Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 47/13 od 19.04.2013.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 271. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09 i 61/11), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodno mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća i uz suglasnost ministra nadležnog za poslove financija donosi

 

ODLUKU O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA RADA MIRITELJA U POSTUPCIMA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova miritelja imenovanih odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama, te visina nagrade miritelja koji nisu imenovani s liste miritelja koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće.

II.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je dužno miritelju imenovanom odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama, isplatiti nagradu za izvršene usluge mirenja u kolektivnom radnom sporu te troškove nastale provođenjem toga postupka.

Miritelj ima pravo na nagradu za izvršene usluge mirenja u iznosu od 250,00 kn neto za svaki sastanak mirenja, te pravo na naknadu troškova prijevoza nastalih dolaskom od prebivališta miritelja do mjesta održavanja postupka mirenja i njegovim povratkom u prebivalište.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će prilikom isplate naknade miritelju obračunati i uplatiti pripadajuće poreze, prireze i doprinose za obvezna osiguranja, sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

Ako je miritelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će na temelju ispostavljenog računa miritelja snositi troškove poreza na dodanu vrijednost na obračunati iznos.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će izvršiti isplatu nagrade i naknade miritelju sukladno Odluci Gospodarsko-socijalnog vijeća, kojom se utvrđuje miritelj za pojedini kolektivni radni spor te visina nagrade odnosno naknade miritelja.

III.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je dužno miritelju koji nije imenovan odlukom Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista imenovanih miritelja na nacionalnoj razini po županijama, isplatiti nagradu za izvršene usluge mirenja u kolektivnom radnom sporu u iznosu od 250,00 kn neto za svaki sastanak mirenja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će prilikom isplate naknade miritelju obračunati i uplatiti pripadajuće poreze, prireze i doprinose za obvezna osiguranja, sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

Ako je miritelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će na temelju ispostavljenog računa miritelja snositi troškove poreza na dodanu vrijednost na obračunati iznos.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će izvršiti isplatu nagrade miritelju sukladno Odluci Gospodarsko-socijalnog vijeća, kojom se utvrđuje miritelj za pojedini kolektivni radni spor te visina nagrade miritelja.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kriterijima isplate nagrade i troškova rada miritelja, odnosno članova mirovnoga vijeća u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine« broj 103/11).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/06

Urbroj: 524-01-13-11

Zagreb, 9. travnja 2013.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

 

Copyright © Ante Borić