Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 6. stavka 4., članka 20. stavaka 1., 2., 4. i 5., članka 24., članka 25. stavaka 17. 18. i 19., članka 33. stavka 7., članka 38., članka 41. stavka 2., članka 43. stavaka 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 56., članka 60. stavka 1. točke 3. i 5., članka 64. stavka 4. točke 2., članka 65. stavka 4. i članka 66. Zakona o slat­kovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

 

PRAVILNIK O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

pročišćeni tekst: NN 82/05, 01/06, 139/06, 52/10, 04/15, 34/15, 50/16, 91/16

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

(1) oblik, sadržaj i način vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona;

(2) način izrade gospodarske osnove i godišnjeg plana u slat­kovodnom ribarstvu;

(3) program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom;

(4) program za polaganje ribičkog ispita, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu;

(5) program za polaganje ribočuvarskog ispita, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu;

(6) način obavljanja ribočuvarske službe, obrasci zapisnika o obavljenom pregledu, obrazac zapisnika i potvrde o privremeno oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sredstvu namijenjenom ribolovu;

(7) vrste i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u športskom ribolovu;

(8) zabrana ribolova i ograničenje uporabe određenih ribolov­nih alata i opreme za pojedine vrste ribolova;

(9) obrazac, sadržaj i način vođenja popisa ulova u športskom ribolovu;

(10) obrazac, sadržaj i visina naknade za dozvole za športski ribolov.

I. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA RIBOLOVNIH PODRUČJA I RIBOLOVNIH ZONA

Članak 2.

(1) Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona (u daljnjem tekstu: Upisnik 1.) ustanovljuje i vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Upisnik 1. iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

(3) Upisnik 1. se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani:

(3) U Upisnik 1. iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1. Opći podaci:

– naziv ribolovnih područja i ribolovnih zona;

– ovlaštenici ribolovnog prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama (naziv, adresa, telefon, faks, e-mail);

– klasa, urbroj i datum izdavanja rješenja/ugovora o ribolov­nom pravu.

2. Podaci o ribolovnim vodama:

– za tekućice (naziv, duljina u km, površina u ha);

– za stajaćice (naziv, prosječna dubina u m, površina u ha).

3. Podaci o gospodarskoj osnovi:

– ribolovno područje i ribolovna zona;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– klasa, urbroj i datum rješenja o potvrđivanju gospodarske osnove;

4. Podaci o godišnjem planu:

– ribolovno područje i ribolovna zona;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– klasa, urbroj i datum odluke o potvrđivanju godišnjeg plana.

Članak 3.

Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je dostaviti podatke potreb­ne za vođenje Upisnika 1. iz članka 2. ovog Pravilnika Ministarstvu do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

II. IZRADA GOSPODARSKE OSNOVE I GODIŠNJEG PLANA U SLATKOVOD­NOM RIBARSTVU

Članak 4. (NN 139/06)

(1) Gospodarska osnova mora sadržavati:

1. Podatke o ovlašteniku ribolovnog prava:

– naziv i sjedište pravne osobe;

– ime, prezime i prebivalište fizičke osobe;

– dokaz o statusu fizičke ili pravne osobe;

– broj telefona, telefaksa i e-mail adresu fizičke ili pravne osobe.

2. Podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni:

– naziv ribolovnog područja i/ili ribolovne zone za koju je ovlaštenik ribolovnog prava dobio ribolovno pravo;

– popis ribolovnih voda s njihovim nazivima i priloženom zem­ljopisnom kartom na kojoj su iste označene.

3. Preslik rješenja i ugovora o dodjeli ribolovnog prava.

4. Osnovna fiziografska obilježja ribolovnih voda:

– dužina, širina i površina ribolovnih voda (za tekućice);

– dubina i površina ribolovnih voda (za stajaćice);

– osnovna obilježja klime ribolovnog područja i/ili ribolovne zone.

5. Osnovna fizikalno-kemijska obilježja ribolovnih voda kao što su: boja; miris; temperatura (°C); prozirnost (m); pH; kisik (O2); slobodna ugljična kiselina (CO2) alkalinitet, utrošak KMnO4, ukupni dušik; kalcij, magnezij, nitrati; amonijak; fosfati.

6. Osnovna biološka obilježja ribolovnih voda s posebnim osvrtom na:

– sastav i zastupljenost pojedinih vrsta makrofita kao postotak (%) pokrovnosti istraživane vode;

– dominantne vrste i biomasa fitoplanktona;

– dominantne vrste i biomasa zooplanktona;

– makrozoobentos – biomasa, sastav i zastupljenost pojedinih vrsta;

– ostale važnije životinjske vrste istraživanih voda koje imaju utjecaj na riblji fond (rakovi, vodozemci, gmazovi, ptice, sisavci).

7. Osnovna obilježja ihtiofaune ribolovnih voda s naglaskom na:

– kvalitativno-kvantitativni sastav ihtiopopulacija (sistematizirano prema redovima, porodicama itd.), s postotnim udjelom zastupljenosti pojedinih vrsta u porodicama/rodovima, odnosno masenim udjelom pojedine vrste u ukupnoj ihtiomasi;

– procjenu godišnjeg prirasta vrsta u ribolov­nim vodama, izražen u kg/ha.

8. Higijensko-sanitarne uvjete i ocjenu zdravstvenog stanja ihtiofaune ribolovnih voda.

9. Mjere zaštite i održivog gospodarenja ribljim zalihama, način provođenja tih mjera, što uključuje:

– namjenu, vrste i količine dozvoljenih ribolovnih alata i opreme u športskom ribolovu;

– organizaciju ribočuvarske službe (broj ribočuvara s osnovnim planom čuvanja voda, opseg područja djelovanja ribočuvarske služ­be i broj izlazaka za svaku ribolovnu vodu i plan edukacije ribočuvara);

– praćenje incidentalnog onečišćenja voda, oboljenja, neobič­nog ponašanja ribe i ugibanja ribe, kao i osnovne upute o načinu uzorkovanja vode, mjerenju kisika, te načinu uzimanja uzoraka ribe i slanja na pretrage (transport);

– planiranje i organizaciju premještanja ribe nakon poplava;

– planiranje i organizaciju uzgoja ribe za poribljavanje, sukladno odredbama članka 32. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) – u daljnjem tekstu: Zakona;

– planiranje selektivnog izlova onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste, temeljem članka 54. Zakona.

10. Maksimalnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama ribe, uključujući:

– maksimalnu količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova;

– maksimalnu količinu dozvoljenog ulova temeljenog na godišnjem prirastu za svaku ribolovnu vodu.

11. Program poribljavanja treba obuhvatiti:

– količine i vrste riba po uzrasnim kategorijama za svaku ribolovnu vodu određene na temelju biološkog potencijala;

– vrijeme poribljavanja za pojedinu ribolovnu vodu;

– plan vlastite proizvodnje i/ili nabavke ribe kod uzgajivača riba;

– upute ovlašteniku ribolovnog prava o načinu transporta i poribljavanja.

12. Mjere zaštite posebnih staništa trebaju uključiti:

– popis posebnih staništa uz prilog dokumenta o proglašenju koja se nalaze na pojedinom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni za koju se izrađuje gospodarska osnova;

– posebne mjere zaštite posebnih staništa.

13. Ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja i/ili ribolovne zone temeljenu na:

– predvidivom broju ribiča na ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni;

– ukupnom prihodu ovlaštenika ribolovnog prava;

– predvidivim ukupnim rashodima ovlaštenika ribolovnog prava.

14. studiju utjecaja na okoliš u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u ribolovne vode;

15. vrste mamaca, stanje mamaca i maksimalnu dopuštenu količinu mamaca kojima je dopušteno loviti ribu tijekom ribolova na određenoj ribolovnoj zoni;

16. mjere zaštite i korištenja voda u skladu s propisima o vodama.

Članak 5.

(1) Plan uzorkovanja uključuje broj i vrstu ribolovnih alata, te vrijeme i izlovnu površinu u odnosu na ukupnu površinu istraživanog područja i/ili zone.

(2) Pri izboru mjesta i vremena uzorkovanja treba posebno uvažavati raznolikost tipova staništa na pojedinom području istraživanja kao i sezonske specifičnosti tijekom cjelogodišnjeg uzorkovanja.

(3) Prilikom uzorkovanja makrofita potrebno je opisati staništa i osnovne vrste, te postotak prekrivenosti istraživanog područja vodenim biljem.

(4) Uzorkovanje riba obavlja se elektroagregatom istosmjerne struje, mrežama stajaćicama, povlačenim mrežama i vršama te alatima športskog ribolova i to iz vode, s obale, kao i iz plovila.

(5) Uzorkovanje i obradu podataka obavlja se prema standardnim metodama u ribarstvu (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998) ur. Mary A. H. Franson; »Fisheries techniques« (1996) ur. Brian R. Murphy.

Članak 6.

(1) Za sve istraživane vode treba navesti Shannon-Wienerov indeks raznolikosti ihtiofaune, koji je izveden na osnovi brojnosti.

(2) Za procjenu biomase riba na tekućicama koristi se Zippinova metoda višestrukog izlova kao i njene modifikacije, te modele predviđanja prinosa riba u rijekama različitih dužina.

(3) Za procjenu biomase na stajaćicama, uz standardne analitičke postupke, koriste se korelacijske metode, Yenkinsova regresija, korelacija biomase s primarnom produkcijom kao i analiza populacijskih struktura i prinosa.

Članak 7.

(1) Revizija gospodarske osnove mora obuhvatiti:

– osnovna obilježja ihtiofaune;

– mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha;

– količinu dopuštenog ulova ribe.

(2) Ukoliko je tijekom razdoblja važenja gospodarske osnove došlo do promjena u elementima gospodarske osnove iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mora se obaviti revizija za te elemente.

(2) Reviziju gospodarske osnove izrađuju ustanove iz članka 7. Zakona na temelju podataka dobivenih trajnim monitoringom ribljeg fonda.

Članak 8.

(1) Godišnji plan izrađuje ovlaštenik ribolovnog prava na temelju potvrđene gospodarske osnove čiji su sastavni dio i upute za izradu godišnjeg plana ovlaštenika ribolovnog prava.

(2) Godišnji plan mora sadržavati elemente propisane odred­bom članka 35. stavka 3. Zakona.

III. Program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom

Članak 9.

(1) Program za polaganje stručnog ispita za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: Program) obuhvaća sljedeće teme:

1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i podzakonski propisi;

2. Osnove biologije i ekologije kopnenih voda;

3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;

4. Zaštita riba, staništa i voda;

5. Utjecaj alohtonih vrsta riba na riblji fond ribolovnih područja ili ribolovnih zona;

6. Izrada godišnjeg plana;

7. Načela poribljavanja ribolovnih voda.

(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.

(3) Stručni ispit za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pismeno ili usmeno.

Članak 10.

(1) Stručni ispit organizira i održava Ministarstvo.

(2) Stručni ispit se polaže pred Povjerenstvom za stručne ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 1.) koje imenuje ministar.

(3) Rokove za polaganje stručnog ispita određuje predsjednik Povjerenstva 1.

(4) Ispitu može pristupiti osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu spremu.

Članak 11.

(1) Kandidat za polaganje stručnog ispita podnosi prijavu Povjerenstvu 1.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata,

– adresu prebivališta,

– broj osobne iskaznice kandidata,

– datum i mjesto rođenja,

– dokaz o srednjoj stručnoj spremi,

– dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita.

(3) Kandidat mora nakon dostavljene prijave biti obaviješten o obveznoj stručnoj literaturi za polaganje ispita.

Članak 12.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva 1. imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(2) Troškove organizacije i provođenja ispita snosi kandidat.

(3) Na ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 1.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, a utvrđuje se posebnim rješenjem ministra.

Članak 13.

(1) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.

(2) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.

(3) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva 1.

(4) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Povjerenstva 1.

(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.

Članak 14.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Ministarstvo izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.).

(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jednog lista punijeg papira standardnog formata A4.

(3) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski.

Članak 15.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,

– naziv obrasca Uvjerenja,

– ime i prezime osobe koja je položila stručni ispit,

– adresa prebivališta osobe koja je položila stručni ispit,

– broj osobne iskaznice osobe koja je položila stručni ispit,

– datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila stručni ispit,

– državljanstvo osobe koja je položila stručni ispit.

– mjesto i datum kada je osoba položila stručni ispit,

– M.P. i potpis ovlaštene osobe,

– serijski broj obrasca Uvjerenja.

(2) Stražna stranica Uvjerenja je prazna.

Članak 16.

Uvjerenje iz članka 14. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je položila kolegij ribarstva na V., VI. ili VII. stupnju obrazovanja.

Članak 17.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima (u daljnjem tekstu: Upisnik 2.) vodi se u Ministarstvu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 3.).

(2) Upisnik 2. sastoji se od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.

Članak 18.

Ministarstvo upisuje u Upisnik 2. sljedeće podatke:

1. redni broj i datum upisa u Upisnik,

2. datum te serijski broj obrasca Uvjerenja,

3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, broj osobne iskaznice, datum, mjesto i država rođenja),

4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita, Povjerenstvo pred kojim je osoba polagala ispit).

IV. Program za polaganje ribičkog ispita i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Članak 19. (NN 50/16)

(1) Program za polaganje ribičkog ispita obuhvaća sljedeće teme:

1. Zakonski propisi u športskom ribolovu;

2. Gospodarenje ribljim fondom u športskom ribolovu;

3. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;

4. Zaštita riba i staništa;

5. Pravila športskog ribolova.

(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.

(3) Ribički ispit polaže se pismeno ili usmeno.

(4) Ukoliko je organizirano pismeno polaganje ispita, organizator ispita obvezan je čuvati riješene testove godinu dana od dana polaganja ispita.

Članak 20. (NN 04/15, 34/15, 50/16)

(1) Hrvatski športsko-ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) objavljuje Priručnik za športski ribolov kao stručnu literaturu za pripremanje ispita na web-stranici Saveza.

(2) Ispite organizira i održava Savez putem svojih članica županijskih saveza športsko ribolovnih udruga (u daljnjem tekstu: županijskih saveza ŠRU).

(3) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribičke ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(4) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 21. (NN 04/15, 50/16)

(1) Kandidat za polaganje ispita podnosi pismenu prijavu županijskom savezu ŠRU ili susjednom županijskom savezu ŠRU ako u toj županiji ne postoji imenovano Povjerenstvo temeljem ovlaštenju Saveza.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata,

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice kandidata,

– datum i mjesto rođenja.

Članak 22. (NN 04/15, 34/15, 50/16)

(1) Na ribičkom ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 2.

(2) Cijena ribičkog ispita po kandidatu iznosi 150,00 kuna.

(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun županijskog saveza ŠRU koji organizira i održava ribički ispit ili na račun županijskog saveza ŠRU nadležnog za tu županiju temeljem ovlaštenja Saveza.

(4) Županijski Savez ŠRU isplaćuje naknade nadležnom povjerenstvu za ribičke ispite te nadoknađuje druge troškove vezane uz održavanje ribičkih ispita.

(5) Naknade iz stavka 4. isplaćuju se od namjenskih sredstava prikupljenih od kandidata.

(6) Nazočni članovi Povjerenstva imaju pravo na isplatu dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice Saveza, naknadu za ribički ispit u istom iznosu, te na naknadu putnih troškova osobnim automobilom u visini neoporezivog iznosa kilometraže kao i naknadu ostalih putnih troškova (autoput i sl.).

Članak 23.

