Baza je ažurirana 26.09.2023. 

zaključno sa NN 110/23

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2010. godine donijela

 

UREDBU O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Pročišćeni tekst   NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuje visina vodnoga doprinosa.

Članak 2. (NN 76/11, 151/13, 42/19)

U smislu ove Uredbe izraz:

1. »Zaštićeno obalno područje mora« je zaštićeno obalno područje mora, u smislu propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju;

2. »Područja posebne državne skrbi« su područja tako određena u smislu propisa koji uređuju područja posebne državne skrbi;

3. »Poslovne građevine« su zatvoreni prostori (prostorije) koji su namijenjeni prometu roba, radova i usluga, kao npr. trgovine, prodajni centri i druge građevine slične namjene, osim proizvodnih građevina iz točke 7. ovoga članka;

4. »Stambene građevine za stalno stanovanje« su više stambene zgrade i obiteljske kuće koje su namijenjene stalnom stanovanju;

5. »Stambene građevine za povremeno stanovanje« su kuće za odmor i zgrade s apartmanskim stanovima namijenjene povremenom stanovanju;

6. »Objekti društvenog standarda i religijski objekti« su škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, dječji vrtići i dnevni boravci, bolnice, klinike, poliklinike i domovi zdravlja, objekti studentske prehrane, objekti javne prehrane (javne kuhinje), muzeji i religijski objekti. Zatvoreni poslovni prostori koji su namijenjeni obavljanju drugih djelatnosti osim gospodarskih, uključivši djelatnosti neprofitnih osoba, te tijela Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izjednačeni su s objektima društvenog standarda i religijskim objektima;

7. »Proizvodne građevine« su zatvoreni prostori (prostorije), proizvodne i servisne hale i skladišta, namijenjeni za proizvodne, industrijske i servisne svrhe (doradu, popravak, remont, održavanje i slično), skladišta namijenjena za poslovne svrhe te gospodarske građevine namijenjene obavljanju djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; s proizvodnim građevinama izjednačene su prostorije za istraživanja i ispitivanja (laboratoriji i druge slične prostorije), prodajne ili izložbene prostorije sajmova, zatvoreni objekti komunalne infrastrukture, osim produktovoda iz točke 9. ovoga članka, zatvorene vodne građevine, osim produktovoda iz točke 9. ovoga članka, zgrade željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka i helidroma, te skladišta u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i zračnim lukama;

8. »Prometne građevine« su otvorene građevine i pojas uz njih, namijenjeni za prometovanje vozila, plovila i drugih prometala, te uzlijetanje, slijetanje i smještaj zrakoplova, uključivši autoceste, ostale ceste, pruge, uzletno-sletne staze, stajanke i staze za vožnju (rulne staze) na aerodromima i helidromima, prevodnice i druge građevine slične namjene;

9. »Produktovodi« su infrastrukturne građevine namijenjene prijenosu struje, transportu energenata (nafte, plina i dr.), vode, otpadnih voda i elektroničkih komunikacijskih signala, uključivši dalekovode, naftovode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske vodove i ispuste i druge građevine slične namjene;

10. »Kabelska kanalizacija« su produktovodi, odnosno dio elektroničke komunikacijske infrastrukture koji se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija, koja služi za postavljanje i zaštitu elektroničkih komunikacijskih kabela;

11. »Otvorene građevine« su otvorene građevine namijenjene za proizvodne, servisne (popravak, remont i održavanje), skladišne i parkirne svrhe, odnosno namijenjene kao manipulativne površine, prostori za pretovar, utovar i privez (lučke površine, dokovi, molovi, pristani i druge slične građevine), prostori za prodaju ili drugi promet robe i usluga, izložbeni prostori, građevine namijenjene za sport, rekreaciju, za poduku i vježbe, te druge slične djelatnosti, uključivo bazene, igrališta, otvorena kupališta, vježbališta i poligone i druge slične građevine;

12. Brisan.

Članak 3.

U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.

Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.

Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.

Zonu C čine područja posebne državne skrbi.

Članak 4. (NN 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 73/20)

Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj

Osnovica

Jedinica

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Poslovne građevine

8,37

5,03

2,52

2.

Stambene građevine za stalno stanovanje

       

2a.

Obiteljske kuće do 400 m²

4,22

2,82

1,05

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

5,91

3,94

1,48

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

7,88

4,93

2,48

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

2,46

1,48

0,49

5.

Proizvodne građevine

1,50

0,90

0,30

6.

Prometne građevine

0,70

0,21

0,12

7.

Produktovodi

m

1,48

1,00

0,49

8.

Kabelska kanalizacija

m

2,97

1,97

1,00

9.

Otvorene građevine

2,46

1,48

0,49

 

Na građevinu koja ima više različitih namjena iz članka 2. ove Uredbe primijenit će se više odgovarajućih visina vodnoga doprinosa iz članka 4. ove Uredbe.

Ako građevina svojim obujmom, površinom, odnosno duljinom prelazi granicu zona iz članka 3. ove Uredbe, na njene dijelove primijenit će se visina vodnoga doprinosa one zone u kojoj se ti dijelovi grade.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na gradnju stambenih građevina za stalno stanovanje na otoku iz tarifnoga broja 2. stavka 1. ovoga članka, investitori kojih su fizičke osobe, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, primijenit će se visina vodnoga doprinosa koja važi u Zoni C.

Članak 5. (NN 151/13)

Javnopravna tijela koja vode postupak izdavanja akata kojima se odobrava građenje, odnosno izvedeno stanje, dostavljaju Hrvatskim vodama, po službenoj dužnosti, dokumentaciju potrebnu za obračun vodnoga doprinosa (preslik zahtjeva za izdavanje akta kojim se odobrava građenje, odnosno izvedeno stanje i projektnu dokumentaciju), te od investitora, odnosno projektanta popunjene obrasce, propisane propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji se odnosi na obračun i naplatu vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 56/2013).

Članak 6.

Vodni se doprinos plaća jednokratno ili u obrocima.

Članak 7.

Svi upravni postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se po odredbama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 14/2006, 35/2006 i 39/2006).

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini vodnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 14/2006, 35/2006 i 39/2006).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 76/11

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 19/12

Članak 2.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 151/13

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 83/15

Članak 2.

Svi postupci obračuna vodnoga doprinosa na građevine za koje je postupak ishođenja akta za građenje i akta za ozakonjenje pokrenut prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama i odgovarajućom primjenom Uredbe o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/2010, 76/2011, 19/2012 i 151/2013).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/19

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 73/20

Članak 2.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić