnici mogu doći u doticaj s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, ne rasporedi radnike mlađe od 18 godina, trudne radnice ili radnice koje doje te da njihov doticaj s navedenim poslovima u potpunosti onemogući.

(3) Pri svakoj uporabi karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, poslodavac mora provesti i sljedeće mjere:

a) korištenje postojećih odgovarajućih postupaka za mjerenje karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, posebice za rano otkrivanje povećanih izlaganja nastalih nepredviđenim događajem ili akcidentom,

b) higijenske mjere, posebice redovno čišćenje podova, zidova i drugih površina,

c) označavanje opasnih zona uz uporabu odgovarajućih znakova upozorenja i opasnosti, uključujući oznaku o zabrani držanja i konzumiranja hrane i pića,

d) izrada planova djelovanja u slučajevima nužde koji mogu nastati pri neuobičajeno visokoj izloženosti,

e) osiguravanje konstrukcije reakcijskih posuda koja ne zahtijeva često čišćenje unutrašnjosti, planirajući mogućnost čišćenja takvih posuda tehničkom opremom uz zatvoren ulazni otvor,

f) osiguravanje nadzora nad djelotvornošću sustava za odvođenje karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, u rokovima koji nisu dulji od 12 mjeseci, a ispuštanje odvedenog zraka u okoliš potrebno je obavljati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša i sustav javnog zdravstva,

g) osigurati sredstva i utvrditi način sigurne uporabe kao i sakupljanja, skladištenja i odlaganja otpadaka, posebice uporabom zabrtvljenih te jasno i vidljivo označenih spremnika.

(4) Kada tehnički nije moguće izvesti zatvoreni sustav, poslodavac poduzima i sljedeće mjere:

a) ako je tehnički izvedivo, sprječava oslobađanje karcinogene i/ili mutagene kemikalije održavanjem odgovarajućeg podtlaka u tom sustavu koji treba biti redovito nadziran umjerenim mjernim uređajem,

b) radne postupke prostorno i na siguran način odvaja od ostalih radnih postupaka.

(5) Osposobljavanje radnika za rad na siguran način mora uključivati i sljedeće:

a) saznanja o novim ili izmijenjenim opasnostima i štetnostima, te prema potrebi obavljati periodičku provjeru znanja,

b) upute i smjernice za rad s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, prema spoznajama i doktrinama medicine rada,

c) prije raspoređivanja na rad s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, podrobno upoznavanje radnika s uređajima za preradu, doradu, obradu, miješanje, transport te sa spremnicima, posudama i instalacijama koje su u bilo kakvoj vezi sa spomenutim uređajima,

d) svim aktivnostima koje trebaju poduzeti radnici u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada, uključujući spasioce.

(6) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere tako da:

a) su radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu uključeni u postupak odabira te upoznati s načinom uporabe osobne zaštitne opreme, a u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada što prije obaviješteni o uzrocima takvih događaja,

b) ima izrađen ažuran popis radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, sukladno procjeni rizika te da nadležni specijalist medicine rada i tijelo nadležno za poslove inspekcije rada ima uvid u taj popis,

c) svaki radnik ima uvid u podatke s popisa koji se na njega osobno odnose,

d) radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu imaju uvid u anonimne skupne podatke,

e) je pristup u područje u kojem se obavljaju poslovi pri kojima postoji rizik za sigurnost i/ili zdravlje radnika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama dopušten samo onim radnicima koji zbog prirode svoga posla moraju raditi ili ulaziti u ta područja,

f) da radnici ne konzumiraju hranu i piće na mjestima rada gdje postoji rizik od zagađivanja karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama,

g) da se osobna zaštitna oprema na prikladan način drži na jasno označenom mjestu te provjerava i čisti, ako je moguće prije, a obavezno poslije svake uporabe.

Predvidivo izlaganje

Članak 14.

(1) Pri obavljanju određenih poslova (kao što su održavanje, sanacija, rušenje, kontrola, popravci strojeva, uređaja, naprava, građevina i sl.) za koje je poslodavac predvidio znatno povećanje izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama i za koje je poduzeo sve tehničke preventivne mjere za smanjenje izloženosti, poslodavac mora, nakon savjetovanja s radnicima ili njihovim predstavnicima te sa stručnjakom zaštite na radu, odrediti daljnje mjere zaštite kojima će smanjiti izloženost i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika pri obavljanju takvih poslova.

(2) Poslodavac mora posebno za svakog radnika ograničiti izloženost na najkraće moguće vrijeme te osigurati da svi radnici tijekom povećane izloženosti koriste potrebnu osobnu zaštitnu opremu.

(3) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su područja u kojima se obavljaju poslovi iz stavka 1. ovoga članka jasno utvrđena i obilježena ili kojima je na drugi način neovlaštenim osobama spriječen pristup u ta područja.

Obavještavanje nadležnih tijela

Članak 15.

(1) Poslodavac na zahtjev tijela nadležnog za poslove inspekcije rada ili zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu dostavlja podatke o:

a) djelatnosti i postupcima koje obavlja, uključujući i razloge za upotrebu karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija,

b) pojedinačnim godišnjim količinama karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, proizvedenih i/ili korištenih,

c) broju radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama,

d) poduzetim preventivnim tehničkim i zdravstvenim mjerama,

e) vrsti osobne zaštitne opreme koja se koristi,

f) prirodi, stupnju i trajanju izloženosti,

g) slučajevima zamjene karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na poslodavce koji koriste tvari i smjese za znanstveno istraživanje i razvoj te kontrolu kvalitete proizvoda i druge analitičke svrhe.

Zdravstveni nadzor nad izloženošću karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama

Članak 16.

(1) Prije početka rada s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama nadležni specijalist medicine rada obavještava radnike o mogućim oštećenjima zdravlja izazvanim izloženošću takvim kemikalijama na mjestu rada.

(2) Ako je primjereno i u skladu s doktrinama medicine rada, svakom radniku treba omogućiti zdravstveni pregled prije početka izlaganja karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama i u redovitim vremenskim razmacima, sukladno posebnom propisu.

(3) U slučaju sumnje na akcidentalni slučaj, potrebno je radnika uputiti na izvanredni zdravstveni pregled. Na temelju stručne procjene nadležnog specijalista medicine rada poslodavac mora prije određenog roka uputiti radnika na usmjereni povremeni ili ciljani pregled.

(4) Radnik ima pravo na pregled prije određenog roka ukoliko se može opravdano pretpostaviti da su nastale zdravstvene tegobe u odnosu na poslove koje obavlja.

(5) Poslodavac na zahtjev nadležnog specijalista medicine rada te zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu mora dati na uvid podatke o radnicima koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, o rezultatima mjerenja koncentracija tih kemikalija kao i o rezultatima drugih mjerenja opterećenja i štetnosti na mjestu rada.

(6) Poslodavac mora nadležnom specijalistu medicine rada odnosno specijalistu medicine rada zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu omogućiti pregled mjesta rada na kojima radnici koriste karcinogene i/ili mutagene kemikalije.

(7) Ako specijalist medicine rada ustanovi da postoji opasnost od nastanka oštećenja zdravlja ili je do oštećenja zdravlja već došlo, dužan je postupiti na sljedeći način:

a) u pisanom obliku preporučiti poslodavcu dopunu procjene rizika, ako smatra da je radnik zdravstveno ugrožen zbog okolnosti na mjestu rada,

b) u pisanom obliku dati liječničke savjete radniku,

c) pisanim putem obavijestiti tijelo nadležno za poslove inspekcije rada ili zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu.

(8) U slučaju da je kod radnika ustanovljeno da neki od bioloških pokazatelja odstupa, nadležni specijalist medicine rada o rezultatima pretraga mora u pisanom obliku obavijestiti radnika te njegovog poslodavca.

(9) Ako se utvrde promjene zdravstvenog stanja radnika, koje bi mogle biti posljedica izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, nadležni specijalist medicine rada ili tijelo nadležno za poslove inspekcije rada može tražiti od poslodavca da, kod jednake izloženosti, obavi zdravstveni nadzor drugih radnika.

(10) Prilikom obavljanja zdravstvenog nadzora nadležni specijalist medicine rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu mogu predložiti sve zaštitne ili preventivne mjere za svakog pojedinog radnika te mogu odrediti da se zdravstveni nadzor nastavi i nakon završetka izlaganja sve dok smatraju da je to potrebno za zaštitu zdravlja radnika.

(11) Nadležni specijalist medicine rada daje radnicima informacije i savjete o vrstama zdravstvenog nadzora koje mogu obaviti po završetku izlaganja karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

(12) Poslodavci mogu zatražiti reviziju nalaza zdravstvenog nadzora.

(13) Radnici imaju pravo na uvid u liječničke nalaze koji se na njih odnose kao i na reviziju nalaza zdravstvenog nadzora.

(14) Praktične preporuke za zdravstveni nadzor radnika navedene su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(15) Sve slučajeve karcinoma koji su moguća posljedica profesionalne izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, nadležni specijalist medicine rada mora prijaviti tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

Evidencija

Članak 17.

(1) Poslodavac mora čuvati popis radnika iz članka 13. stavka 6. podstavka b) i rezultate mjerenja koncentracije karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija na mjestima rada najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja.

(2) Ako poslodavac koji je upotrebljavao karcinogene i/ili mutagene kemikalije prestane sa svojom djelatnošću, rezultate mjerenja koncentracija tih kemikalija na mjestima rada te evidencije radnika iz stavka 1. ovoga članka dužan je predati zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

(3) Nadležni specijalist medicine rada o obavljenim zdravstvenim nadzorima vodi osobnu evidenciju zdravstvenih pregleda radnika u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, koja sadrži sljedeće osobne podatke:

a) ime i prezime i OIB,

b) podatke o rođenju,

c) prebivalište,

d) datum zapošljavanja i datum prestanka rada na poslovima na kojima je radnik bio izložen karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama,

e) vrste opasnosti i štetnosti te utvrđeni rizici i njihova veličina na mjestu rada,

f) vrste poslova, s podacima o početku i kraju pojedinog posla,

g) podatke o vremenu provedenom na prethodnom radnom mjestu pri kojem su postojale mogućnosti pojedinih štetnosti i opterećenja,

h) datume preventivnih zdravstvenih pregleda i rezultat nultog pregleda sa stručnom ocjenom,

i) datum sljedećeg preventivnog zdravstvenog pregleda,

j) podatke o osobi koja vodi evidenciju.

(4) Osobna evidencija zdravstvenih pregleda iz stavka 3. ovoga članka mora se čuvati najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja.

(5) Ako poslodavac koji je upotrebljavao karcinogene i/ili mutagene kemikalije prestane sa svojom djelatnošću, ovlaštene ustanove odnosno nadležni specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji po propisima o zdravstvu obavljaju djelatnost medicine rada, a koji su obavljali zdravstveni nadzor radnika poslodavca, dužne su evidencije pojedinačnih zdravstvenih pregleda predati zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (»Narodne novine«, br. 91/15), Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (»Narodne novine«, br. 91/15) i Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim kemikalijama pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 13/09 i 75/13).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/06

Urbroj: 524-03-01-02/5-18-24

Zagreb, 5. listopada 2018.

Ministar mr. sc. Marko Pavić, v. r.

PRILOG I.

TABLICA GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (GVI) i KRATKOTRAJNIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (KGVI)

OZNAKE U TABLICI

    EZ broj – EINECS, ELINCS ili NLP službeni je broj tvari u Europskoj uniji, kako je utvrđeno pod točkom 1.1.1.2., dio 1. Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

    CAS broj – registarski broj prema Međunarodnom popisu kemijskih tvari (engl. Chemical Abstract Service)

Oznake za kolone »GVI« i »KGVI«:

    ppm dijelova na milijun u volumenu zraka (ml/m3 i cm3/m3)

1397319796mg/m3 miligrami po kubičnom metru zraka pri 20 °C i 101,3 kPa (760 mm tlaka žive)

1397319796vl/cm3 broj vlakana po kubičnom centimetru (posebno je označeno ispod broja u koloni za »mg/m3«)

    U ukupna prašina, inhalabilne čestice (sve vrijednosti u kolonama za »mg/m3« odnose se na ukupnu prašinu, posebno se označava samo u kombinaciji s oznakama za R-respirabilnu prašinu)

    R respirabilna prašina, frakcija koja udisanjem može doprijeti u pluća

Oznake za kolonu »Direktiva«:

–     sve oznake odnose se na brojeve iz direktiva navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika

Oznake za kolonu »Napomena«:

–     odnose se na tvari koje se nalaze na popisu usklađenog razvrstavanja i označavanja u Prilogu VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, a navedene su samo sljedeći razredi i kategorije:

    Karc 1A ili 1B

– tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1.A ili 1.B kategorije

    Muta 1A ili 1B

– tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1.A ili 1.B kategorije

    Repr 1A ili 1B

tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao reproduktivno toksična 1.A ili 1.B kategorije.

    koža

– razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315)

– ili je takva napomena navedena u direktivama

    alergen koža

– tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317)

    alergen udisanjem

– tvar koja udisanjem može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem (H334)

CAS

EZ

IME TVARI

GVI

KGVI

Direktiva

Napomena

broj

broj

ppm

mg/m³

ppm

mg/m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-07-0

200-836-8

Acetaldehid

20

37

50

92

 

 

108-24-7

203564-8

Acetanhidrid

0,5

2,5

2

10

 

 

50-78-2

200-064-1

o-Acetil-salicilna kiselina

 

5

 

 

 

 

67-64-1

200-662-2

Aceton

500

1210

 

 

2000/39/EZ

 

75-05-8

200-835-2

Acetonitril;

cijanometan

40

70

 

 

2006/15/EZ

koža

79-06-1

201-173-7

Akrilamid

 

0,3

 

 

2017/2398

koža, alergen koža, Karc 1B, Muta 1B

79-10-7

201-177-9

Akrilna kiselina; prop-2-enonska kiselina

10

29

20

59

2017/164/EU

(KGVI se odnosi na 1 min)

 

107-13-1

203-466-5

Akrilonitril

2

4,4

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

107-02-8

203-453-4

Akrolein;

akrilaldehid;

prop-2-enal

0,02

0,05

0,05

0,12

2017/164/EU

 

309-00-2

206-215-8

Aldrin (ISO)

 

0,25

 

 

 

 

107-18-6

203-470-7

Alil-alkohol

2

4,8

5

12,1

2000/39/EZ

koža

107-11-9

203-463-9

Alilamin

2

5

6

14

 

 

106-92-3

203-442-4

Alil-2,3-epoksipropil-eter; alil-glicidil-eter; prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter

5

24

 

 

 

koža, alergen koža

 

 

Aluminijevi alkilni spojevi (trietil, trimetil i dr.)

 

2

 

 

 

 

7429-90-5

231-072-3

Aluminij

 

10 U

4 R

 

 

 

 

1344-28-1

215-691-6

Aluminijev oksid

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Aluminijeve topive soli

 

2

 

 

 

 

625-16-1

 

Amilacetat, terc

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

141-43-5

205-483-3

2-Aminoetanol; etanolamin

1

2,5

3

7,6

2006/15/EZ

koža

99-55-8

202-765-8

2-Amino-4-nitrotoluen; 5-nitro-o-toluidin

 

1

 

1

 

 

504-29-0

207-988-4

2-Aminopiridin

0,5

2

2

8

 

 

61-82-5

200-521-5

Amitrol (ISO); 1,2,4-triazol-3-ilamin

 

0,2

 

 

2017/164/EU

 

7664-41-7

231-635-3

Amonijak, bezvodni

20

14

50

36

2000/39/EZ

 

12125-02-9

235-186-4

Amonijev klorid

 

10

 

20

 

 

7773-06-0

231-871-7

Amonijev sulfamidat

 

10

 

20

 

 

69-53-4

200-709-7

Ampicilin

 

0,1

 

 

 

 

108-31-6

203-571-6

Anhidrid maleinske kiseline

0,1

0,41

0,2

0,8

 

alergen (koža i udisanje)

552-30-7

209-008-0

Anhidrid trimetilne kiseline; 1,2-anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline

 

0,04

 

0,12

 

alergen (koža i udisanje)

62-53-3

200-539-3

Anilin

1

4

 

 

 

alergen koža

90-04-0

201-963-1

o-Anisidin; 2-metoksianilin

0,1

0,5

 

 

 

Karc 1B

104-94-9

203-254-2

p-Anisidin; 4-metoksianilin

0,1

0,5

 

 

 

 

7783-56-4

232-009-2

Antimonov trifluorid

(kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

10025-91-9

233-047-2

Antimonov triklorid

(kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

1309-64-4

215-175-0

Antimonov trioksid

(kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

7647-18-9

231-601-8

Antimonov pentaklorid (kao Sb)

 

0,5

 

 

 

 

7440-36-0

231-146-5

Antimon i drugi spojevi (kao Sb) osim atimonovog trihidrida (antimonovodik)

 

0,5

 

 

 

 

86-88-4

201-706-3

Antu (ISO); 1-(1-naftil)-2-tiourea

 

0,3

 

 

 

 

26125-61-1

 

p-Aramid respirabilna vlakna

 

0,5 (vl/cm3)

 

 

 

 

1327-53-3

215-481-4

Arsenov trioksid; diarsenov trioksid

(kao As)

 

0,1

 

 

 

Karc 1A

1303-28-2

215-116-9

Arsenov pentoksid; arsenov oksid; diarsenov pentoksid

(kao As)

 

0,1

 

 

 

Karc 1A

7778-39-4

231-901-9

Arsenska kiselina i njezine soli

 

0,1

 

 

 

Karc 1A

7440-38-2

231-148-6

Arsen i drugi arsenovi spojevi

(izuzev arsina)

 

0,1

 

 

 

 

7784-42-1

232-066-3

Arsin

0,05

0,16

 

 

 

 

8052-42-4

232-490-9

Asfalt (bitumen)

 

5

 

10

 

 

1912-24-9

217-617-8

Atrazin (ISO); 2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin

 

2

 

 

 

alergen koža

77536-66-4

 

Azbest-aktinolit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

12172-73-5

 

Azbest-amosit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

77536-67-5

 

Azbest-antofilit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

12001-29-5

 

Azbest-krizotil

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

12001-28-4

 

Azbest-krokidolit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

77536-68-6

 

Azbest-tremolit

 

0,1 (vl/cm3)

 

 

2009/148/EZ

Karc 1A

86-50-0

201-676-1

Azinfos-metil (ISO); O,O-dimetil-4-oksobenzotriazin-3-il-metil-fosforoditioat

 

0,2

 

 

 

alergen koža

41083-11-8

255-209-1

Azociklotin (ISO); 1-(tricikloheksilstanil)-1H-1,2,4-triazol

 

0,1

 

0,2

 

koža

123-77-3

204-650-8

C,C’-Azodi(formamid)

 

1

 

3

 

alergen udisanje

7440-50-8

231-159-6

Bakar

– dim (kao Cu)

– prašina (kao Cu)

 

 

0,2

1

 

 

 

2

 

 

513-77-9

208-167-3

Barijev karbonat

 

0,5

 

 

 

 

13477-00-4

236-760-7

Barijev klorat

 

0,5

 

 

 

 

10361-37-2

233-788-1

Barijev klorid

 

0,5

 

 

 

 

13465-95-7

236-710-4

Barijev perklorat

 

0,5

 

 

 

 

1304-29-6

215-128-4

Barijev peroksid

 

0,5

 

 

 

 

50864-67-0

256-814-3

Barijevi polisulfidi

 

0,5

 

 

 

koža

-

-

Barij (topljivi spojevi kao Ba)

 

0,5

 

 

2006/15/EZ

 

7727-43-7

231-784-4

Barijev sulfat

 

10 U

4 R

 

 

 

 

17804-35-2

241-775-7

Benomil (ISO); metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

 

10

 

 

 

koža, alergen koža, Muta 1B, Repr 1B

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25

 

 

2017/2398

koža, Karc 1A, Muta 1B

92-87-5

202-199-1

Benzidin; 1,1'-bifenil-4,4'-diamin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin

1

 

 

 

 

Karc 1A

85-68-7

201-622-7

Benzil butil ftalat; BBP

 

5

 

 

 

Repr 1B

100-44-7

202-853-6

Benzil-klorid; α-klorotoluen

0,5

2,6

1,5

7,9

 

koža, Karc 1B

86290-81-5

289-220-8

Benzin; nisko-vrijući benzin – nespecificiran

300

 

500

 

 

Karc 1B, Muta 1B

50-32-8

200-028-5

Benzo[a]piren; benzo[def]krizen

 

0,002

 

0,008

 

alergen koža, Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

98-07-7

202-634-5

Benzotriklorid; α,α,α-triklorotoluen

0,012

0,1

0,048

0,4

 

koža, Karc 1B

7440-41-7

231-150-7

Berilij

 

0,002

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

1304-56-9

215-133-1

Berilijev oksid

 

0,002

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

 

 

Berilijevi spojevi (kao Be) osim aluminij berilij silikata

 

0,002

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

92-52-4

202-163-5

Bifenil; difenil

0,2

1,3

 

 

 

koža

80-05-7

201-245-8

Bisfenol A;

4,4'-izopropili-dendifenol

 

2

 

 

2017/164/EU

alergen koža, Repr 1B

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etilheksil)-ftalat;

di-(2-etil-heksil)-ftalat;

DEHP

 

5

 

10

 

Repr 1B

542-88-1

208-832-8

Bis(klorometil)-eter;

oksibis(klorometan)

0,001

0,005

 

 

 

Karc 1A

76-22-2

200-945-0

Bornan-2-on

2

13

3

19

 

 

1303-86-2

215-125-8

Borov oksid;

diborov trioksid

 

10

 

20

 

Repr 1B

10294-33-4

233-657-9

Borov tribromid

 

 

1

10

 

 

314-40-9

206-245-1

Bromacil (ISO)

1

11

2

22

 

 

7726-95-6

231-778-1

Brom

0,1

0,7

 

 

2006/15/EZ

 

74-96-4

200-825-8

Bromoetan;

etil-bromid

5

20

 

 

 

 

593-60-2

209-800-6

Bromoetilen

1

4,4

 

 

2017/2398

Karc 1B

74-83-9

200-813-2

Bromometan;

metilbromid

5

20

15

59

 

koža

8003-34-7

 

Buhač (pročišćen od osjetljivih laktona)

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

106-97-8

203-448-7

Butan

600

1450

750

1810

 

 

106-97-8

203-448-7

Butan (sadrži ≥ 0.1 % butadiena (203-450-8))

10

22

 

 

 

Karc 1A, Muta 1B

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadien;

buta-1,3-dien

1

2,2

 

 

2017/2398

Karc 1A, Muta 1B

71-36-3

200-751-6

Butan-1-ol;

n-butanol

 

 

50

154

 

koža

78-92-2

201-158-5

butan-2-ol

100

308

150

462

 

 

78-93-3

201-159-0

Butanon; etil-metil-keton

200

600

300

900

2000/39/EZ

 

123-86-4

204-658-1

n-Butil-acetat

150

724

200

966

 

 

105-46-4

203-300-1

sec-Butil-acetat

200

966

250

1210

 

 

540-88-5

208-760-7

terc-Butil-acetat

200

966

250

1210

 

 

141-32-2

205-480-7

n-Butil-akrilat

2

11

10

53

2000/39/EZ

koža, alergen koža

109-73-9

203-699-2

Butilamin

 

 

5

15

 

 

89-72-5

201-933-8

2-sec-Butilfenol

5

31

 

 

 

 

2426-08-6

219-376-4

Butil-glicidil-eter;

butil-2,3-epoksipropil-eter

3

 

 

 

 

alergen koža

592-34-7

209-750-5

Butil-kloroformat;

butil-ester kloroformatne kiseline

1

5,7

 

 

 

 

138-22-7

205-316-4

Butil-laktat

5

30

 

 

 

 

110-65-6

203-788-6

But-2-in-1,4-diol;

2-butin-1,4-diol

 

0,5

 

 

2017/164/EU

alergen koža

111-76-2

203-905-0

2-Butoksietanol;

etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

20

98

50

246

2000/39/EZ

koža

112-07-2

203-933-3

2-Butoksietil-acetat;

butil-glikol-acetat

20

133

50

333

2000/39/EZ

koža

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoksietoksi)etanol;

dietilen-glikol monobutil-eter

10

67,5

15

101,2

2006/15/EZ

 

9004-34-6

232-674-9

Celuloza

 

10 U

4 R

 

20U

 

 

 

21351-79-1

244-344-1

Cezijev hidroksid

 

2

 

 

 

 

420-04-2

206-992-3

Cijanamid;

karbanonitril

0,58

1

 

 

2006/15/EZ

koža, alergen koža

 

 

Cijanidi (kao CN), izuzev HCN i cijanogen klorida

 

5

 

 

 

 

506-77-4

208-052-8

Cijanogen klorid

 

 

0,3

0,77

 

 

74-90-8

200-821-6

Cijanovodik (kao CN);

vodikov cijanid;

cijanovodična kiselina

0,9

1,0

4,5

5

2017/164/EU

koža

13121-70-5

236-049-1

Ciheksatin (ISO);

tri(cikloheksil)kositrov hidroksid;

hidroksitricikloheksilstanid

 

0,1

 

 

 

 

110-82-7

203-806-2

Cikloheksan

200

700

 

 

2006/15/EZ

koža

108-93-0

203-630-6

Cikloheksanol

50

208

 

 

 

koža

108-94-1

203-631-1

Cikloheksanon

10

40,8

20

81,6

2000/39/EZ

koža

108-91-8

203-629-0

Cikloheksilamin

10

41

 

 

 

 

120-92-3

204-435-9

Ciklopentanon

25

90

50

180

 

koža

7646-85-7

231-592-0

Cinkov klorid, dim

 

1

 

2

 

 

557-05-1

209-151-9

Cinkov distearat

 

10 U

4 R

 

20U

 

 

 

1314-13-2

215-222-5

Cinkov oksid

 

2R

 

10

 

 

 

 

Cirkonijevi spojevi (kao Zr)

 

5

 

10

 

 

94-75-7

202-361-1

2,4-D (ISO);

2,4-diklorofenoksioctena kiselina

 

10

 

20

 

alergen koža

50-29-3

200-024-3

DDT (ISO);

klorofenotan (INN);

dikofan;

1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan;

diklorodifenil-rikloroetant

 

1

 

 

 

 

431-03-8

207-069-8

Diacetil;

butandion

0,02

0,07

0,1

0,36

2017/164/EU

 

131-17-9

205-016-3

Dialil-ftalat

 

5

 

 

 

 

83968-18-7

281-495-2

Dialkil 79 ftalat

 

5

 

 

 

 

615-05-4

210-406-1

2,4-Diaminoanisol;

4-metoksi-m-fenilendiamin

 

0,5

 

 

 

Karc 1B

101-77-9

202-974-4

4,4’-Diaminodifenilmetan;

4,4’-metilendianilin

0,01

0,08

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

61790-53-2

310-127-6

Diatomejska zemlja, prirodna

 

1,2R

 

 

 

 

334-88-3

206-383-7

Diazometan

0,2

0,34

 

 

 

Karc 1B

94-36-0

202-327-6

Dibenzoil peroksid;

benzoil peroksid

 

5

 

 

 

alergen koža

1304-82-1

215-135-2

Dibizmut-tritelurid

 

10

 

20

 

 

106-93-4

203-444-5

1,2-Dibromoetan

0,5

3,9

 

 

 

koža, Karc 1B

96-12-8

202-479-3

1,2-Dibromo-3-kloropropan

0,005

0,05

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1A

107-66-4

203-509-8

Dibutil hidrogen fosfat

1

8,7

2

17

 

 

84-74-2

201-557-4

Dibutil-ftalat;

DBP

 

5

 

10

 

Repr 1B

84-61-7

201-545-9

Dicikloheksil-ftalat

 

5

 

 

 

alergen koža, Repr 1B

77-73-6

201-052-9

Diciklopentadien;

3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

5

27

 

 

 

koža

10024-97-2

233-032-0

Didušikov oksid

50

91

 

 

 

 

60-57-1

200-484-5

Dieldrin (ISO)

 

0,25

 

0,5

 

 

109-89-7

203-716-3

Dietilamin

5

15

10

30

2006/15/EZ

 

100-37-8

202-845-2

2-Dietil-aminoetanol;

N,N dietil-etanolamin

10

50

 

 

 

 

111-40-0

203-865-4

Dietilentriamin;

2,2’-iminodietilamin

1

4,3

 

 

 

alergen koža

60-29-7

200-467-2

Dietil-eter; eter

100

308

200

616

2000/39/EZ

 

84-66-2

201-550-6

Dietil-ftalat

 

5

 

10

 

 

64-67-5

200-589-6

Dietilsulfat

0,05

0,32

 

 

 

Karc 1B,

Muta 1B

122-39-4

204-539-4

Difenilamin

 

10

 

20

 

 

101-84-8

202-981-2

Difenil-eter

1

7

2

14

2017/164/EU

 

1314-80-3

215-242-4

Difosforov pentasulfid;

fosforov pentasulfid

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

84-69-5

201-553-2

Diizobutil-ftalat

 

5

 

 

 

Repr 1B

26761-40-0

247-977-1

Diizodecil-ftalat

 

5

 

 

 

 

28553-12-0

249-079-5

Diizononil-ftalat

 

5

 

 

 

 

27554-26-3

248-523-5

Diizooctil-ftalat

 

5

 

 

 

 

108-18-9

203-558-5

Diizopropilamin

5

21

 

 

 

 

108-20-3

203-560-6

Diizopropil-eter

250

1060

310

1310

 

 

7572-29-4

 

Dikloroacetilen

 

 

0,1

0,39

 

 

95-50-1

202-425-9

1,2-Diklorobenzen;

o-diklorobenzen

20

122

50

306

2000/39/EZ

koža

106-46-7

203-400-5

1,4-Diklorobenzen;

p-diklorobenzen

2

12

10

60

2017/164/EU

koža

91-94-1

202-109-0

3,3’-Diklorobenzidin;

3,3’-diklorobifenil-4,4’-ilendiamin

0,003

0,03

0,012

0,12

 

alergen koža, Karc 1B

764-41-0

212-121-8

1,4-Diklorobut-2-en

0,01

0,05

0,04

0,2

 

Karc 1B

118-52-5

204-258-7

1,3-Dikloro-5,5-dimethil – hidantoin

 

0,2

 

0,4

 

 

75-34-3

200-863-5

1,1-Dikloroetan

100

412

 

 

2000/39/EZ

koža

107-06-2

203-458-1

1,2-Dikloroetan;

etilen diklorid

5

21

 

 

 

koža, Karc 1B

75-35-4

200-864-0

1,1-Dikloroetilen;

viniliden klorid

2

8

5

20

2017/164/EU

 

540-59-0

208-750-2

1,2-dikloroetilen;

cis:trans izomeri 60:40

200

806

250

1010

 

 

75-43-4

200-869-8

Diklorofluorometan

10

43

 

 

 

 

75-09-2

200-838-9

Diklorometan;

metilen klorid

100

353

200

706

2017/164/EU

koža

101-14-4

202-918-9

2,2’-Dikloro-4,4-metilendianilin;

4,4’-metilen bis(2-kloroanilin)

 

0,005

 

 

 

Karc 1B

78-87-5

201-152-2

1,2-Dikloropropan;

propilen diklorid

75

350

110

510

 

Karc 1B

542-75-6

208-826-5

1,3-Dikloropropen;

(Z)-1,3-dikloropropen

0,11

0,5

0,44

2

 

koža, alergen koža

75-99-0

200-923-0

2,2-Dikloropropionska kiselina;

dalapon

1

6

 

 

 

koža

85-00-7

201-579-4

Dikvat dibromid

 

0,5

 

1

 

koža, alergen koža

127-19-5

204-826-4

N,N-Dimetilacetamid

10

36

20

72

2000/39/EZ

koža, Repr 1B

121-69-7

204-493-5

N,N-Dimetilanilin

5

25

10

50

 

 

598-56-1

209-940-8

N,N-Dimetiletilamin; etildimetilamin

10

30

15

46

 

 

124-40-3

204-697-4

Di-metilamin

2

3,8

5

9,4

2000/39/EZ

koža

108-01-0

203-542-8

2-Dimetil-aminoetanol;

N,N-dimetil-etanolamin

2

7,4

6

22

 

 

115-10-6

204-065-8

Dimetil-eter

1000

1920

 

 

2000/39/EZ

 

68-12-2

200-679-5

N,N-Dimetilformamid;

dimetil formamid

5

15

10

30

2009/161/EU

Repr 1B

108-83-8

203-620-1

2,6-Dimetil-heptan-4-on:

di-izobutil-keton

25

148

 

 

 

 

131-11-3

205-011-6

Dimetil-ftalat

 

5

 

10

 

 

540-73-8

-

1,2-Dimetilhidrazin

 

0,1

 

 

 

Karc 1B

13360-57-1

236-412-4

Dimetil-sulfamoil-klorid

 

0,1

 

0,4

 

Karc 1B

77-78-1

201-058-1

Dimetil-sulfat

0,05

0,26

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

119-90-4

204-355-4

3,3-Dimetoksibenzidin;

o-dianisidin

0,003

0,03

0,012

0,12

 

Karc 1B

109-87-5

203-714-2

Dimetoksimetan

1000

3160

1250

3950

 

 

7681-57-4

231-673-0

Dinatrijev disulfit;

natrijev metabisulfit

 

5

 

 

 

 

1330-43-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat, bezvodni; borna kiselina, dinatrijeva sol

 

1

 

 

 

Repr 1B

1303-96-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat dekahidrat;

boraks dekahidrat

 

5

 

 

 

Repr 1B

11130-12-4

601-071-6

Dinatrijev tetraborat pentahidrat

 

1

 

 

 

 

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen

(svi izomeri)

0,15

1

0,5

3,5

 

 

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen

(svi izomeri)

 

1,5

 

 

 

Karc 1B

534-52-1

208-601-1

DNOC;

4,6-dinitro-o-krezol

 

0,2

 

 

 

koža, alergen koža

84-76-4

201-560-0

Dinonil ftalat

 

5

 

 

 

 

123-91-1

204-661-8

1,4-Dioksan

20

73

 

 

2009/161/EU

 

78-34-2

201-107-7

Dioksation (ISO);

1,4-dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)

 

0,2

 

 

 

 

136-78-7

205-259-5

Disul (ISO); 2-(2,4-diklorofenoksi)etil-hidrogensulfat; 2,4-DES

 

10

 

20

 

koža

10025-67-9

233-036-2

Disumporov diklorid;

sumporov klorid

 

 

1

5,6

 

 

128-37-0

204-881-4

2,6-Di-tert-butil-p-krezol

 

10

 

 

 

 

96-69-5

202-525-2

6,6’-Di-tert-butil-4,4’-hiodi-m-krezol

 

10

 

20

 

 

330-54-1

206-354-4

Diuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea

 

10

 

 

 

 

7697-37-2

231-714-2

Dušična kiselina

 

 

1

2,6

2006/15/EZ

 

10102-44-0

233-272-6

Dušikov dioksid

0,5

(3)

0,96

(6)

1

(5)

1,91

(10)

2017/164/EU

– za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama

10102-43-9

233-271-0

Dušikov monoksid

2

(25)

2,5

(30)

 

 

2017/164/EU

– za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama

115-29-7

204-079-4

Endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit;

1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit

 

0,1

 

0,3

 

 

13838-16-9

237-553-4

Enfluran

50

383

 

 

 

 

106-89-8

203-439-8

Epiklorohidrin;

1-kloro-2,3-epoksipropan

0,5

1,9

1,5

5,8

 

alergen koža, Karc 1B

114-07-8

204-040-1

Eritromicin

 

0,4

 

 

 

 

64-17-5

200-578-6

Etanol;

etil-alkohol

1000

1900

 

 

 

 

75-08-1

200-837-3

Etantiol (etil-merkaptan)

0,5

1,3

2

5,2

 

 

141-78-6

205-500-4

Etil-acetat

200

734

400

1468

2017/164/EU

 

140-88-5

205-438-8

Etil-akrilat

5

21

10

42

2009/161/EU

koža, alergen koža

75-04-7

200-834-7

Etilamin

5

9,4

 

 

2000/39/EZ

 

7085-85-0

230-391-5

Etil-cijanoakrilat

 

 

0,3

1,5

 

koža

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

100

442

200

884

2000/39/EZ

koža

107-15-3

203-468-6

Etilendiamin;

1,2-diaminoetan

10

25

 

 

 

alergen

(koža i udisanje)

628-96-6

211-063-0

Etilen dinitrat;

etilen-glikol dinitrat

0,05

0,3

 

 

 

 

104-76-7

203-234-3

2-etilheksan-1-ol

1

5,4

 

 

2017/164/EU

 

107-21-1

203-234-3

Etandiol;

etilen-glikol

20

52

40

104

2000/39/EZ

koža

151-56-4

205-793-9

Etilenimin;

aziridin

0,5

0,9

 

 

 

Karc 1B,

Muta 1B

2104-64-5

218-276-8

O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-fosfonotioat;

EPN

 

0,5

 

 

 

 

75-21-8

200-849-9

Etilen oksid;

oksiran

1

1,8

 

 

2017/2398

koža, Karc 1B, Muta 1B

109-94-4

203-721-0

Etil-format

100

308

150

462

 

 

24468-13-1

246-278-9

2-Etilheksil kloroformat

1

8

 

 

 

 

541-41-3

208-778-5

Etil-kloroformiat

1

4,5

 

 

 

 

100-74-3

202-885-0

4-Etilmorfolin

5

24

20

96

 

 

110-80-5

203-804-1

2-Etoksietanol;

etilen-glikol monoetil eter

2

8

 

 

2009/161/EU

koža, Repr 1B

111-15-9

203-839-2

2-Etoksietil-acetat;

etil-glikol acetat

2

11

 

 

2009/161/EU

koža, Repr 1B

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamin

 

0,1

 

 

 

alergen koža

122-60-1

204-557-2

Fenilglicidil-eter;

2,3-epoksipropil-fenil-eter;

1,2-epoksi-3-fenoksipropan

 

1

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

100-63-0

202-873-5

Fenilhidrazin;

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

59-88-1

200-444-7

Fenilhidrazinijev klorid;

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

27140-08-5

248-259-0

Fenilhidrazin hidroklorid;

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

52033-74-6

257-622-2

Fenilhidrazinijev sulfat (2:1)

5

22

 

 

 

koža, alergen koža, Karc 1B

98-83-9

202-705-0

2-fenilpropen;

α-metilstiren

50

246

100

492

2000/39/EZ

 

944-22-9

213-408-0

Fonofos (ISO);

O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat

 

0,1

 

 

 

 

108-95-2

203-632-7

Fenol

2

8

4

16

2009/161/EU

 

115-90-2

204-114-3

Fensulfotion (ISO);

O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat

 

0,1

 

 

 

 

900-95-8

212-984-0

Fentin acetat (ISO);

trifenilkositrov acetat

 

0,1

 

0,2

 

koža

76-87-9

200-990-6

Fentin hidroksid (ISO);

trifenilkositrov hidroksid

 

0,1

 

0,2

 

koža

55-38-9

200-231-9

Fention (ISO);

O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat

 

0,2

 

 

 

 

7782-41-4

231-954-8

Fluor

1

1,58

2

3,16

2000/39/EZ

 

 

 

Fluoridi, anorganski

 

2,5

 

 

2000/39/EZ

 

16961-83-4

241-034-8

Fluorosilicijska kiselina... %

 

2,5

 

 

 

 

50-00-0

200-001-8

Formaldehid

2

2,5

2

2,5

 

alergen koža, Karc 1B

75-12-7

200-842-0

Formamid

20

37

30

56

 

Repr 1B

98-01-1

202-627-7

2-Furaldehid

(furfural)

2

8

5

20

 

koža

298-02-2

206-052-2

Forat (ISO);

O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat

 

0.05

 

0,2

 

 

7803-51-2

232-260-8

Fosfin

0,1

0,14

0,2

0,28

2006/15/EZ

 

10025-87-3

233-046-7

Fosforil triklorid

0,2

1,3

0,6

3,8

 

 

7664-38-2

231-633-2

Fosforna kiselina;

ortofosforna kiselina

 

1

 

2

2000/39/EZ

 

10026-13-8

233-060-3

Fosforov pentaklorid

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

1314-56-3

215-236-1

Fosforov pentoksid

0,2

1

 

 

2006/15/EZ

 

7719-12-2

231-749-3

Fosforov triklorid

 

1,1

0,5

2,9

 

 

7723-14-0

231-768-7

Fosfor

 

0,1

0,3

 

 

 

75-44-5

200-870-3

Fozgen; karbonil-klorid

0,02

0,08

0,1

0,4

2000/39/EZ

 

85-44-9

201-607-5

Ftalanhidrid

 

4

 

12

 

koža, alergen (koža i udisanje)

98-00-0

202-626-1

Furfuril-alkohol

10

40

 

 

 

 

7782-65-2

231-961-6

Germanijev tetrahidrid

0,2

0,64

0,6

1,9

 

 

56-81-5

200-289-5

Glicerol

 

10

 

 

 

 

55-63-0

200-240-8

Glicerol trinitrat;

nitroglicerin

0,01

0,095

0,02

0,19

2017/164/EU

koža

111-30-8

203-856-5

Glutaraldehid;

glutaral;

1,5-pentandial

0,05

0,2

0,05

0,2

 

alergen (koža i udisanje)

 

 

Građevinski keramički vatrootporan materijal

-vlakna i specijalno ciljana vlakna

 

5

(1vl/cm3)

 

 

 

 

 

 

Halogeni platinski spojevi

(kao Pt)

 

0,002

 

 

 

 

151-67-7

205-796-5

Halotan

10

82

 

 

 

 

110-54-3

203-777-6

n-Heksan

20

72

 

 

2006/15/EZ

koža

591-78-6

209-731-1

Heksan-2-on;

metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton

5

21

 

 

 

 

142-82-5

205-563-8

n-Heptan

500

2085

 

 

2000/39/EZ

koža

110-43-0

203-767-1

Heptan-2-on;

metil-amil-keton

50

238

100

475

2000/39/EZ

koža

106-35-4

203-388-1

Heptan-3-on;

butil-etil-keton

20

95

 

 

2000/39/EZ

 

302-01-2

206-114-9

Hidrazin

0,02

0,03

0,1

0,13

2017/2398

koža, alergen koža, Karc 1B

123-31-9

204-617-8

Hidrokinon;

1,4-dihidroksibenzen;

kinol

 

0,5

 

 

 

alergen koža

75-86-5

200-909-4

2-Hidroksi-2-metilpropionitril;

2-cijanopropan-2-ol;

aceton cijanohidrin

0,25

0,9

 

 

 

 

123-42-2

204-626-7

4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)

50

241

75

362

 

 

999-61-1

220-852-9

Hidroksipropil-akrilat

0,5

2,7

 

 

 

alergen koža

111-42-2

203-868-0

2,2’-iminodietanol;

dietanolamin

3

15

 

 

 

koža

95-13-6

202-393-6

Inden

10

48

15

72

 

 

7440-74-6

231-180-0

Indij i spojevi (kao In)

 

0,1

 

0,3

 

 

7440-65-5

231-174-8

Itrij

 

1

 

3

 

 

110-19-0

203-745-1

Izobutil-acetat

150

724

187

903

 

 

 

 

Izocijanati, svi (kao – NCO), izuzev metil izocijanata

 

0,02

 

0,07

 

 

26675-46-7

247-897-7

Izofluran

50

383

 

 

 

 

26952-21-6

248-133-5

Izooktanol (smjesa izomera)

50

271

 

 

 

 

78-78-4

201-142-8

Izopentan;

2-metilbutan

1000

3000

 

 

2006/15/EZ

 

123-92-2

204-662-3

Izopentil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

108-21-4

203-561-1

Izopropil-acetat

 

 

200

849

 

 

108-23-6

203-563-2

Izopropil-kloroformat

1

5,1

 

 

 

 

7553-56-2

231-442-4

Jod

 

 

0,1

1,1

 

 

75-47-8

200-874-5

Jodoform

0,6

9,8

1

16

 

 

74-88-4

200-819-5

Jodometan;

metil-jodid;

2

12

 

 

 

koža

7440-43-9

231-152-8

Kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B

7790-79-6

232-222-0

Kadmijev fluorid (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

7790-80-9

232-223-6

Kadmijev jodid (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

 

10108-64-2

233-296-7

Kadmijev klorid (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

1306-19-0

215-146-2

Kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)

 

0,025

 

0,05

 

Karc 1B

10124-36-4

233-331-6

Kadmijev sulfat (kao Cd)

 

0,025

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B

1306-23-6

215-147-8

Kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)

 

0,03 R

 

 

 

Karc 1B

(za sulfid)

156-62-7

205-861-8

Kalcijev cijanamid

 

0,5

 

1

 

 

1305-62-0

215-137-3

Kalcijev dihidroksid

 

1 R

 

4 R

2017/164/EU

 

1317-65-3

215-279-6

Kalcijev karbonat

 

10 U

4 R

 

 

 

 

1305-78-8

215-138-9

Kalcijev oksid

 

1 R

 

4 R

2017/164/EU

 

1344-95-2

215-710-8

Kalcijev silikat

 

10 U

4 R

 

 

 

 

151-50-8

205-792-3

Kalijev cijanid (kao cijanid)

 

1

 

5

2017/164/EU

koža

1310-58-3

215-181-3

Kalijev hidroksid;

kaustična potaša

 

 

 

2

 

 

7722-64-7

231-760-3

Kalijev permanganat

 

5

 

 

 

 

1332-58-7

310-194-1

Kaolin

 

2 R

 

 

 

 

105-60-2

203-313-2

ε-Kaprolactam (prašina i para)

 

10

 

40

2000/39/EZ

koža

133-06-2

205-087-0

Kaptan (ISO);

1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid

 

5

 

15

 

alergen koža

 

 

Keramička vlakna vatrootporna, razvrstane kao karcinogene tvari

 

0,3 (vl/cm3)

 

 

2017/2398

 

463-51-4

207-336-9

Keten

0,5

0,87

1,5

2,6

 

 

7782-50-5

231-959-5

Klor

 

 

0,5

1,5

2006/15/EZ

koža

10049-04-4

233-162-8

Klorov dioksid

0,1

0,28

0,3

0,84

 

 

107-20-0

203-472-8

Kloroacetaldehid

 

 

1

3,3

 

 

532-27-4

208-531-1

Kloroacetofenon

0,05

0,32

 

 

 

 

106-47-8

203-401-0

4-Kloranilin

0,04

0,2

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

108-90-7

203-628-5

Klorobenzen;

monoklorobenzen

5

23

15

70

2006/15/EZ

koža

75-45-6

200-871-9

Klorodifluorometan

1000

3600

 

 

2000/39/EZ

 

75-00-3

200-830-5

Kloroetan

100

268

 

 

2006/15/EZ

 

107-07-3

203-459-7

2 – Kloroetanol;

etilen-klorohidrin

 

 

1

3,4

 

 

67-66-3

200-663-8

Kloroform; Triklorometan

2

10

 

 

2000/39/EZ

koža

74-87-3

200-817-4

Klorometan

50

105

100

210

 

 

100-00-5

202-809-6

1-Kloro-4-nitrobenzen

 

1

 

2

 

 

79-11-8

201-178-4

Kloroctena kiselina

0,3

1,2

 

 

 

 

95-69-2

202-441-6

4-Kloro-o-toluidin

 

0,01

 

 

 

Karc 1B

7790-94-5

232-234-6

Klorosulfonska kiselina

 

1

 

 

 

 

2921-88-2

220-864-4

Kloropirifos (ISO);

O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat

 

0,2

 

0,6

 

 

7440-48-4

231-158-0

Kobalt i spojevi (kao Co)

 

0,1

 

 

 

alergen (koža i udisanje)

7646-79-9

231-589-4

Kobaltov diklorid (kao Co)

 

0,1

 

 

 

Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)

10124-43-3

233-334-2

Kobaltov sulfat (kao Co)

 

0,1

 

 

 

Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)

-

-

Kositar, anorganski spojevi kao Sn (osim SnH4)

 

2

 

 

91/322/EEZ

 

-

-

Kositar, organski spojevi, osim ciheksatina (kao Sn)

 

0,1

 

0,2

 

 

 

 

Kremena zemlja (amorfna)

 

6 U

2,4 R

 

 

 

 

1319-77-3

215-293-2

Krezol (svi izomeri)

5

22

 

 

91/322/EEZ

 

76-14-2

200-937-7

Kriofloran

1000

7110

1250

8890

 

 

14464-46-1

238-455-4

Kristalni SiO2 (kristobalit)

 

0,05

 

 

 

 

14808-60-7

238-878-4

Kristalni SiO2, kvarc

 

0,1

 

 

 

 

15468-32-3

239-487-1

Kristalni SiO2, tridimit

 

0,05

 

 

 

 

7440-47-3

231-157-5

Krom, metal (kao Cr)

 

2

 

 

 

 

 

 

Krom metalni, spojevi s anorganskim kromom (II) i spojevi s anorganskim kromom (III) (netopljivi)

 

2

 

 

2006/15/EZ

 

24613-89-6

246-356-2

Krom(III) kromat;

dikromov tris(kromat);

kromov kromat

 

2

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

1333-82-0

215-607-8

Kromov(VI) trioksid

 

0,05

 

 

 

Karc 1A, Muta 1B, alergen (koža i udisanje)

14977-61-8

239-056-8

Kromil diklorid;

kromov oksiklorid

 

0,05

 

 

 

alergen koža, Karc 1B, Muta 1B,

 

 

 

Kromovi (VI) spojevi koji su karcinogene tvari (kao Cr)

 

0,005

 

 

2017/2398

→ 0,010 mg/m3 do 17. 1. 2025.

→ 0,025 mg/m3 do 17. 1. 2025. za postupke zavarivanja ili rezanja plazmom ili slične takve postupke pri kojima nastaje dim

1330-20-7

215-535-7

Ksilen (svi izomeri)

50

221

100

442

2000/39/EZ

koža

108-38-3

203-576-3

m-Ksilen

50

221

100

442

2000/39/EZ

koža

95-47-6

202-422-2

o-Ksilen

50

221

100

442

2000/39/EZ

 

106-42-3

203-396-5

p-Ksilen

50

221

100

442

2000/39/EZ

koža

98-82-8

202-704-5

Kumen

20

100

50

250

2000/39/EZ

koža

-

-

Kvarcni pijesak

 

0,1 R

 

 

 

 

60676-86-0

262-373-8

Kvarcno staklo

 

0,08 R

 

 

 

 

7580-67-8

231-484-3

Litijev hidrid

 

 

 

0,02

2017/164/EU

 

1310-65-2

215-183-4

Litijev hidroksid

 

 

 

1

 

 

546-93-0

208-915-9

Magnezijev karbonat;

magnezit

 

10 U

4 R

 

 

 

 

1309-48-4

215-171-9

Magnezijev oksid, dim

 

10 U

4 R

 

 

 

 

7439-96-5

231-105-1

Mangan i anorganski spojevi mangana (kao Mn)

 

0,2 U

0,05 R

 

 

2017/164/EU

 

121-75-5

204-497-7

Malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat

 

10

 

 

 

alergen koža

79-41-4

201-204-4

Metakrilna kiselina;

2-metil-propenonska kiselina

20

72

40

143

 

 

126-98-7

204-817-5

Metakrilonitril;

2-metil-2-propen nitril

1

2,8

 

 

 

alergen koža

67-56-1

200-659

Metanol

200

260

 

 

2006/15/EZ

koža

74-93-1

200-822-1

Metantiol;

metil-merkaptan

0,5

1

 

 

 

 

79-20-9

201-185-2

Metil-acetat

200

616

250

770

 

 

96-33-3

202-500-6

Metil-akrilat

5

18

10

36

2009/161/EU

koža, alergen koža

626-38-0

210-946-8

1-Metil-butil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

107-31-3

203-481-7

Metil-format

50

125

100

250

2017/164/EU

koža

624-83-9

210-866-3

Metil-izocijanat

 

 

0,02

 

2009/161/EU

koža, alergen (koža i udisanje)

75-55-8

200-878-7

2-metilaziridin;

propilenimin

 

0,05

 

 

 

Karc 1B

123-51-3

204-633-5

3-Metil-1-butanol

100

366

125

458

 

 

137-05-3

205-275-2

Mekrilat;

metil-2-cijanoakrilat

 

 

0,3

1,4

 

koža

101-77-9

202-974-2

4,4’-Metilendianilin;

4,4'-diaminodifenilmetan

0,01

0,08

 

 

 

alergen koža, Karc 1B

1338-23-4

215-661-2

Metil-etil-keton peroksid

 

 

0,2

1,5

 

 

80-62-6

201-297-1

Metil-metakrilat;

metil-2-metil-prop-2-enoat;

metil-2-metil-propenoat

50

 

100

 

2009/161/EU

koža, alergen koža

583-60-8

209-513-6

2-Metilcikloheksanon

50

233

75

350

 

 

25639-42-3

247-152-6

Metilcikloheksanol

50

237

75

356

 

 

100-61-8

202-870-9

N-Metilanilin

0,5

2,2

 

 

 

 

110-12-3

203-737-8

5-Metil-heksan-2-on;

izoamil-metil-keton

20

95

 

 

2000/39/EZ

 

541-85-5

208-793-7

5-Metil-heptan-3-on

10

53

20

107

2000/39/EZ

 

107-41-5

203-489-0

2-Metil-pentan-2,4-diol

25

123

25

123

 

koža

108-11-2

203-551-7

4-Metil-pentan-2-ol;

metil-izobutil-karbiniol

25

106

40

170

 

 

108-10-1

203-550-1

4-Metil-pentan-2-on;

izobutil-metil-keton

20

83

50

208

2000/39/EZ

 

78-83-1

201-148-0

2-Metil-propan-1-ol;

izo-butanol

50

154

75

231

 

koža

75-65-0

200-889-7

2-Metil-propan-2-ol;

terc-butil-alkohol

100

308

150

462

 

 

872-50-4

212-828-1

N-metil-2-pirolidon;

1-metil-2-pirolidon

10

40

20

80

2009/161/EU

koža, Repr 1B

1634-04-4

216-653-1

MTBE;

terc-butil-metil-eter;

2-metoksi-2-metil-propan

50

183,5

100

367

2009/161/EU

koža

109-86-4

203-713-7

2-Metoksietanol;

etilen-glikol monometil-eter

1

 

 

 

2009/161/EU

koža, Repr 1B

111-77-3

203-906-6

2-(2-Metoksietoksi)etanol;

dietilen-glikol monometil-eter

10

50,1

 

 

2006/15/EZ

koža

110-49-6

203-772-9

2-Metoksietil-acetat;

metil-glikol-acetat

1

 

 

 

2009/161/EU

koža, Repr 1B

108-65-6

203-603-9

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

50

275

100

550

2000/39/EZ

koža

34590-94-8

252-104-2

2-metoksimetil-etoksipropanol

50

308

 

 

2000/39/EZ

koža

107-98-2

203-539-1

1-Metoksi-2-propanol;

monopropilen-glikol metil-eter

100

375

150

568

2000/39/EZ

 

108-67-8

203-604-4

Mezitilen;

1,3,5-trimetilbenzen

20

100

 

 

2000/39/EZ

 

12001-26-2

601-648-2

Mika (tinjac, liskum)

 

10 U

0,8 R

 

 

 

 

 

 

MMMF (strojno mineralno vlakno)

 

5

(2 vl/cm3)

 

 

 

 

 

 

Molibdenovi spojevi (kao Mo)

-topivi spojevi

-netopivi spojevi

 

 

5

10

 

 

10

20

 

 

110-91-8

203-815-1

Morfolin

10

36

20

72

2006/15/EZ

 

64-18-6

200-579-1

Mravlja kiselina

5

9

 

 

2006/15/EZ

 

 

 

Nafte

100

400

 

 

 

 

91-20-3

202-049-5

Naftalen

10

50

 

 

91/322/EEZ

 

68476-85-7

270-704-2

Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži ≥ 0,1 % 1,3-butadiena);

naftni plin;

[[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]

1000

1750

1250

2180

 

Karc 1A,

Muta 1B

26628-22-8

247-852-1

Natrijev azid

 

0,1

 

0,3

2000/39/EZ

koža

143-33-9

205-599-4

Natrijev cijanid (kao cijanid)

 

1

 

5

2017/164/EU

koža

7631-90-5

231-548-0

Natrijev hidrogensulfit;

natrijev bisulfit

 

5

 

 

 

 

1310-73-2

215-185-5

Natrijev hidroksid;

kaustična soda

 

 

 

2

 

 

463-82-1

207-343-7

Neopentan;

2,2-dimetilpropan

1000

3000

 

 

2006/15/EZ

 

7440-02-0

231-111-4

Nikal

 

0,5

 

 

 

alergen koža

 

 

Nikal – anorganski spojevi osim niklovog tetrakarbonila

– topivi u vodi (kao Ni)

– netopivi u vodi (kao Ni)

 

 

0,01

0,5

 

 

 

1

 

Karc 1A

54-11-5

200-193-3

Nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il)]piridin

 

0,5

 

 

2006/15/EZ

koža

98-95-3

202-716-0

Nitrobenzen

0,2

1

 

 

2006/15/EZ

koža, Repr 1B

79-24-3

201-188-9

Nitroetan

20

62

100

312

2017/164/EU

koža

75-52-5

200-876-6

Nitrometan

100

254

150

381

 

 

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropan

5

18

 

 

2017/2398

Karc 1B

88-72-2

201-853-3

2-Nitrotoluen

 

0,5

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B

64-19-7

200-580-7

Octena kiselina

10

25

20

50

2017/164/EU

 

460-19-5

207-306-5

Oksalonitril;

cijanogen

10

22

 

 

 

 

144-62-7

205-634-3

Oksalna kiselina

 

1

 

 

2006/15/EZ

 

101-80-4

202-977-0

4,4’-Oksidianilin;

p-aminofenil eter

 

0,1

 

 

 

Karc 1B, Muta 1B

79-57-2

201-212-8

Oksitetraciklin

 

0,1

 

 

 

 

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi

 

0,15

 

 

98/24/EZ

Repr 1A

(izuzev za olovni klorid fluorid jodid)

111-46-6

203-872-2

2,2’-Oksibisetanol; dietilen-glikol

23

101

 

 

 

 

20816-12-0

244-058-7

Osmijev tetroksid

(kao Os);

osmijeva kiselina

0,0002

0,002

0,0006

0,006

 

 

10028-15-6

233-069-2

Ozon

 

 

0,2

0,4

 

 

103-90-2

203-157-5

Paracetamol

 

10

 

 

 

 

8002-74-2

232-315-6

Parafinski vosak, dim

 

2

 

6

 

 

1910-42-5

217-615-7

Parakvat diklorid;

1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid

 

0,08 R

 

 

 

koža

13463-40-6

236-670-8

Pentakarbonilželjezo

(kao Fe)

0,01

0,08

 

 

 

 

115-77-5

204-104-9

Pentaeritritol

 

10 U

4 R

 

20

 

 

87-86-5

201-778-6

Pentaklorofenol

 

0,001

 

 

 

koža

109-66-0

203-692-4

Pentan

1000

3000

 

 

2006/15/EZ

 

107-87-9

203-528-1

Pentan-2-on

200

716

250

895

 

 

96-22-0

202-490-3

Pentan-3-on;

dietil-keton

200

716

250

895

 

 

628-63-7

211-047-3

Pentil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

13562-81-7

672-728-2

3-Pentil-acetat

50

270

100

540

2000/39/EZ

 

1918-02-1

217-636-1

Pikloram;

4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilna kiselina

 

10

 

20

 

 

88-89-1

201-865-9

Pikrinska kiselina; 2,4,6-trinitrofenol

 

0,1

 

 

91/322/EEZ

 

110-85-0

203-808-3

Piperazin

 

0,1

 

0,3

2000/39/EZ

alergen

(koža i udisanje)

142-64-3

205-551-2

Piperazin dihidroklorid

 

0,1

 

0,3

 

koža, alergen (koža i udisanje)

110-89-4

203-813-0

Piperidin

1

3,5

 

 

 

 

7440-06-4

231-116-1

Platina (metal)

 

1

 

 

91/322/EEZ

 

 

 

Platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)

 

0,002

 

 

 

 

1336-36-3

215-648-1

Poliklorobifenili;

PCB

 

0,1

 

 

 

 

9002-86-2

18-338-8

Polivinilklorid

 

10 U

4 R

 

 

 

 

504-29-0

207-988-4

2-Piridilamine

0,5

2

2

7,8

 

 

110-86-1

203-809-9

Piridin

5

15

 

 

91/322/EEZ

 

120-80-9

204-427-5

Pirokatekol;

1,2-dehidroksibenzen

5

23

 

 

 

koža

 

 

Prašina brašna

 

10

 

30

 

 

 

 

Prašine tvrdog drva

 

2

 

 

2017/2398

→ 3 mg/m3 do 17. 1. 2023.

10101-41-4

600-148-1

Prašina gipsa

 

10 U

4 R

 

 

 

 

7782-42-5

231-955-3

Prašina grafita

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Prašina gume (procesna)

-dim gume

 

6

0,6

 

 

 

 

 

 

Prašina lijevanog željeza

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Prašina pepela od goriva

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Prašina pamuka

 

2,5

 

 

 

 

65997-15-1

266-043-4

Prašina portland cementa

 

10 U

4 R

 

 

 

 

1302-74-5

 

Prašina smirka (korund)

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Prašina škroba

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Prašina vune (procesna)

 

10

 

 

 

 

 

 

Prašina žita

 

10

 

 

 

 

26499-65-0

607-950-0

Prašina žbuke

 

10 U

4 R

 

 

 

 

57-55-6

200-338-0

Propane-1,2-diol

– ukupno pare i čestice

– samo čestice

 

150

 

 

474

10

 

 

 

 

71-23-8

200-746-9

Propan-1-ol;

n-propanol

200

500

250

625

 

 

67-63-0

200-661-7

Propan-2-ol;

izopropil-alkohol;

izopropanol

400

999

500

1250

 

 

109-60-4

203-686-1

Propil-acetat

200

849

250

1060

 

 

75-56-9

200-879-2

Propilen oksid;

1,2-epoksipropan;

metil-oksiran

1

2,4

 

 

2017/2398

Karc 1B, Muta 1B

79-09-4

201-176-3

Propionska kiselina

10

31

20

62

2000/39/EZ

 

107-19-7

203-471-2

Prop-2-in-1-ol;

propargil-alkohol

1

2,3

3

7

 

 

114-26-1

204-043-8

Propoksur (ISO);

2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat;

2-izopropoksifenil-metil-karbamat

 

0,5

 

2

 

 

525-66-6

208-378-0

Propranolol

 

2

 

6

 

 

108-46-3

203-585-2

Rezorcinol;

1,3-benzendiol

10

45

 

 

2006/15/EZ

koža

7440-16-6

231-125-0

Rodij (kao Rh)

– dim i prašina metala

– topivi spojevi

 

 

0,1

0,001

 

 

0,3

0,003

 

 

8050-09-7

232-475-7

Rosin (dim);

kolofonij

 

0,05

 

0,15

 

alergen koža

83-79-4

201-501-9

Rotenon;

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenill-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on

 

5

 

10

 

koža

57-50-1

200-334-9

Saharoza D (+)

 

10

 

20

 

 

7782-49-2

231-957-4

Selen

 

0,1

 

 

 

 

 

 

Selenovi spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida

 

0,1

 

 

 

 

7803-62-5

232-263-4

Silan (SiH4)

0,5

0,67

1

1,3

 

 

7440-21-3

231-130-8

Silicij

 

10 U

4 R

 

 

 

 

 

 

Silicijev dioksid,

respirabilna prašina

 

0,1 R

 

 

2017/2398

 

409-21-2

206-991-8

Silicijev karbid

 

10 U

4 R

 

 

 

 

7440-22-4

231-131-3

Srebro, metal

 

0,1

 

 

2000/39/EZ

 

 

231-131-3

Srebro (topljivi spojevi kao Ag)

 

0,01

 

 

2006/15/EZ

 

100-42-5

202-851-5

Stiren

100

430

250

1080

 

koža

57-92-1

200-355-3

Streptomicin

 

0,1

 

 

 

 

3689-24-5

222-995-2

Sulfotep (ISO);

O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat

 

0,1

 

 

2000/39/EZ

koža

2699-79-8

220-281-5

Sulfuril difluorid

5

21

10

42

 

 

2551-62-4

219-854-2

Sumporov heksafluorid

1000

6070

1250

7590

 

 

7664-93-9

231-639-5

Sumporna kiselina

 

0,05

 

 

2009/161/EU

 

7446-09-5

231-195-2

Sumporov dioksid

0,5

1,3

1

2,7

2017/164/EU

 

9014-01-1

232-752-2

Suptilizin

 

0,00004

 

 

 

koža, alergen udisanje

 

 

Talijevi spojevi, topivi (kao Ta)

 

0,1

 

 

 

 

14807-96-6

238-877-9

Talk

(Mg3H2(SiO3)4)

 

1 R

 

 

 

 

7440-25-7

231-135-5

Tantal

 

5

 

10

 

 

 

 

Telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid

 

0,1

 

 

 

 

61788-32-7

262-967-7

Terfenil, hidrogenirani

2

19

5

48

2017/164/EU

 

26140-60-3

247-477-3

Terfenili, svi izomeri

 

 

0,5

4,8

 

 

8006-64-2

232-350-7

Terpentinsko ulje

100

566

150

850

 

koža, alergen koža

79-27-6

201-191-5

1,1,2,2-Tetrabromoetan

0,5

7,2

 

 

 

 

78-10-4

201-083-8

Tetraetil-ortosilikat;

etil-silikat

5

44

 

 

2017/164/EU

 

811-97-2

212-377-0

1,1,1,2-Tetrafluoroetan;

norfluran

1000

4240

 

 

 

 

109-99-9

203-726-8

Tetrahidrofuran

50

150

100

300

2000/39/EZ

koža

13463-39-3

236-669-2

Tetrakarbonilnikal (kao Ni);

niklov tetrakarbonil

 

 

0,1

0,24

 

Repr 1B

127-18-4

204-825-9

Tetrakloroetilen

20

138

40

275

2017/164/EU

koža

7722-88-5

231-767-1

Tetranatrijev-pirofosfat

 

5

 

 

 

 

7719-09-7

231-748-8

Tionil-klorid;

tionil-diklorid

 

 

1

4,9

 

 

13463-67-7

236-675-5

Titanov dioksid

 

10 U

4 R

 

 

 

 

108-88-3

203-625-9

Toluen

50

192

100

384

2006/15/EZ

koža

98-59-9

202-684-8

p-Toluensulfonil klorid;

tosil klorid

 

 

 

5

 

 

119-93-7

204-358-0

4,4’-i-o-Toluidin

0,003

0,03

0,012

0,12

 

Karc 1B

95-53-4

202-429-0

o-Toluidin;

2-aminotoluen

0,1

0,5

 

 

2017/2398

koža, Karc 1B

126-73-8

204-800-2

Tributil-fosfat, svi izomeri

 

5

 

5

 

 

121-44-8

204-469-4

Trietilamin

2

8,4

3

12,6

2000/39/EZ

koža

115-86-6

204-112-2

Trifenil-fosfat

 

3

 

6

 

 

2451-62-9

219-514-3

Triglicidil izocijanurat (TGIC);

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

 

0,1

 

 

 

alergen koža, Muta 1B

120-82-1

204-428-0

1,2,4-Triklorobenzen

2

15,1

5

37,8

2000/39/EZ

koža

71-55-6

200-756-3

1,1,1-Trikloroetan; metil kloroform

100

555

200

1110

2000/39/EZ

 

79-01-6

201-167-4

Trikloroetilen;

trikloroeten

10

55

25

137

 

koža, Karc 1B

76-06-2

200-930-9

Trikloronitrometan;

kloropikrin

0,1

0.68

0,3

2,1

 

koža

98-07-7

202-634-5

α,α,α-Triklorotoluen;

benzotriklorid

0,012

0,1

 

 

 

koža, Karc 1B

78-30-8

201-103-5

Trikrezil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

tritolil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)

 

0,1

 

0,3

 

 

137-17-7

205-282-0

2,4,5-Trimetilanilin

 

1

 

 

 

Karc 1B

95-63-6

202-436-9

1,2,4 Trimetilbenzen

20

100

 

 

2000/39/EZ

 

526-73-8

208-394-8

1,2,3 Trimetilbenzen

20

100

 

 

2000/39/EZ

 

25551-13-7

247-099-9

Trimetilbenzen, svi izomeri

25

125

 

 

 

 

78-59-1

201-126-0

3,5,5-Trimetil-cikloheks-2-enon; Izoforon

 

 

5

29

 

 

121-45-9

204-471-5

Trimetil-fosfit

2

10

 

 

 

 

118-96-7

204-289-6

2,4,6-Trinitrotoluen;

TNT

 

0,5

 

 

 

 

1333-86-4

215-609-9

Ugljik-crni

 

3,5

 

7

 

 

124-38-9

204-696-9

Ugljikov dioksid

5000

9000

 

 

2006/15/EZ

 

75-15-0

200-843-6

Ugljikov disulfid

5

15

 

 

2009/161/EU

koža

630-08-0

211-128-3

Ugljikov monoksid

20

(30)

23

(35)

100

(200)

117

(232)

2017/164/EU

Repr 1A

– za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama

56-23-5

200-262-8

Ugljikov tetraklorid;

tetraklorometan

1

6,4

5

32

2017/164/EU

koža

1314-62-1

215-239-8

Vanadijev pentoksid;

divanadijev pentoksid

 

0,05

 

 

 

 

81-81-2

201-377-6

Varfarin (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on

 

0,5

 

1,5

 

Repr 1A

108-05-4

203-545-4

Vinil acetat

5

17,6

10

35,2

2009/161/EU

 

75-01-4

200-831-0

Vinil-klorid monomer;

kloroetilen

1

2,6

 

 

2017/2398

Karc 1A

75-35-4

200-864-0

Viniliden klorid;

1,1-dikloretilen

10

40

 

 

 

 

10035-10-6

233-113-0

Vodikov bromid

 

 

2

6,7

2000/39/EZ

 

7664-39-3

231-634-8

Vodikov fluorid

1,8

1,5

3

2,5

2000/39/EZ

 

7647-01-0

231-595-7

Vodikov klorid

5

8

10

15

2000/39/EZ

 

7722-84-1

231-765-0

Vodikov peroksid

1

1,4

2

2,8

 

 

7783-07-5

231-978-9

Vodikov selenid (kao Se);

dihidrogen selenid

0,02

0,07

0,05

0,17

2000/39/EZ

 

7783-06-4

231-977-3

Vodikov sulfid

5

7

10

14

2009/161/EU

 

 

 

Volfram i njegovi spojevi (netopivi)

 

5

 

3

 

 

 

 

Volframovi spojevi (topivi)

 

1

 

5

 

 

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid

– dim (kao Fe)

– prašina

 

 

5

10U, 4R

 

 

10

-

 

 

 

 

Željezove soli (kao Fe)

 

1

 

2

 

 

7439-97-6

231-106-7

Živa

 

0,02

 

 

 

Repr 1B

 

 

Dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin(II) oksid i živin(II) klorid (mjeren kao Hg)

 

0,02

 

 

2009/161/EU

 

 

 

Živini organski spojevi

(kao Hg)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG II.

SMJERNICE ZA UTVRĐIVANJE GVI ZA OPASNE TVARI KOJE NISU NAVEDENE U PRILOGU I. OVOGA PRAVILNIKA (smjernice se mogu primijeniti i za smjese, kada ne postoje GVI za sve tvari u smjesi)

Oznaka podjele

GVI

Razred i kategorija opasnosti

prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 – Prilog I., dio 3. i Prilog VI., dio 1., Tablica 1.1.

(klasa opasnosti i kod kategorije)

H oznake – oznake upozorenja

(Prilog I., dio 3. i Prilog III., Tablica 1.2

Uredbe (EZ) br. 1272/2008)

pare

(ppm)

prašina

(mg/m³)

A

>50 -500

>1-10

Nadraž. koža 2

H315

Nadraž. oka 2

H319

 

+ sve tvari bez H oznaka i one koje nemaju neku od H oznaka iz podjele B-E

B

>5 50

>0,1-1

Ak. toks. 4

H302, H312, H332 i njihove kombinacije

TCOJ 3

H335, H336

Aspir. toks. 1

H304

C

>0,5-5

>0,01-0,1

Ak. toks. 3

H301, H311, H331 i njihove kombinacije

Nagriz. koža 1, 1.A, 1.B, 1.C

H314

Ozlj. oka 1

H318

Derm. Senz. 1, 1.A, 1.B

H317

Muta. 2

H341

Karc. 2

H351

Repr. 2

H361, H361f, H361d, H361fd

Lakt.

H362

TCOJ 2

H371

TCOP 2

H373

D

<0,5

<0,01

Ak. toks. 1

Ak. toks. 2

H300, H310, H330 i njihove kombinacije

Repr. 1.A, 1.B

H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

TCOJ 1

H370

TCOP 1

H372

E

Potražiti savjet specijalista

Resp. senz.1, 1.A, 1.B

H334

Muta. 1.A, 1.B

H340

Karc. 1.A, 1.B

H350, H350i

 

PRILOG III.

SMJERNICE ZA UTVRĐIVANJE VELIČINA POSLJEDICA – ŠTETNOSTI PRILIKOM RADA S OPASNIM KEMIKALIJAMA

(A) Kriteriji za procjenu veličina posljedica – štetnosti:

Oznaka podjele

prema Prilogu II. ovoga Pravilnika

Procjena

VELIČINA POSLJEDICA – ŠTETNOSTI

A

Malo štetno

B

Srednje štetno

C

Izrazito štetno

D

E

 

(B) Pri procjenjivanju vjerojatnosti štetnog djelovanja kemikalija trebaju se uzeti u obzir podaci o izmjerenim koncentracijama aerozagađenja (prašina, para, plinova, aerosola) u radnom okolišu u odnosu na propisane i preporučene GVI za svaku pojedinu tvar, kao i uvjeti na pojedinom mjestu rada.

PRILOG IV.

TABLICA BIOLOŠKIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI (BGV)

CAS broj

Štetna kemijska tvar

Karakteristični pokazatelj

Biološki uzorak

Vrijeme uzimanja uzoraka

Biološke granične vrijednosti

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

67-64-1

Aceton (propan-2-on)

aceton

krv

na kraju radne smjene

20,0 mg/L

(0,34 mmol/L)

interferencija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

mokraća

na kraju radne smjene

20,0 mg/g kreatinina*

(39,0 mmol/mol kreatinina*)

interferencija endogenog acetona (< 1,4 mg/L)

7429-90-5

Aluminij

aluminij

mokraća

na kraju radne smjene

200 µg/L

 

62-53-3

Anilin

p-aminofenol

mokraća

na kraju radne smjene

25,0 mg/g kreatinina*

(25,9 mmol/mol kreatinina*)

 

7440-38-2

Arsen (elementaran i anorganski spojevi)

arsen

mokraća

na kraju smjene ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

70 µg/L

(0,93 µmol/L)

hrana bogata živežnim namirnicama iz mora značajno povisuje nalaz

71-43-2

Benzen

benzen

krv

odmah na kraju radne smjene

28 μg /L

(0,36 μmol/L)

 

S-fenilmerkapturna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

46 μg/g kreatinina*

(21,7 μmol/mol kreatinina*)

 

151-67-7

Halotan (2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifluoroetan)

trifluoroctena kiselina

krv

na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko tjedana izloženosti)

2,5 mg/L

(21,9 µmol/L)

 

78-93-3

Butanon (etil-metil-keton)

etil-metil-keton

mokraća

na kraju radne smjene

4,08 mmol/mol kreatinina*

(2,6 mg/g kreatinina*)

 

98-54-4

4-tert-Butilfenol (PTBP)

PTBP

mokraća

na kraju radne smjene

2 mg/L

(13,3 µmol/L)

 

74-90-8

Cijanovodična kiselina (cijanovodik); cijanidi i alifatski nitrili

tiocijanati

mokraća

mokraća skupljena tijekom 24 sata

6,5 mg/24 sata

(0,11 mmol/24 sata)

pušenje povisuje nalaz

omjer između tiocijanata u mokraći (mg/g kreatinina) i karboksihemoglobina u krvi (%)

mokraća i krv

mokraća i krv skupljeni na kraju radne smjene

< 3

interferencija pušenja isključena

110-82-7

Cikloheksan

cikloheksanol

krv

za vrijeme izloženosti

450 µg/L

(4,49 µmol/L)

 

mokraća

za vrijeme druge polovice radne smjene

3,20 mg/g kreatinina*

(3,61 mmol/mol kreatinina*)

 

1,2-cikloheksandiol

mokraća

na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko uzastopnih smjena)

150 mg/g kreatinina*

(146 mmol/mol kreatinina*/

 

95-50-1

1,2-Diklorobenzen

3,4-i 4,5-diklorokatehol

mokraća

na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko uzastopnih smjena)

150 mg/g kreatinina*

(94,80 mmol/mol kreatinina*)

 

1,2 diklorobenzen

krv

neposredno na kraju radne smjene

140 μg/L

(0,95 μmol/L)

75-09-2

Diklorometan

(metilen klorid)

diklorometan

krv

na kraju radne smjene

800 µg/L

(9,42 µmol/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

0,3 mg/L

(3,5 μmol/L)

 

karboksihemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,04 mol COHb / mol Hb (4%)

pušenje značajno povisuje nalaz

68-12-2

N,N-Dimetilformamid

N,N-dimetilformamid

krv

na kraju izloženosti tijekom 4 sata

1,50 mg/L

(20,5 µmol/L)

 

N-metilformamid

krv

na kraju radne smjene

1,0 mg/L

(16,9 µmol/L)

 

 

mokraća

na kraju radne smjene

12 mg/g kreatinina*)

(23 mmol/mol kreatinina*)

 

534-52-1

4,6-Dinitro-o-krezol

4,6-dinitro-o-krezol

krv

na kraju radne smjene

10,0 mg/L

(0,05 mmol/L)

 

100-41-4

Etilbenzen

etilbenzen

krv

za vrijeme izloženosti

1,50 mg/L

(14,1 µmol/L)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

1,50 g/g kreatinina*

(1,12 mol/mol kreatinina*)

 

110-80-5

2-Etoksietanol

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

(40 mg/g kreatinina*)

 

111-15-9

2-Etoksietil-acetat

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

(40 mg/g kreatinina*)

 

108-95-2

Fenol

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

120 mg/g kreatinina*

(0,14 mol/mol kreatinina*)

interferancija normalno prisutnog fenola

(< 8 mg/L) i istodobne izloženosti benzenu

7782-41-4

Fluor

fluoridi

mokraća

prije radne smjene

4,0 mg/g kreatinina*

(23,8 mmol/mol kreatinina*)

 

na kraju radne smjene

7,0 mg/g kreatinina*

(41,7 mmol/mol kreatinina*)

 

7664-39-3

Fluorovodična kiselina

(vodikov fluorid) i anorganski fluorovi spojevi

fluoridi

mokraća

prije početka radne smjene u sredini tjedna

4,0 mg/g kreatinina*

(24 mmol/mol kreatinina*)

 

na kraju radne smjene

8 mg/g kreatinina*

(40 mmol/mol kreatinina*)

 

110-54-3

n-Heksan

n-heksan

krv

za vrijeme izloženosti

150 µg/L

(1,74 µmol/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

1,66 µmol/L

(40 ppm)

2-heksanol

mokraća

na kraju radne smjene

0,20 mg/g kreatinina*

(0,22 mmol/mol kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil etil-ketonu

2,5-heksandion

mokraća

na kraju radne smjene

5,30 mg/g kreatinina*

(5,25 mmol/mol kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil etil -ketonu

591-78-6

Heksan-2-on

2,5-heksandion i 4,5-dihidroksi-2-heksanon

mokraća

na kraju radne smjene

5 mg/L

 

7440-43-9

Kadmij

kadmij

krv

nije kritično

0,045 µmol/L (5 µg/L)

pušenje značajno povisuje nalaz

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

5,03 µmol/mol kreatinina* (5 µg/g kreatinina*)

 

 

Karbamatni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

Krv

Eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

 

Klorirani bifenili (ukupni PBT)

Σ PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180

plazma

Nije kritično

15 µg/L

 

108-90-7

Klorobenzen

ukupni 4-klorokatehol

mokraća

prije idućeg radnog dana

25 mg/g kreatinina*

(20 µmol/mol kreatinina*)

 

na kraju radne smjene

150 mg/g kreatinina*

(117 µmol/mol kreatinina)

7440-47-3

Krom (VI) topljivi spojevi

krom

mokraća

jednokratni uzorak na kraju smjene

5 µg/g kreatinina*

(10 µmol/mol kreatinina*)

 

1330-20-7

Ksilen

ksilen

krv

na kraju radne smjene

1,50 mg/L (14,13 µmol/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti ksilenu povisuje nalaz

metilhipurna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

1,50 g/g kreatinina*

(0,88 mol/mol kreatinina*)

 

58-89-9

Lindan (y -1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan)

lindan

Plazma /serum

Nije kritično

25,0 µg/L

(86 nmol/L)

 

67-56-1

Metanol

metanol

mokraća

na kraju radne smjene

7,0 mg/g kreatinina*

(24,7 mmol/mol kreatinina*)

 

101-77-9

4,4'-Metilendianilin (MDA)

4,4'-metilendianilin (MDA)

mokraća

na kraju radne smjene za inhalacijsku, a prije početka radne smjene slijedeći dan za dermalnu izkoženost

1 µg/L

 

108-10-1

4-Metil-pentan-2-on

4-metil-pentan-2-on

mokraća

nije kritično

3,5 mg/L

(35 nmol/L)

 

872-50-4

N-metil-2-pirolidon

2-hidroksi-N-metilsukcinimid

mokraća

Oko 16 sati nakon završetka radne smjene

20 mg/g kreatinina*

 

5-hidroksi-N-metil-2-pirolidon

mokraća

(2-4 nakon radne smjene/prekida

70 mg/g kreatinina*

 

111-77-3

2-(2-Metoksietoksi)etanol

metoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

15 mg/g kreatinina*

 

110-49-6

2-Metoksietil-acetat

metoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

15 mg/g kreatinina*

 

7440-02-0

Nikal (topljivi spojevi)

nikal

plazma

na kraju radne smjene

10 µg/L

(0,17 µmol/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

8 µg/g kreatinina*

(15,4 µmol/mol kreatinina*)

 

98-95-3

Nitrobenzen

methemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

anilin (iz konjugata hemoglobina)

krv

nakon najmanje 3 mjeseca izloženosti

100 µg/L

 

7439-92-1

Olovo (elementarno i anorganski spojevi)

olovo

krv

nije kritično

400 µg Pb/L (muškarci)

300 µg Pb/L (žene <45 god)

 

dehidrataza δ – aminolevulinske kiseline

krv

nije kritično

15 U/LE

 

protoporfirin u eritrocitima

krv

nakon izloženosti tijekom 2-3 mjeseca (uzorak zaštititi od svjetla)

2,67 µmol/LE (1,50 mg/LE)

interferencija manjka željeza (sideropenična anemija)

 

Olovni tetraalkil

olovo

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

40 µg/g kreatinina*

(21,8 µmol/mol kreatinina*)

 

 

Organofosforni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

56-38-2

Paration

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko tjedana izloženosti)

0,4 mg/g kreatinina*

(0,33 mmol/mol kreatinina*)

 

67-63-0

Propan-2-ol

aceton

krv

na kraju radne smjene

50 mg/L

(0,86 µmol/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

(0,86 µmol/L)

 

75-56-9

Propilen oksid (1,2-epoksipropan)

N-(3-hidroksipropil) valin

krv

Nakon najmanje 3 mjeseca izloženosti

1,3 nmol/g globina iz hemoglobina

 

100-42-5

Stiren

stiren

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

20,0 µg/L

(0,19 µmol/L)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

1,0 g/g kreatinina*

(0,74 mol/mol kreatinina*)

 

fenilglioksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

240 mg/g kreatinina*

(0,18 mol/mol kreatinina*)

 

bademova + fenilglioksalna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti u sredini radnog tjedna)

600 mg/g kreatinina

 

109-99-9

Tetrahidrofuran

tetrahidrofuran

mokraća

na kraju radne smjene

2 mg/L

 

 

127-18-4

Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

tetrakloroetilen

krv

Prije posljednje smjene u radnom tjednu

0,40 mg/L

(2,4 µmol/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

Prije posljednje smjene u radnom tjednu

3 ppm

(0,435 mg/m3)

 

56-23-5

Tetraklorometan (ugljikov tetraklorid)

tetraklorometan

krv

na kraju radne smjene

70 µg/L

 

108-88-3

Toluen

toluen

 

krv

na kraju radne smjene

1,0 mg/L

(10,85 µmol/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

0,83 µmol/L

(20 ppm)

 

hipurna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

2,50 g/g kreatinina*

(1,58 mol/mol kreatinina*)

hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz

o-krezol

mokraća

na kraju radne smjene

1,0 mg/g kreatinina*

(1,05 mmol/mol kreatinina*)

 

 

71-55-6

1,1,1-Trikloroetan (metil kloroform)

1,1,1-trikloroetan

krv

prije početka radne smjene nakon nekoliko uzastopnih smjena

550 µg/L

(4,12 µmol/L)

 

trikloroetanol

mokraća

na kraju radne smjene

30,0 mg/g kreatinina*

(22,7 mmol/mol kreatinina*)

 

79-01-6

Trikloroetilen

trikloroctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

20 mg/L

16,7 mg/g kreatinina*

(11,5 mmol/mol kreatinina*)

 

25551-13-7

Trimetilbenzen (svi izomeri uključujući mezitilen)

dimetilbenzojeva kiselin (suma svih izomera)

mokraća

na kraju radne smjene (kod kronične izloženosti u sredini radnog tjedna)

400 mg/g kreatinina*

 

630-08-0

Ugljikov monoksid

karboksihemoglobin (COHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

ugljikov monoksid

krv

na kraju radne smjene

12,5 mL/L

(0,56 mol/L)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

0,75 µmol/L

(18 ppm)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

75-15-0

Ugljikov disulfid

2-tiotiazolidin-4-karboksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

1,5 mg/g kreatinina*

(1,04 mmol/mol kreatinina*)

 

 

7439-97-6

Živa (elementarna i anorganski spojevi dvovalentne žive)

živa

krv

nije kritično

10 µg/L

(0,05 µmol/L)

 

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

30 µg/g kreatinina*

(16,9 µmol/mol kreatinina*)

 

 

Živa

(organski spojevi)

živa

krv

nije kritično

10 µg/L

(0,50 µmol/L)

 

 

 

 

 

 

 

* Računato na prosječnu vrijednost kreatinina od 1,2 g/L urina. Za sve rezultate koji se izražavaju na kreatinin, koncentracije kreatinina < 0,5 g/L i > 3,0 g/L ne mogu se uzeti u obzir.

PRILOG V.

POPIS TVARI, SMJESA I POSTUPAKA KAO DODATNOG KRITERIJA ZA RAZVRSTAVANJE U RAZRED OPASNOSTI »KARCINOGENOST«, 1.A ILI 1.B KATEGORIJE

1. Proizvodnja auramina.

2. Rad koji uključuje izlaganje policikličnim aromatskim ugljikovodicima prisutnim u čađi, katranu ili smoli ugljena.

3. Rad koji uključuje izlaganje prašinama, dimovima i aerosolima nastalima tijekom prženja i elektrorafiniranja bakreno-nikalskih spojeva za matiranje.

4. Jaki kiseli postupci proizvodnje izopropil alkohola.

5. Rad koji uključuje izlaganje prašinama tvrdog drveta.

6. Rad koji uključuje izlaganje respirabilnoj prašini silicijeva dioksida koja nastaje tijekom radnog postupka

PRILOG VI.

PRAKTIČNE PREPORUKE ZA ZDRAVSTVENI NADZOR RADNIKA IZLOŽENIH KARCINOGENIM I/ILI MUTAGENIM KEMIKALIJAMA

1. Nadležni specijalist medicine rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu moraju biti upoznati s uvjetima ili okolnostima izlaganja svakog radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

2. Zdravstveni nadzor radnika obavlja nadležni specijalist medicine rada. Zdravstveni nadzor obavlja se u skladu s načelima i praksom medicine rada, a mora uključivati najmanje sljedeće mjere:

– vođenje evidencije o zdravstvenoj i profesionalnoj anamnezi radnika,

– osobni razgovor s radnikom,

– tamo gdje je prikladno, biološki nadzor, kao i otkrivanje ranih i reverzibilnih učinaka.

3. Za svakog radnika koji je predmet zdravstvenog nadzora može se odrediti potreba zdravstvenog pregleda, u svjetlu najnovijih dostupnih saznanja s područja medicine rada.

PRILOG VII.

RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I SMJESA PREMA UREDBI (EZ) BR. 1272/2008

(Uredba CLP – engl. Classification, Labelling and Packaging)

Razvrstavanje

Označavanje

Opasnost

Uža podjela

(Potkat.)

Piktogram

Oznaka opasnosti

Oznake upozorenja

Razred

Kategorija

Oznaka

Tekst upozorenja

FIZIKALNE OPASNOSTI – Dio 2. Priloga I.

Eksplozivi

Nestabilni eksplozivi

Nest. ekspl.

GHS01

Opasnost

H200

Nestabilni eksploziv

Podrazred 1.1.

Ekspl. 1.1

H201

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera

Podrazred 1.2.

Ekspl. 1.2

H202

Eksplozivno;

velika opasnost od rasprskavanja

Podrazred 1.3.

Ekspl. 1.3

H203

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja

Podrazred 1.4.

Ekspl. 1.4

Upozorenje

H204

Opasnost od vatre ili rasprskavanja

Podrazred 1.5.

Ekspl. 1.5

 

Opasnost

H205

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera

Podrazred 1.6.

Ekspl. 1.6

 

 

 

Nema oznake upozorenja

Zapaljivi plin

(uključujući kemijski nestabilne plinove)

1. kategorija

Zap. plin 1

GHS02

Opasnost

H220

Vrlo lako zapaljivi plin

2. kategorija

Zap. plin 2

 

Upozorenje

H221

Zapaljivi plin

Kategorija A

Kem. nestab. plin A

 

 

H230

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka

Kategorija B

Kem. nestab. plin B

 

 

H231

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.

Aerosol

1. kategorija

Aerosol 1

GHS02

Opasnost

H222

H229

Vrlo lako zapaljivi aerosol

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

2. kategorija

Aerosol 2

Upozorenje

H223

H229

Zapaljivi aerosol

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

3. kategorija

Aerosol 3

 

Upozorenje

H229

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije

Oksidirajući plin

1. kategorija

Oks. plin 1

GHS03

Opasnost

H270

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans

Plinovi pod tlakom(1)

Stlačeni plin

Stlač. plin

GHS04

Upozorenje

H280

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

Ukapljeni plin

Ohlađeno ukapljeni plin

H281

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede

Otopljeni plin

H280

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje

može uzrokovati

eksploziju

(1) = Razred opasnost »Plinovi pod tlakom« razvrstavaju se u jednu od četiri skupine u skladu s njihovim fizikalnim stanjem prilikom pakiranja

Zapaljiva tekućina

1. kategorija

Zap. tek. 1

GHS02

Opasnost

H224

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para

2. kategorija

Zap. tek. 2

H225

Lako zapaljiva tekućina i para

3. kategorija

Zap. tek. 3

Upozorenje

H226

Zapaljiva tekućina i para

Zapaljiva krutina

1. kategorija

Zap. krut. 1

Opasnost

H228

Zapaljiva krutina

2. kategorija

Zap. krut. 2

Upozorenje

Samoreagirajuća tvar ili smjesa(2)

 

 

/

 

 

 

Organski peroksidi(2)

Tip A

Samoreag. A

GHS01

Opasnost

H240

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju

Org. peroks. A

Tip B

Samoreag. B

GHS01 + GHS02

H241

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju

Org. peroks. B

Tipovi C i D

Samoreag. CD

GHS02

Opasnost

H242

Zagrijavanje može uzrokovati požar

Org. peroks. CD

Tipovi E i F

Samoreag. EF

Upozorenje

Org. peroks. EF

Tipovi G

Samoreag. G

 

 

 

 

Org. peroks. G

 

 

 

 

(2)= Dva različita razreda opasnosti imaju istu kategoriju (zbog toga su zajedno grupirani)

Piroforna tekućina

1. kategorija

Piro. tek. 1

GHS02

Opasnost

H250

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom

Piroforna krutina

1. kategorija

Piro. krut. 1

Samozagrijavajuća tvar ili smjesa

1. kategorija

Samozagr. 1

Opasnost

H251

Samozagrijavanje; može se zapaliti

2. kategorija

Samozagr. 2

Upozorenje

H252

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti

Tvar ili smjesa koja u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove

1. kategorija

Reakc. s vodom 1

Opasnost

H260

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti

2. kategorija

Reakc. s vodom 2

Opasnost

H261

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove

3. kategorija

Reakc. s vodom 3

Upozorenje

Oksidirajuća tekućina(2)

/

Oksidirajuća krutina(2)

1. kategorija

Oks. tek. 1

GHS03

Opasnost

H271

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans

Oks. krut. 1

2. kategorija

Oks. tek. 2

Opasnost

H272

Može pojačati požar; oksidans

Oks. krut. 2

3. kategorija

Oks. tek. 3

Upozorenje

Oks. krut. 3

(2)= Dva različita razreda opasnosti imaju istu kategoriju (zbog toga su zajedno grupirani)

Tvar ili smjesa nagrizajuća za metale

1. kategorija

Nagriz. metal 1

GHS05

Upozorenje

H290

Može nagrizati metale

OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE – Dio 3. Priloga I.

Akutna toksičnost

1. kategorija

Ak. toks. 1

GHS06

Opasnost

H300

H310

H330

Smrtonosno ako se proguta

Smrtonosno u dodiru s kožom

Smrtonosno ako se udiše

2. kategorija

Ak. toks. 2

3. kategorija

Ak. toks. 3

H301

H311

H331

Otrovno ako se proguta

Otrovno u dodiru s kožom

Otrovno ako se udiše

4. kategorija

Ak. toks. 4

GHS07

Upozorenje

H302

H312

H332

Štetno ako se proguta

Štetno u dodiru s kožom

Štetno ako se udiše

Nagrizanje/nadraživanje kože

1. kategorija (3)

Nagriz. koža 1

GHS05

Opasnost

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

Potkategorija 1.A

Nagriz. koža 1.A

Potkategorija 1.B

Nagriz. koža 1.B

Potkategorija 1.C

Nagriz. koža 1.C

2. kategorija

Nadraž. koža 2

GHS07

Upozorenje

H315

Nadražuje kožu

(3)= Tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko

1. kategorija

Ozlj. oka 1

GHS05

Opasnost

H318

Uzrokuje teške ozljede oka

2. kategorija

Nadraž. oka 2

GHS07

Upozorenje

H319

Uzrokuje jako nadraživanje oka

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova/kože

Preosjetljivost ako se udiše

1. Kategorija 1(3) i potkategorije 1.A i 1.B

Resp. senz. 1., 1.A, 1.B

GHS08

Opasnost

H334

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Preosjetljivost u dodiru s kožom

1. Kategorija 1(3) i potkategorije 1.A i 1.B

Derm. senz. 1., 1.A, 1.B

GHS07

Upozorenje

H317

Može izazvati alergijsku reakciju na koži

(3)= Tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju

Mutageni učinak na zametne stanice

1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)

Muta. 1.A ili 1.B

GHS08

Opasnost

H340

Može izazvati genetska oštećenja(4)

2. kategorija

Muta. 2

Upozorenje

H341

Sumnja na moguća genetska oštećenja(4)

Karcinogenost

1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)

Karc. 1.A ili 1.B

Opasnost

H350

H350i

Može uzrokovati rak (4)

Može uzrokovati rak ako se udiše

2. kategorija

Karc. 2

Upozorenje

H351

Sumnja na moguće uzrokovanje raka(4)

(4)= Navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost

Reproduktivna toksičnost

1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)

Repr. 1.A ili 1.B

GHS08

Opasnost

H360(5)

H360F(5, 6)

H360D(5, 6)

H360FD(5, 6)

H360Fd(5, 6)

H360Df(5, 6)

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost

Može naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

2. kategorija

Repr. 2

Upozorenje

H361(5)

H361f(5, 6)

H361d(5, 6)

H361fd(5, 6)

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

 

Lakt.

 

 

H362

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

(5)= (navesti konkretan učinak ako je poznat) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost) (6) F =Plodnost, D= u razvoju (mala slova f, d = sumnja na moguće štetno djelovanje)

Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje

1. kategorija

TCOJ 1

GHS08

Opasnost

H370

Uzrokuje oštećenje organa(7)

2. kategorija

TCOJ 2

Upozorenje

H371

Može uzrokovati oštećenje organa(7)

3. kategorija

TCOJ 3

GHS07

Upozorenje

H335

Može nadražiti dišni sustav

H336

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

(7)= (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje

1. kategorija

TCOP 1

GHS08

Opasnost

H372

Uzrokuje oštećenje organa(8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti(9)

2. kategorija

TCOP 2

Upozorenje

H373

Može uzrokovati oštećenje organa(8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti(9)

(8)= (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato)

(9)= (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)

Opasnost od aspiracije

1. kategorija

Aspir. toks. 1

GHS08

Opasnost

H304

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

OPASNOSTI ZA OKOLIŠ – Dio 4. Priloga I.

Opasno za vodeni okoliš

1. kategorija akutne toksičnosti

Ak. toks. vod. okol. 1

GHS09

Upozorenje

H400

Vrlo otrovno za vodeni okoliš

1. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 1

H410

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

2. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 2

 

H411

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

3. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 3

 

 

H412

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

4. kategorija kronične toksičnosti

Kron. toks. vod. okol. 4

H413

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš

DODATNI RAZRED OPASNOSTI – Dio 5. Priloga I.

Opasno za ozonski omotač

 

Ozon 1

GHS07

Upozorenje

H420

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi

 

 

 

 

 

Napomena:

–     tablica je izrađena po predlošku preuzetom sa stranica Health and Safety Authority (https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Chemical_and_Hazardous_Substances/).

 

 

Copyright © Ante Borić