Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 122/13 od 02.10.2013.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 24. stavka 8. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKU DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA O PRIVREMENOM OBAVLJANJU POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Agencija za privremeno zapošljavanje (dalje: agencija) dužna je ministarstvu nadležnom za rad (dalje: ministarstvo) dostavljati statističke podatke o ustupljenim radnicima za privremeno obavljanje poslova.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ PODATAKA

Članak 3.

(1) Statistički podaci iz članka 1. ovoga Pravilnika sadrže:

1) podatke o agenciji:

– tvrtka, sjedište i osobni identifikacijski broj (dalje: OIB),

– broj potvrde o upisu agencije u evidenciju ministarstva.

2) podatke o korisniku:

– tvrtka, sjedište i OIB te država, ako je agencija radnika ustupala korisniku u inozemstvo,

– brojčana oznaka područja djelatnosti korisnika (prema propisu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

3) podatke o ustupljenim radnicima:

– ukupan broj radnika ustupljenih korisniku iskazan po spolu te od ukupnog broja ustupljenih radnika, posebno iskazan broj radnika koji s agencijom imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme i ugovore o radu za nepuno radno vrijeme,

– naziv poslova koje su ustupljeni radnici obavljali kod korisnika,

– broj dana za koje su radnici bili ustupljeni za obavljanje svakog posla, odnosno prosječan broj dana ustupanja za pojedini posao u slučaju višekratnog ustupanja radnika korisniku za iste poslove tijekom godine,

– iznos isplaćene prosječne bruto plaće za svaki posao,

– prosječan iznos drugih materijalnih prava iz radnog odnosa za svaki posao.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, agencija može ministarstvu dostavljati i druge podatke za koje ocijeni da bi ministarstvu bili korisni, a ukazuju na probleme djelovanja agencija na tržištu rada.

(3) Tijekom prikupljanja, obrade i korištenja podataka iz stavka 1. ovoga članka, agencija i ministarstvo su dužni postupati u skladu s posebnim propisom o zaštiti osobnih podataka.

III. NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Članak 4.

Za dostavljanje podataka propisanih ovim Pravilnikom, agencija može koristiti ogledni primjerak obrasca koji je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ako u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor rada utvrdi da agencija ministarstvu nije dostavila podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika ili da dostavljeni podaci ne sadrže sve podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika odnosno da ih agencija nije dostavila u roku propisanom člankom 6. ovoga Pravilnika, rješenjem će naložiti agenciji dostavu tih podataka.

IV. ROK DOSTAVE PODATAKA

Članak 6.

Podatke propisane ovim Pravilnikom agencija je dužna ministarstvu dostavljati najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/108 Urbroj: 524-03-01-01/2-13-7 Zagreb, 18. rujna 2013.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG

OGLEDNI PRIMJERAK OBRASCA ZA DOSTAVU PODATAKA O USTUPLJENIM RADNICIMA

____________________________________ (tvrtka, sjedište i OIB agencije)

____________________________________ (broj potvrde o upisu agencije u evidenciju ministarstva)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA _______________________________, 10000 Zagreb

PODACI O PRIVREMENOM OBAVLJANJU POSLOVA U __________ GODINI

redni broj

podaci o tvrtci, sjedištu, OIB-u, (državi) te brojčanoj oznaci područja djelatnosti korisnika prema NKD-u

podaci o ustupljenim radnicima

broj ustupljenih radnika

naziv poslova koje su ustupljeni radnici obavljali kod korisnika

broj dana odnosno prosječan broj dana na koje su radnici ustupljeni

iznos isplaćene prosječne bruto plaće

prosječan iznos drugih materijalnih prava radnika

ukupno

m

ž

zaposleni u agenciji na određeno vrijeme

zaposleni u agenciji za nepuno radno vrijeme

1.

                   
       
       
       
       
       
       

2.

                   
       
       
       
       
       
       

U _____________, _______________.

___________________________ (odgovorna osoba agencije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić