Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE I HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993. godine Nadzorni odbor Centra za vozila Hrvatske d.d. na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine i Upravni odbor Hrvatskog autokluba na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijeli su

 

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Pročišćeni tekst NN 33/09, 01/12, 06/12

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila, odnosno nad poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila i poslovima koji su s time povezani, te poslovima izdavanja pokusnih pločica koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanice).

Članak 2.

Pravne osobe nositelji ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tehničkih pregleda vozila, u čijem sastavu posluju stanice, dužne su postupati u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon), podzakonskih propisa, te općih akata i uputa koje donosi stručna organizacija iz članka 273. Zakona (dalje: Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub), a koje se odnose na tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s time povezani, te izdavanje pokusnih pločica.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka odgovorne su ako u obavljanju poslova ne postupaju u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima, te uputama koje donose Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub.

Članak 3.

Stručni nadzor nad radom stanica obavlja Hrvatski autoklub, kao stručna organizacija iz članka 273. Zakona, sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005.

Glavni tajnik Hrvatskog autokluba odlukom imenuje odgovornu osobu i njezinog zamjenika za provođenje poslova stručnog nadzora nad radom stanica, sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005.

II. CILJEVI, ORGANIZACIJA I PODRUČJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM STANICA

Članak 4.

Ciljevi stručnog nadzora nad radom stanica su:

• osiguranje rada stanica u skladu s propisima,

• podizanje razine tehničke ispravnosti vozila u prometu na cestama,

• podizanje razine sigurnosti prometa na cestama.

Članak 5.

Stručni nadzor nad radom stanica može biti redovni ili izvanredni.

Redovni stručni nadzor nad radom stanica obavlja se prema godišnjem, odnosno mjesečnom planu koji donosi Hrvatski autoklub.

Plan redovnih stručnih nadzora za naredni mjesec dostavlja se stanicama do kraja tekućeg mjeseca.

Članak 6.

Stručni nadzor iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika obuhvaća neposrednu kontrolu rada u stanici, te kontrolu rada stanica pretraživanjem informatičke baze podataka tehničkih pregleda, registracije vozila i produljenja valjanosti prometne dozvole.

Pod pojmom »informatička baza podataka tehničkih pregleda, registracije vozila i produljenja valjanosti prometne dozvole« iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se informatička baza podataka koju izgrađuje i strukturira Hrvatski autoklub, na temelju podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i produljenja valjanosti prometne dozvole, koje u sklopu jedinstvenog informatičkog sustava i programa za obradu podataka objedinjuje Centar za vozila Hrvatske, te dnevno dostavlja ažurirano stanje Hrvatskom autoklubu.

Članak 7.

Izvanredni stručni nadzor nad radom stanica podrazumijeva stručni nadzor koji se ne obavlja prema godišnjem, odnosno mjesečnom planu, već prema ukazanoj potrebi.

Članak 8.

Područje stručnog nadzora obuhvaća:

1. kontrolu stanja objekata, poslovnih i drugih prostorija te funkcionalnosti uređaja i opreme koja je u funkciji tehničkih pregleda, registracije vozila i poslova koji su s time povezani, te izdavanja pokusnih pločica,

2. kontrolu nad radom nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila u odnosu na primjenu i poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata koji reguliraju tehničke preglede vozila, registraciju vozila i izdavanje pokusnih pločica, kao i posjedovanje dopuštenja (licencije), odnosno potvrde o uspješno obavljenoj provjeri stručnosti.

3. kontrolu kvalitete obavljanja tehničkih pregleda,

4. kontrolu provođenja propisanih radnih operacija za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila,

5. kontrolu pravilnosti naplate naknada za tehnički pregled vozila i registraciju vozila, te kontrolu zakonitosti postupanja s financijskim sredstvima koja se s naslova javne ovlasti prikupljaju u stanicama (godišnja naknada za uporabu javnih cesta, posebna naknada za okoliš i dr.), te postupanja s financijskim sredstvima koja pripadaju nacionalnom programu za sigurnost prometa na cestama (Ministarstvu unutarnjih poslova) i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu.

6. predlaganje provođenja preventivnih i drugih mjera za kvalitetnije i funkcionalnije obavljanje poslova u stanicama,

7. izvješćivanje Ministarstva unutarnjih poslova o obavljenom stručnom nadzoru nad radom stanica, uz predlaganje mjera,

8. kontrolu vođenja propisane dokumentacije i evidencije u stanicama, te kontrolu dostave podataka nadležnim državnim tijelima i Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu,

9. analiziranje općeg stanja sustava tehničkog pregleda i registracije vozila, te analiziranje rada svake pojedine stanice i djelatnika u istima,

10. zaprimanje i postupanje po pritužbama na rad stanica,

11. usklađivanje kriterija provedbe tehničkih pregleda i registracije vozila među stanicama,

12. kontrolu nad odnosom pravne osobe, nositelja ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica prema svojim djelatnicima, te nad primjenom općih akata u odnosu na statusni i materijalni položaj djelatnika stanica,

13. obavljanje stručno-administrativnih poslova povezanih sa stručnim nadzorom,

14. izdavanje potrebnih obrazaca u funkciji poslova stručnog nadzora,

15. imenovanje ovlaštenih stručnih nadzornika i izdavanje službene iskaznice ovlaštenim stručnim nadzornicima za obavljanje poslova stručnog nadzora, te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama,

16. obavljanje i drugih poslova koji se povjere rješenjem, zahtjevom ili nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno poslova koji su povezani s poslovima stručnog nadzora.

Članak 9.

Hrvatski autoklub, u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske i Ministarstvom unutarnjih poslova, obavlja i poslove utvrđivanja materijalno-tehničkih uvjeta, za:

• nove stanice,

• novoizgrađene objekte ili tehnološke linije u već postojećim stanicama.

III. OVLAŠTENI STRUČNI NADZORNICI HRVATSKOG AUTOKLUBA

Članak 10.

Stručni nadzor nad radom stanica obavljaju ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba.

Članak 11.

Stručne nadzornike ovlaštene za obavljanje stručnog nadzora nad radom stanica imenuje odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, na vrijeme od četiri godine.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka ista osoba može biti ponovno imenovana za ovlaštenoga stručnog nadzornika.

Ovlašteni stručni nadzornik može biti razriješen te dužnosti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, ako se utvrdi da poslove stručnog nadzora obavlja nestručno, nesavjesno ili protivno odredbama ovoga Pravilnika ili drugih propisa.

Rješenje o razrješenju iz stavka 3. ovog članka donosi odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12. (NN 01/12)

Za ovlaštenog stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij strojarskog prometnog smjera (diplomirani inženjer/magistar struke) s najmanje pet godina iskustva u struci, s vozačkom dozvolom za upravljanje motornim vozilima najmanje B kategorije, te koja je završila postupak izobrazbe i osposobljavanja.

Postupak izobrazbe i osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka propisuje i provodi Hrvatski autoklub, za nove i postojeće stručne nadzornike.

Osobama iz ovoga članka neće se izdati službena iskaznica kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom stanice, ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koje je propisana kazna zatvora.

Članak 13. (NN 01/12)

Brisan.

Članak 14.

Ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba dužni su po dolasku u stanicu, a prije započinjanja provođenja stručnog nadzora, obavijestiti voditelja stanice ili osobu koja ga zamjenjuje, o provođenju stručnog nadzora nad radom iste.

Pravne osobe nositelji ovlaštenja, u čijem sastavu posluju stanice, dužne su ovlaštenim stručnim nadzornicima Hrvatskog autokluba omogućiti obavljanje poslova stručnog nadzora, te uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko pravna osoba nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica, postupi protivno odredbi stavka 2. ovog članka, ovlašteni stručni nadzornik navedenu činjenicu zapisnički će konstatirati, te izvijestiti Hrvatski autoklub, koji će Ministarstvu unutarnjih poslova pisanim putem predložiti poduzimanje mjera.

Članak 15.

Prilikom obavljanja poslova stručnog nadzora ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba dužan je čuvati tajnost podataka.

Pravna osoba, nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica, dužna je ovlaštenog stručnog nadzornika Hrvatskog autokluba upozoriti što se po propisima, odnosno njezinim općim aktima smatra tajnim podatkom.

Članak 16.

Ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba prilikom obavljanja stručnog nadzora imaju i obvezu preventivnog djelovanja.

U okviru preventivnog djelovanja ovlašteni stručni nadzornici Hrvatskog autokluba:

1. pružaju pomoć i daju stručne upute u provedbi propisa i mjera,

2. ukazuju na posljedice nestručnog i nesavjesnog rada,

3. iniciraju i organiziraju održavanje sastanaka, konzultacija i dogovora s radnicima pravnih osoba, nositelja ovlaštenja, u čijem sastavu posluju stanice, o pitanjima koja su od interesa za stručno obavljanje poslova, poduzimaju i druge mjere i akcije u cilju stručnog i kvalitetnog obavljanja poslova.

Članak 17.

Ovlašteni stručni nadzornici samostalni su u svom radu, a osobno su odgovorni za svoj rad neposrednom voditelju i odgovornoj osobi Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Hrvatski autoklub osigurava samostalnost u radu ovlaštenih stručnih nadzornika odnosno poduzima mjere kojima se osigurava zaštita ovlaštenih stručnih nadzornika od nezakonitih utjecaja na njihov rad.

Ovlašteni stručni nadzornici obvezni su obavijestiti odgovornu osobu Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika o pokušajima nezakonitih utjecaja na njihov rad.

IV. ZAPISNIK I IZVJEŠĆE O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICE

Članak 19.

O obavljenom stručnom nadzoru nad radom stanice, utvrđenom činjeničnom stanju, utvrđenim rokovima za otklanjanje eventualnih nepravilnosti u radu stanice, te o predloženim mjerama, ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba sastavlja Zapisnik o stručnom nadzoru nad radom stanice (u daljnjem tekstu – Zapisnik).

Izgled i sadržaj obrasca Zapisnika iz stavka 1. ovog članka propisuje Hrvatski autoklub.

Članak 20.

Ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba jedan primjerak Zapisnika uručuje voditelju stanice ili osobi koja ga zamjenjuje.

Članak 21. (NN 01/12)

Pravna osoba nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica, ima pravo u roku osam dana po preuzimanju Zapisnika uložiti pisani prigovor na njegov sadržaj, ako smatra da isti sadrži netočne podatke i ocjene koje su od bitnog utjecaja na predložene mjere.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se Hrvatskom autoklubu.

Uloženi prigovor odgađa izvršenje predloženih mjera.

Odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika dužna je u roku od 30 dana od dana ulaganja prigovora odlučiti o osnovanosti istog.

Po donošenju odluke o osnovanosti prigovora, odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika dužna je istu dostaviti podnositelju prigovora.

Radi utvrđivanja osnovanosti prigovora na Zapisnik odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika može naložiti da se unutar roka iz stavka 4. ovog članka izvrši izvanredni stručni nadzor nad radom predmetne stanice.

Članak 22.

Činjenice i ocjene u postupku obavljanja stručnog nadzora nad radom stanice smatraju se utvrđenima Zapisnikom ako na isti nije uložen prigovor, odnosno ako ga je potvrdila odgovorna osoba Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, odlučujući o osnovanosti prigovora na njegov sadržaj.

Članak 23.

Tijekom stručnog nadzora nad radom stanice i nakon sastavljanja Zapisnika, ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba, u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika, obavlja razgovor s voditeljem stanice ili osobom koja ga zamjenjuje i ostalim djelatnicima, u sklopu kojeg ih upozorava na sporna pitanja i nedostatke u radu, te obrazlaže predložene mjere.

Članak 24.

Ukoliko pravna osoba nositelj ovlaštenja, u čijem sastavu posluje stanica nad kojom je izvršen stručni nadzor, u utvrđenim rokovima ne provede radnje za otklanjanje ustanovljenih nepravilnosti u radu Hrvatski autoklub će Ministarstvu unutarnjih poslova predložiti mjere za postupanje.

Članak 25.

O obavljenim stručnim nadzorima nad radom stanica, a temeljem Zapisnika Hrvatski autoklub sastavlja Izvješće o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu – Izvješće).

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova i Centru za vozila Hrvatske.

Izgled i sadržaj obrasca Izvješća iz stavka 1. ovog članka propisuje Hrvatski autoklub.

Članak 26.

Na temelju provedenih stručnih nadzora, Upravni odbor Hrvatskog autokluba jednom godišnje, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, razmatra godišnje izvješće o stanju i funkcioniranju sustava tehničkih pregleda i registracije vozila u Republici Hrvatskoj iz aspekta stručnog nadzora nad radom stanica (u daljnjem tekstu – godišnje izvješće), za prethodnu godinu.

Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka temelji se na provedenoj stručnoj analizi rada svih pojedinih stanica u Republici Hrvatskoj, te analizi rada njihovih djelatnika (nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata tehničkog pregleda i registracije vozila).

Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova i Centru za vozila Hrvatske.

Izvatke iz godišnjeg izvješća iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja svim pravnim osobama nositeljima ovlaštenja, u sastavu kojih posluju stanice.

V. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 27.

Ovlaštenim stručnim nadzornicima Hrvatskog autokluba izdaje se službena iskaznica kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom stanice.

Službena iskaznica je veličine 8,5 x 5,5 cm, čiji sadržaj je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Službenu iskaznicu izdaje Hrvatski autoklub.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija.

Članak 28. (NN 01/12)

Ako ovlašteni stručni nadzornik Hrvatskog autokluba izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestiti odgovornu osobu Hrvatskog autokluba iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice, te izdavanja nove.

U slučaju razrješenja dužnosti ovlaštenoga stručnog nadzornika, on je obvezan službenu iskaznicu vratiti Hrvatskom autoklubu radi poništavanja.

Brisan.

VI. NAKNADA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM STANICA

Članak 29.

Visina naknade koja pripada Hrvatskom autoklubu za obavljanje poslova stručnog nadzora nad radom stanica određena je općim aktom.

Članak 29a. (NN 01/12)

Osobe koje su stupanjem na snagu ovog Pravilnika zatečene na obavljanju poslova ovlaštenog stručnog nadzornika, a ne posjeduju uvjete propisane člankom 12. stavkom I. ovog Pravilnika, mogu i dalje obavljati te poslove najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine« 159/04, 6/05, 32/07).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

I/1, broj: 601-1/2009 Broj: 2337/10-10.1.

Zagreb, 12. ožujka 2009. Zagreb, 12. ožujka 2009.

Prijelazne i završne odredbe iz 01/12

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 006-30/2011-10/2011-1/8

Zagreb, 20. prosinca 2011.

 

 

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG STRUČNOG NADZORNIKA HRVATSKOG AUTOKLUBA

Prednja strana

Stražnja strana

 

Copyright © Ante Borić