Baza je ažurirana 06.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Objavljeno u NN 01/12 od 02.01.2012.:

 

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. I HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008, 48/10, 74/2011), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993. Uprava Centra za vozila Hrvatske d.d. na sjednici održanoj 28. 12. 2011. i Upravni odbor Hrvatskog autokluba na 43. sjednici održanoj 20. 12. 2011., donijeli su

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (»Narodne novine« broj 33/2009) članak 12. mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Za ovlaštenog stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij strojarskog prometnog smjera (diplomirani inženjer/magistar struke) s najmanje pet godina iskustva u struci, s vozačkom dozvolom za upravljanje motornim vozilima najmanje B kategorije, te koja je završila postupak izobrazbe i osposobljavanja.

Postupak izobrazbe i osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka propisuje i provodi Hrvatski autoklub, za nove i postojeće stručne nadzornike.

Osobama iz ovoga članka neće se izdati službena iskaznica kojom dokazuju pravo obavljanja stručnog nadzora nad radom stanice, ako su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koje je propisana kazna zatvora. «

Članak 2.

Članak 13. briše se.

Članak 3.

U članku 21. stavku 6., riječi: »iz stavka 3.«, zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«.

Članak 4.

U članku 28. stavak 3. briše se.

Članak 5.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29a. koji glasi:

»Članak 29a.

Osobe koje su stupanjem na snagu ovog Pravilnika zatečene na obavljanju poslova ovlaštenog stručnog nadzornika, a ne posjeduju uvjete propisane člankom 12. stavkom I. ovog Pravilnika, mogu i dalje obavljati te poslove najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 006-30/2011-10/2011-1/8 Zagreb, 20. prosinca 2011.

Predsjednik Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

 

Copyright © Ante Borić