Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbe članka 66. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. svibnja 2014. donosi

 

PRAVILNIK O REGISTRU OBJEKATA LEASINGA

Pročišćeni tekst

NN 63/1416/15, 142/22

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 16/15)

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) propisuje sadržaj, način i oblik vođenja Registra objekata leasinga (dalje u tekstu: Registar).

(2) Pravilnikom se posebno uređuju vrste podataka koji se upisuju u Registar kao i postupci upisa, izmjene, brisanja i deaktivacije podataka o objektima leasinga u Registru.

Članak 2.

(1) Agencija je dužna podatke o detaljnom određenju objekta leasinga, datumu sklapanja ugovora, datumu ugovorenog završetka ugovora te mjesecima trajanja ugovora učiniti javno dostupnim putem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Agencije.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka javno su dostupni dok je objekt leasinga aktivan u Registru.

(3) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke iz stavka 1. ovoga članka, upisane u Registar.

(4) Prilikom provjere podataka o objektu leasinga u Registru, osoba koja vrši provjeru može preuzeti odgovarajuću elektroničku potvrdu kojom dokazuje da je izvršila pojedinu provjeru u Registru.

II. NAČIN VOĐENJA REGISTRA OBJEKATA LEASINGA

Članak 3.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

III. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 4.

(1) U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1. podaci o davatelju leasinga,

2. podaci o primatelju leasinga,

3. podaci o dobavljaču objekta leasinga,

4. određenje posla leasinga,

5. broj ugovora o leasingu,

6. detaljno određenje objekta leasinga,

7. datum sklapanja ugovora,

8. datum završetka ugovora,

9. trajanje ugovora,

10. identifikacijski broj objekta kod davatelja leasinga.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka, točke 1. – 9. moraju odgovarati podacima iz ugovora o leasingu te njegovih izmjena i/ili dopuna.

Članak 5. (NN 142/22)

(1) U Registar se upisuju podaci o objektu leasinga iz ugovora o leasingu. Po jednom ugovoru o leasingu u Registar može biti upisano više objekata leasinga.

(2) Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano više objekata leasinga čija je pojedinačna vrijednost s PDV-om veća od 4.000,00 eura u Registar se upisuje svaki objekt zasebno.

(3) Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano više objekata (gdje je objekt leasinga postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema i ostalo) pojedinačne vrijednosti manje od 4.000,00 eura s PDV-om, u Registar se isti objekti upisuju kao jedan objekt leasinga na način da se pod Marka/Opis upiše kratki opis financiranih objekata leasinga.

(4) Ukoliko je ugovorom o leasingu financiran jedan ili više objekata (gdje je objekt leasinga postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema i ostalo) pojedinačne vrijednosti veće od 4.000,00 eura te više objekata pojedinačne vrijednosti manje od 30.000,00 kuna u Registar se zasebno upisuju svi objekti leasinga pojedinačne vrijednosti veće od 4.000,00 eura dok se više objekata pojedinačne vrijednosti manje od 4.000,00 eura u Registar upisuju kao jedan objekt leasinga na način da se pod Marka/Opis upiše kratki opis financiranih objekata leasinga.

(5) Ukoliko je jedan objekt (nekretnina) financiran s dva ugovora o leasingu (posebno za građevinu, a posebno za zemljište na kojem se nalazi građevina) u Registar se upisuju samo podaci iz ugovora koji se odnosi na građevinu.

(6) Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano više objekata leasinga koji zajedno čine neodvojivu cjelinu, a samo jedan od objekata ima jedinstveni identifikator, u Registar se upisuju kao jedan objekt leasinga.

(7) Ukoliko je jedan objekt leasinga financiran od strane dva ili više davatelja leasinga ili je dio objekta leasinga financiran od strane jednog ili više davatelja leasinga, tako da svakom od njih pripada dio prava vlasništva tog objekta, svaki od njih u Registar upisuje navedeni objekt na način da pod Marka/Opis uz podatke iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika unosi i svoj suvlasnički dio u obliku postotka vlasništva cjelokupnog objekta leasinga.

Podaci o davatelju leasinga

Članak 6.

Podaci o tvrtci, sjedištu i OIB-u (Osobni identifikacijski broj) davatelja leasinga ne upisuju se u Registar već se preuzimaju iz Registra leasing društava koji vodi sama Agencija prilikom predaje izvještaja od strane ovlaštene osobe davatelja leasinga.

Podaci o primatelju leasinga

Članak 7.

(1) U Registar se upisuju sljedeći podaci o primatelju leasinga: tvrtka ili ime i prezime, sjedište ili adresa prebivališta, država i OIB.

(2) U slučaju da je primatelj leasinga pravna osoba u Registar se upisuje tvrtka dok u slučaju da je primatelj leasinga fizička osoba u Registar se upisuje ime i prezime.

(3) U slučaju da je primatelj leasinga fizička osoba kao sjedište se upisuje adresa prebivališta fizičke osobe.

(4) U slučaju da je primatelj leasinga strana fizička ili pravna osoba (nije rezident Republike Hrvatske) kojoj nije dodijeljen OIB, isti nije potrebno unijeti u Registar.

(5) Agencija će s podacima iz ovoga članka postupati sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Podaci o dobavljaču objekta leasinga

Članak 8.

(1) U Registar se upisuju sljedeći podaci o dobavljaču objekta leasinga: tvrtka ili ime i prezime, sjedište ili adresa prebivališta, država i OIB.

(2) U slučaju da je dobavljač objekta leasinga pravna osoba u Registar se upisuje tvrtka dok u slučaju da je dobavljač objekta leasinga fizička osoba u Registar se upisuje ime i prezime.

(3) U slučaju da je dobavljač objekta leasinga fizička osoba kao sjedište se upisuje adresa prebivališta fizičke osobe.

(4) U slučaju da je dobavljač objekta leasinga strana fizička ili pravna osoba (nije rezident Republike Hrvatske) kojoj nije dodijeljen OIB, isti nije potrebno unijeti u Registar.

(5) Agencija će s podacima iz ovog članka postupati sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Određenje posla leasinga

Članak 9.

Kod upisa određenja posla leasinga u Registar se upisuje vrsta leasinga. Leasing posao može biti posao financijskog leasinga ili posao operativnog leasinga.

Broj ugovora o leasingu

Članak 10.

U Registar se upisuje broj ugovora naznačen u ugovoru o leasingu.

Detaljno određenje objekta leasinga

Članak 11. (NN 142/22)

(1) Kod detaljnog određenja objekta leasinga u Registar se upisuje: vrsta objekta leasinga, marka/opis, model/tip te jedinstveni identifikator.

(2) Vrste objekta leasinga mogu biti:

1. nekretnine – predstavljaju građevinske objekte i zemljišta koji se u Registar unose kao jedan objekt;

2. osobna vozila;

3. gospodarska vozila;

4. plovila;

5. letjelice;

6. postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema;

7. ostalo – svi objekti leasinga koji se ne mogu rasporediti u gore navedene vrste.

(3) Pod Marka/Opis potrebno je upisati naziv proizvođača. Izuzetak je unos nekretnina gdje se upisuje Općinski sud u čijim je zemljišnim knjigama nekretnina upisana, katastarska općina te eventualni poduložak.

(4) Model/Tip predstavljaju oznaku koju proizvođač ili dobavljač navodi na računu ili ponudi za objekt leasinga. Izuzetak je unos nekretnina gdje se upisuje kratak opis nekretnine (npr. kuća, stan, garaža i sl.).

(5) Jedinstveni identifikator je jedinstvena oznaka objekta leasinga istaknuta na samom objektu leasinga te predstavlja:

– za osobna vozila – broj šasije vozila;

– za gospodarska vozila – broj šasije vozila;

– za plovila – serijski broj trupa;

– za letjelice – serijski broj trupa;

– za nekretnine – broj zemljišnoknjižnog uloška (u slučaju da se nekretnina nalazi na više zemljišnoknjižnih uložaka potrebno je navesti samo jedan broj zemljišnoknjižnog uloška);

– za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu – serijski broj;

– za ostalo – serijski broj.

(6) Prilikom unosa objekata leasinga u Registar unos jedinstvenog identifikatora je obvezan, ukoliko je u trenutku sklapanja ugovora isti poznat.

(7) Ako na dan sklapanja ugovora o leasingu nisu poznati podaci o detaljnom određenju objekta leasinga davatelj leasinga dužan je iste dostaviti najkasnije u roku od osam dana od dana predaje objekta leasinga primatelju leasinga.

(8) Ukoliko prilikom upisa postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme kao i ostalog, serijski broj objekta leasinga ne postoji, jedinstveni identifikator nije potrebno upisati.

(9) Ukoliko je ugovorom o leasingu, u kojem su objekti leasinga postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema ili ostalo, financirano više objekata pojedinačne vrijednosti manje od 4.000,00 eura koji imaju serijski broj te koji su u Registar upisani kao jedan objekt nije potrebno upisati jedinstveni identifikator.

Datum sklapanja ugovora

Članak 12.

U Registar se upisuje datum sklapanja ugovora o leasingu koji predstavlja datum kada su ugovorne strane potpisale ugovor o leasingu, a koji je naznačen na samom ugovoru o leasingu.

Datum završetka ugovora

Članak 13.

U Registar se upisuje datum ugovorenog isteka ugovora o leasingu.

Trajanje ugovora

Članak 14.

U Registar se upisuje ugovoreno vrijeme trajanja ugovora izraženo brojem mjeseci.

Identifikacijski broj objekta kod davatelja leasinga

Članak 15.

Davatelj leasinga u Registar upisuje proizvoljni niz znakova koji predstavlja identifikacijski broj objekta leasinga od strane davatelja leasinga. Davatelj leasinga je obvezan s dužnom pažnjom čuvati identifikacijski broj objekta leasinga jer preko njega davatelj leasinga vrši sve potencijalne izmjene podataka u Registru.

IV. DOSTAVA PODATAKA U REGISTAR

Način dostave

Članak 16.

(1) Podaci se u Registar dostavljaju u obliku elektroničkog obrasca putem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Agencije.

(2) Dostavom u obliku elektroničkog obrasca podaci se, po uspješnoj provjeri njihove formalne ispravnosti, automatski upisuju u Registar.

(3) Po dostavi podataka u Registar, izdaje se elektronički generirana potvrda elektronički potpisana od Agencije koja je punovažna, te predstavlja dokaz o izvršenoj dostavi.

Osoba ovlaštena za dostavu podataka

Članak 17.

(1) Dostavu podataka u Registar vrši ovlaštena osoba davatelja leasinga koja je ovlaštena od strane davatelja leasinga za dostavu podataka u Registar te koja je od Agencije dobila odgovarajuća prava pristupa i uporabe sustava.

(2) Davatelj leasinga dužan je Agenciji dostaviti ime i prezime i broj osobne iskaznice jedne ili više osoba ovlaštenih za dostavu podataka u ime davatelja leasinga.

(3) Agencija će osobi iz stavka 2. ovoga članka dati ovlasti potrebne za pristup i predaju podataka za dostavu u Registar.

(4) Ovlasti osobe iz stavka 2. ovoga članka ovlaštene za dostavu podataka, nisu prenosive na druge osobe.

(5) Agencija će s podacima iz stavka 2. ovoga članka postupati sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Upis podataka u Registar

Članak 18.

(1) Davatelj leasinga dužan je podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o leasingu osim u slučaju iz članka 11. stavka 7. Pravilnika.

(2) Upisom podataka o objektu leasinga u Registar objekt leasinga se vodi kao aktivan objekt te podaci iz članka 2. ovoga Pravilnika postaju javno dostupni.

(3) Podaci o objektima leasinga upisani u Registar mogu se mijenjati, brisati i deaktivirati.

Izmjene podataka u Registru

Članak 19.

(1) U slučaju bilo kakve izmjene podataka o objektu leasinga koje su rezultat naknadne izmjene ili dopune ugovora o leasingu, davatelj leasinga dužan je u roku od osam dana od izmjene ili dopune ugovora o leasingu unijeti nastale izmjene u Registar.

(2) Izmjenom podataka u Registru mogu se mijenjati sljedeći podaci: tvrtka ili ime i prezime, sjedište ili adresa prebivališta, država i OIB primatelja leasinga, datum isteka ugovora o leasingu te vrijeme trajanja ugovora.

(3) U slučaju iz članka 11. stavka 7. ovoga Pravilnika izmjenom se može mijenjati i jedinstveni identifikator.

(4) U slučaju više izmjena istog podatka na jednom objektu leasinga važećom se smatra zadnja izmjena.

(5) Izmjena podataka upisanih u Registar vrši se preko identifikacijskog broja objekta kod davatelja leasinga.

Brisanje (storniranje) podataka u Registru

Članak 20.

(1) U slučaju pogreške prilikom upisa podataka u Registar, upisani podaci o objektu leasinga se ne mijenjaju već brišu (storniraju).

(2) Brisanje (storniranje) podataka upisanih u Registar vrši se preko identifikacijskog broja objekta kod davatelja leasinga.

(3) Nakon brisanja (storniranja) pogrešno upisanih podataka o objektu leasinga, po potrebi se ponovo upisuju ispravni podaci o objektu leasinga koristeći isti identifikacijski broj objekta kod davatelja leasinga.

Deaktivacija objekta leasinga u Registru

Članak 21.

(1) Davatelj leasinga dužan je deaktivirati objekt leasinga u roku od osam dana od prestanka aktivnosti objekta leasinga na način da u Registar upiše datum deaktivacije.

(2) U smislu dostave podataka u Registar smatrat će se da objekt leasinga nije aktivan kada je:

1. davatelj leasinga izvršio prijenos vlasništva nad objektom leasinga na primatelja leasinga,

2. davatelj leasinga ima kontrolu nad objektom leasinga, odnosno može nesmetano raspolagati istim,

3. objekt leasinga više ne postoji,

bez obzira na eventualne nepodmirene obveze primatelja leasinga.

(3) Uz izvršen prijenos vlasništva uvjeti pod kojima se objekt više ne smatra aktivnim su i situacije kada su nastupile okolnosti za prijenos vlasništva na primatelja leasinga ili novog kupca.

(4) Davatelj leasinga ima kontrolu nad objektom leasinga kada po redovnom isteku ili prijevremenom raskidu ugovora o leasingu može nesmetano raspolagati istim. Davatelj leasinga nema kontrolu nad objektom leasinga kada je isti utajen ili ukraden. Navedeni objekt davatelj leasinga dužan je voditi kao aktivan objekt u Registru sve dok davatelj leasinga ne stekne kontrolu nad objektom leasinga, objekt više ne postoji ili nastupe okolnosti koje dovode do toga da objekt više ne treba biti u Registru.

(5) Objekt ne postoji u slučaju totalne štete zbog koje isti više ne može biti predmet ugovora o leasingu. U navedenom slučaju kao datum deaktivacije potrebno je upisati datum zaprimanja obavijesti društva za osiguranje o nastanku totalne štete.

(6) Nakon deaktivacije nije dopušteno koristiti isti identifikacijski broj objekta kod davatelja leasinga. Iznimka od navedenog odnosi se na situaciju kada je došlo do pogrešne deaktivacije ili potrebe za ponovnom aktivacijom istog objekta. U tom slučaju potrebno je stornirati deaktivaciju i ponovo upisati podatke o objektu koristeći isti identifikacijski broj objekta kod davatelja leasinga.

(7) Ukoliko je objekt koji je deaktiviran iz Registra predmet novog ugovora o leasingu, isti se upisuje u Registar kao novi objekt s novim identifikacijskim brojem objekta kod davatelja leasinga.

(8) Deaktivacijom objekta leasinga u Registru podaci o objektu leasinga prestaju biti javno dostupni.

(9) Objekt leasinga ne deaktivira se automatski nastupanjem datuma isteka ugovora o leasingu upisanog u Registar, već je aktivan sve do trenutka njegove deaktivacije od strane davatelja leasinga.

Članak 22.

Agencija ne odgovara za točnost i istinitost podataka unesenih u Registar.

V. TEHNIČKA UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVU PODATAKA U REGISTAR OBJEKATA LEASINGA

Članak 23.

Agencija će donijeti Tehničku uputu za izradu i dostavu podataka u Registar koja će sadržavati opis propisanog oblika i načina dostave podataka u Registar, te registracije korisnika u sustav za dostavu elektroničkih izvješća.

VI. INTERNI AKT

Članak 24.

Leasing društvo mora imati razrađene politike i procedure kojima je reguliran proces dostave podataka o objektima leasinga u Registar odnosno postupak upisa, izmjene, brisanja i deaktivacije podataka o objektima leasinga, na način da se osigura postupanje sukladno ovom Pravilniku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25. (NN 16/15)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, s početkom primjene od 1. srpnja 2014. godine.

Članak 26. (NN 16/15)

Do dana primjene ovoga Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o načinu i obliku vođenja registra objekata leasinga (»Narodne novine« broj 113/11) te Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga (»Narodne novine« broj 65/09).

Klasa: 011-02/14-04/42

Urbroj: 326-550-14-1

Zagreb, 16. svibnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 16/15

Članak 1.

Mijenja se preambula Pravilnika o Registru objekata leasinga (»Narodne novine«, br. 63/14) tako da sada glasi:

»Na temelju odredbe članka 66. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. svibnja 2014. donosi«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/22

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

Copyright © Ante Borić