Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 38. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine« broj 133/12) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Pročišćeni tekst

NN 146/1246/17, 70/20, 01/21, 144/21, 125/22

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 46/17, 70/20)

Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje provedba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (u daljnjem tekstu: Zakon): upute o postupcima pribavljanja certifikata, duljinu i tip zapisa za JIR, strukturu podataka o računu, način generiranja, duljinu i tip zapisa za zaštitni kod izdavatelja računa, način generiranja i obvezne podatke koje sadrži QR kod, postupak prijave poslovnih prostora, dostava podataka o prodaji, protokole i sigurnosne mehanizme za razmjenu poruka, model primjene kod kojeg se koristi centralni informacijski sustav obveznika fiskalizacije za slanje i potpisivanje elektroničkih poruka, model primjene u kojem se slanje i potpisivanje poruka obavlja pojedinačno na elektroničkim naplatnim uređajima, standardne poruke o greškama, protokole o postupanju u slučaju grešaka, sadržaj te postupak ovjere uvezane knjige računa, obveze obveznika fiskalizacije te postupak dokazivanja u slučajevima nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka, izgled i sadržaj obavijesti o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun, izgled i sadržaj obavijesti o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja, upute o načinima provjera izdanih računa putem servisa Porezne uprave, dostava podataka o pratećem dokumentu te način testiranja sustava elektroničkih naplatnih uređaja te elemenata računa.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) Centralni informacijski sustav Porezne uprave (CIS) je informacijski sustav Ministarstva financija, Porezne uprave koji zaprima i obrađuje poruku zahtjeva.

(2) Sustav PKI (Public Key Infrastructure) je Registar digitalnih certifikata koji vodi Financijska agencija.

(3) RDC Obrasci on-line smatra se aplikacija Financijske agencije za elektroničku predaju dokumentacije za dobivanje digitalnih certifikata.

II. POSTUPAK PRIBAVLJANJA CERTIFIKATA

Članak 3. (NN 46/17, 70/20)

(1) Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa i fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, obveznici fiskalizacije iz članka 8. stavaka 2. i 3. Zakona dužni su od Financijske agencije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju.

(2) Produkcijskim aplikacijskim certifikatom iz stavka 1. ovoga članka smatra se aplikacijski digitalni certifikat za fiskalizaciju FINA RDC: Fiskal x(x predstavlja redni broj certifikata izdanog za određenog poreznog obveznika).

(3) Obveznici fiskalizacije koji u skladu s člankom 37. Zakona žele provesti testiranje postupka fiskalizacije izdavanja računa i/ili postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja od Financijske agencije nabavljaju aplikacijski digitalni certifikat FINA DEMO: Fiskal x.

(4) Obveznik fiskalizacije, ovisno o modelu povezivanja, samostalno odlučuje o potrebi broja aplikacijskih digitalnih certifikata za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Članak 4.

(1) Obveznik fiskalizacije imenuje skrbnika, koji od Financijske agencije preuzima produkcijski aplikacijski certifikat.

(2) Skrbnikom iz stavka 1. ovoga članka smatra se fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa, odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju.

Članak 5. (NN 46/17)

(1) Za potrebe izdavanja produkcijskog aplikacijskog certifikata provodi se postupak registracije obveznika fiskalizacije u Sustav PKI.

(2) Registracija iz stavka 1. ovoga članka u Sustav PKI provodi se dostavom dokumentacije:

1. rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),

2. obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i matičnom broju (samo za obveznike fiskalizacije pravne osobe) i

3. presliku identifikacijskog dokumenta osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.

(3) Po obavljenoj registraciji u Sustav PKI, za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata obveznik fiskalizacije predaje sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju – 1 primjerak, koji se može preuzeti na internetskoj stranici Financijske agencije,

2. Ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka, koji se može preuzeti na internetskoj stranici Financijske agencije,

3. presliku identifikacijskog dokumenta skrbnika certifikata, te

4. dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

(4) Obveznici fiskalizacije koji su već registrirani u Sustavu PKI, za potrebe izdavanja produkcijskog aplikacijskog certifikata, nisu dužni izvršiti ponovnu registraciju. U tom slučaju obveznik fiskalizacije predaje samo dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju, a u slučaju promjena u nazivu ili matičnim brojevima poslovnog subjekta, važeću dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Svu potrebnu dokumentaciju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, obveznik fiskalizacije predaje u najbliži Registracijski ured Financijske agencije ili elektronički putem aplikacije RDC Obrasci on-line.

Članak 6.

(1) Obveznik fiskalizacije može dati pravo potpisivanja Zahtjeva i Ugovora iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika drugoj osobi.

(2) Pravo potpisivanja daje se na temelju obrasca Punomoći. Punomoć treba biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.

(3) Obrazac Punomoći može se preuzeti na internetskoj stranici Financijske agencije.

Članak 7.

(1) Nakon predaje i obrade dokumentacije iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, skrbniku certifikata izdaju se aktivacijski podaci (referentni broj i autorizacijski kod), na način označen u Zahtjevu.

(2) Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik preuzima certifikat s internetskih stranica Financijske agencije.

III. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA

Članak 8.

(1) Porezna uprava dostavlja Jedinstveni identifikator računa (JIR) kao potvrdu o uredno zaprimljenim elementima računa prema članku 17. stavku 3. Zakona.

(2) Jedinstveni identifikator računa određen na način propisan stavkom 1. ovoga članka mora biti jedinstven za svaki račun.

Članak 9.

(1) Za jedinstveni identifikator računa na računu koristi se kratica JIR, a izračunava se metodom UUID (universally unique identifier).

(2) JIR je sastavljen od 32 znaka.

(3) Znakovi JIR-a sastoje se od brojeva 0 – 9 i slova a – f, koji se iskazuju u pet grupa odvojenih povlakom (-) u obliku 8-4-4-4-12.

IV. STRUKTURA ELEMENATA RAČUNA

Članak 10.

(1) Prema članku 15. Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini obveznik fiskalizacije dužan je izdavati račune koji sadrže JIR.

(2) Izdavanje računa prema stavku 1. ovoga članka provodi se izdavanjem računa putem elektroničkih naplatnih uređaja koji omogućavaju korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(3) JIR se dodjeljuje elementima svakog pojedinačno dostavljenog računa u trenutku izdavanja računa.

Članak 11.

(1) Proces razmjene podataka, između obveznika fiskalizacije i CIS-a radi izdavanja računa koji sadrže jedinstveni identifikator računa iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika, započinje u trenutku kad operater na naplatnom uređaju izdaje kupcu račun.

(2) Proces razmjene podataka iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od sljedećih koraka:

1. pristupna točka obveznika fiskalizacije iz članka 23. ovoga Pravilnika priprema podatke za račun i temeljem istih izračunava zaštitni kod izdavatelja,

2. pristupna točka obveznika fiskalizacije iz članka 23. ovoga Pravilnika priprema XML poruku zahtjeva i elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikacijskog certifikata koji je izdan obvezniku u svrhu fiskalizacije,

3. pristupna točka obveznika fiskalizacije iz članka 23. ovoga Pravilnika inicira jednosmjernu sigurnu komunikaciju pri čemu se poslužitelj Porezne uprave predstavlja s poslužiteljskim certifikatom iz članka 26. ovoga Pravilnika,

4. nakon uspješno uspostavljene sigurne komunikacije vrši se poziv servisa,

5. CIS zaprima i obrađuje poruku zahtjeva. Ako je zahtjev uspješno obrađen CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži JIR, elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikacijskog certifikata fiskalcis i šalje pristupnoj točki obveznika fiskalizacije iz članka 23. ovoga Pravilnika.

6. pristupna točka obveznika fiskalizacije iz članka 23. ovoga Pravilnika zaprima poruku odgovora i provjerava elektronički potpis s javnim ključem aplikacijskog certifikata fiskalcis,

7. operater na naplatnom uređaju izdaje kupcu račun s ispisanim JIR-om.

Članak 12.

(1) Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva iz članka 11. ovoga Pravilnika dogodi greška iz članka 29. ovoga Pravilnika CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške. U tom slučaju odgovor ne sadrži JIR i operater na naplatnom uređaju (blagajnik) izdaje kupcu račun bez JIR-a.

(2) Poslovni proces izdavanja računa kupcu ne smije biti onemogućen zbog nastale greške. Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.

(3) U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio JIR za izdani račun obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke.

(4) U trenutku kad obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži JIR može smatrati da je račun prijavljen Poreznoj upravi.

Članak 13.

(1) Poruke koje nisu dobile JIR treba dostaviti naknadno u periodu manjeg opterećenja, uzimajući u obzir zakonom propisan rok od 48 sati za dostavu računa propisan Zakonom.

(2) Maksimalno vrijeme (time-out) koje pristupna točka obveznika fiskalizacije iz članka 23. ovoga Pravilnika treba čekati poruku odgovora s JIR-om od CIS-a određuje obveznik.

(3) Obveznik treba napraviti procjenu vremena uzimajući u obzir vrstu i dostupnost internetske veze koju koristi i poslovno prihvatljivo vrijeme za dobivanje odgovora. Kod procjene u obzir treba uzeti i maksimalno vrijeme od 2 sekunde u kojem CIS treba obraditi poruku zahtjeva i vratiti poruku odgovora (vrijeme od trenutka ulaska poruke zahtjeva u CIS do trenutka izlaska poruke odgovora iz CIS-a).

Članak 14.

Podatkovni skup zahtjeva za račun sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 1. ovoga Pravilnika.

Članak 14.a (NN 144/21)

(1) Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa iz članka 11. ovoga Pravilnika, odmah izdaje kupcu račun kojim se ispravlja način plaćanja.

(2) Obveznik fiskalizacije može promijeniti podatak iz stavka 1. ovoga članka samo kod izdanog računa koji sadrži JIR.

(3) Za potrebe razmjene podataka o promjeni načina plaćanja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 11. ovoga Pravilnika.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, ako se prilikom obrade XML poruke zahtjeva za promjenu načina plaćanja računa uspješno prijavi promjena načina plaćanja CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja.

(5) Nakon uspješne prijave promjene načina plaćanja, operater na naplatnom uređaju izdaje račun iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.b (NN 144/21)

(1) Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva iz članka 14.a ovoga Pravilnika dogodi greška iz članka 29.a ovoga Pravilnika CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške.

(2) Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.

(3) U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke najkasnije do kraja tekućeg dana.

(4) U trenutku kada obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja može se smatrati da je račun iz članka 14.a ovoga Pravilnika prijavljen Poreznoj upravi.

Članak 14.c (NN 144/21)

Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.

V. ZAŠTITNI KOD IZDAVATELJA RAČUNA

Članak 15.

(1) Zaštitni kod obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

(2) Zaštitni kod obveznika fiskalizacije stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu te dostavlja Poreznoj upravi kao element računa.

Članak 16.

Zaštitni kod obveznika fiskalizacije koristi se kao obvezni element računa:

1. kojim obveznik fiskalizacije po potrebi, u postupku provjere računa u tijeku poreznog nadzora na temelju ostalih elemenata računa dokazuje da je on izdavatelj računa te

2. u postupcima provjere računa od strane građana na temelju članka 27. Zakona i u svim slučajevima kada je račun izdan bez JIR-a.

Članak 17.

(1) Zaštitni kod obveznika fiskalizacije određuje se iz podataka računa:

1. koji osiguravaju jedinstvenost računa: OIB obveznika, datum i vrijeme izdavanja računa, brojčana oznaka računa, oznaka poslovnog prostora, oznaka naplatnog uređaja, ukupni iznos računa te

2. koji osiguravaju autentičnost obveznika fiskalizacije: elektronički potpis privatnim ključem aplikacijskog certifikata Financijske agencije koji je dodijeljen obvezniku u svrhu fiskalizacije.

Članak 18.

(1) Pri računanju zaštitnog koda koristi se UTF-8 (Unicode Transformation Format 8) kodiranje. Kao decimalni separator kod podatka »ukupni iznos« koristi se točka.

(2) Elektroničko potpisivanje vrši se koristeći RSA-SHA1 elektronički potpis s važećim FINA certifikatom za fiskalizaciju koji je dodijeljen obvezniku fiskalizacije.

(3) Koristeći MD5 kriptografsku hash funkciju (po standardu RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm) dobiva se rezultat: 32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu (brojevi i mala slova: 0-9, a-f) koji se ispisuje na račun.

V.a QR KOD

Članak 18.a (NN 70/20)

(1) QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka.

(2) QR kod stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa prema članku 9. Zakona.

(3) QR kod koristi se u postupcima provjere računa od strane građana na temelju članka 27. Zakona.

Članak 18.b (NN 70/20)

(1) QR kod iz članka 18.a ovoga Pravilnika minimalno sadrži zapis sljedećih podataka:

1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa

2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije

3. datum i vrijeme izdavanja računa

4. ukupni iznos računa.

(2) Podaci QR koda iz stavka 1. ovog članka odvojeni su dodatnim separatorima.

Članak 18.c (NN 70/20)

(1) Pri određivanju QR koda koristi se QR kod model 1 ili model 2 najmanje moguće inačice. QR kod mora biti minimalno veličine 2 puta 2 centimetra pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara. QR kod mora imati minimalno »L« (ECC level) razinu korekciju greške.

(2) QR kod određen na način propisan stavkom 1. ovoga članka mora biti usklađen sa standardom ISO/IEC 15415.

(3) QR kod ne smije na računu biti ispisan na slici ili logu niti sadržavati sliku ili logo.

VI. PRIJAVA PODATAKA U SUSTAV FISKALIZACIJE

Članak 19. (NN 46/17, 70/20)

(1) Obveznik fiskalizacije dostavlja pojedinačno podatke za svaki poslovni prostor u kojem izdaje račune, a koji podliježu postupku fiskalizacije izdavanja računa, prije slanja računa koji se odnosi na taj poslovni prostor te podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije, prema članku 19. i 19.a Zakona.

(2) Aplikacija iz stavka 7. ovoga članka omogućuje obvezniku fiskalizacije unos podataka za novi poslovni prostor te promjenu podataka za postojeći poslovni prostor.

(3) Tipovi promjena, iz stavka 2. ovoga članka, koje je potrebno dostaviti:

1. promjena adrese

2. promjena radnog vremena

3. promjena djelatnosti

4. poslovni prostor se privremeno zatvara/trajno zatvara/ponovno otvara

5. promjena podataka o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja

6. promjena podataka o oznaci o izdavanju dokumenta iz članka 27.b Zakona.

(4) Ako obveznik fiskalizacije u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti, dužan je kao pretežitu djelatnost navesti onu djelatnost od koje ostvaruje najveće prihode u tom poslovnom prostoru, a ostale djelatnosti koje obavlja u poslovnom prostoru navodi kao sporedne djelatnosti.

(5) Obveznik fiskalizacije kao podatak o adresi za internetsku trgovinu ili pokretnu trgovinu navodi adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta odnosno sjedišta obveznika fiskalizacije.

(6) Obveznik fiskalizacije, u slučaju prijave podataka o radnom vremenu za internetsku trgovinu, pokretnu trgovinu ili trgovinu putem samoposlužnog uređaja, može navesti kao radno vrijeme podatak od 0 do 24 sata.

(7) Obveznik fiskalizacije prijavu podataka iz stavaka 1. do 6. ovoga članka obavlja putem aplikacije ePorezna.

(8) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik sustava ePorezna, prijavu podataka obavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave temeljem obrasca iz članka 19. stavka 9. Zakona. Obrazac se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 20. (NN 46/17)

Brisan.

Članak 21. (NN 46/17)

Brisan.

Članak 22. (NN 46/17)

Brisan.

VII. PROTOKOLI I SIGURNOSNI MEHANIZMI ZA RAZMJENU PORUKA, MODEL PRIMJENE KOD KOJEG SE KORISTI CENTRALNI INFORMACIJSKI SUSTAV OBVEZNIKA FISKALIZACIJE ZA SLANJE I POTPISIVANJE ELEKTRONIČKIH PORUKA, MODEL PRIMJENE U KOJEM SE SLANJE I POTPISIVANJE PORUKA OBAVLJA POJEDINAČNO NA ELEKTRONIČKIM NAPLATNIM UREĐAJIMA, STANDARDNE PORUKE O GREŠKAMA, PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU GREŠAKA

Članak 23.

(1) Obveznici fiskalizacije za potrebe razmjene podataka iz članaka 11. i 19. ovoga Pravilnika komuniciraju s Poreznom upravom putem svoje pristupne točke.

(2) Pristupnom točkom obveznika fiskalizacije može se smatrati ili naplatni uređaj ili informacijski sustav obveznika fiskalizacije.

Članak 24.

(1) Obveznici fiskalizacije dužni su osigurati hardversku i softversku podršku za razmjenu poruka s pristupnom točkom CIS-a.

(2) Obveznik fiskalizacije treba osigurati hardverske i softverske preduvjete za provedbu postupaka fiskalizacije.

(3) Odabir platforme i implementacija softverskog rješenja je u nadležnosti obveznika fiskalizacije i takve informacije nije potrebno dojaviti Poreznoj upravi.

Članak 25.

(1) Za spajanje na CIS, obveznik fiskalizacije mora zadovoljiti sljedeće mrežne preduvjete:

1. vrsta mreže Internet

2. potrebni otvoreni TCP portovi prema CIS-u – 8849

3. odgovarajuću propusnost.

(2) Odgovarajuću propusnost obveznik fiskalizacije utvrđuje samostalno na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja, a prema članku 13. ovoga Pravilnika.

(3) Aplikacijsko rješenje obveznika fiskalizacije radi provedbe postupka fiskalizacije iz članaka 11. i 19. ovoga Pravilnika mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

1. standardi kreiranja klijenta WS-I

2. tip servisa document-literal i

3. aplikacijski protokol SOAP/HTTPS (SOAP 1.1).

Članak 26. (NN 46/17)

(1) CIS, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, dostupan je u dvije okoline:

1. testna i

2. produkcijska.

(2) Testna i produkcijska okolina CIS-a razlikuju se u različitim adresama pristupnih točaka i certifikatima.

(3) Kao davatelj usluge PKI odabran je Registar digitalnih certifikata Financijske agencije. Klijentski sustav za produkcijsku okolinu mora imati izdan certifikat od Financijske agencije RDC (http://rdc.fina.hr). Klijentski sustav za testnu okolinu mora imati izdan certifikat od FINA DEMO: Fiskal x (https://demo-pki.fina.hr).

(4) Uporaba certifikata na strani CIS pristupne točke Porezne uprave je:

– uspostava sigurne veze prema CIS-u

– elektroničko potpisivanje poruka.

(5) Certifikati koje koristi CIS pristupna točka po okolinama imaju sljedeće nazive:

1. Testna

– poslužiteljski: cistest.apis-it.hr

– aplikacijski: fiskalcistest

2. Produkcijska

– poslužiteljski: cis.porezna-uprava.hr

– aplikacijski: fisklacis.

(6) Razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka.

Članak 27.

Komunikacija sa CIS-om zaštićena je jednosmjernom sigurnom enkripcijom na transportnom sloju.

Članak 28. (NN 46/17144/21)

(1) Obveznici fiskalizacije pristupaju CIS-u iniciranjem jednosmjerne sigurne veze.

(2) Koristeći sigurni kanal obveznici fiskalizacije razmjenjuju poruke s pristupnom točkom Porezne uprave.

(3) Razmjena podataka je sinkrona što znači da pristupna točka odmah odgovara na zahtjev korisnika.

(4) Format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za račun, specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku 1. ovoga Pravilnika.

(5) Format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podatka o načinu plaćanja računa specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.

Članak 29. (NN 46/17, 70/20)

U postupku provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa prema članku 11. ovoga Pravilnika CIS-a može dostaviti jednu od sljedećih poruka o greškama:

1. 'Poruka nije u skladu s XML shemom'

2. Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.

3. 'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'

4. Neispravan digitalni potpis

5. 'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'

6. 'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'

Članak 29.a (NN 144/21)

U postupku provedbe promjene načina plaćanja prema članku 14.a ovoga Pravilnika CIS, osim poruka o greškama iz članka 29. ovoga Pravilnika, može dostaviti jednu od sljedećih poruka o greškama:

7. ‘Datum izdavanja računa u poruci promjene načina plaćanja nije jednak trenutnom datumu.’

8. ‘Podaci za račun u poruci promjene načina plaćanja se razlikuju od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.’

Članak 30. (NN 46/17)

(1) Poruka zahtjeva iz članka 11. ovoga Pravilnika osim poslovnih podataka sadrži i elektronički potpis.

(2) Za elektronički potpis poruke obveznik fiskalizacije koristi aplikacijski certifikat izdan u svrhu fiskalizacije.

VII.a PROVEDBA POSTUPKA FISKALIZACIJE PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA

Članak 30.a (NN 70/20)

(1) Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članaka, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj.

(3) Samoposlužnim uređajem iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge, za ostvarene promete u djelatnostima iz članka 5. Zakona.

Članak 30.b (NN 70/20)

(1) U skladu s odredbama Zakona, poslovnim prostorom smatra se svaki samoposlužni uređaj.

(2) Obveznik fiskalizacije koji obavlja prodaju robe ili usluge iz članka 30.a stavka 2. ovoga Pravilnika prema opisanom načinu plaćanja dužan je kao poslovni prostor prijaviti zaseban samoposlužni uređaj.

(3) Obveznik fiskalizacije iz članka 20.a Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će ostvarivati promet gotovinom.

(4) Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o prijavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom 19. Zakona i člankom 19. ovoga Pravilnika.

(5) Obveznik fiskalizacije kao podatak o tipu poslovnog prostora navodi samoposlužni uređaj.

(6) Obveznik fiskalizacije kao podatak o adresi samoposlužnog uređaja navodi adresu gdje se samoposlužni uređaj nalazi, a ako se adresa ne može točno utvrditi navodi njegovu najbližu geolokacijsku adresu.

(7) Obveznik fiskalizacije, kod prijave samoposlužnog uređaja na adresi iz stavka 6. ovoga članka, obvezno popunjava dodatno polje u kojem pobliže opisno opisuje lokaciju samoposlužnog uređaja.

Članak 30.c (NN 70/20)

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja koristeći podatke o poslovnom prostoru iz članka 19. Zakona, a osobito OIB obveznika fiskalizacije i oznaku poslovnog prostora koja se odnosi na samoposlužni uređaj putem kojega obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije prodaje.

(2) Po uspješnoj prijavi svih podataka o poslovnom prostoru iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja, a koji podatak obveznik fiskalizacije može preuzeti, spremiti te po potrebi koristiti putem sustava ePorezna.

(3) Dodjelom Identifikatora samoposlužnog uređaja iz stavka 2. ovog članka, obvezniku fiskalizacije omogućava se preuzimanje i ispis obavijesti iz članka 39.a ovoga Pravilnika.

(4) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik sustava ePorezna za potrebe dodjeljivanja Identifikatora samoposlužnog uređaja službena osoba u ispostavi Porezne uprave koristi podatke iz stavka 1. ovog članka putem podnesenog obrasca iz članka 19. stavka 9. Zakona. Obrazac se nalazi u Prilogu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(5) Identifikator samoposlužnog uređaja određen na način propisan stavkom 1., 2. i 4. ovoga članka mora biti jedinstven za svaki samoposlužni uređaj.

(6) Ako obveznik fiskalizacije promijeni podatak o oznaci poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava dodjeljuje novi Identifikator samoposlužnog uređaja.

(7) Ako obveznik fiskalizacije promijeni podatak o adresi iz članka 30.b stavka 6. ovoga Pravilnika, podatak o Identifikatoru samoposlužnog uređaja ostaje isti.

(8) Podatak o Identifikatoru samoposlužnog uređaja i oznaci poslovnog prostora sastavni je dio obavijesti iz članka 39.a ovoga Pravilnika.

(9) Za Identifikator samoposlužnog uređaja koristi se kratica (ISU).

(10) ISU je sastavljen od 9 brojčanih znamenaka.

Članak 30.d (NN 70/20)

(1) Obveznik fiskalizacije iz članka 20.b Zakona radi provedbe fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja iz članka 20.a Zakona dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(2) Na korištenje programske podrške te razmjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 8. do 13. i 15. do 18. ovoga Pravilnika pri čemu se sve odredbe kojima se propisuje fiskalizacija izdavanja računa određuju kao odredbe za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja.

(3) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka, brojem računa kod provedbe postupka fiskalizacije prodaje smatra se broj transakcije prodaje koji se iskazuje u tri dijela:

1. numerički broj transakcije,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. ISU.

Članak 30.e (NN 70/20)

(1) Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 3. ovoga Pravilnika.

VII.b PROTOKOLI I SIGURNOSNI MEHANIZMI ZA RAZMJENU PODATAKA O PRODAJI, MODEL PRIMJENE KOD KOJEG SE KORISTI CENTRALNI INFORMACIJSKI SUSTAV OBVEZNIKA FISKALIZACIJE ZA SLANJE I POTPISIVANJE ELEKTRONIČKIH PORUKA, MODEL PRIMJENE U KOJEM SE SLANJE I POTPISIVANJE PORUKA OBAVLJA POJEDINAČNO NA ELEKTRONIČKIM NAPLATNMIM UREĐAJIMA, STANDARDNE PORUKE O GREŠKAMA, PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU GREŠAKA, TE POSTUPANJA U SLUČAJU PREKIDA USPOSTAVLJENE VEZE I NEMOGUĆNOSTI USPOSTAVE VEZE

Članak 30.f (NN 70/20)

(1) Na protokole i sigurnosne mehanizme za razmjenu podataka o prodaji, modele primjene za slanje i potpisivanje elektroničkih poruka, standardne poruke o greškama i protokole o postupanju u slučaju grešaka za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 23. do 30. ovog Pravilnika.

(2) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka pri čemu, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 30.g (NN 70/20)

(1) Na postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 21. Zakona.

(2) Ako dođe do prestanka rada samoposlužnog uređaja pri čemu je onemogućeno provođenje postupka fiskalizacije prodaje, broj transakcija koje neće biti evidentirane u sustavu fiskalizacije obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Članak 30.h (NN 70/20)

Na nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 23. Zakona.

VIII. SADRŽAJ TE POSTUPAK OVJERE UVEZANE KNJIGE RAČUNA

Članak 31. (NN 46/17)

(1) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. Zakona, u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja i/ili nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, dužni su izdavati račune iz uvezane knjige računa prema članku 22. Zakona.

(2) Uvezanu knjigu računa iz članka 22. Zakona prije početka upotrebe ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ovjera knjige računa vrši se u najbližim ispostavama Porezne uprave.

(3) Uvezana knjiga računa iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 14,5 x 10,0 cm (A6) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

(4) Obveznici fiskalizacije, koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, koriste uvezanu knjigu računa s iznosom poreza razvrstanim po poreznim stopama.

(5) Uvezana knjiga računa za obveznike fiskalizacije iz stavka 4. ovoga članka, sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 21 x 29,7 cm (A4) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

Članak 32. (NN 46/17)

(1) Uvezana knjiga računa ima otisnut serijski broj koji se sastoji od sedmeroznamenkaste brojčane oznake na predlistu i na knjižnom bloku.

(2) Na prvoj stranici omota knjige računa iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika, otisnut je tekst »Knjiga računa«.

(3) Papir za predlist obavezno je MOULD sa zaštićenim UV vlaknima i zaštitnim vodenim znakom, čime se osigurava zaštita od zloupotrebe.

(4) Na predlistu iz stavka 3. ovoga članka, naveden je članak 22. stavak 2. Zakona temeljem kojeg Ministarstvo financija, Porezna uprava ovjerava knjigu računa s pripadajućim prostorom za podatke o:

1. serijskom broju knjige računa

2. oznaka klase

3. datum ovjere

4. broj ovjere

5. prostor za pečat i potpis.

(5) Račun iz knjige uvezanih računa mora sadržavati najmanje podatke iz članka 9. Zakona.

Članak 33. (NN 46/17)

Brisan.

IX. OBVEZE OBVEZNIKA FISKALIZACIJE TE POSTUPAK DOKAZIVANJA U SLUČAJEVIMA NEMOGUĆNOSTI USPOSTAVE VEZE ZA RAZMJENU PODATAKA

Način podnošenja zahtjeva

Članak 34.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 23. Zakona podnosi se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u pisanom obliku.

(2) Prije podnošenja zahtjeva podnositelj – obveznik fiskalizacije će provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu za poslovni prostor u kojem obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, i to kod:

1. operatora koji uslugu pristupa internetu pružaju putem nepokretne mreže elektroničkih komunikacija (nepokretni pristup);

2. operatora koji uslugu pristupa internetu pružaju putem kablovske mreže elektroničkih komunikacija (kabelski pristup);

3. operatora koji uslugu pristupa internetu pružaju putem mreže pokretnih elektroničkih komunikacija (mobilni pristup).

Članak 35.

Uz zahtjev podnositelj – obveznik fiskalizacije će priložiti sljedeće dokaze:

1. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem nepokretnog pristupa od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski telekom d.d.;

2. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem kablovskog pristupa od najmanje jednog operatora koji djeluje na području na kojem se nalazi poslovni prostor u kojem podnositelj obavlja djelatnost ili dio djelatnosti;

3. izvješće koje sadrži dan i točno vrijeme neuspjelog spajanja na internet putem podatkovnog uređaja za mobilni pristup svakog od operatora koji nude uslugu mobilnog pristupa, a to su Hrvatski telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o., kojeg je podnositelj uzeo na besplatno dvodnevno testiranje.

Izdavanje potvrde

Članak 36.

(1) Ako iz zahtjeva podnositelja – obveznika fiskalizacije te iz podataka o dostupnosti usluge pristupa internetu kojima HAKOM raspolaže proizlazi da podnositelj ne može ostvariti funkcionalnu vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će mu o tome izdati potvrdu, s rokom važenja od godine dana.

(2) Ako podnositelj uz zahtjev nije priložio dokaze iz točke 3. članka 35. ovog Pravilnika neće mu se izdati potvrda.

(3) Ako je podnositelj uz zahtjev priložio dokaze iz točke 3. članka 35. ovog Pravilnika, ali se na temelju njih ne može utvrditi može li ostvariti funkcionalnu vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će u poslovnom prostoru na koji se zahtjev odnosi provesti odgovarajuća mjerenja.

(4) Ako rezultati mjerenja potvrde nemogućnost uspostave funkcionalne veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, HAKOM će mu o tome izdati potvrdu.

Troškovi izdavanja potvrde

Članak 37.

(1) Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde iz članka 34. ovoga Pravilnika te izdavanje potvrde iz članka 36. ovoga Pravilnika ne podliježu obvezi plaćanja troškova.

(2) Troškovi provođenja mjerenja iz stavka 3. članka 36. ovog Pravilnika, naplatit će se od podnositelja u iznosu od 700,00 kuna, ako rezultati mjerenja pokažu da je njegov zahtjev za izdavanjem potvrde bio neosnovan.

X. IZGLED I SADRŽAJ OBAVIJESTI O OBVEZI IZDAVANJA RAČUNA TE OBVEZI KUPCA DA PREUZME I ZADRŽI IZDANI RAČUN

Članak 38.

(1) Obveznik fiskalizacije prema članku 25. Zakona dužan je u poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

(2) Oblik i sadržaj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Obveznici fiskalizacije mogu zadržati obavijesti o obvezi izdavanja računa prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 39.

(1) Kupac te svaki primatelj računa prema članku 26. Zakona, dužan je zadržati izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora.

(2) Kupac je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, službenika Porezne uprave pokazati izdani račun.

X.a IZGLED I SADRŽAJ OBAVIJESTI O FISKALIZACIJI PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA

Članak 39.a (NN 70/20)

(1) Iznimno od članka 38. ovoga Pravilnika, obveznik fiskalizacije koji provodi postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja u skladu s člankom 26.a Zakona dužan je na svakom samoposlužnom uređaju istaknuti obavijest o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka navode se riječi: »POZOR! Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom svaki samoposlužni uređaj mora provoditi fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja. Nefiskaliziranje prodaje putem samoposlužnog uređaja kažnjivo je po Zakonu. Ministarstvo financija Porezna uprava« te podatak o dodijeljenom ISU koji dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava i oznaci poslovnog prostora tog samoposlužnog uređaja koju određuje obveznik fiskalizacije.

(3) Ako obveznik fiskalizacije nije korisnik sustava ePorezna, obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja službena osoba u ispostavi Porezne uprave odmah nakon dodjele ISU-a iz članka 30.c ovoga Pravilnika.

(4) Ovisno o poslovnoj potrebi, obveznik fiskalizacije može obavijest iz stavka 1. ovog članka prilagoditi na sebi podoban način uz uvjet da zadrži sadržaj obavijesti iz stavka 2. ovog članka koji mora na samoposlužnom uređaju biti jasno istaknut, vidljiv, čitljiv i zaštićen od uništenja.

XI. UPUTE O NAČINIMA PROVJERA IZDANIH RAČUNA PUTEM SERVISA POREZNE UPRAVE (SMS, WEB)

Članak 40.

(1) Kupci te svi primatelji računa, za račune koji podliježu obvezi fiskalizacije izdavanja računa prema odredbama Zakona, mogu provjeriti je li njihov račun prijavljen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

(2) Provjera se obavlja slanjem SMS poruke ili upitom na web--servis dostupan na internetskoj stranici Porezne uprave.

(3) Kupac te svi primatelji računa mogu izvršiti provjeru računa slanjem SMS poruke koja sadrži JIR ili slanjem SMS poruke koja sadrži zaštitni kod izdavatelja.

(4) Kupac te svi primatelji računa mogu izvršiti provjeru računa putem web-stranice Porezne uprave. Obavezni podaci za provjeru putem web-stranice su:

1. tip provjere,

2. JIR ili zaštitni kod (ovisno o odabranom tipu provjere)

3. datum i vrijeme izdavanja računa,

4. ukupni iznos računa i kontrolni tekst.

Članak 41. (NN 144/21)

(1) Provjera računa na način propisan stavkom 2. članka 40. ovoga Pravilnika moguća je samo za račune koji imaju JIR ili zaštitni kod, te se na ovaj način ne provjeravaju računi iz knjige uvezanih računa koja se prije upotrebe ovjerava pečatom i potpisom u Poreznoj upravi.

(2) Provjera se izvršava na način da sustav temeljem ulaznih podataka provjerava je li račun prijavljen te kupcu ili drugom primatelju računa prikazuje poruku o tome da li je račun koji se provjerava prijavljen u Poreznoj upravi.

(3) Provjera će biti moguća ako su zadovoljeni uvjeti da je JIR ili zaštitni kod izdavatelja formalno ispravan, kada je potrebno, da su uneseni i ostali obavezni podaci za provjeru, da je sustav za provjeru dostupan i da može obraditi zaprimljenu poruku.

(4) Ako su zadovoljeni uvjeti iz stavka 14. ovoga članka, kupac ili drugi primatelj računa zaprima poruku koja sadrži podatke o datumu i vremenu izdavanja računa, te o ukupnom iznosu računa kod SMS provjere računa, odnosno poruku o statusu računa kod web-provjere računa.

(5) Ako je zaprimljen zahtjev koji je formalno neispravan, kupac ili primatelj računa zaprima poruku da je potrebno provjeriti ispravnost unesenih podataka.

(6) Ako sustav za provjeru računa nije dostupan, kupac ili primatelj računa zaprima poruku s obavijesti o nedostupnosti sustava za provjeru računa.

(7) Ako račun koji je dostavljen na provjeru nije evidentiran, kupac zaprima poruku da je relevantna provjera 48 sati od izdavanja računa, te ako ni tada račun nije evidentiran, kupac zaprima poruku sa zamolbom da račun dostavi u ispostavu Porezne uprave.

XI.a PROVEDBA POSTUPKA FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA ZA PRATEĆI DOKUMENT

Članak 41.a (NN 70/20)

(1) Obveznik fiskalizacije prema članku 27.b Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument na kojem navodi podatke o plaćanju iz članka 27.a Zakona dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(2) Na korištenje programske podrške te razmjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 8. do 13. i 15. do 18. ovoga Pravilnika.

(3) Na svakom pratećem dokumentu iz članka 27.b Zakona na kojemu se navode podaci o plaćanju iz članka 27.a Zakona mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, prateći dokument mora sadržavati sljedeće podatke:

1. OIB obveznika fiskalizacije

2. broj pratećeg dokumenta

3. datum i vrijeme izdavanja

4. JIR

5. zaštitni kod obveznika fiskalizacije i

6. ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu.

(5) Broj pratećeg dokumenta iz stavka 3. ovoga članka iskazuje se u tri dijela:

1. numerički broj pratećeg dokumenta

2. oznaka poslovnog prostora

3. oznaka naplatnog uređaja.

Članak 41.b (NN 70/20)

Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju izdavanja računa za prateći dokument sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 4. ovoga Pravilnika.

XI.b PROTOKOLI I MODELI ZA RAZMJENU PODATAKA O PRATEĆEM DOKUMENTU, STANDARDNE PORUKE O GREŠKAMA I PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU GREŠAKA

Članak 41.c (NN 70/20144/21)

(1) U skladu s odredbom članka 27.c Zakona, nakon provedenog postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona, u trenutku izdavanja računa na temelju pratećeg dokumenta, obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije izdavanja računa kada se izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine sukladno odredbama Zakona.

(2) Radi provedbe fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona i radi provedbe fiskalizacije izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka obveznik fiskalizacije na odgovarajući način primjenjuje odredbe članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.

(3) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web-servisa korištenjem XML poruka pri čemu, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za fiskalizaciju izdavanja računa za prateći dokument specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 4. ovoga Pravilnika, a format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za fiskalizaciju izdavanja računa na temelju pratećeg dokumenta specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 5. ovoga Pravilnika.

(4) Ako obveznik fiskalizacije nije proveo postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona provodi postupak fiskalizacije izdavanja računa sukladno odredbama članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.

(5) Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.

(6) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika, razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web servisa korištenjem XML poruka pri čemu za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa iz stavka 5. ovoga članka, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podataka o načinu plaćanja računa koji se odnosi na prateći dokument specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.

Članak 41.d (NN 70/20)

Na izdavanje pratećeg dokumenata između poreznih obveznika koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost odnosno obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznika poreza na dobit prema posebnom propisu, koji račune naplaćuju sredstvima koja se ne smatraju prometom gotovine sukladno Zakonu, ako se na pratećem dokumentu navode podaci o plaćanju iz članka 27.a Zakona, ne provodi se postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument sukladno članku 27.b Zakona.

Članak 41.e (NN 70/20)

Na postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz članka 27.b Zakona, na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 21. Zakona.

XI.c UTVRĐIVANJE VISINE IZNOSA BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 41.f (NN 01/21, 125/22)

(1) U skladu sa člankom 29. Zakona, obveznik fiskalizacije, osim onoga iz članka 28. stavka 6. Zakona, može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma. Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Mjerila za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije je veličina obveznika fiskalizacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva. Temeljem toga kriterija obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:

– mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna,

– mali subjekt 50.000,00 kuna,

– srednji subjekt 80.000,00 kuna.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka fizička osoba, obveznik poreza na dobit visinu blagajničkog maksimuma određuje kao mikro, mali ili srednji subjekt, zavisno od veličine obveznika fiskalizacije sukladno kriterijima iz zakona kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva.

(4) Blagajnički maksimum određuje se za obveznike fiskalizacije kao cjelinu, a u okviru toga iznosa obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum svojim organizacijskim dijelovima.

(5) Obveznici fiskalizacije koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo prema zakonu kojim se uređuje razvoj malog gospodarstva, neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka, mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kuna.

(6) Obveznik fiskalizacije koji obavlja mjenjačke poslove, neovisno o odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, može utvrditi blagajnički maksimum u iznosu do 100.000,00 kuna.

(7) Organizacijskim dijelom iz stavka 4. ovoga članka smatra se poslovni prostor prema odredbama Zakona.

(8) Obveznici fiskalizacije mogu odrediti propisane iznose blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa.

XII. NAČIN TESTIRANJA SUSTAVA ELEKTRONIČKIH NAPLATNIH UREĐAJA KOJE MOGU PROVESTI OBVEZNICI FISKALIZACIJE PRIJE POČETKA OBVEZE FISKALIZACIJE

Članak 42. (NN 46/17, 70/20)

(1) U skladu s člancima 16.a i 37. Zakona, obveznik fiskalizacije može provesti testiranje podataka s računa te poruke računa i/ili podataka o prodaji te poruke prodaje, nabavom certifikata iz stavka 3. članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Sustav testiranja provodi se postupkom koji je predviđen člankom 11. ovoga Pravilnika.

(3) Testiranje postupka razmjene poruke računa provodi se u testnoj okolini, pristupom na CIS, prema članku 26. ovoga Pravilnika.

(4) Postupak testiranja podataka s računa provodi se na isti način kao i postupak iz stavka 3. ovoga članka, s time da se obavlja dodatna provjera podataka računa prema određenom skupu pravila i vraća poruka da li su pravila zadovoljena.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 46/17

Članak 14.

U cijelom tekstu Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom riječ: »aplikativni« zamjenjuje se riječju: »aplikacijski«, riječ: »1-way« zamjenjuje se riječju: »jednosmjerna«, a riječ »SSL« riječju: »sigurna«, u odgovarajućem padežu i rodu.

Članak 15.

Obveznici fiskalizacije dužni su podatke o postojećim poslovnim prostorima u sustavu fiskalizacije potvrditi putem nove aplikacije sukladno članku 4. ovoga Pravilnika do 31. srpnja 2017. godine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 70/20

Članak 10.

Obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužni su od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. siječnja 2021. godine dostaviti podatke u sustav fiskalizacije za svaki postojeći samoposlužni uređaji te istaknuti obavijest na svakom samoposlužnom uređaju sukladno članku 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine osim članka 2. koji stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine i članaka 3., 6., 7., 9. i 10. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 01/21

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 144/21

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 125/22

Članak 2.

Odredba ovog Pravilnika kojom se obveznicima fiskalizacije omogućuje određivanje propisanih iznosa blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa primjenjuje se u razdoblju dvojnog optjecaja uređenog propisom koji propisuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Podatkovni skup zahtjeva za račun

 

Podatkovni skup zahtjeva za podatke o poslovnom prostoru

 

 

PRIVITAK 1. (NN 70/20)

1.1.1 Podatkovni skup zahtjeva za račun

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za račun.

Podatak

Opis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DA

Char(36)

Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Račun

OIB

OIB obveznika fiskalizacije.

DA

Char(11)

U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P – na nivou poslovnog prostora

N – na nivou naplatnog uređaja

DA

Char(1)

Broj računa

Propisat će se izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA

 

Brojčana oznaka računa

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

DA

Varchar(20)

Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DA

Varchar(20)

Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DA

Varchar(20)

PDV

Porez na dodanu vrijednost.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

PNP

Porez na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE

 

Naziv poreza

Naziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.

DA, ako postoji porez

Varchar(100)

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NE

Decimal(15,2)

Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NE

Decimal(15,2)

Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NE

Decimal(15,2)

Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE

 

Naziv naknade

Opisno naziv naknade.

DA, ako postoji naknada

Varchar(100)

Iznos naknade

 

DA, ako postoji naknada

Decimal(15,2)

Ukupan iznos

Ukupan iznos iskazan na računu.

DA

Decimal(15,2)

Način plaćanja

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka 1397967985Ostalo’.

DA

Char(1)

OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun.

U slučaju samouslužnih naplatnih uređaja i automata potrebno je dostaviti OIB izdavatelja (OIB s računa).

DA

Char(11)

Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DA

Char(32)

Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Oznaka paragon računa

Dostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi.

NE

Varchar(100)

Specifična namjena

Predviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize.

NE

Varchar(1000)

1.1.1. Podatkovni skup odgovora za račun

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za račun.

Podatak

Opis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DA

Varchar(0-36)

Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Jedinstveni identifikator računa

JIR

Jedinstveni identifikator računa.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NE

Char(36)

Greške

Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(4)

Poruka

Poruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(500)

U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greške

Poruka greške

s001

'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'

s002

'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'

s003

'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'

s004

'Neispravan digitalni potpis.'

s005

'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'

s006

'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'

 

PRIVITAK 2. (NN 70/20)

Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije

OBRAZAC PRIJAVE PODATAKA U SUSTAVU FISKALIZACIJE

Podaci o obvezniku fiskalizacije:

 

OIB

 

Ime i prezime/Naziv

 

Adresa

 

Oznaka poslovnog prostora

 

Adresa poslovnog prostora

 

Tip poslovnog prostora

 

Vrsta djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru

 

Radno vrijeme i radni dani

 

Datum otvaranja poslovnog prostora

 

Datum zatvaranja poslovnog prostora

 

Status poslovnog prostora

 

Oznaka o izdavanju dokumenta iz članka 27.b Zakona

 

 

Podaci o proizvođaču programskog rješenja:

OIB

 

Ime i prezime/Naziv

 

Adresa

 

 

Podaci o održavatelju programskog rješenja:

OIB

 

Ime i prezime/Naziv

 

Adresa

 

 

NAPOMENA*/**/***:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Kod prijave adrese samoposlužnog uređaja, obveznik fiskalizacije obavezno popunjava dodatno polje u kojem se pobliže opisno opisuje lokaciju samoposlužnog uređaja

** Kod polja »Oznaka o izdavanju dokumenta iz članka 27. b Zakona« obveznik fiskalizacije upisuje DA ako u poslovnom prostoru izdaje prateći dokument iz članka 27.b Zakona.

*** Ako je proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja strana fizička ili pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj nema dodijeljen OIB, upisuju se podaci te osobe koji obavezno moraju sadržavati ime i prezime/naziv, adresu, oznaku države i identifikacijski broj strane fizičke ili pravne osobe iz države u kojoj ista ima poslovni nastan.

 

PRIVITAK 3. (NN 70/20)

1.1.3 Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja.

Podatak

Opis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DA

Char(36)

Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Račun

OIB

OIB obveznika fiskalizacije.

DA

Char(11)

U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme transakcije.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva transakcije kod fiskalizacije prodaje.

Oznaka koja govori da se dodjela broja transakcije kod fiskalizacije prodaje dodjeljuje centralno na razini poslovnog prostora.

Dodjela brojeva transakcije kod fiskalizacije prodaje može biti na razini poslovnog prostora:

P – na nivou poslovnog prostora

DA

Char(1)

Broj računa

Izgled broja transakcije u sljedećem obliku:

brojčana oznaka transakcije/oznaka poslovnog prostora/ISU

Primjer: 1234567890/POSL1/123456789

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA

 

Brojčana oznaka računa

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

DA

Varchar(20)

Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DA

Varchar(20)

Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Mora biti jedinstvena na razini jednog samoposlužnog uređaja. Dostavlja se ISU.

DA

Varchar(20)

PDV

Porez na dodanu vrijednost.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

PNP

Porez na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE

 

Naziv poreza

Naziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.

DA, ako postoji porez

Varchar(100)

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NE

Decimal(15,2)

Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NE

Decimal(15,2)

Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NE

Decimal(15,2)

Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE

 

Naziv naknade

Opisno naziv naknade.

DA, ako postoji naknada

Varchar(100)

Iznos naknade

 

DA, ako postoji naknada

Decimal(15,2)

Ukupan iznos

Ukupan iznos transakcije.

DA

Decimal(15,2)

Način plaćanja

G – gotovina

K – kartice

O – ostalo (plaćanje putem sms poruka, mobilne aplikacije i slično).

U slučaju više načina plaćanja po jednoj prodaji, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka 1397967985Ostalo’.

DA

Char(1)

OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB obveznika fiskalizacije

DA

Char(11)

Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i fiskalizacije transakcije.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DA

Char(32)

Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom transakcije Poreznoj upravi smatra se situacija kad je došlo do prestanka internet veze.

True ako je riječ o naknadnoj dostavi transakcije, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Oznaka paragon računa

Oznaka paragon računa se ne dostavlja kod fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

NE

Varchar(100)

Specifična namjena

Predviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize.

NE

Varchar(1000)

1.1.3. Podatkovni skup odgovora za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Podatak

Opis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DA

Varchar(0-36)

Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Jedinstveni identifikator računa

JIR

Oznaka JIR se odnosi na uredno zaprimljene elemente transakcije.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NE

Char(36)

Greške

Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(4)

Poruka

Poruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(500)

U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greške

Poruka greške

s001

'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'

s002

'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'

s003

'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'

s004

'Neispravan digitalni potpis.'

s005

'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'

s006

'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'

 

PRIVITAK 4. (NN 70/20)

1.1.4. Podatkovni skup zahtjeva za prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za prateći dokument.

Podatak

Opis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DA

Char(36)

Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Prateći dokument

OIB

OIB obveznika fiskalizacije.

DA

Char(11)

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na pratećem dokumentu.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Broj pratećeg dokument

Izgled broja pratećeg dokumenta u sljedećem obliku:

brojčana oznaka pratećeg dokumenta/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA

 

Brojčana oznaka pratećeg dokumenta

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

DA

Varchar(20)

Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DA

Varchar(20)

Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DA

Varchar(20)

Ukupan iznos

Ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu.

DA

Decimal(15,2)

Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i pratećeg dokumenta.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na pratećem dokumentu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DA

Char(32)

Oznaka naknadne dostave pratećeg dokumenta

Pod naknadnom dostavom pratećeg dokumenta Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi pratećeg dokumenta, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

1.1.4. Podatkovni skup odgovora za prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za prateći dokument.

Podatak

Opis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DA

Varchar(0-36)

Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Jedinstveni identifikator računa

JIR

Jedinstveni identifikator pratećeg dokumenta.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NE

Char(36)

Greške

Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(4)

Poruka

Poruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(500)

U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greške

Poruka greške

s001

'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'

s002

'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'

s003

'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'

s004

'Neispravan digitalni potpis.'

s005

'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'

s006

'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'

 

PRIVITAK 5. (NN 70/20)

1.1.5. Podatkovni skup zahtjeva i odgovora za račun nakon pratećeg dokumenta

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za račun-veza prateći dokument

Podatak

Opis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DA

Char(36)

Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Račun

OIB

OIB obveznika fiskalizacije.

DA

Char(11)

U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P – na nivou poslovnog prostora

N – na nivou naplatnog uređaja

DA

Char(1)

Broj računa

Propisat će se izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA

 

Brojčana oznaka računa

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

DA

Varchar(20)

Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DA

Varchar(20)

Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DA

Varchar(20)

PDV

Porez na dodanu vrijednost.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

PNP

Porez na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE

 

Naziv poreza

Naziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.

DA, ako postoji porez

Varchar(100)

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NE

Decimal(15,2)

Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NE

Decimal(15,2)

Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NE

Decimal(15,2)

Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE

 

Naziv naknade

Opisno naziv naknade.

DA, ako postoji naknada

Varchar(100)

Iznos naknade

 

DA, ako postoji naknada

Decimal(15,2)

Ukupan iznos

Ukupan iznos iskazan na računu.

DA

Decimal(15,2)

Način plaćanja

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod 'Ostalo'.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka 1397967985Ostalo’.

DA

Char(1)

OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun.

U slučaju samouslužnih naplatnih uređaja i automata potrebno je dostaviti OIB izdavatelja (OIB s računa).

DA

Char(11)

Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DA

Char(32)

Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Oznaka paragon računa

Dostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi.

NE

Varchar(100)

Specifična namjena

Predviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize.

NE

Varchar(1000)

JIR PD

Jedinstveni identifikator pratećeg dokumenta. U slučaju kada postoji više pratećih dokumenta potrebno je dostaviti podatak o JIR PD jednog od pratećih dokumenata.

Da, ako ne postoji JIR PD, obvezan je ZKI PD

 

Zaštitni kod izdavatelja PD

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije za prateći dokument. U slučaju kada postoji više pratećih dokumenta, potrebno je dostaviti Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije za isti prateći dokument za koji se dostavlja JIR PD.

Da, ako ne postoji JIR PD

 

1.1.5. Podatkovni skup odgovora za račun

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za račun.

Podatak

Opis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DA

Varchar(0-36)

Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Jedinstveni identifikator računa

JIR

Jedinstveni identifikator računa.

U slučaju greške, JIR se ne šalje u odgovoru.

NE

Char(36)

Greške

Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(4)

Poruka

Poruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(500)

U nastavku je šifarnik grešaka koji je jedinstven za sve tipove poruka.

Šifra greške

Poruka greške

s001

'Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#'

s002

'Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.'

s003

'Certifikat ne sadrži naziv 'Fiskal' .'

s004

'Neispravan digitalni potpis.'

s005

'OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.'

s006

'Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.'

 

PRIVITAK 6. (NN 144/21)

Podatkovni skup zahtjeva za promjenu podatka o načinu plaćanja računa

Privitak 6.

1.1.6. Podatkovni skup zahtjeva za promjenu podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument.

 

Podatak

Opis/Napomena

Obavezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DA

Char(36)

Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva za ispravak načina plaćanja.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Račun

OIB

OIB obveznika fiskalizacije s izdanog računa.

DA

Char(11)

U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije s izdanog računa.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu s izdanog računa.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa s izdanog računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P - na nivou poslovnog prostora

N - na nivou naplatnog uređaja

DA

Char(1)

Broj računa

Izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku s izdanog računa:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA

 

Brojčana oznaka računa

Može sadržavati samo znamenke 0 – 9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

DA

Varchar(20)

Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0 – 9, a – z, A – Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DA

Varchar(20)

Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0 – 9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DA

Varchar(20)

PDV

Porez na dodanu vrijednost s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00% se dostavlja kao 25.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

PNP

Porez na potrošnju s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00% se dostavlja kao 3.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

 

NE

Naziv poreza

Naziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.

DA, ako postoji porez

Varchar(100)

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00% se dostavlja kao 15.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu s izdanog računa.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NE

Decimal(15,2)

Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu s izdanog računa.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NE

Decimal(15,2)

Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NE

Decimal(15,2)

Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl. s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE

 

Naziv naknade

Opisno naziv naknade.

DA, ako postoji naknada

Varchar(100)

Iznos naknade

 

DA, ako postoji naknada

Decimal(15,2)

Ukupan iznos

Ukupan iznos iskazan na računu s izdanog računa.

DA

Decimal(15,2)

Način plaćanja

Način plaćanja s izdanog računa

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod ‘Ostalo’.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristit će se oznaka ‘Ostalo’.

DA

Char(1)

OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun s izdanog računa.

DA

Char(11)

Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa s izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0 – 9 i mala slova a – f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DA

Char(32)

Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid Internet veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false).

Podatak s izdanog računa.

DA

Boolean

Oznaka paragon računa

Dostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi. Podatak s izdanog računa.

NE

Varchar(100)

Specifična namjena

Predviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize. Podatak s izdanog računa.

NE

Varchar(1000)

Jedinstveni identifikator s pratećeg dokumenta

Obvezik fiskalizacije koji mijenja način plaćanja računa izdanog na temelju pratećeg dokumenta dostavlja jedinstveni identifikator pratećeg dokumenta ako je prethodio računu. Podatak s izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta.

NE

Char(36)

Zaštitni kod izdavatelja s pratećeg dokumenta

Obvezik fiskalizacije koji mijenja način plaćanja računa izdanog na temelju pratećeg dokumenta dostavlja zaštitni kod izdavatelja pratećeg dokumenta s izdanog računa ako je prethodio računu u slučaju ako račun nema JIR s pratećeg dokumenta.

NE

Char(32)

Promijenjeni način plaćanja

Dostavlja se novi način plaćanja kojim se ispravlja način plaćanja s izdanog računa:

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod ‘Ostalo’.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka ‘Ostalo’.

DA

Char(1)

 

 

 

1.1.6. Podatkovni skup odgovora za promjenu podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument.

 

Podatak

Opis/Napomena

Obvezan

DA/NE

Tip/Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DA

Varchar(0-36)

Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Poruka odgovora

Šifra poruke

Ako je zahtjev uspješno obrađen vraća se poruka pod šifrom p001.

DA, ako je prijava uspješna

Varchar(4)

Poruka

Ako je zahtjev uspješno obrađen vraća se tekst poruke za šifru p001: »Uspješna prijava promjene načina plaćanja.«.

DA, ako je prijava uspješna

Varchar(500)

Greške

Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(4)

Poruka

Poruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(500)

 

 

U nastavku su šifrarnici poruka odgovora i grešaka za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa/računa koji se odnosi na prateći dokument.

 

Šifra poruke

Poruka uspješnosti

p001

Uspješna prijava promjene načina plaćanja.

 

 

 

Šifra greške

Poruka greške

s001

‘Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#’

s002

‘Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.’

s003

‘Certifikat ne sadrži naziv ‘Fiskal’ .’

s004

‘Neispravan digitalni potpis.’

s005

‘OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.’

s006

‘Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.’

s007

Datum izdavanja računa u poruci promjene načina plaćanja nije jednak trenutnom datumu.

s008

Podaci za račun u poruci promjene načina plaćanja razlikuju se od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.

 

 

 

Copyright © Ante Borić