Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Objavljeno u NN 69/02 od 13.06.2002.:

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01. i 82/01.), ministar rada i socijalne skrbi donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora ugostite­ljstva koji je zak­ljučen 10. svib­nja 2002. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostite­ljstva u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/02-01/55 Urbroj: 524-04/2-02-5 Zagreb, 7. lip­nja 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić