Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 73/2020 (26.6.2020.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1414

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15 i 42/19), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj

Osnovica

Jedinica

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Poslovne građevine

8,37

5,03

2,52

2.

Stambene građevine za stalno stanovanje

 

 

 

 

2a.

Obiteljske kuće do 400 m²

4,22

2,82

1,05

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

5,91

3,94

1,48

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

7,88

4,93

2,48

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

2,46

1,48

0,49

5.

Proizvodne građevine

1,50

0,90

0,30

6.

Prometne građevine

0,70

0,21

0,12

7.

Produktovodi

m

1,48

1,00

0,49

8.

Kabelska kanalizacija

m

2,97

1,97

1,00

9.

Otvorene građevine

2,46

1,48

0,49

 

«.

Članak 2.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/39

Urbroj: 50301-25/27-20-5

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić