Povezani zakoni

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

NN 63/19

na snazi od 06.07.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom kopnenih ribolovnih voda (u daljnjem tekstu: ribolovnih voda) temeljeno na znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja ihtiologije i ekologije kopnenih voda, nadležna tijela i njihove zadaće, način i uvjeti obavljanja ribolova, praćenje ulova kroz njegovu sljedivost na tržištu sukladno Zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije u dijelu tržišta proizvoda ribarstva, prikupljanje podataka, nadzor i inspekcija, prekršajne odredbe, kao i druga pitanja bitna za slatkovodno ribarstvo.

Provedba akata Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009)

Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29. 5. 2015.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. dodatak plana upravljanja je izvanredno usklađenje plana upravljanja s hidromorfološkim, fizikalno-kemijskim, ekološkim i ihtiološkim promjenama u ribolovnoj zoni zbog racionalnog i održivog upravljanja i zaštite ribljeg fonda

2. gospodarski ribolov je lov riba koji se obavlja na temelju povlastice za gospodarski ribolov radi stjecanja dobiti

3. granica/granice ribolovnog područja, zone i vode su granice određene sukladno ovom Zakonu

4. ihtiomasa je procijenjena ukupna masa riba u određenoj ribolovnoj vodi u određenom trenutku

5. inundacijsko područje je područje definirano posebnim propisom kojim se uređuje upravljanje vodama

6. introdukcija je unošenje strane vrste riba u neku ribolovnu vodu u kojoj prirodno ne obitava

7. invazivna vrsta je strana vrsta riba za koju je procjenom rizika invazivnosti utvrđeno da njezino unošenje ili širenje uzrokuje značajne promjene u sastavu, strukturi i funkcioniranju ekosustava, a može uzrokovati značajne ekonomske gubitke

8. korito je terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teku vode odnosno u kojem se nalaze stajaće vode

9. korito vodotoka je prostor koji obuhvaća korito, obale i inundacijsko područje

10. lovostaj je razdoblje u kojem je zabranjen ribolov za pojedinu vrstu ribe

11. mamac je sve čime se privlači i lovi riba

12. matica je spolno dozrela riba

13. ministar je čelnik ministarstva nadležnog za slatkovodni ribolov

14. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za slatkovodni ribolov

15. naknada za gospodarski ribolov je novčani iznos koji plaća ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov

16. naknada za sportski ribolov je novčani iznos koji plaća ribič za pravo obavljanja sportskog ribolova, a koji propisuje ministar

17. nedopušteni ribolov je svaki oblik ribolova koji se obavlja na ribolovnim vodama protivno ovom Zakonu i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

18. nedorasle ribe su svi razvojni oblici riba koje nisu spolno dozrele odnosno ispod su najmanje dopuštene veličine u smislu ovoga Zakona

19. obala je pojas zemljišta koji služi pristupu vodi i redovitom održavanju korita

20. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov je fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba, a koja je na temelju izdane povlastice ovlaštena za obavljanje gospodarskog ribolova

21. ovlaštenik ribolovnog prava je fizička osoba, fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba, a koja ima rješenje o dodjeli ribolovnog prava

22. ovlaštenik za znanstveno-nastavni ribolov je pravna osoba koja ima rješenje za ribolov u znanstvene ili nastavne svrhe

23. plan upravljanja je znanstveno-stručna studija kojom se utvrđuje stanje ribljeg fonda te se određuju ciljevi upravljanja i očuvanja, aktivnosti za postizanje tih ciljeva i pokazatelji učinkovitosti upravljanja

24. poplavljeno područje je zemljište privremeno prekriveno vodom zbog izlijevanja rijeka, bujica, privremenih vodotoka, jezera i nakupljanja leda, kao i suvišnim podzemnim vodama

25. poribljavanje je plansko unašanje riba u ribolovne vode na temelju plana upravljanja

26. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog obnavljanja prirodnih populacija riba, a može biti mrijestilište, rastilište, hranilište, zimovalište ili migratorni put

27. povlastica za gospodarski ribolov je ovlaštenje na temelju kojeg fizičke ili pravne osobe smiju obavljati gospodarski ribolov

28. program praćenja stanja ribljeg fonda je godišnji program znanstvenog praćenja stanja ribljeg fonda od ustanova registriranih za obavljanje poslova iz područja slatkovodnog ribarstva

29. proizvodi ribarstva su ribe i njihovi proizvodi iz gospodarskog ribolova

30. prva prodaja je prvo stavljanje proizvoda ribarstva na tržište od ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov nakon njihova iskrcaja

31. prvi kupac je fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade, transporta i/ili skladištenja riba i u prvoj prodaji sudjeluje kao kupac ribe od ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov

32. reintrodukcija (ponovno uvođenje) je ponovno naseljavanje neke riblje vrste u područje u kojem je izumrla, a u ekosustavu još uvijek postoje ili su ponovno uspostavljeni približno jednaki ekološki uvjeti kao prije izumiranja, a koji omogućuju njezino preživljavanje

33. revizija plana upravljanja je periodično usklađenje plana upravljanja

34. ribar je osoba s položenim ribarskim ispitom koja na ribolovnoj vodi obavlja gospodarski ribolov na temelju povlastice za gospodarski ribolov

35. ribič je osoba koja na ribolovnoj vodi obavlja sportski ribolov na temelju ribičke dozvole

36. ribička dozvola je ovlaštenje na temelju kojeg fizička osoba može obavljati sportski ribolov na ribolovnim vodama

37. riblji fond je obnovljivi dio prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno to su sve vrste slatkovodnih riba na ribolovnim vodama koje se love u sportskom i gospodarskom ribolovu

38. ribočuvar je ovlaštena osoba ovlaštenika ribolovnog prava osposobljena za obavljanje nadzora sportskog ribolova u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo

39. ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost je ribolov koji obavlja pravna osoba na temelju rješenja Ministarstva u svrhu edukacije i pokaznog držanja riba u akvariju

40. ribolovna oprema je sredstvo koje namjenom omogućuje uporabu ribolovnog alata i pomaže u obavljanju ribolova

41. ribolovna zona je dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo i/ili gospodarski ribolov

42. ribolovne vode su sve stajaćice i tekućice na površini tla na kojima je dozvoljen ribolov definirane zakonom kojim se uređuje pravni status voda u kojima žive slatkovodne vrste riba

43. ribolovni alat je sredstvo kojim se obavlja ribolov

44. ribolovno područje je veće područje određenog slijeva tekućica sa svim njihovim pritocima i inundacijskim područjem, kao i područje stajaćica na kojima postoje uvjeti za slatkovodni ribolov

45. ribolovno pravo je ovlaštenje za upravljanje ribljim fondom i organizaciju sportskog ribolova u ribolovnoj zoni na temelju plana upravljanja

46. selektivni ribolov je ribolov samo odabranih vrsta riba i određenim ribolovnim alatima zbog točno definiranih razloga

47. slatkovodni ribolov je lov riba u ribolovnim vodama, a može biti gospodarski, sportski, znanstveno-nastavni, ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i selektivni ribolov

48. sportski ribolov je lov riba radi rekreacije i natjecanja

49. sredstva ovlaštenika za provedbu ribolovnog prava su ona financijska sredstva koja ovlaštenik može naplatiti uz ribičku dozvolu

50. stavljanje u promet ili stavljanje na tržište je obavljanje bilo kojeg oblika trgovine proizvodima ribarstva, transporta, skladištenja i sl.

51. strane vrste riba (alohtone) su one vrste koje prirodno ne obitavaju u nekoj ribolovnoj vodi, nego su u nju namjerno ili nenamjerno unesene

52. tradicijski ribolovni alati, oprema i metode u smislu ovoga Zakona su ribolovni alati i oprema, način i tehnike gospodarskog ribolova na temelju povlastice za gospodarski ribolov radi stjecanja dobiti, kulturološke i etnološke promocije te razvoja turističke i uslužne djelatnosti na užem području

53. translokacija je unos strane i/ili invazivne riblje vrste čije se zavičajno stanište nalazi unutar granica Republike Hrvatske, ali nije prirodno stanište u vodotoku ili slijevu gdje je unesena i/ili se namjerava unijeti

54. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba

55. sustav »ulovi i plati« je oblik sportskog ribolova u kojem se zadržani ulov naplaćuje

56. vodotok čini korito tekućice zajedno s obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku, uključujući i inundacijsko područje

57. zaštita riba je skup mjera i aktivnosti radi njihova očuvanja

58. zavičajna vrsta je ona koja prirodno obitava u određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni

59. znanstveno-nastavni ribolov je ribolov u znanstvene i nastavne svrhe koji obavlja pravna osoba na temelju rješenja Ministarstva

60. zoniranje ribolovnih voda je kategorizacija odnosno vrednovanje ribolovnih voda prema određenim kriterijima

61. župan je čelnik županije na čijem se području obavlja gospodarski ribolov

62. županija je županija na čijem se području obavlja gospodarski ribolov.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. PODRUČJE PRIMJENE

Pravne i fizičke osobe

Članak 4.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju sportski, gospodarski, znanstveno-nastavni, ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i selektivni ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske.

(2) U dijelu uređenja tržišta proizvoda ribarstva te prikupljanja podataka ovaj Zakon primjenjuje se na sve fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u obavljanju gospodarskog ribolova i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.

Ribolovne vode

Članak 5.

(1) Ribolovne vode dijele se na stajaćice i tekućice.

(2) Stajaćice su u smislu ovoga Zakona prirodna i umjetna jezera, akumulacije, bare i stari riječni rukavci bez obzira na povezanost s tekućicama, a tekućice su sve ostale ribolovne vode.

(3) Ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona ne smatraju se vode:

1. na uzgajalištima (objektima akvakulture)

2. iz kojih se zahvaća voda za ljudsku potrošnju ili koje su rezervirane za ljudsku potrošnju ili za koje su donesene odluke o zaštiti izvorišta na temelju posebnog zakona

3. u zaštićenim dijelovima prirode u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata i posebnog rezervata, na temelju propisa o zaštiti prirode

4. vode koje se u potpunosti nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu ili posjedu.

(4) Obavljanje ribolova na pojedinim stajaćicama nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina (umjetnim jezerima) ili za potrebe vodnoga gospodarenja (akumulacijama), protivno odredbama propisa kojima se regulira lovostaj, najmanja veličina i količina ulova pojedinih vrsta riba, uređuje se planom upravljanja za ribolovnu zonu.

Podjela ribolovnih voda i njihove granice

Članak 6.

(1) Sve ribolovne vode u Republici Hrvatskoj dijele se na ribolovna područja.

(2) Ribolovna područja dijele se na ribolovne zone.

(3) O granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona Ministarstvo vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona.

(4) Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona za pojedine oblike, načine i tehnike ribolova, način označavanja granica ribolovnih područja i ribolovnih zona, način vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona u elektroničkom obliku te kriterije za zoniranje ribolovnih voda pravilnikom propisuje ministar, uz prethodno mišljenje znanstvenoistraživačkih ustanova registriranih za stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: ustanove), a ako se radi o gospodarskom ribolovu, i uz prethodno mišljenje županije na čijem se području on obavlja.

6. Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

Pravo pristupa ribolovnim vodama

Članak 7.

(1) Ribiči, ribari, ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov, ovlaštenici ribolovnog prava, ovlaštenici rješenja za znanstveno-nastavni ribolov, ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost, selektivni ribolov i osobe koje obavljaju nadzor nad provođenjem propisa iz slatkovodnog ribolova imaju pravo pristupa ribolovnim vodama prilazima preko zemljišta koje se nalazi uz tu ribolovnu vodu.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na zemljište koje je u privatnom vlasništvu, kao ni na zemljište na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ograničen.

 

III. NADLEŽNA TIJELA

Određivanje nadležnih tijela

Članak 8.

(1) Nadležna tijela za provedbu odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega su Ministarstvo i nadležno tijelo županije.

(2) Za provedbu ovoga Zakona osim tijela iz stavka 1. ovoga članka nadležne su i ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove te ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu i more.

Institucionalna podrška u području slatkovodnog ribarstva

Članak 9.

(1) Znanstveno-stručnu podršku u području slatkovodnog ribarstva, kao javnu ovlast, obavljaju ustanove.

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju sljedeće:

1. izrađuju planove upravljanja, revizije i dodatke planova upravljanja za ribolovne zone

2. izrađuju program praćenja stanja ribljeg fonda

3. izrađuju znanstvene i stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba

4. analiziraju podatke o ribolovu te predlažu mjere za unapređivanje ribolova

5. obavljaju fizikalno-kemijska istraživanja vode u ribolovnim vodama

6. obavljaju istraživanja na području primarne i sekundarne organske produkcije

7. obavljaju istraživanja na području veterinarsko-sanitarnog stanja ribljeg fonda

8. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija, reintrodukcija, translokacija, invazivne vrste riba, strane vrste riba itd.)

9. obavljaju modeliranje, procjenu ranjivosti i utjecaja te predlažu mjere prilagodbe klimatskim promjenama

10. daju znanstvena i stručna mišljenja Ministarstvu.

(3) Podaci dobiveni istraživanjima iz stavka 2. ovoga članka javni su i objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove iz stavka 1. ovoga članka su:

1. izvod iz sudskog registra kojim se dokazuje da je ustanova registrirana za obavljanje poslova iz područja slatkovodnog ribarstva

2. popis znanstveno-nastavnog osoblja zaposlenog u ustanovi s minimalno dvjema osobama u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili dvjema osobama u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika u područjima prirodnih, biomedicinskih i/ili biotehničkih znanosti

3. popis stručnih suradnika, asistenata i/ili laboranata zaposlenih u ustanovi s minimalno dvjema osobama s minimalno tri godine radnog iskustva u struci

4. posjedovanje ihtiološkog laboratorija, alata i opreme za terenska istraživanja u slatkovodnom ribarstvu.

Savjetodavna djelatnost

Članak 10.

(1) Savjetodavna djelatnost u području slatkovodnog ribarstva obavlja se kao javna i privatna savjetodavna služba u slatkovodnom ribarstvu.

(2) Javnu savjetodavnu službu u slatkovodnom ribarstvu obavlja Ministarstvo.

(3) Privatnu savjetodavnu službu u slatkovodnom ribarstvu mogu obavljati fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti.

 

IV. TEHNIČKE MJERE

Propisivanje tehničkih mjera

Članak 11.

(1) Radi racionalnog i održivog upravljanja ribljim fondom ribolovnih voda ministar pravilnicima donosi:

1. prostorno i vremensko ograničenje i zabranu ribolova

2. konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata, opreme za ribolov i mamaca te način i tehnike obavljanja ribolova

3. najmanje veličine pojedinih vrsta riba

4. lovostaj za pojedine vrste riba

5. zabranu svih ili određenih vrsta ribolova

6. način raspodjele i upravljanja dopuštenom količinom ulova.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se ribolovne vode za koje se propisuju mjere nalaze u zaštićenim područjima prirode, pravilnike iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode.

(3) Prije donošenja pravilnika iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti mišljenja ustanova iz članka 9. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe hitnog donošenja mjera upravljanja iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka, a na temelju mišljenja ustanova, ministar može naredbom odrediti navedene mjere na određeno vrijeme.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

6. Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

 

V. GOSPODARSKI RIBOLOV

Uvjeti za obavljanje gospodarskog ribolova

Članak 12.

(1) Gospodarski ribolov mogu obavljati fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje gospodarskog ribolova na ribolovnim vodama.

(2) Fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe smiju započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:

1. ako imaju povlasticu za gospodarski ribolov

2. ako ovlaštenik povlastice ima položen ribarski ispit ili ima najmanje jednog djelatnika koji ima položen ribarski ispit

3. ako su ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov, konvencionalni ili tradicijski, upisani u povlastici i imaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te su na propisan način označeni.

Povlastica za gospodarski ribolov

Članak 13.

(1) Povlasticu za gospodarski ribolov na temelju zahtjeva fizičke osobe – obrtnika ili pravne osobe, uz rješenje o dodjeli povlastice za gospodarski ribolov, izdaje u upravnom postupku nadležno tijelo županije na čijem se području nalazi ribolovna zona / ribolovne zone za obavljanje gospodarskog ribolova.

(2) O zahtjevu ovlaštenika povlastice za promjenu ribolovne zone, promjenu vrste i/ili količine ribolovnih alata i opreme, imena i/ili oznake plovila ili drugih relevantnih podataka nadležno tijelo županije odlučuje rješenjem.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kojim se povlastica izdaje, uskraćuje ili izmjenjuje žalba je dopuštena, a izjavljuje se Ministarstvu.

(4) Ovlaštenik povlastice obvezan je dostaviti nadležnom tijelu županije svaku promjenu statusa, imena tvrtke, sjedišta ili odgovorne osobe u roku od sedam dana od dana nastanka promjene.

(5) Povlastica nije prenosiva.

(6) Ne smatra se prenošenjem povlastice u smislu stavka 5. ovoga članka ako ovlaštenik povlastice promijeni status, ime tvrtke, sjedište ili odgovornu osobu odnosno ako nadležnom tijelu županije dostavi dokaze o pravnom sljedništvu.

(7) Nadležno tijelo županije vodi upisnik o povlasticama u elektroničkom obliku.

(8) Ministar propisuje pravilnikom:

1. broj povlastica u ribolovnoj zoni/ribolovnim zonama u županiji

2. obrazac i sadržaj povlastice te zahtjeva za izdavanje povlastice

3. oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o povlasticama.

(9) Pravilnike iz stavka 8. ovoga članka ministar donosi uz prethodno stručno mišljenje ustanova iz članka 9. ovoga Zakona te prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vodno gospodarstvo i ministra nadležnog za zaštitu prirode ako se radi o ribolovnim vodama koje se nalaze u zaštićenim područjima prirode.

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Ukidanje povlastice i zabrana obavljanja gospodarskog ribolova

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo županije rješenjem će trajno ili na određeni rok ukinuti povlasticu ako:

1. ovlaštenik povlastice nema propisane ribolovne alate, opremu za ribolov ili ako ribolovni alati i oprema za ribolov nemaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega ili ako ribolovni alati i oprema nisu označeni na propisan način

2. ovlaštenik povlastice nema položen ribarski ispit ili ako nema zaposlenog najmanje jednog djelatnika koji ima položen ribarski ispit

3. ovlaštenik povlastice nije započeo obavljati gospodarski ribolov u roku od šest mjeseci od dana dobivanja povlastice, a koji rok ne smije prelaziti rok od godine dana od upisa obrta u Obrtni registar

4. prilikom obavljanja gospodarskog ribolova ne pridržava se odredbi ovoga Zakona i podzakonskih propisa u smislu mjera zaštite riba, propisanih količina i vrsta riba koje je dozvoljeno uloviti sukladno planu upravljanja za ribolovnu zonu u kojoj se obavlja gospodarski ribolov

5. ovlaštenik povlastice ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova

6. ovlaštenik povlastice ne dostavlja Ministarstvu podatke o ulovu u elektroničkom obliku ili dostavlja netočne podatke.

(2) Nadležno tijelo županije rješenjem će trajno ukinuti povlasticu:

1. na zahtjev ovlaštenika povlastice

2. prestankom postojanja pravne osobe

3. otvaranjem stečajnog postupka nad pravnom osobom

4. odjavom fizičke osobe – obrtnika

5. prestankom obrta po sili zakona sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje obrta.

(3) Protiv rješenja o ukidanju povlastice dopuštena je žalba, koja se izjavljuje Ministarstvu.

Obavljanje gospodarskog ribolova

Članak 15.

(1) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov smije obavljati ribolov:

– samo u onoj ribolovnoj zoni koja je upisana u povlasticu

– samo onim ribolovnim alatima, plovilom, plutajućim objektom, plutajućim tijelom i opremom koji su upisani u povlastici i koji su na propisan način označeni

– sukladno propisima iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenik povlastice ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora imati povlasticu kod sebe odnosno na plovilu, plutajućem objektu ili plutajućem tijelu koje je upisano u povlasticu za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova od polaska u ribolov do povratka s ribolova.

(3) Ovlaštenik povlastice obvezan je plaćati naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova u proračun županije na čijem području obavlja gospodarski ribolov.

Ribarski ispit

Članak 16.

(1) Osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov na ribolovnoj vodi mora imati položen ribarski ispit.

(2) Ribarski ispit provodi povjerenstvo za ribarske ispite od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(3) Članovi povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(4) Predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada za rad u povjerenstvu koju pravilnikom propisuje ministar.

(5) Ribarski ispit iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno programu za polaganje ribarskog ispita koji pravilnikom donosi ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu

Članak 17.

(1) Osobi koja je položila ribarski ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ribarskom ispitu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obveze polaganja ribarskog ispita, izdat će se osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva.

(3) Ministarstvo vodi upisnik izdanih uvjerenja o položenom ribarskom ispitu.

(4) Osoba koja polaže ribarski ispit snosi troškove polaganja ribarskog ispita.

(5) Obrazac i način izdavanja uvjerenja te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja, kao i visinu troškova polaganja ribarskog ispita pravilnikom propisuje ministar.

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

 

VI. SPORTSKI RIBOLOV

Uvjeti za obavljanje sportskog ribolova

Članak 18.

(1) Ribu na ribolovnim vodama u sportskom ribolovu smiju loviti osobe (u daljnjem tekstu: ribiči) koje:

– imaju položen ribički ispit

– imaju ribičku dozvolu

– koriste dozvoljene tehnike ribolova.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ne moraju imati osobe mlađe od 14 godina te osobe koje ne love ribu na temelju godišnje dozvole.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, ribičku dozvolu ne moraju imati osobe mlađe od 14 godina, ali u ribolovu moraju biti u pratnji ribiča koji ima dozvolu, niti natjecatelji za vrijeme održavanja natjecanja u sportskom ribolovu, a koja je odobrio Hrvatski športsko ribolovni savez.

Hrvatski športsko ribolovni savez

Članak 19.

Hrvatski športsko ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) ima sljedeće javne ovlasti:

1. organizira i provodi polaganje ribičkih ispita prema Programu za polaganje ribičkog ispita

2. organizira i provodi polaganje ribočuvarskih ispita prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita

3. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobama koje su položile ribički ispit te uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobama koje su položile ribočuvarski ispit

4. vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu te upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu

5. izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, kao i uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja osobi koja je položila ribički ispit ili ribočuvarski ispit na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ili osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva

6. na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava izdaje, uz naknadu, iskaznicu i značku ribočuvara

7. određuje odlukom skupštine obrazac iskaznice, značku i odoru ribočuvara

8. ovlaštenicima ribolovnog prava izdaje i raspodjeljuje dnevnike rada ribočuvara, obrasce zapisnika i potvrda o privremenom oduzimanju ribolovnog alata, opreme za ribolov i ulova

9. izdaje odobrenja za sva natjecanja u sportskom ribolovu na temelju godišnjeg kalendara natjecanja Saveza u tekućoj kalendarskoj godini

10. odlukom skupštine određuje pravila natjecanja u sportskom ribolovu, koja uključuju i način postupanja s ulovljenom ribom.

Ribički ispit

Članak 20.

(1) Ribički ispit prema programu za polaganje ribičkog ispita provodi povjerenstvo za ribičke ispite koje imenuje Savez.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada.

(3) Savez izdaje uvjerenje o položenom ribičkom ispitu osobi koja je položila ribički ispit.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obveze polaganja ribičkog ispita izdat će se osobi koja je na temelju prijašnjih propisa položila ribički ispit, kao i osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva te osobi koja je ribički ispit položila u drugoj državi.

(5) Savez vodi upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu.

(6) Troškove provođenja ribičkog ispita snosi osoba koja polaže ribički ispit.

(7) Program i način polaganja ribičkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima te visinu troškova provođenja ribičkog ispita odnosno naknade za rad u povjerenstvu pravilnikom propisuje ministar.

Ribička dozvola

Članak 21.

(1) Dnevne, višednevne i godišnje ribičke dozvole izdaje Ministarstvo u elektroničkom obliku, a prodaje ih ovlaštenik ribolovnog prava.

(2) Pravo na kupnju godišnje ribičke dozvole imaju hrvatski i strani državljani, članovi Saveza odnosno ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez koji imaju položen ribički ispit i koji su platili sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pravo na kupnju godišnje ribičke dozvole imaju osobe i kad je ovlaštenik ribolovnog prava fizička osoba (građanin), fizička osoba – obrtnik, trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji, sukladno posebnim propisima, ne može biti učlanjen u Savez, uz plaćanje svih financijskih obveza ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

(4) Pravo na kupnju dnevne i višednevne ribičke dozvole imaju hrvatski i strani državljani, bez obzira na članstvo u Savezu i položen ribički ispit, ako su platili sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

Važenje ribičkih dozvola

Članak 22.

(1) Ribičke dozvole vrijede za ribolovnu zonu ovlaštenika ribolovnog prava, kao i za ribolovnu zonu drugog ovlaštenika ribolovnog prava s kojim je ovlaštenik kod kojega je kupljena dozvola sklopio ugovor o recipročnom pravu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, godišnja ribička dozvola za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osim u ribolovnoj zoni/zonama ovlaštenika ribolovnog prava, vrijedi i na svim tekućicama koje su ribolovne vode u Republici Hrvatskoj.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar pravilnikom propisuje ribičke dozvole s važenjem za pojedine ribolovne vode, više ribolovnih zona ili ribolovnih područja.

(4) Vrste ribičkih dozvola, izgled i sadržaj obrazaca ribičkih dozvola te način izdavanja i prodaje ribičkih dozvola pravilnikom propisuje ministar.

3. Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu

Dopušteni ribolovni alati, oprema i mamci

Članak 23.

(1) Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu određene vrste i broja dopuštenih ribolovnih alata, opreme i mamaca.

(2) Korištenje plovila, plutajućih objekata ili plutajućih tijela pri obavljanju sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno je isključivo ako je to određeno planom upravljanja za ribolovnu zonu.

(3) Pojedine vrste riba ulovljene u sportskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti označene nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.

(4) Način i tehnike obavljanja sportskog ribolova, vrste i količinu ribolovnih alata, opreme i mamaca koje ribič smije koristiti u ribolovu, način čuvanja zadržanog ulova, označavanja ulova, način ribolova u vodotocima koji utječu u more, kao i način postupanja sa slučajno ulovljenim morskim vrstama riba pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Ribolovno pravo i postupak njegova dobivanja

Članak 24.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava upravlja ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova i organizira sportski ribolov u ribolovnoj zoni na temelju plana upravljanja.

(2) Fizička osoba, fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba stječe ribolovno pravo odlukom Ministarstva nakon provedenog javnog natječaja koji provodi Ministarstvo.

(3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za pojedine ribolovne zone, kao i uvjete za dodjelu ribolovnog prava donosi ministar.

(5) Prednost na javnom natječaju za dodjelu ribolovnog prava ima prethodni ovlaštenik ribolovnog prava kojem ribolovno pravo nije bilo oduzeto, kao i u slučaju pravnih osoba – udruga, viši oblik udruživanja (općinski, gradski ili županijski savez ili zajednica), ako postoji zajednički interes za okrupnjavanje ribolovnih zona.

(6) Ovlaštenik ribolovnog prava može izraditi dodatak plana upravljanja te podnijeti zahtjev Ministarstvu za upis u upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona onih ribolovnih voda koje su novonastale unutar granica ribolovne zone za koju je prethodno dobio ribolovno pravo, ako na njima postoje uvjeti za provođenje ribolovnog prava te ako iskaže interes za njih.

(7) Postupak dodjele ribolovnog prava provodi povjerenstvo za dodjelu ribolovnog prava koje imenuje ministar.

(8) Članovi povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka, u povjerenstvo se imenuje i jedan predstavnik Saveza, koji ne mora ispunjavati uvjete propisane stavkom 8. ovoga članka.

(10) Predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.

Ugovor o dodjeli ribolovnog prava, označavanje ribolovne zone i prenošenje ribolovnog prava

Članak 25.

(1) S ovlaštenikom koji je dobio ribolovno pravo Ministarstvo sklapa ugovor na rok od 20 godina.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije u roku od tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka označiti granice ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ne smatra se prenošenjem ribolovnog prava ako fizička ili pravna osoba promijeni status, ime tvrtke, sjedište ili odgovornu osobu odnosno ako Ministarstvu dostavi dokaze o pravnom sljedništvu.

(5) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je ribičima pružiti sve potrebne informacije o sportskom ribolovu na ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo u pisanom obliku, kao i omogućiti uvid u važeći plan upravljanja.

(6) Zabranjeno je upravljanje ribljim fondom ovlašteniku ribolovnog prava u ribolovnoj zoni za koju nije dobio ribolovno pravo.

(7) Zabranjen je sportski ribolov na ribolovnoj zoni za koju nije dodijeljeno ribolovno pravo.

(8) Ovlaštenik ribolovnog prava može sklopiti ugovor o reciprocitetu s drugim ovlaštenikom ribolovnog prava ili više njih, ako postoji zajednički interes.

Stručno upravljanje ribljim fondom

Članak 26.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je osigurati stručno upravljanje ribljim fondom ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo.

(2) Stručno upravljanje ribljim fondom ribolovne zone može obavljati osoba koja je položila stručni ispit za upravljanje ribljim fondom ribolovne zone (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

(3) Stručni ispit provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.

(4) Članovi povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(5) Predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka pripada naknada.

(6) Troškove provođenja stručnog ispita snosi osoba koja polaže stručni ispit.

(7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Ministarstvo, koje vodi i upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, uvjerenje o položenom stručnom ispitu bez obveze polaganja izdat će se osobi koja je na temelju prijašnjih propisa položila stručni ispit ili osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva.

(9) Program polaganja stručnog ispita, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu, način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima te visinu iznosa troškova provođenja stručnog ispita odnosno visinu naknade za rad u povjerenstvu pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Oduzimanje ribolovnog prava

Članak 27.

(1) Ministarstvo će ovlašteniku ribolovnog prava odlukom oduzeti ribolovno pravo iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona na ribolovnoj zoni:

1. u slučaju prestanka postojanja pravne osobe, ako ne postoji pravni sljednik

2. prestankom obrta po sili zakona sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje obrta

3. u slučaju odjave fizičke osobe – obrtnika

4. ako u propisanom roku ne izradi plan upravljanja

5. ako ne provodi mjere predviđene ugovorom i planom upravljanja

6. ako upravlja ribljim fondom suprotno planu upravljanja

7. ako se zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršavaju hidromorfološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode

8. ako bez interne odluke i dodatka plana upravljanja izvrši prenamjenu ribolovne vode

9. ako je internom odlukom ili na drugi način prenio ribolovno pravo na drugu fizičku ili pravnu osobu

10. ako donese internu odluku o odricanju od ribolovnog prava u cijelosti

11. ako ne označi granice ribolovne zone, nakon propisanog roka i ponovljenog inspekcijskog nadzora.

(2) U slučaju postupanja iz stavka 1. točke 10. ovoga članka odgovorna osoba pravne osobe i fizička osoba – obrtnik te fizička osoba koja je bila ovlaštenik ribolovnog prava obvezna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 24 sata.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava iz stavka 1. ovoga članka kojemu je oduzeto ribolovno pravo na temelju stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 10. ovoga članka ima pravo potraživati od novog ovlaštenika ribolovnog prava naknadu dokumentirano neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

(4) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Oduzimanje ribolovnog prava zbog promjene namjene ribolovne zone

Članak 28.

(1) U slučaju promjene namjene ribolovne zone Ministarstvo će donijeti odluku o oduzimanju ribolovnog prava na toj ribolovnoj zoni.

(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Pod promjenom namjene iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se proglašenje ribolovne zone:

1. zaštićenim dijelom prirode na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata i posebnog rezervata

2. vodom iz koje se zahvaća voda za ljudsku potrošnju i/ili vodom koja je rezervirana za ljudsku potrošnju i/ili vodom za koju je donesena odluka o zaštiti izvorišta na temelju posebnog zakona

3. za drugu namjenu od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava kojemu je ribolovno pravo oduzeto na temelju stavka 1. ovoga članka ima pravo potraživati od novog korisnika naknadu dokumentirano neiskorištenih materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovnu zonu za koju mu je oduzeto ribolovno pravo.

Plan upravljanja

Članak 29.

(1) Plan upravljanja, reviziju i dodatak plana upravljanja za ribolovnu zonu ovlaštenika ribolovnog prava izrađuje ustanova iz članka 9. ovoga Zakona na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava.

(2) Troškovi izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na žiroračun ustanove iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Visina i način uplate troškova iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se ugovorom između ustanove i ovlaštenika ribolovnog prava.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je Ministarstvu dostaviti plan upravljanja na suglasnost u roku od godine dana od dana potpisivanja ugovora.

(5) Nakon dobivanja suglasnosti plan upravljanja vrijedi do dana isteka ugovora o dodjeli ribolovnog prava, s tim da se svakih šest godina mora izraditi njegova revizija.

(6) U slučaju pomora riba, većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene planom upravljanja, kao i u slučaju proglašenja većih elementarnih nepogoda – poplava, suša itd. – može se obaviti revizija plana upravljanja i prije isteka roka od šest godina.

(7) Ustanova iz stavka 1. ovoga članka obvezna je izrađeni plan upravljanja ili njegovu reviziju dostaviti na postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode, kao i tijelu državne uprave nadležnom za vodno gospodarstvo radi usklađivanja s planovima vodnog gospodarstva, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja na suglasnost ministru.

(8) U postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu plana upravljanja i njegove revizije provodi se analiza utjecaja ribolova na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te se propisuju mjere zaštite prirode.

(9) U postupku usklađivanja plana upravljanja i njegove revizije s planovima vodnog gospodarstva ocjenjuje se stanje voda i propisuju odgovarajuće mjere zaštite voda radi postizanja optimalnih uvjeta za život ribljeg fonda.

(10) Način izrade plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja i njegova provođenja pravilnikom propisuje ministar.

(11) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako po isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava isti ovlaštenik ribolovnog prava na javnom natječaju ponovno dobije ribolovno pravo, nije obvezan izraditi novi plan upravljanja.

(12) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, ako po isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava isti ovlaštenik ribolovnog prava na javnom natječaju ponovno dobije ribolovno pravo, revizija i dodatak plana upravljanja vrijedi do datuma do kad je izdana zadnja suglasnost Ministarstva.

Suglasnost na plan upravljanja, reviziju plana upravljanja ili njegov dodatak

Članak 30.

(1) Na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava elektroničkim putem, a na prijedlog povjerenstva za planove upravljanja ministar daje suglasnost na plan upravljanja, njegovu reviziju te na dodatak plana upravljanja.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

(3) Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(4) Predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada koju odredi ministar.

(5) Zabranjeno je upravljanje ribljim fondom suprotno planu upravljanja.

(6) Zabranjeno je obavljanje sportskog, gospodarskog i selektivnog ribolova suprotno planu upravljanja.

Poribljavanje

Članak 31.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je poribljavati ribolovne vode unutar ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo sukladno planu upravljanja.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava smije poribljavati ribolovne vode isključivo ribom, ribljom mlađi ili ikrom, koja je zdravstveno ispravna i u dobrom kondicijskom stanju, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom o ribi za poribljavanje kojom se može utvrditi podrijetlo i zdravstvena ispravnost ribe.

(3) Radi kontrole ispravnosti postupka poribljavanja na ribolovnoj vodi nakon izvršene zdravstvene kontrole ribe, riblje mlađi, ikre, kao i ribolovne vode koja se poribljava, stručna ili ovlaštena osoba ovlaštenika ribolovnog prava obvezna je biti nazočna poribljavanju te o tome voditi zapisnik.

(4) Radi zaštite poribljene ribe, riblje mlađi i ikre ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je osigurati čuvanje ribolovne vode najmanje 48 sati nakon poribljavanja.

(5) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je izvijestiti mjesno nadležnog ribarskog inspektora o mjestu i vremenu poribljavanja najmanje 48 sati prije poribljavanja.

(6) Poribljavanje ribolovnih voda vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) smije se obaviti samo uz rješenje Ministarstva koje se izdaje na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava te nakon prethodno pribavljene suglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ribočuvarska služba

Članak 32.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je organizirati ribočuvarsku službu.

(2) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari.

(3) Ribočuvare na ribolovnoj zoni imenuje ovlaštenik ribolovnog prava.

(4) Ribočuvar je obvezan voditi dnevnik rada.

(5) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je voditi evidenciju ribočuvara, njihova rada i postupanja.

(6) Način obavljanja ribočuvarske službe, obrazac i sadržaj dnevnika rada te evidencije ribočuvara, njihova rada i postupanja pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Ovlasti ribočuvara

Članak 33.

