Baza je ažurirana 19.08.2022. 

zaključno sa NN 90/22

VIJESTI O ZAKONU O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst zakona

NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18

 

Novosti u izmjenama iz NN 68/18

Objavljeno 02.08.2018.

Zakon je više puta mijenjan i dopunjen jer je utvrđeno da određena normativna rješenja treba uskladiti na razini dvaju sustava koji se s obzirom na dob učenika kojima se propisuje specifičnost sustava bitno razlikuju, a dio odredaba trebalo je uskladiti s propisima Europske unije ili urediti na način kako su uređene u državama Europske unije.

Unatoč brojnim izmjenama i dopunama Zakona kojima je bila namjera poboljšati sustav odgoja i obrazovanja u onim segmentima u kojima su uočene poteškoće pri realizaciji, zakonske novele nisu riješile sve uočene nedostatke koji su specifični za sustav odgoja i obrazovanja, te je zbog kvalitetnijeg rješenja odredbi kojima se propisuje djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja potrebno donošenje izmjena i dopuna Zakona koji će pridonijeti jasnijem i kvalitetnijem uređenju osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja usklađenog s potrebama hrvatskog društva i gospodarstva, te s normativima i obrazovnom politikom Europske unije.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ovim izmjenama i dopunama Zakona definira se svrha, ciljevi i struktura, kao i način donošenja kurikularnih dokumenata vezanih uz kurikularnu reformu sustava odgoja i obrazovanja.

Mreža školskih ustanova sadržavati će i popis školskih ustanova koje izvode posebne programe za darovite učenike. Školske ustanove koje su već uvrštene u mrežu moći će proširiti djelatnost izvođenjem novih programa, na temelju odluke koju donosi ministar nadležan za obrazovanje uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije.

Preciznim propisivanjem postupka ispisivanja učenika iz jedne školske ustanove i upisivanja u drugu školsku ustanovu, olakšava se provedba navedenog postupka učenicima, njihovim roditeljima i radnicima školskih ustanova.

Otvara se mogućnost da u opravdanim slučajevima, uz suglasnost Ministarstva, srednja škola upiše učenika koji želi nastaviti srednjoškolsko obrazovanje, a prekinuo ga je prije više od dvije školske godine, kao i da učenik srednje škole u opravdanim slučajevima uz suglasnost Ministarstva može upisati isti razred i više od dva puta.

Propisuje se mogućnost da uz školske ustanove i institucije iz sustava odgoja i obrazovanja, eksperimentalni program i/ili kurikulum donosi Ministarstvo.

Definira se zakonski temelj za donošenje pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi kako bi se donijeli minimalni standardi za njegovu provedbu.

Određuje se način utvrđivanja tjedne norme nastavnika koji u jednom ili vi š e nastavnih predmeta izvodi stručno-teoretsku nastavu, praktičnu nastavu i/ili laboratorijske vježbe s različitom tjednom normom.

U postupak određivanja broja razrednih odjela u osnovnoj školi koji provode Uredi državne uprave uključuju se i osnivači školskih ustanova.

U škole se uvodi zaključivanje ocjena učenika iz nastavnih predmeta i iz vladanja na kraju prvog polugodišta.

Precizira se postupak izricanja pedagoških mjera učenicima i uvodi se mogućnost ukidanja pedagoških mjera učenicima koji su poboljšali ponašanje.

Jasno se definira kako učitelji i nastavnici koji izvode dopunski nastavni rad s učenicima, navedeni posao obavljaju u okviru 40-satnog radnog tjedna.

Regulira se način zapošljavanja radnika u školskim ustanovama koje sudjeluju u EU projektima u kojima su osigurana sredstva za plaće radnika.

Omogućava se odgojno-obrazovnim radnicima koji su obvezni steći pedagoške kompetencije i/ili položiti stručni ispit u zakonskom roku, produživanje roka za ispunjenje obveza, u slučaju da iste nisu uspjeli ispuniti radi privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta.

Stvara se zakonski temelj za propisivanje odgovarajućih kvalifikacija nastavnika strukovnih škola, kurikulumom.

Ne oduzimajući pravo na otpremninu osobama kojima se otkazuju ugovori o radu poslovno uvjetovanim otkazom iz gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga, a koje to pravo ostvaruju sukladno propisima koji uređuju radne odnose, osobama koje su bez prekida radnog kontinuiteta nastavile rad u drugoj školskoj ustanovi zapošljavanjem bez prethodnog objavljivanja natječaja - posredstvom Ureda državne ureda i ostvarivanjem prednosti pri zapošljavanju, propisuje se obveza vraćanja otpremnine školskoj ustanovi koja joj je otpremninu isplatila, ako od trenutka otkaza do trenutka novog zapošljavanja nije prošlo tri mjeseca.

Određuje se kako je osoba nadležna za prosudbu radne sposobnosti radnika školskih ustanova ovlašteni izabrani doktor specijalist medicine rada.

Postupak imenovanja ravnatelja školskih ustanova se pojednostavljuje, a ujedno se otvara mogućnost da se u natječajnom postupku odabere što kvalitetniji kandidat.

Stvara se mogućnost da se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske osiguraju sredstva za rashode za sudjelovanje u projektima javno privatnog partnerstva u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo, kao i za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske te raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu RH i za rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnost i ugroze života i zdravlja  učenika  škole.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

POVRATAK NA SVE VIJESTI

Copyright © Ante Borić