Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 59/13 od 20.05.2013.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 19. stavka 2. i 5. Zakona o radu (»»Narodne novine«, broj 149/09, 61/11 i 82/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra zdravlja, donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Članak 1.

U Pravilniku o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (»Narodne novine«, broj 62/10), u članku 2. stavku 1. podstavku 1., iza riječi: »uvjetima rada«, dodaju se riječi: »osim poslova s posebnim uvjetima rada za koje je maloljetnik završio stručno srednjoškolsko obrazovanje, ako za te poslove ispunjava ostale propisane uvjete i obavlja ih pod nadzorom ovlaštenog radnika prema propisima o zaštiti na radu, «.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/13-01/65

Urbroj: 524-03-01-01/2-13-9

Zagreb, 9. svibnja 2013.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

 

Copyright © Ante Borić