Baza je ažurirana 18.10.2021. 

zaključno sa NN 110/21

VIJESTI O ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

Zakon o mirovinskom osiguranju NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18

Zakon o izmjenama i dopunama iz NN 62/18

 

Novosti u izmjenama iz NN 62/18

Objavljeno 16.07.2017.

Odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 33/15, 120/16 i 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) - u daljnjem tekstu: ZOMO) osiguranicima se na načelima uzajamnosti  i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj starosti i smanjenja radne sposobnosti, a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine (pravo na starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, obiteljsku, najnižu i osnovnu mirovinu), profesionalna rehabilitacija, naknada zbog tjelesnog oštećenja i naknada putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava. Odredbama ZOMO-a uređeni su uvjeti, način i postupak ostvarivanja tih prava u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Odredbom članka 103. ZOMO-a dana je ovlast središnjoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da provodi nadzor i kontrolu postupanja i rješavanja u upravnim stvarima u kojima je doneseno rješenje o pravima iz mirovinskog osiguranja protiv kojega se ne može podnijeti žalba, odnosno protiv kojega se ne može pokrenuti upravni spor, odnosno pravomoćnih rješenja kojima su prava priznata. U tom je postupku to tijelo ovlašteno provoditi provjeru svih činjenica koje utječu na ostvarivanje, korištenje, gubitak i ponovno određivanje prava na mirovinsko osiguranje i prava iz mirovinskog osiguranja.

Odredbama članka 126.a propisana je provedba izvanrednih kontrolnih pregleda radi provjere jesu li korisnici prava iz mirovinskog osiguranja utvrđena na temelju smanjene radne sposobnosti ili djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosti za rad stekli na zakonit način, odnosno jesu li vještački nalazi bili sastavljeni sukladno propisima koju su uređivali stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja u vrijeme kada su im ta prava priznata, a koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ZOMO-a, odnosno prije 1. siječnja 2014. godine. Nalaz i mišljenje donesen na kontrolnom pregledu temelj je za izmjenu pravomoćnog rješenja. Propisuje se pravo na žalbu protiv tog novog rješenja te postupak u povodu žalbe.

Odredbom članka 129. stavak 5. propisano je da nalaz i mišljenje doneseni u postupku nadzora i kontrole prije donošenja rješenja, neovisno o donesenoj ocjeni podliježe reviziji koja se obavlja u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav.

Provedba navedene kontrole i nadzora, odnosno provedba izvanrednih kontrolnih pregleda, moguća je bez vremenskog ograničenja.

U postupku ocjene suglasnosti s Ustavom Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donio je Odluku broj U-I 1574/2016 i U-I 124472017 (Narodne novine, br. 18/18), kojom je ukinuo članke 103., 126.a i 129. stavak 5. ZOMO-a, a navedene odredbe prestaju važiti 15. srpnja 2018. godine.

 

Izmjenama zakona uređuje se mogućnost nadzora i kontrole postupanja i rješavanja u upravnim stvarima u postupcima u kojima je doneseno pravomoćno rješenje, ali sa unaprijed zakonom propisanim rokom u kojemu se nadzor i kontrola mogu izvršiti. Predlaže se da se nadzor i kontrola činjenica na osnovu kojih je pravo ostvareno može obaviti samo jednom i to u roku od pet godina od pravomoćnosti rješenja, čime se izvršava Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I 1574/2016 i U-I 124472017 od 30. siječnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Odluka Ustavnog suda od 30. siječnja 2018. godine). Propisuje se i da će se rješenje koje je predmet nadzora po službenoj dužnosti ukinuti kada se utvrdi da je doneseno na temelju pogrešno utvrđenih činjenica te rok u kojem se novo rješenje u tom postupku mora otpremiti iz Zavoda.

 Nadalje, propisuje se da se u postupku nadzora i kontrole može obaviti izvanredni kontrolni pregled po službenoj dužnosti, u cilju provjere zakonitosti nalaza i mišljenja o činjenici smanjenja, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti te tjelesnog oštećenja osiguranika, kao i potpunog gubitka radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, na kojem se temelji pravomoćno rješenje. Izričito se propisuje što je predmet izvanrednog kontrolnog pregleda.  Propisuje se da se na izvanrednom kontrolnom pregledu provjerava zakonitost nalaza i mišljenja na kojemu se temelji pravomoćno rješenje, i je li nalaz i mišljenje pravilan, kao i postupanje po nalazima i mišljenjima donesenim u postupku nadzora i kontrole. Određuje se tko donosi rješenje na temelju nalaza i mišljenja donesenom na izvanrednom kontrolnom pregledu.

 Također se propisuje da nalaz i mišljenje u povodu žalbe donosi vijeće vještaka – revizora, koje je u tom postupku dužno razmotriti razloge i nove činjenice istaknute u žalbi, utvrditi  postoje li  razlozi  za promjenu nalaza i mišljenja vještaka – revizora, odnosno vijeća vještaka – revizora. Na osnovi tako provedenog postupka vijeće vještaka – revizora donosi nalaz i mišljenje u povodu žalbe, a rješenje na osnovi toga nalaza i mišljenja donosi Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda. Također su propisane posljedice neopravdanog neodazivanja na izvanredni kontrolni pregled te se određuje obveza da se jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi evidencije.

Uvodi se rok u kojem mora biti obavljena revizija nalaza i mišljenja donesenog na izvanrednom kontrolnom pregledu te se predlaže da revizija mora biti obavljena najkasnije 60 dana prije isteka roka za ukidanje rješenja u sklopu postupka kontrole i nadzora.

Ujedno se propisuje pravni temelj prema kojemu ministar nadležan za mirovinski sustav usklađuje opći akt, tj. pravilnik u kojemu će uskladiti postupak nadzora i kontrole vezano uz izvanredni kontrolni pregled u skladu s Odlukom Ustavnog suda od 30. siječnja 2018. godine.

 

Izmjenama i dopunom odredbi članaka103., 126.a i 129. stavak 5. ZOMO-a provest će se Odluka Ustavnog suda od 30. siječnja 2018. godine, na način da se propisuje da se nadzor i kontrola te mogućnost provođenja izvanrednih kontrolnih pregleda za prava koja su važila prije njihova uvođenja, mogu provoditi samo u unaprijed propisanom roku

 

Zakon o izmjenama i dopunama iz NN 62/18

 

VIDI SVE VIJESTI

 

 

Copyright © Ante Borić