MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 146. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

pročišćeni tekst NN 03/16, 52/17, 138/20

Predmet pravilnika

Članak 1. (NN 138/20)

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje:

1) utemeljenje prvoga radničkog vijeća,

2) raspisivanje prvih, redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće,

3) donošenje odluke o provođenju izbora,

4) lista kandidata za članove radničkog vijeća,

5) način imenovanja i dužnosti izbornog odbora i biračkog odbora,

6) obveze poslodavca u postupku izbora radničkog vijeća,

7) utvrđivanje i objava popisa birača,

8) glasački listić,

9) način glasovanja za radničko vijeće,

10) rad izbornog odbora,

11) provođenje izbora,

12) utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora za radničko vijeće,

13) provođenje izbora za radnička vijeća organizacijskih jedinica i utemeljenje glavnog radničkog vijeća.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i mogućnost korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u provođenju svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkog vijeća, utvrđenog stavkom 1. ovoga članka.

(3) Ovim Pravilnikom se propisuju obveznici, rokovi i način dostave podataka o izabranim radničkim vijećima.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Utemeljenje prvoga radničkog vijeća

Članak 2. (NN 138/20)

(1) Prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća mogu podnijeti u pisanom obliku sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca (u daljnjem tekstu: predlagatelj).

(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena i potpise tih radnika.

(3) Prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća predlagatelj je dužan dostaviti sindikatima koji imaju svoje članove zaposlene kod poslodavca i poslodavcu koji je dostavljeni prijedlog dužan objaviti na svim oglasnim mjestima.

(4) Prijedlog sadrži obavijest da predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, radi formiranja izbornog odbora, na skupu radnika predlaže svog člana i njegovog zamjenika u izbornom odboru, iz redova radnika zaposlenih kod poslodavca ili u organizacijskoj jedinici poslodavca.

(5) Prijedlog sadrži i obavijest da je svaka skupina radnika koja nije ujedno i predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka, dužna uz prijedlog svog člana i zamjenika u izborni odbor, istodobno podnijeti i popis radnika s njihovim imenima, prezimenima i potpisom.

(6) U ime predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka, njegov potpisnik je ovlašten sazvati skup radnika radi utvrđivanja uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća i imenovanja izbornog odbora propisanih ovim Pravilnikom, a koji ne može biti sazvan u razdoblju kraćem od petnaest dana od dana objave prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća.

(7) Skup radnika saziva se na mjestu rada na kojemu je moguće okupiti najveći broj radnika, a predlagatelj je dužan savjetovati se s poslodavcem o vremenu održavanja skupa radnika, vodeći pri tome računa da se time ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(8) Odluka o sazivanju skupa radnika objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca najmanje osam radnih dana prije dana održavanja skupa.

(9) Na skupu radnika iz stavka 6. ovoga članka, kojem predsjedava potpisnik predlagatelja, utvrđuju se uvjeti za utemeljenje radničkog vijeća i imenuje se izborni odbor.

(10) Na skupu iz stavka 9. ovoga članka sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuje potpisnik predlagatelja i objavljuje ga na svim oglasnim mjestima poslodavca.

(11) Član izbornog odbora imenovan od strane predlagatelja saziva prvu sjednicu izbornog odbora.

(12) Odluku o provođenju izbora za prvo radničko vijeće donosi izborni odbor, u roku od pet radnih dana od dana imenovanja na skupu radnika.

(13) U postupku utemeljenja prvog radničkog vijeća koji je započeo putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, potpis kojim se podržava prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, radnik može dati i na posebnoj izjavi, koju će dostaviti na način određen člankom 24. c stavkom 3. ovoga Pravilnika predlagatelju, koji je istu dužan priložiti prijedlogu.

Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

Članak 3. (NN 138/20)

(1) Radničko vijeće odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće, mora donijeti najkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja, a koju objavljuje na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i obavijest da svaki predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika koji će podnijeti listu kandidata za članove radničkoga vijeća, radi formiranja izbornog odbora, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od dana dostavljanja odluke, predlaže u pisanom obliku svog člana i njegovog zamjenika u izborni odbor.

(3) Radničko vijeće imenuje izborni odbor najkasnije četiri tjedna prije isteka svog izbornog razdoblja.

(4) Odluka radničkog vijeća o imenovanju izbornog odbora dostavlja se članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(5) Ako radničko vijeće ne donese odluku o raspisivanju redovitih izbora u roku iz stavka 1. ovoga članka, na postupak izbora za radničko vijeće na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

Raspisivanje izvanrednih izbora za radničko vijeće

Članak 4.

(1) Izvanredni izbori za radničko vijeće mogu se raspisati:

1) ako zbog prestanka radnog odnosa, ostavke ili isključenja članova radničkog vijeća ili zamjenika članova radničkog vijeća utvrđenih zapisnikom o konačnim rezultatima izbora, radničko vijeće više nema broj članova niti njihovih zamjenika potreban za odlučivanje na način predviđen poslovnikom o radu radničkog vijeća,

2) ako su pravomoćnom sudskom odlukom poništeni izbori za radničko vijeće,

3) ako je pravomoćnom sudskom odlukom raspušteno radničko vijeće,

4) ako je u sporu radi poništenja izbora za radničko vijeće privremenom mjerom suda zabranjeno djelovanje radničkog vijeća do pravomoćnog okončanja spora.

(2) Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ovlašten je donijeti predsjednik radničkog vijeća najkasnije u roku od trideset dana od dana nastanka razloga.

(3) Ako nije donesena odluka iz stavka 2. ovoga članka, ili nastupi neki od razloga iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka na postupak izbora za radničko vijeće, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Na sadržaj te način objavljivanja i dostavljanja odluke iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Na izvanrednim izborima za radničko vijeće provedenim zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, članovi radničkog vijeća i zamjenici članova radničkog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka izbornog razdoblja ostalih članova toga vijeća, a zbog razloga iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, biraju se na vrijeme do pravomoćnog okončanja spora pred sudom, odnosno na rok od četiri godine od dana objavljivanja rezultata izvanrednih izbora ako je sud pravomoćnom odlukom poništio prethodno provedene izbore.

Izborni odbor

Članak 5.

(1) Za provođenje izbora imenuje se izborni odbor.

(2) Izborni odbor ima neparni broj članova s najmanje tri člana.

(3) Ako bi izborni odbor imao parni broj članova, dodatnog člana i zamjenika dodatnog člana, imenovat će skupina radnika koja okuplja najveći broj radnika, a ako u postupku izbora za radničko vijeće ne sudjeluje skupina radnika, dodatnog člana i zamjenika dodatnog člana, imenovat će sindikat s najvećim brojem članova.

(4) Član izbornog odbora može biti radnik zaposlen kod poslodavca odnosno u organizacijskoj jedinici poslodavca i koji nije kandidat za člana radničkog vijeća.

(5) Članovi izbornog odbora između sebe biraju predsjednika običnom većinom glasova od ukupnog broja članova izbornog odbora.

Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće

Članak 6.

(1) Odluku o provođenju izbora za radničko vijeće donosi izborni odbor u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju izbornog odbora članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(2) Odlukom o provođenju izbora za radničko vijeće:

1) određuje se zakonom predviđeni broj članova radničkog vijeća u skladu s člankom 142. Zakona o radu,

2) odlučuje se o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja (dan, sat, adresa, naziv prostorije i slično),

3) određuje se rok od pet radnih dana za podnošenje liste kandidata za članove radničkog vijeća,

4) ako je određeno više biračkih mjesta, pozivaju se podnositelji liste kandidata da u roku od pet radnih dana mogu predložiti po jednog svog člana i njegovog zamjenika za svaki od biračkih odbora,

5) obavještava se o mogućnosti glasovanja putem pošte ili na drugom biračkom mjestu.

(3) Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće objavljuje se na svim oglasnim mjestima i dostavlja se poslodavcu idućeg radnog dana po donošenju.

Vrijeme i mjesto provođenja izbora za radničko vijeće

Članak 7.

(1) Izborni odbor je dužan prije donošenja odluke iz članka 6. ovoga članka, savjetovati se s poslodavcem o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja na izborima te voditi računa da vrijeme i mjesto, odnosno mjesta glasovanja ne štete djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(2) Ako je rad organiziran u smjenama, a ne glasuje se tijekom čitave smjene, izborni odbor može odlučiti da se glasovanje obavi pri kraju jedne smjene i na početku iduće smjene, ali vrijeme glasovanja ne smije biti određeno kraće od jedne trećine trajanja svake smjene.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, izborni odbor dužan je, najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja, objaviti na oglasnim mjestima poslodavca vrijeme početka i završetka glasovanja za svaku od smjena.

(4) Radnik koji iz bilo kojeg razloga neće biti na radu na dan glasovanja ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru najkasnije pet radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte.

(5) Glasački listić iz stavka 4. ovog članka, radnik je dužan uputiti poštom na adresu sjedišta poslodavca, u zatvorenoj omotnici koju je primio uz glasački listić, s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor«.

(6) Izborni odbor može sam ili na prijedlog poslodavca odlučiti da se onim radnicima čije je mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, bez njihovog pisanog zahtjeva, osigura glasovanje na način iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Radniku koji na dan glasovanja zbog potrebe posla neće biti, na biračkom mjestu svoje organizacijske jedinice izborni odbor je na njegov zahtjev, dužan omogućiti glasovanje na biračkom mjestu organizacijske jedinice u kojoj će se zateći za vrijeme glasovanja.

(8) U slučaju stavka 7. ovog članka izborni odbor je odmah po zahtjevu radnika, dužan po službenoj dužnosti brisati radnika iz izvoda popisa birača na biračkom mjestu njegove organizacijske jedinice i upisati ga u izvod popisa birača organizacijske jedinice u kojoj će se radnik zateći za vrijeme glasovanja.

Lista kandidata za članove radničkog vijeća

Članak 8.

(1) Predlagatelj liste kandidata za članove radničkog vijeća (u nastavku: lista kandidata) može biti sindikat, više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod poslodavca i svaka skupina od najmanje dvadeset posto radnika.

(2) Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko će članova imati to vijeće te najmanje isti broj zamjenika članova radničkog vijeća.

(3) Za uvrštenje na listu kandidata potreban je prethodni pisani pristanak radnika, čije se izjave o takvom pristanku prilažu listi kandidata prilikom njenog podnošenja.

(4) Prilikom sastavljanja liste kandidata potrebno je voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih organizacijskih jedinica i skupina radnika (po spolu, dobi, stručnoj spremi, poslovima na kojima rade i slično).

(5) Prvoimenovani radnik na listi kandidata smatra se nositeljem te liste.

(6) Lista kandidata dostavlja se predsjedniku izbornog odbora. Ako lista kandidata nije podnesena na način iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, predsjednik izbornog odbora pisano će pozvati podnositelja liste da u roku od tri radna dana otkloni nedostatak. Ako nedostatak nije otklonjen u tom roku dostavljanjem ispravljene liste kandidata ili nedostajućih izjava o pristanku na uvrštenje u listu, ili ako lista kandidata nije podnesena u objavljenom roku, smatrat će se da lista nije niti bila podnesena.

(7) Liste kandidata objavljuju se na svim oglasnim mjestima poslodavca, a na dan glasovanja moraju na vidljivom mjestu biti objavljene u prostoriji, odnosno u prostorijama u kojima se glasuje.

Rad izbornog odbora

Članak 9.

(1) Izborni odbor provodi i nadzire glasovanje te utvrđuje rezultate izbora.

(2) Izborni se odbor brine o pravilnom provođenju izbora i objavljuje rezultate izbora, a prije objave rezultata izbora može odlučiti da se zbog utvrđenih nepravilnosti, dio ili cijeli izborni postupak ponovi.

(3) O radu izbornog odbora vodi se zapisnik, kojeg potpisuje i nakon provedenih izbora javno objavljuje predsjednik izbornog odbora.

(4) Dužnosti izbornog odbora su:

1) donijeti odluku o provođenju izbora za radničko vijeće,

2) utvrditi listu radnika koji imaju biračko pravo (u nastavku: popis birača), a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta, i izvode iz toga popisa za svako od biračkih mjesta,

3) imenovati biračke odbore ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta,

4) pripremiti glasačke listiće,

5) pripremiti i provesti glasovanje te nadzirati pravilnost izbornog postupka,

6) davati upute i naloge biračkim odborima te im dostaviti ovjereni izvod iz popisa birača za biračko mjesto i potreban broj glasačkih listića,

7) nadzirati pravilnu provedbu izbornog postupka i odlučiti o prijavama nepravilnosti toga postupka te o prigovorima na rezultat izbora,

8) sastaviti zapisnik o prethodnim i o konačnim rezultatima izbora,

9) čuvati sve izborne materijale do konačnog utvrđivanja rezultata izbora, a zatim te materijale predati radničkom vijeću.

(5) Izborni odbor odlučuje običnom većinom glasova ukupnog broja članova izbornog odbora.

(6) Na sjednicama izbornog odbora vodi se zapisnik u koji se unose podaci o danu održavanja sjednice, o prisutnim osobama te o donesenim odlukama.

Birački odbor

Članak 10.

(1) Birački odbor, po uputama i nalozima izbornog odbora, organizira i nadzire glasovanje za izbor radničkog vijeća na biračkom mjestu kojeg je odredio izborni odbor.

(2) Na sastav biračkog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Odluku o imenovanju predsjednika i članova biračkog odbora donosi izborni odbor i dostavlja je predsjedniku i članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(4) Dužnosti biračkog odbora su:

1) pripremiti, provesti i nadzirati pravilnost glasovanja na biračkom mjestu,

2) sastaviti zapisnik o rezultatima glasovanja na biračkom mjestu,

3) idućeg radnog dana nakon dana glasovanja objaviti zapisnik o rezultatima glasovanja na oglasnom mjestu biračkog mjesta, a primjerak toga zapisnika te izvoda iz popisa birača koji su na biračkom mjestu imali biračko pravo, kao i važeće, nevažeće i neupotrebljene glasačke listiće, u vrijednosnom pismu poslati na adresu sjedišta poslodavca, s napomenom: »ne otvarati – za izborni odbor.«

Obveze poslodavca

Članak 11. (NN 138/20)

(1) Poslodavac je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva predsjednika izbornog odbora, dostaviti mu odvojeno popis radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa i koji su članovi njegovih upravnih i nadzornih tijela ili su članovi njihovih obitelji ili su ovlašteni zastupati ga u odnosu na kod njega zaposlene radnike te popis ostalih radnika koji su u radnom odnosu na dan izrade popisa.

(2) Popisi radnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže redne brojeve, imena i prezimena radnika po abecednom redoslijedu prezimena te njihov osobni identifikacijski broj koji se mora izuzeti od objave na popisima koji se objavljuju u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Ako je izborni odbor odredio više biračkih mjesta, poslodavac je na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dužan predsjedniku izbornog odbora dostaviti popise radnika za svako od biračkih mjesta.

(4) Poslodavac je dužan osigurati materijalno-tehničke uvjete i omogućiti nesmetano glasovanje za izbor radničkog vijeća u vrijeme i na biračkim mjestima koje je odredio izborni odbor te je dužan odluke i obavijesti izbornog odbora objaviti na svojim oglasnim mjestima na zahtijev izbornog odbora.

(5) Poslodavac snosi sve troškove izbora za radničko vijeće.

Popis birača

Članak 12. (NN 138/20)

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dana dostavljanja popisa radnika iz članka 11. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, utvrditi i na oglasnom mjestu u sjedištu poslodavca objaviti popis birača, a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta, u istom je roku dužan na oglasnom mjestu toga biračkog mjesta objaviti izvod popisa birača toga biračkog mjesta.

(2) Popis birača koji se objavljuje na oglasnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka sadrži redne brojeve, imena i prezimena radnika po abecednom redoslijedu prezimena, uputu da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača te potpis predsjednika izbornog odbora i datum objavljivanja popisa.

(3) O prigovoru na popis birača, izborni odbor je dužan odlučiti u roku od tri radna dana od dana dostavljanja prigovora.

(4) Odluka o prigovoru na popis birača je konačna i dostavlja se podnositelju prigovora. Ako je prigovor usvojen, popis birača se ispravlja, a na odgovarajućem oglasnom mjestu objavljuje se odluka o usvajanju prigovora. Odluke o odbijanju i odbacivanju prigovora se ne objavljuju.

(5) Poslodavac je dužan u roku od dva radna dana od nastale promjene, pisano obavijestiti izborni odbor o promjenama nastalim nakon dostavljanja popisa radnika, a izborni odbor je dužan po službenoj dužnosti brisati iz popisa birača radnika kojem je u razdoblju od konačnosti popisa birača do dana glasovanja za izbor radničkog vijeća prestao radni odnos i uvrstiti u taj popis radnika koji je u tom razdoblju zasnovao radni odnos.

(6) Ispravljeni popis birača temeljem usvojenog prigovora na popis ili naknadne promjene, ne mora se objaviti na oglasnim mjestima poslodavca.

Glasački listić

Članak 13. (NN 52/17, 138/20)

(1) Izborni odbor odlučuje o broju glasačkih listića koji će biti pripremljeni za glasovanje za izbor radničkog vijeća, a koji broj ne smije biti manji od broja radnika upisanih u popis birača, niti veći za više od pet posto toga broja.

(2) Glasački listići se označavaju serijskim brojem i moraju sadržavati ime i prezime te vlastoručni potpis predsjednika izbornog odbora.

(3) Pri dnu glasačkog listića mora se staviti sljedeća napomena: »Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.«.

(4) Nevažeći glasački listić je onaj glasački listić:

1) na kojem nije zaokružen niti jedan od rednih brojeva,

2) na kojem je zaokruženo više od jednog broja,

3) koji, najkasnije do završetka glasovanja na dan izbora, nije zaprimljen na adresi sjedišta poslodavca u zatvorenoj omotnici, a radniku je radi glasovanja bio uručen na način propisan člankom 7. stavkom 4. ovoga Pravilnika, ili koji nakon uručenja radniku na mjestu održavanja izbora, nije stavljen u glasačku kutiju.

(5) Iznimno od stavka 4. točke 3. ovoga članka, izborni odbor će zapisnikom o konačnim rezultatima izbora utvrditi važećim i onaj glasački listić koji je upućen preporučenom pošiljkom najkasnije na dan izbora na način propisan odredbom članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika i zaprimljen na toj adresi najkasnije do isteka trećeg radnog dana roka od dana objavljivanja zapisnika o prethodnim rezultatima izbora iz članka 18. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.

Postupanje prije uručenja glasačkog listića

Članak 14.

(1) Izborni odbor, odnosno birački odbor ovlašten je od radnika zatražiti na uvid internu identifikacijsku ispravu, osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja njegovog identiteta u trenutku kada je pristupio glasovanju, ako niti jedan od članova toga odbora ne može potvrditi identitet radnika.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta radnika, a prije uručenja glasačkog listića, jedan od članova izbornog odbora, odnosno biračkog odbora dužan je na popisu birača zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena radnika koji je pristupio glasovanju.

Način glasovanja

Članak 15.

(1) Glasovanje za izbor radničkog vijeća je neposredno i tajno, a glasuje se na mjestu odnosno mjestima održavanja izbora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je kod poslodavca omogućeno elektroničko glasovanje koje osigurava neposrednost i tajnost glasovanja, izborni odbor može odlučiti da se izbori provedu elektroničkim putem umjesto na mjestu održavanja izbora, te odrediti način takvog glasovanja.

(3) Glasovanje se obavlja zaokruživanjem jednoga rednog broja na glasačkom listiću ispred liste kandidata, odnosno ispred imena i prezimena nositelja liste kandidata podnijete od skupine radnika, odnosno ispred imena i prezimena kandidata.

(4) Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.

(5) Ako radničko vijeće čini jedan član, na glasačkom listiću nalaze se imena i prezimena kandidata i zamjenika kandidata, a iza kandidata i zamjenika koje je podnio sindikat ili više sindikata zajedno, u zagradi se navodi naziv sindikata ili svih sindikata.

(6) Ako radničko vijeće čine tri ili više članova, na glasačkom listiću nalazi se naziv sindikata ili više sindikata zajedno koji su podnijeli listu kandidata, te ime i prezime nositelja te liste, odnosno ime i prezime nositelja liste kandidata koju je podnijela skupina radnika.

(7) Izborni odbor, odnosno birački odbor, dužan je poduzeti potrebne radnje kojima se osigurava tajnost glasovanja, te je dužan voditi računa da je glasačka kutija tako zatvorena da se iz nje ne mogu izvaditi glasački listići prije otvaranja i da se otvara po isteku vremena određenog za glasovanje, odnosno ranije samo ako su prije toga vremena već glasovali svi radnici upisani u popis birača.

Zapisnik biračkog odbora

Članak 16.

Zapisnik biračkog odbora o rezultatima izbora za radničko vijeće sadrži:

1) podatak o danu održavanja sjednice i o prisutnim osobama,

2) podatak o vremenu glasovanja,

3) podatak o broju radnika upisanih u popis birača biračkog mjesta,

4) podatak o broju glasačkih listića dostavljenih na biračko mjesto,

5) podatak o broju radnika koji su pristupili glasovanju,

6) podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrebljenih glasačkih listića,

7) podatak o broju glasova koje je dobila svaka od lista kandidata, odnosno svaki od kandidata,

8) potpis predsjednika biračkog odbora.

Pravovaljanost izbora

Članak 17.

Izbori su valjani ako je glasovala najmanje jedna trećina radnika s biračkim pravom.

Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora

Članak 18.

(1) Zapisnik izbornog odbora o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće, pored podataka iz članaka 5. i 10. ovoga Pravilnika sadrži:

1) podatak o datumu i vremenu glasovanja,

2) utvrđenje o valjanosti izbora za radničko vijeće,

3) podatak o broju pripremljenih glasačkih listića,

4) podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrebljenih glasačkih listića,

5) podatak o broju glasova koji je dobila svaka od lista kandidata, odnosno svaki od kandidata,

6) imena i prezimena izabranih članova radničkog vijeća i zamjenika članova radničkog vijeća,

7) uputu da svaki radnik može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika, podnijeti izbornom odboru pisanu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka za radničko vijeće,

8) uputu da svaki kandidat za člana radničkog vijeća može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na utvrđeni rezultat izbora,

9) dan objavljivanja zapisnika te potpis predsjednika izbornog odbora.

(2) Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće mora tijekom tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika, biti objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca.

Postupak po prijavama nepravilnosti i prigovorima

Članak 19.

(1) Izborni odbor je dužan u roku od tri radna dana od dostavljene prijave ili prigovora iz odredbe članka 18. stavak 1. podstavak 7. i 8. ovoga Pravilnika, odlučiti o prijavljenoj nepravilnosti izbornog postupka i o prigovoru kandidata za radničko vijeće na rezultat izbora te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave, odnosno prigovora.

(2) Izborni odbor, u roku od tri radna dana po proteku roka za podnošenje prijava i prigovora, odnosno nakon donijetih odluka o prijavama i prigovorima iz stavka 1. ovoga članka, ocjenjuje postoje li nepravilnosti izbornog postupka zbog kojih je potrebno ponoviti čitav izborni postupak ili neki njegov dio.

(3) Odluka o ponavljanju čitavog izbornog postupka ili njegovog dijela objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca.

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora

Članak 20.

(1) Zapisnik izbornog odbora o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće, pored podataka iz članaka 5. i 10. ovoga Pravilnika sadrži:

1) podatak o datumu i vremenu glasovanja,

2) utvrđenje o valjanosti izbora za radničko vijeće,

3) podatak o broju radnika upisanih u popis birača,

4) podatak o broju pripremljenih glasačkih listića,

5) podatak o broju radnika koji su pristupili glasovanju,

6) podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrebljenih glasačkih listića,

7) podatak o broju glasova koje je dobila svaka od lista kandidata, odnosno svaki od kandidata,

8) imena i prezimena izabranih članova radničkog vijeća i zamjenika članova radničkog vijeća s liste kandidata koje su dobile predstavnička mjesta,

9) datum objavljivanja zapisnika te potpis predsjednika izbornog odbora.

(2) Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće mora tijekom tri radna dana od dana objavljivanja zapisnika biti objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca, a primjerak zapisnika mora se dostaviti poslodavcu, sindikatima koji su podnijeli liste kandidata za radničko vijeće te nositeljima lista kandidata za radničko vijeće podnesenih od skupine radnika.

Radničko vijeće organizacijske jedinice

Članak 21.

(1) Radničko vijeće organizacijske jedinice može biti utemeljeno ako je u njoj zaposleno najmanje dvadeset radnika.

(2) Prijedlog za utemeljenje radničkog vijeća organizacijske jedinice može nakon savjetovanja s poslodavcem dati sindikat ili više sindikata zajedno koji u organizacijskoj jedinici ima svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika organizacijske jedinice.

(3) Broj članova radničkog vijeća organizacijske jedinice određuje se odgovarajućom primjenom odredbi članka 142. Zakona o radu.

(4) Na postupak izbora radničkog vijeća organizacijske jedinice odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o postupku izbora za radničko vijeće.

(5) Izborni odbor organizacijske jedinice ima dužnosti i ovlaštenja koja su ovim Pravilnikom predviđena za izborni odbor.

(6) Odluka o raspisivanju izbora za radničko vijeće organizacijske jedinice sadrži i popis ustrojstvenih dijelova koji čine organizacijsku jedinicu u kojoj će se utemeljiti radničko vijeće te jedinice.

Glavno radničko vijeće

Članak 22.

Kada je utemeljeno radničko vijeće u pojedinoj organizacijskoj jedinici, Glavno radničko vijeće se može organizirati samo ako su radnička vijeća utemeljena u svim organizacijskim jedinicama, i to na način da takvo radničko vijeće bude sastavljeno od predstavnika radničkih vijeća svih organizacijskih jedinica.

Obrasci

Članak 23. (NN 138/20)

(1) U provođenju izbornog postupka propisanog ovim Pravilnikom, mogu se koristiti obrasci broj 1 – 20, koji su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) U provođenju izbornog postupka iz stavka 1. ovoga članka putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, može se koristiti obrazac broj 21, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obveza dostavljanja podataka

Članak 24. (NN 138/20)

(1) Nakon okončanja postupka izbora pokrenutog na jedan od načina propisanih člankom 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, poslodavac kod kojeg je utemeljeno radničko vijeće dužan je ministarstvu nadležnom za rad, elektroničkim putem dostaviti podatke o utemeljenom radničkom vijeću u roku od deset dana od dana objave zapisnika o konačnim rezultatima izbora iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(2) Podaci koje je poslodavac dužan dostaviti su:

1) tvrtka, sjedište i osobni identifikacijski broj poslodavca pravne sobe, odnosno ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj poslodavca fizičke osobe,

2) podatak o tome tko je pokrenuo postupak,

3) ukupan broj zaposlenih radnika u trenutku provođenja izbora,

4) broju članova radničkog vijeća, odnosno broju članova radničkih vijeća organizacijskih jedinica i glavnog radničkog vijeća, ako je organizirano,

5) datumu utemeljenja radničkog vijeća.

(3) Odredbe o obvezi, rokovima i načinu dostave podataka o izabranim radničkim vijećima propisane stavkom 1. i 2. ovoga članka, ne primjenjuju se na podatke o drugim predstavnicima radnika koji su izabrani u postupku na kojega se sukladno Zakonu o radu ili drugom zakonu, na odgovarajući način primjenjuju ostale odredbe ovoga Pravilnika.

Aplikacija za dostavu podataka

Članak 24.a  (NN 138/20)

(1) Ministarstvo, putem posebne aplikacije – Radnička vijeća (u daljnjem tekstu: aplikacija RV), prikuplja i u elektroničkom obliku obrađuje podatke iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Aplikacija RV sadrži:

1) formu za registraciju

2) formu za prijavu radi pristupa aplikaciji

3) formu za unos podataka (u daljnjem tekstu: forma FRV)

4) bazu podataka (u daljnjem tekstu: baza PRV) pojedinog poslodavca

5) bazu podataka o radničkim vijećima (u daljnjem tekstu: baza BRV)

(3) Forma za registraciju dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za prvu prijavu podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Forma za prijavu radi pristupa aplikaciji dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za svaku narednu prijavu osobe koja unosi podatke, radi ovlaštenog pristupa i rada u aplikaciji RV.

(5) Forma FRV u aplikaciji RV dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za dostavljanje i unos podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(6) Bazu PRV čine svi podaci iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, koji su za pojedinog poslodavca, putem forme za registraciju odnosno forme FRV, uneseni u odgovarajuća polja, odnosno koje je poslodavac dostavio ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom.

(7) Bazu BRV čine svi prikupljeni podaci koje su poslodavci dostavili ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom, a koristi se za analitičku obradu i izradu izvješća o podacima iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Obrada i korištenje podataka

Članak 24.b (NN 138/20)

(1) Poslove vezane za prikupljanje, obradu i korištenje podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, putem aplikacije RV za ministarstvo obavlja administrator (jedna ili više osoba), kojeg za obavljanje tih poslova posebno imenuje i ovlašćuje ministar nadležan za rad.

(2) Ovlašteni pristup aplikaciji RV, odnosno svim podacima koji su putem odgovarajuće forme uneseni i čine bazu BRV, može imati samo administrator iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslove dostavljanja podataka u skladu s člankom 24. stavkom 1., za poslodavca može obavljati osoba koja se putem forme za registraciju iz članka 24.a stavka 3. ovoga Pravilnika, nakon unosa podataka o poslodavcu te korištenjem zaporke i korisničkog imena, prijavila za rad u aplikaciji RV.

(4) Osoba iz stavka 3. ovoga članka, u smislu ovoga Pravilnika, je ovlaštena osoba za unos podataka o radničkim vijećima i može putem forme za prijavu iz članka 24.a stavka 4. ovoga Pravilnika, ostvariti ovlašteni pristup posebnoj formi FRV, u aplikaciji RV i bazi PRV agencije čiji je ovlaštenik.

(5) Ovlašteni pristup formi FRV i bazi PRV pojedinog poslodavca, može imati samo ovlaštena osoba za unos podataka o radničkim vijećima toga poslodavca i administrator ministarstva.

(6) Prikupljanje, obrada i korištenje podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, provodi se u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i propisima koji uređuju povjerljivost poslovnih podataka.

(7) Prikupljeni podaci iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika analiziraju se putem informatičkih alata iz aplikacije RV i objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva jednom godišnje za prethodnu godinu, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Provođenje postupaka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije

Članak 24. c (NN 138/20)

(1) Radi omogućavanja sudjelovanja radnika u postupcima izbora radničkog vijeća propisanim Zakonom o radu i ovim Pravilnikom, u okolnostima koje sprječavaju radnike da izravno sudjeluju u cijelom ili u nekom od dijelova propisanog postupka zbog više sile (elementarna nepogoda, epidemija i sl.) i drugih objektivnih ili osobnih stanja, poslodavac je dužan u tu svrhu osigurati radnicima upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija kojima u okviru obavljanja poslova i inače raspolaže (korištenje dodijeljene osobne adrese elektroničke pošte ili osobne adrese elektroničke pošte koju radnik poslodavcu navede kao svoju važeću adresu elektroničke pošte, obavještavanje putem određene poveznice na mrežnim stranicama poslodavca, korištenje video kontakta za održavanje sastanaka ili skupova i sl.).

(2) Poslodavac je dužan osigurati provođenje postupaka izbora putem informacijsko-komunikacijske tehnologije ukoliko je u mogućnosti istu organizirati prema tehničkim mogućnostima informacijsko-komunikacijske opreme koju koristi u organizacijskim jedinicama, u slučaju i na način iz stavka 1. ovoga članka, kada zahtjev za osiguranjem takvih materijalno-tehničkih uvjeta uputi predlagatelj iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika radi utemeljenja prvoga radničkoga vijeća, odnosno, kada ga uputi radničko vijeće iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika radi raspisivanja redovitih izbora ili ako ga uputi predsjednik radničkog vijeća iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika radi raspisivanja izvanrednih izbora.

(3) Poslodavac je dužan u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, očitovati se o mogućnosti provođenja postupka izbora radničkog vijeća putem informacijsko-komunikacijske tehnologije.

(4) Ako se postupak izbora provodi putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, poslodavac je dužan svim radnicima tijekom provođenja svih sastavnih dijelova toga postupka, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, omogućiti korištenje dodijeljene osobne adrese elektroničke pošte ili osobne adrese elektroničke pošte koju radnik poslodavcu navede kao svoju važeću adresu elektroničke pošte.

Članak 24. d (NN 138/20)

(1) Tijekom provođenja svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkoga vijeća, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, svi podnesci za koje je odredbama ovoga Pravilnika propisano da se podnose u pisanom obliku, mogu se podnijeti i u elektroničkom obliku, a naročito:

1) prijedlog podnositelja za utemeljenje prvoga radničkoga vijeća iz članka 2. stavka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika

2) prijedlog iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika, svake skupine radnika koja nije ujedno i predlagatelj s popisom i podacima radnika te skupine

3) prijedlog iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, radi formiranja izbornog odbora

4) lista kandidata predlagatelja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja se dostavlja predsjedniku izbornog odbora,

5) izjava kandidata o pristanku na uvrštenje na listu kandidata iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika

6) prigovor iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika

7) prijava, odnosno prigovor iz članka 18. stavka 1. točke 7. i 8. ovoga Pravilnika

8) odluka o prijavi ili prigovoru iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom provođenja svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkoga vijeća, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sve obavijesti, pozivi, odluke, prijedlozi, liste, zapisnici ili popisi mogu se objaviti i u elektroničkom obliku, a naročito:

1) prijedlog iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika

2) odluka iz članka 2. stavka 8. ovoga Pravilnika

3) zapisnik iz članka 2. stavka 10. ovoga Pravilnika

4) odluka o provođenju izbora iz članka 2. stavka 12. i članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika

5) odluka o raspisivanju redovitih izbora i odluka o imenovanju izbornog odbora iz članka 3. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika

6) odluka o raspisivanju izvanrednih izbora iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika

7) obavijest o vremenu glasovanja iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika

8) lista kandidata iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika

9) odluke i obavijesti izbornog odbora iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika

10) popis birača iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika

11) zapisnik o prethodnim rezultatima izbora iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika

12) odluka o ponavljanju izbornog postupka iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika

13) zapisnik o konačnim rezultatima izbora iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Svi prijedlozi, izjave, odluke, zapisnici, popisi i drugi akti za koje je odredbama ovoga Pravilnika propisano da sadrže potpis radnika podnositelja ili određenog ovlaštenika u ovom postupku, u postupku izbora radničkog vijeća putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kojem su dostavljeni elektroničkom poštom s osobne adrese koja je tom radniku dodijeljena kod poslodavca ili osobne adrese elektroničke pošte koju radnik poslodavcu naveo kao svoju važeću adresu elektroničke pošte, moraju biti dostavljeni na način da je potpis na aktima vidljiv (skeniranje potpisanog dokumenta, fotografija potpisanog dokumenta i sl.).

(4) Tijekom provođenja svih sastavnih dijelova postupka izbora radničkog vijeća, utvrđenog člankom 1. stavkom 1. ovoga Pravilnika, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, svi sastanci i skupovi radnika mogu se održati putem video kontakta, a naročito skup iz članka 2. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Radi utvrđivanja pravilnosti i zakonitosti provođenja postupka izbora radničkog vijeća putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, izborni odbor je dužan cjelokupnu dokumentaciju izbornog postupka zaprimljenu u elektroničkom obliku, prikupiti te priložiti zapisniku iz članka 18. stavka 2., odnosno zapisniku iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine« broj 81/10).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/17

Članak 2.

(1) U Pravilniku o postupku izbora radničkog vijeća, u prilogu koji sadrži obrasce 1-20 i koji su sastavni dio toga Pravilnika, obrazac »16« zamjenjuje se obrascem »16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova«, a obrazac »17« zamjenjuje se obrascem »17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom«.

(2) Obrazac »16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova« i obrazac »17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom« su u prilogu ovoga pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 138/20

Članak 12.

Ministar nadležan za rad će u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, imenovati i ovlastiti administratore iz članka 24.b stavka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje poslova vezanih za prikupljanje, obradu i korištenje podataka propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 13.

(1) Forma za registraciju, forma za prijavu radi pristupa aplikaciji te forma FRV objavit će se, u skladu s člankom 24.a stavkom 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od trideset dana od dana imenovanja administratora ministarstva.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka, na mrežnim stranicama ministarstva će se objaviti Uputa za pristup elektroničkoj usluzi.

Članak 14.

Korištenje elektroničke usluge dostavljanja, prikupljanja i obrade podataka iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika, započet će danom objave aplikacije RV, u dijelu koji se odnosi na formu za registraciju, formu za prijavu radi pristupa aplikaciji te formu FRV, na mrežnim stranicama ministarstva.

Članak 15.

Obrazac broj 21 iz članka 9. ovoga Pravilnika, kojim je dopunjen članak 23. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine«, broj 3/16 i 52/17), u prilogu je ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Postupci iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Obrazac broj 1 – Obrazac broj 20 (NN 52/17)

 

PRILOG (NN 52/17)

»16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova«

Serijski broj: __________

________________________

________________________

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

 

GLASAČKI LISTIĆ za izbor članova radničkog vijeća

(radničko vijeće s tri ili više člana)

Redni broj

Podnositelj liste kandidata

Ime i prezime nositelja liste kandidata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.

PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

__________________________ (Ime i prezime)

 

 

»17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom«

Serijski broj: __________

_______________________

________________________

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

 

GLASAČKI LISTIĆ za izbor članova radničkog vijeća

(radničko vijeće s jednim članom)

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ime i prezime zamjenika kandidata

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iza imena i prezimena kandidata i zamjenika koje je podnio sindikat ili više sindikata, u zagradi se navodi naziv toga sindikata ili nazivi svih sindikata

Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.

PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA _________________________ (Ime i prezime)

 

PRILOG

Obrazac broj 21 (NN 138/20)

________________________

________________________

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

 

IZJAVA O PODRŽAVANJU PRIJEDLOGA ZA UTEMELJENJE RADNIČKOG VIJEĆA

Potpisom na ovoj izjavi potvrđujem da podržavam prijedlog predlagatelja _____________________________________________

__________________________________________________

za utemeljenje radničkog vijeća kod poslodavca.

Izjava se daje predlagatelju u skladu s člankom 2. stavkom 13., a kao prilog prijedlogu iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća.

____________________ (ime i prezime)

___________________ (potpis radnika)

 

 

 

Copyright © Ante Borić