(1) O tijeku polaganja ribičkog ispita tajnik Povjerenstva 2. vodi zapisnik za svakog kandidata u koji se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena, te se isti pohranjuje u nadležnom županijskom savezu ŠRU.

(2) Tajnik Povjerenstva 2. upisuje kandidate koji su položili ispit u obrazac Upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu, koji se dostavlja Savezu na daljnju obradu.

(3) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva 2.

(4) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.

(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.

Članak 24.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Savez izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 4.).

(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jed­nog lista punijeg papira dimenzija 7 x 10,5 cm.

(3) Prednja i zadnja stranica obrasca Uvjerenja tonirane su u zelenoj boji.

(4) Grb Saveza na obrascu Uvjerenja otisnut je u boji.

(5) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski, pisaćim strojem ili rukom velikim tiskanim slovima.

Članak 25. (NN 50/16)

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Saveza,

– naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,

– naziv obrasca Uvjerenja,

– ime i prezime osobe koja je položila ribički ispit,

– adresa prebivališta osobe koja je položila ribički ispit,

– OIB ili broj osobne iskaznice ili broj putovnice osobe koja je položila ribički ispit,

– datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila ribički ispit,

– državljanstvo osobe koja je položila ribički ispit.

(2) Na stražnjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– mjesto i datum polaganja ispita,

– M.P. i potpis ovlaštene osobe,

– serijski broj obrasca Uvjerenja.

Članak 26.

Uvjerenje iz članka 24. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, Savez izdaje osobi koja je, na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, položila ribički ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. ili VII. stupnju obrazovanja ili je položila ribočuvarski ispit.

Članak 27.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima iz članka 24. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Upisnik 3.) vodi se u Savezu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 5.).

(2) Upisnik 3. se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.

Članak 28. (NN 139/06, 50/16)

Savez upisuje u Upisnik 3. sljedeće podatke:

1. redni broj upisa,

2. serijski broj obrasca uvjerenja,

3. podatke o osobi kojoj je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, datum, mjesto i država rođenja),

4. podatke u svezi s izdanim uvjerenjem (mjesto i datum polaganja ispita).

V. Program za polaganje ribočuvarskog ispita i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

Članak 29. (NN 50/16)

(1) Program za polaganje ribočuvarskog ispita obuhvaća sljedeće teme:

1. Zakon o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu;

2. Ribe slatkih voda Republike Hrvatske;

3. Zaštita riba i voda.

(2) Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja.

(3) Ribočuvarski ispit (u daljnjem tekstu:ispit) polaže se pismeno ili usmeno.

(4) Ukoliko je organizirano pismeno polaganje ispita, organizator ispita obvezan je čuvati riješene testove godinu dana od dana polaganja ispita.

Članak 30. (NN 04/15, 50/16)

(1) Savez izdaje Priručnik za ribočuvare kao podlogu za stručnu literaturu za pripremu ispita.

(2) Priručnik iz stavka 1. Savez je obvezan objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(3) Ispite organizira i održava Savez.

(4) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za ribočuvarske ispite (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo 3.), koje na prijedlog Saveza imenuje ministar.

(5) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Povjerenstva 3.

Članak 31. (NN 04/15, 50/16)

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu županijskom savezu ŠRU.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime kandidata,

– broj osobne iskaznice kandidata,

– datum i mjesto rođenja.

Članak 32. (NN 04/15, 34/15, 50/16)

(1) Na ribočuvarskom ispitu mora biti nazočno najmanje tri člana Povjerenstva 3.

(2) Cijena ribočuvarskog ispita po kandidatu iznosi 150,00 kuna.

(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun županijskog saveza ŠRU koji organizira i održava ribočuvarski ispit ili na račun županijskog saveza ŠRU nadležnog za tu županiju temeljem ovlaštenja Saveza.

(4) Županijski Savez ŠRU isplaćuje naknade Povjerenstvu te nadoknađuje druge troškove vezane uz održavanje ribočuvarskih ispita.

(5) Naknade iz stavka 4. isplaćuju se iz namjenskih sredstava prikupljenih od kandidata.

(6) Nazočni članovi Povjerenstva 3. imaju pravo na isplatu dnevnice u visini neoporezivog iznosa dnevnice Saveza, naknadu za ribočuvarski ispit u istom iznosu, te na naknadu putnih troškova osobnim automobilom u visini neoporezivog iznosa kilometraže kao i naknadu ostalih putnih troškova (autoput i sl.).

Članak 33.

(1) Za kandidata koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.

(2) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena.

(3) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva 3.

(4) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Povjerenstva 3.

(5) Ukupna ocjena uspjeha ispita je »položio« ili »nije položio«.

(6) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje ispitnog gradiva.

Članak 34.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu Savez izdaje Uvjerenje na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 6.).

(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se jed­nog lista punijeg papira dimenzija 7 × 10,5 cm.

(3) Prednja i zadnja stranica obrasca Uvjerenja tonirane su u zelenoj boji.

(4) Grb Saveza na obrascu Uvjerenja otisnut je u boji.

(5) Podaci u obrascu Uvjerenja ispunjavaju se kompjutorski, pisaćim strojem ili rukom štampanim slovima.

Članak 35.

(1) Na prednjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Saveza,

– naziv tijela koje izdaje Uvjerenje,

– naziv obrasca Uvjerenja,

– ime i prezime osobe koja je položila ribočuvarski ispit,

– adresa prebivališta osobe koja je položila ribočuvarski ispit,

– broj osobne iskaznice osobe koja je položila ribočuvarski ispit,

– datum, mjesto i država rođenja osobe koja je položila ribočuvarski ispit,

– državljanstvo osobe koja je položila ribočuvarski ispit.

(2) Na stražnjoj stranici obrasca Uvjerenja od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– mjesto i datum polaganja ribočuvarskog ispita,

– M.P. i potpis ovlaštene osobe,

– serijski broj obrasca Uvjerenja.

Članak 36.

Uvjerenje iz članka 34. ovog Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, položila ribočuvarski ispit.

Članak 37.

(1) Upisnik o izdanim Uvjerenjima (u daljnjem tekstu: Upisnik 4.) vodi se u Savezu prema obrascu Upisnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 7.).

(2) Upisnik 4. sastoji se od listova papira standardnog formata A4 koji su označeni rednim brojevima i moraju biti uvezani.

Članak 38. (NN 139/06, 50/16)

Savez upisuje u Upisnik 4. sljedeće podatke:

1. redni broj ispita;

2. podatke o osobi kojoj je izdano Uvjerenje (ime i prezime, OIB, mjesto i država rođenja, broj izdanog Uvjerenja);

3. potpis predsjednika Povjerenstva 3.

VI. Ribočuvarska služba

Članak 39.

Ovlaštenik ribolovnog prava može imenovati za ribočuvara osobu:

– stariju od 18 godina života;

– koja ima položen ribočuvarski ispit.

Članak 40.

Broj ribočuvara neophodnih da se osigura uspješan rad ribočuvarske službe i opseg područja djelovanja ribočuvara određuje se gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

Članak 41.

(1) Ribočuvar je obvezan, prilikom identifikacije osobe koju zatekne u tijeku obavljanja ribolova, predstaviti se i pokazati svoju ribočuvarsku iskaznicu i ribočuvarsku značku.

(2) Ribočuvar je obvezan obavljati ribočuvarsku službu odjeven u službenu odoru ribočuvara.

(3) Službenu odoru ribočuvara, njen izgled, svojstva i način korištenja, kao i uvjete za odabir proizvođača, propisuje i provodi Savez.

(4) Ribočuvar je obvezan voditi evidenciju dnevnih aktivnosti u Dnevniku rada, kojeg ovjerava ovlaštenik ribolovnog prava.

(5) Obrasci zapisnika o obavljenom pregledu, zapisnika i potvrde o privremeno oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sredstvu namijenjenom ribolovu sastavni su dio ovog Pravilnika (Prilozi 19., 20. i 21.).

Članak 42. (NN 139/06)

(1) Obrazac ribočuvarske iskaznice tiska se u svijetloplavoj boji dimenzija 6,5 x 10,5 cm.

(2) Na obrascu ribočuvarske iskaznice na prednjoj strani otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– Hrvatski športsko-ribolovni savez;

– grb HŠRS;

– mjesto za fotografiju;

– tekst: ribočuvarska iskaznica;

– ime i prezime;

– broj osobne iskaznice;

– broj ribočuvarske značke;

– serijski broj iskaznice;

– Ova iskaznica vrijedi 4 godine.

(3) Na obrascu ribočuvarske iskaznice na poleđini otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– Nositelj ove iskaznice ima ovlaštenja utvrđena Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnikom o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– mjesto i datum izdavanja;

– MP, ovlaštena osoba HŠRS.

Članak 43.

Ribočuvar koji izgubi ribočuvarsku iskaznicu i/ili ribočuvarsku značku ili na drugi način ostane bez istih, dužan je odmah o tome izvijestiti ovlaštenika ribolovnog prava, na čiji će zahtjev Savez izdati novu iskaznicu.

Članak 44.

Ribočuvarska značka je izrađena od metala, dimenzija 5,5 x 4,5 cm, ovalnog je oblika, okružena pleterom i ugraviranim:

– Grb HŠRS;

– tekst: 27. 1. 1935. HŠRS;

– tekst: ribočuvar;

– broj ribočuvarske značke.

Članak 45.

(1) Obrazac ribočuvarske iskaznice i ribočuvarske značke propisan je ovim Pravilnikom i čini njegov sastavni dio (Prilog 8.).

(2) Broj ribočuvarske iskaznice i ribočuvarske značke mora biti istovjetan.

Članak 46. (NN 50/16)

(1) Savez vodi evidenciju izdanih ribočuvarskih iskaznica i ribočuvarskih značaka.

(2) Savez dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava potreban broj ribočuvarskih iskaznica i ribočuvarskih značaka na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava, a sukladno evidenciji o položenim ribočuvarskim ispitima.

VII. Namjena, vrsta i količina ribolovnih alata, opreme i mamaca u športskom ribolovu

Članak 47. (NN 139/06)

(1) Športski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa i/ili pribora s po jednom udicom.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše dvije.

(3) Športski ribolov svih vrsta pastrva te mladice, glavatice i lipljana smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom.

(4) Prilikom ribolova soma u plovilu se smije koristiti jedno bućkalo, ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, gospodarskom osnovom smije se propisati obavljanje športskog ribolova s manje od tri ribolovna štapa s po jednom udicom.

(6) Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.

Članak 48. (NN 52/10)

(1) Zabranjeno je loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.

(2) Zabranjen je športski ribolov uz uporabu prirodnih živih ili mrtvih mamaca (ribe, gujavice, kukci i sl.) u stalnim staništima ribolovnih voda u kojima obitavaju sve vrste pastrva te mladica, glavatica i lipljan.

(3) Odredbe stavka 2. ne odnose se na obavljanje športskog ribolova za vrijeme međunarodnih europskih ili svjetskih natjecanja u športskom ribolovu u kategoriji ribolova pastrve prirodnim mamcem u organizaciji Hrvatskog športsko ribolovnog saveza.

Članak 49.

(1) Umjetni mamac-varalica može imati najviše do dvije (2) udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.

(2) Umjetni mamac-mušica smije imati jednu (1) udicu sa ili bez kontrakuke.

(3) Veličina varalice kod ribolova mladice ili glavatice ne smije biti manja od 18 cm.

Članak 50.

Prilikom obavljanja športskog ribolova smije se koristiti sljedeća oprema:

1. mrežica za prihvat ribe (sak);

2. mreža čuvarica za spremanje ribe (nec);

3. kuka.

VIII. Zabrana ribolova i ograničenje uporabe određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolovau Dunavcima

Članak 51.

(1) Zabranjuje se obavljanje športskog ribolova u razdoblju od 1. veljače do 31. svibnja u Dunavcima u ribolovnom području Drava –Dunav i to:

– u ribolovnoj zoni D1 – Šarkanjski, Zmajevački i Monjoroški Dunavac;

– u ribolovnoj zoni D2 – Porićki i Erdutski Dunavac;

– u ribolovnoj zoni D3 – Iločki Dunavac.

(2) Zabranjuje se, prilikom obavljanja športskog ribolova u Dunavcima iz stavka 1. ovog članka, zadržavanje sljedećih vrsta riba:

– autohtoni ljuskavi šaran izduženog tijela (Cyprinus carpio L.);

– bolen (Aspius aspius L.);

– jez (Leuciscus idus L.).

(3) Zabranjuje se uporaba živih riba kao mamaca prilikom obav­ljanja športskog ribolova u Dunavcima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ribolov bolena (Aspius aspius L.) u Dunavcima iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je isključivo uz uporabu umjetnog mamca.

(5) Zabranjuje se uporaba udica s kontrakukom prilikom ribolova varalicom u Dunavcima iz stavka 1. ovog članka.

IX. Popis ulova u športskom ribolovu

Članak 52. (NN 139/06)

(1) Ribič je obvezan nakon završetka ribolova na ribolovnoj vodi, a prije odlaska s ribolovne vode, upisati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu (vrste riba i procijenjene količine) u obrazac popisa ulova.

(2) Ribič koji lovi ribu na temelju dnevne dozvole za športski ribolov obvezan je dostaviti podatke o ukupnom zadržanom dnevnom ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba) ovlašteniku ribolovnog prava na obrascu popisa dnevnog ulova u roku od 7 dana od datuma važenja dnevne dozvole upisanog na dnevnoj dozvoli.

(3) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba) ribič je obvezan dostaviti ovlašteniku ribolov­nog prava na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja siječnja za prethodnu godinu.

(4) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba) ovlaštenik ribolovnog prava je obvezan dostaviti Savezu na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja travnja za prethodnu godinu.

(5) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba) Savez je obvezan dostaviti Ministarstvu na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja svibnja za prethodnu godinu.

(6) Sadržaj popisa prikazan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilozi 9., 9.a, 10., 11. i 12.).

Članak 53. (NN 139/06)

(1) Popis ulova vodi se u obliku uvezane knjižice dimenzije 7 x 10,5 cm (prilog 9.).

(2) Na naslovnoj strani knjižice iz stavka 1. ovoga članka otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske;

– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva;

– popis ulova u športskom ribolovu;

– kalendarska godina za koju se popis izdaje;

– serijski broj.

(3) Na drugoj strani knjižice iz stavka 1. ovoga članka otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– ime i prezime ribiča;

– adresa prebivališta ribiča;

– broj osobne iskaznice ili putovnice ribiča;

– naziv ovlaštenika ribolovnog prava;

– serijski broj dozvole za športski ribolov.

(4) Ribiči koji love ribu na temelju dnevne dozvole za športski ribolov popis dnevnog ulova vode na obrascu popisa dnevnog ulova dimenzije 7 x 10,5 cm (Prilog 9a).

(5) Na prednjoj strani popisa iz stavka 4. ovoga članka otisnut je tekst sljedećeg sadržaja: – grb Republike Hrvatske; – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva; – popis dnevnog ulova u športskom ribolovu (vrijedi uz dnev­nu dozvolu); – datum važenja dnevne dozvole; – serijski broj.

(6) Na poleđini popisa iz stavka 4. ovoga članka otisnuta je tab­lica sa sljedećim rubrikama: – datum; – ribolovna voda; – vrsta ribe; – kg/komada; – potpis ribočuvara.

(7) Popis godišnjeg ulova se vodi na obrascu formata A4 (Prilog 10.).

Članak 54.

(1) Ribič je obvezan:

– nakon završetka ribolova na ribolovnoj vodi, a prije odlaska sa ribolovne vode, upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa ulova;

– jednom godišnje upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova;

– jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti ovlašteniku ribolovnog prava i to do kraja siječnja za prethodnu godinu.

(2) Ribič je obvezan prilikom ribolova na ribolovnoj vodi uz sebe imati obrazac popisa ulova.

Članak 55.

Ovlaštenik ribolovnog prava je obvezan:

– prikupiti od ribiča podatke o godišnjem ulovu u športskom ribolovu;

– jednom godišnje upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova (Prilog 11.);

– jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti Savezu i to do kraja travnja za prethodnu godinu.

Članak 56.

Savez je obvezan:

– prikupiti od ovlaštenika ribolovnog prava podatke o godišnjem ulovu u športskom ribolovu;

– jednom godišnje upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova (Prilog 12.);

– jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti Ministarstvu i to do kraja svibnja za prethodnu godinu.

Članak 57.

Obrasce popisa navedene u ovom Pravilniku Ministarstvo dostavlja Savezu najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

X. Dozvole za športski ribolov

Članak 58.

Dozvolu za športski ribolov (u daljnjem tekstu: dozvolu) izdaje ovlaštenik ribolovnog prava s rokom važenja za:

1. jedan (1) dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola);

2. tekuću kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja doz­vola).

Članak 59.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 14 x 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je u dva dijela, a svaki od njih ima dimenzije 7 x 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice označene brojevima 1. i 3., a na poleđini su stranice označene brojevima 2. i 4.

Članak 60.

Na obrascima svih dozvola navedenih u ovom Pravilniku, u dijelovima označenim rednim brojevima 1. i 3., od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv tijela koje izdaje dozvolu;

– naziv dozvole;

– tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole.

Članak 61.

Na obrascu dnevne dozvole u dijelovima označenim rednim brojevima 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte iznad kojih se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ribiča;

– prebivalište ribiča (država, mjesto, ulica i kućni broj),

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ribiča,

– mjesto, datum i vrijeme (sat, dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču,

– ovlaštenik ribolovnog prava,

– potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

Članak 62.

Na obrascu godišnje dozvole u dijelovima označenim 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte iznad kojih se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ribiča;

– prebivalište ribiča (država, mjesto, ulica i kućni broj);

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ribiča;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

Članak 63.

Na obrascu godišnje dozvole za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske u dijelovima označenim 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte na koje se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ribiča;

– prebivalište ribiča (država, mjesto, ulica i kućni broj);

– broj osobne iskaznice ribiča;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– pečat Ministarstva i potpis ovlaštene osobe;

– pečat ovlaštenika ribolovnog prava i potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

Članak 64.

(1) Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u dozvoli.

(2) Godišnja dozvola važi od 00.00 sati 1. siječnja do 24.00 sata 31. prosinca tekuće kalendarske godine navedene u dozvoli.

Članak 65. (NN 50/16)

(1) Obrasci svih godišnjih dozvola za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina, hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života, hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života, te hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske, koje/koji nisu članovi ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez, tiskaju se u smeđoj boji.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obrazac godišnje dozvole za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godine života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godine života članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez ili koje/koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt, tiska se u svijetlozelenoj boji.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obrazac godišnje dozvole za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u HŠRS ili koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt tiska se u tamnozelenoj boji.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obrazac godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u HŠRS ili koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt tiska se u svijetloplavoj boji.

(5) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba tiska se u svijetlocrvenoj boji.

(6) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov salmonidnih vrsta riba tiska se u narančastoj boji.

(7) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov na ribolovnoj zoni Otočac tiska se u žutoj boji.

(8) Starost ribiča koja je navedena u ovome Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj ribič do kraja godine navršava određene godine života.

Članak 66. (NN 50/16)

(1) Visina naknade za godišnje dozvole iz članka 65. stavka 1. iznosi:

– 800,00 kuna za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina,

– 400,00 kuna za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godine života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godine života,

– 800,00 kuna za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina naknade za godišnje dozvole za ribiče članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez, ili koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt iznosi:

– 400,00 kuna za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina,

– 200,00 kuna za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godine života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godine života,

– 400,00 kuna za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske.

(3) Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

– 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba;

– 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba;

– 250,00 kuna za ribolovnu zonu Otočac.

Članak 67.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje godišnju dozvolu potvrđenu od Ministarstva i ovlaštenika ribolovnog prava invalidu Domovinskog rata Republike Hrvatske uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu i potvrde o statusu invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava dužan je, prilikom izdavanja dozvole, obavijestiti ribiča o granicama ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo ili ga koristi na osnovu recipročnog prava, kao i dopuštenim ribolovnim alatima, opremi, mamcima i mjerama zaštite riba.

Članak 68. (NN 04/15, 50/16)

(1) Savez zadužuje dozvole od Ministarstva do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a razdužuje dozvole za prethodnu godinu do 1. veljače sljedeće godine, o čemu se sastavlja zapisnik u kojem moraju biti navedene vrste i količine zaduženih odnosno razduženih dozvola.

(2) Savez distribuira dozvole ovlaštenicima ribolovnog prava, a o distribuiranim dozvolama vodi se u Savezu evidencija, te je Savez obvezan dostaviti Ministarstvu do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec svako zaduženje dozvolama ovlaštenika ribolovnog prava, prema obrascu iz Priloga 22. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava prilikom prodaje dozvole, ribiču daje jedan dio obrasca dozvole, a drugi dio, na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik je obvezan čuvati u svojoj evidenciji dvije godine od isteka godine prodaje dozvole.

(4) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se velikim tiskanim slovima.

(5) Obrasci svih tipova dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(6) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplaćivati sredstva koja su prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarenih od naknada za dozvole na račun koji ima posebnu brojčanu oznaku za svakog ovlaštenika ribolovnog prava, dodijeljenu od Ministarstva, kao i na račun Saveza.

(7) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplatiti sredstva iz stavka 6. ovoga članka najkasnije do zadnjeg u mjesecu za dozvole prodane u prethodnom mjesecu.

(8) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu dostavljati Ministarstvu obrazac mjesečnog obračuna naknada od dozvola prodanih u prethodnom mjesecu (Prilog 23, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika), uz dokaz o uplati naknade, kao i konačni godišnji obračun naknada od dozvola prodanih u prethodnoj kalendarskoj godini (Prilog 24 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika) najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

(9) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je voditi evidenciju o količinama dozvola za športski ribolov preuzetim od Saveza te je obvezan vratiti Savezu neprodane obrasce dozvola iz prethodne kalendarske godine, kao i konačni godišnji obračun prodanih dozvola u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

Članak. 69.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona (»Narodne novine«, br. 149/02); Pravilnik o izradi gospodarske osnove i godišnjeg plana u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 130/04), Pravilnik o programu za polaganje ribičkog ispita i Uvjerenju o položenom ribičkom ispitu (»Narodne novine«, br. 3/03 i 58/04), Pravilnik o programu za polaganje ribočuvarskog ispita i Uvjerenju o položenim ribočuvarskom ispitu (»Narodne novine«, br. 3/03), Pravilnik o ribočuvarskoj službi (»Narodne novine«, br. 187/03), Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 149/02 i 91/03), Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 91/03 i 58/04); Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov (»Narodne novine«, br. 187/03 i 58/04).

Članak 70. (NN 91/16)

Odredbe članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 3., 4. i 5. te članka 32. stavka 3., 4. i 5. vrijede do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 71.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/32

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 9. lipnja 2005.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 01/06

Članak 1.

U Pravilniku o športskog ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05) u prilozima 13. – 18. na obrascima dozvola za športski ribolov broj »2005« zamjenjuje se brojem »2006«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Na­rodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/75

Urbroj: 525-01-05-1

Zagreb, 22. prosinca 2005.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 139/06

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/111

Urbroj: 525-01-06-1

Zagreb, 11. prosinca 2006.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/10

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 053-01/10-01/178

Urbroj: 525-08-1-0515/10-3

Zagreb, 20. travnja 2010.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 04/15

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69

Urbroj: 525-13/0515-14-2

Zagreb, 1. prosinca 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 34/15

Članak 4.

Odredbe članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1., članka 22. stavaka 2., 3., 4. i 5., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 1., te članka 32. stavaka 3., 4. i 5. stupaju na snagu 1. srpnja 2015. godine.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69

Urbroj: 525-15/0515-15-5

Zagreb, 11. ožujka 2015.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 50/16

Članak 16.

(1) Prilozi 5., 7., 10., 11. i 12. mijenjaju se novim prilozima 5., 7., 10., 11. i 12.

(2) Iza priloga 18. dodaju se novi prilozi 19., 20. i 21.

(3) Prilozi 19. i 20. mijenjaju se i postaju prilozi 22. i 23.

(4) Iza Priloga 23. dodaje se Prilog 24.

Članak 17.

(1) Odredbe izmijenjenog članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 3., 4. i 5. te članka 32. stavka 3., 4. i 5. počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a vrijede do 31. prosinca 2016. godine.

(2) Prilozi 10., 11. i 12. (izmijenjeni obrasci ukupnog godišnjeg ulova) počinju se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69

Urbroj: 525-13/0515-16-4

Zagreb, 3. svibnja 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 91/16

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69

Urbroj: 525-13/0515-16-5

Zagreb, 4. listopada 2016.

 

 

Dodatak 1. – Dodatak 6. (NN 50/16)

 

Prilog 8. Obrasci ribočuvarske iskaznice i ribočuvarske značke (NN 139/06)

 

 

Prilog 9a. Obrazac popisa dnevnog ulova u športskom ribolovu (popunjava ribič prilikom ribolova na ribolovnoj vodi) (NN 139/06)

 

 

 

Prilog 13. Godišnja dozvola za športski ribolov za osobe od 15 do 18 godina života i žene od 19 i više godina života (NN 139/06)

 

 

Prilog 14. Godišnja dozvola za športski ribolov za osobe od 19 i više godina života (NN 139/06)

 

 

Prilog 15. Godišnja dozvola za športski ribolov za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (NN 139/06)

 

 

Prilog 16. Dnevna dozvola za športski ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih (NN 139/06)

 

 

Prilog 17. Dnevna dozvola za športski ribolov salmonidnih vrsta riba (NN 139/06)

 

 

Prilog 18. Dnevna dozvola za športski ribolov na ribolovnoj zoni Otočac (NN 139/06)

 

 

Copyright © Ante Borić