Objavljeno u NN 122/13 od 02.10.2013.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 51. stavka 8. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA NOĆNIH RADNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika, utvrđuje sadržaj, način i rokovi zdravstvenih pregleda radnika koji rasporedom radnog vremena svoj rad obavlja kao noćni radnik, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđiva-nje zdravstvene sposobnosti te sadržaj i način izdavanja Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika.

Članak 2.

(1) Radnik koji će prema rasporedu radnog vremena rad obavljati kao noćni radnik, može biti raspoređen u noćni rad samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova u noćnom radu (dalje: zdravstvena sposobnost).

(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka noćnog rada te tijekom noćnog rada noćnog radnika, a najkasnije svake tri godine neprekidnog noćnog rada noćnog radnika, kao i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani liječnik obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite odnosno ovlašteni doktor specijalist medicine rada.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled noćnog radnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koju izdaje poslodavac (Obrazac NR-1).

(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu koje će noćni radnik obavljati ili obavlja, trajanju noćnog rada te opasnostima i štetnostima kojima tijekom rada noćni radnik može biti izložen.

Članak 4.

(1) Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnog radnika obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada.

(2) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, izdaje se Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika za obavljanje noćnog rada (Obrazac NR-2).

(3) Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

Članak 5.

(1) Noćni radnik odnosno poslodavac imaju na ocjenu zdravstvene sposobnosti pravo žalbe u pisanom obliku, u roku od petnaest dana od dana primitka svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika, povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (dalje: Zavod) kojeg imenuje ravnatelj Zavoda za svaki pojedini slučaj podnošenja žalbe.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, doktora medicine specijalista medicine rada iz zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

(3) Svi doktori medicine specijalisti medicine rada koji obavljaju djelatnost medicine rada, osim onih koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu noćnog radnika u prvom stupnju, dužni su na poziv sudjelovati u radu povjerenstva.

(4) Povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda noćnog radnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije i to u roku od trideset dana od dana primitka žalbe.

(5) Povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima noćnog radnika, a po potrebi i medicinska dokumentacija izabranog liječnika obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite odnosno ovlaštenog doktora specijaliste medicine rada noćnog radnika o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Ocjena zdravstvene sposobnosti povjerenstva je izvršna i dostavlja se pregledanom noćnom radniku, poslodavcu i Zavodu.

(7) Odluku o visini naknade za rad povjerenstva donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 6.

Obrazac Uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnog radnika (Obrazac NR-1) i Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika (Obrazac NR-2) su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/109

Urbroj: 524-03-01-01/2-13-7

Zagreb, 18. rujna 2013.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić