Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Objavljeno u NN 49/2018 (30.5.2018.):

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014 i 127/2017), ministar nadležan za rad donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA GRADITELJSTVO OD 25. RUJNA 2015. GODINE – prve izmjene i dopune –

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine, prve izmjene i dopune, koji je zaključen 20. veljače 2018. i objavljen u »Narodnim novinama« broj 26/2018, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/18-01/15

Urbroj: 524-03-02-01/1-18-5

Zagreb, 7. svibnja 2018.

Ministar mr. sc. Marko Pavić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić