Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Objavljeno u NN 16/15 od 11.02.2015.:

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 66. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. veljače 2015. donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRU OBJEKATA LEASINGA

Članak 1.

Mijenja se preambula Pravilnika o Registru objekata leasinga (»Narodne novine«, br. 63/14) tako da sada glasi:

»Na temelju odredbe članka 66. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. svibnja 2014. donosi«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. riječi »te iznos, način i rokove plaćanja naknade za vođenje Registra« brišu se.

Članak 3.

Briše se glava »VII. IZNOS, NAČIN I ROK PLAĆANJA NAKNADE ZA VOĐENJE REGISTRA« sa člancima 25., 26., 27. i 28.

Članak 4.

Dosadašnji članci 29. i 30. postaju članci 25. i 26. a glava VIII. postaje glava VII.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-05/01

Urbroj: 326-01-550-15-1

Zagreb, 6. veljače 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća Petar-Pierre Matek, v. r.

 

Copyright © Ante Borić