(1) Ribočuvar je ovlašten u obavljanju svoje službe od osobe koja obavlja sportski ribolov:

1. zatražiti ribičku dozvolu

2. utvrditi identitet osobe

3. pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov

4. privremeno oduzeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov.

(2) Ako ribočuvar na ribolovnoj vodi ili uz nju na obali zatekne neobilježeni ribolovni alat i/ili opremu i/ili ulov te utvrdi da je on bez vlasništva, obvezan je privremeno ga oduzeti te odmah predati ovlašteniku ribolovnog prava na čuvanje i daljnji postupak.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava ovlašten je podnijeti prekršajnu prijavu mjesno nadležnom općinskom sudu kao oštećenik po posebnom propisu, a prema zapisniku ribočuvara, te o tome obavijestiti ribarskog inspektora u roku od 72 sata.

(4) Ribočuvar pri obavljanju ribočuvarske službe svojim postupcima ne smije dovoditi u opasnost svoje zdravlje i život, zdravlje i život drugih osoba, kao ni imovinu.

Postupanja ribočuvara

Članak 34.

(1) Ako ribočuvar zatekne u ribolovnoj zoni na kojoj obavlja ribočuvarsku službu osobu koja obavlja ribolov ili druge radnje protivno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, dužan je sastaviti zapisnik te ga dostaviti ribarskom inspektoru u roku od najviše 48 sati te poduzeti druge radnje sukladno svojim ovlastima.

(2) Ako ribočuvar osobi iz stavka 1. ovoga članka privremeno oduzme ribolovni alat i/ili opremu za ribolov i/ili ulov, obvezan je odmah ga predati ovlašteniku ribolovnog prava na čuvanje do njegove predaje nadležnom sudu i/ili ribarskom inspektoru, uz zapisnik i potvrdu o privremenom oduzimanju.

(3) Osobi od koje se oduzima ribolovni alat i/ili oprema za ribolov i/ili ulov ribočuvar izdaje zapisnik i potvrdu s navedenim ribolovnim alatima i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom po vrsti i količini.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je osigurati čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova do njegove predaje nadležnom sudu i/ili ribarskom inspektoru, a na osnovi rješenja ribarskog inspektora i/ili pravomoćne odluke suda.

(5) S privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom za ribolov i/ili ulovom, do predaje nadležnom sudu i/ili inspektoru, ovlaštenik ribolovnog prava ne može raspolagati (uništiti ih, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

(6) Obrazac zapisnika ribočuvara i potvrde o privremenom oduzimanju ribolovnih alata i/ili opreme za ribolov i/ili ulova pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Ribočuvarski ispit

Članak 35.

(1) Ribočuvarsku službu može obavljati osoba koja ima položen ribočuvarski ispit.

(2) Ribočuvarski ispit iz stavka 1. ovoga članka provodi povjerenstvo za ribočuvarski ispit koje imenuje Savez prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

(3) Savez izdaje uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu osobi koja je položila ribočuvarski ispit.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ribočuvarskog ispita izdat će se osobi koja je na temelju prijašnjih propisa položila ribočuvarski ispit, kao i osobi koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva.

(5) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.

(6) Predsjedniku, članovima i tajniku povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada koju odredi Savez.

(7) Troškove provođenja ispita iz stavka 1. ovoga članka snosi osoba koja polaže ribočuvarski ispit.

(8) Program i način polaganja ribočuvarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja, kao i oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim uvjerenjima pravilnikom propisuje ministar.

Identitet ribočuvara

Članak 36.

(1) Ribočuvar dokazuje svoj identitet iskaznicom i značkom.

(2) Prilikom obavljanja ribočuvarske službe ribočuvar je obvezan nositi odoru, a iskaznica i značka moraju biti istaknute na vidljivom mjestu na odori.

(3) Ribočuvar smije koristiti iskaznicu, značku i odoru isključivo za vrijeme obavljanja ribočuvarske službe, osim ako je njihovo korištenje opravdano sprječavanjem nedozvoljenog ribolova.

(4) Obrazac iskaznice, značku i odoru ribočuvara propisuje Savez i izdaje na temelju uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu.

(5) Iskaznicu i značku ribočuvara izdaje Savez na zahtjev ovlaštenika ribolovnog prava za ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo, a odoru osigurava ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) U slučaju povrede ribočuvarske službe, zloupotrebe iskaznice, značke ili odore ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je internom odlukom ribočuvaru oduzeti iskaznicu, značku i odoru.

(7) Ribočuvar je obvezan ovlašteniku ribolovnog prava vratiti iskaznicu, značku i odoru ako ovlaštenik ribolovnog prava donese internu odluku o oduzimanju iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Odredbe o vraćanju iskaznice, značke i odore primjenjuju se i kada ribočuvar više ne želi ili ne može obavljati ribočuvarsku službu te kada podnese zahtjev ovlašteniku ribolovnog prava za svoje izuzeće od obavljanja ribočuvarske službe.

Obveza pružanja podataka i pomoći ribočuvarima

Članak 37.

Ribiči i druge fizičke osobe koje se nalaze neposredno na ribolovnoj vodi obvezni su ribočuvaru omogućiti obavljanje ribočuvarske službe, pružiti mu sve potrebne podatke, obavijesti i pomoć u vezi s obavljanjem ribočuvarske službe.

 

VII. SELEKTIVNI RIBOLOV

Obavljanje selektivnog ribolova

Članak 38.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava može obavljati selektivni ribolov u ribolovnoj zoni propisanim ribolovnim alatima i opremom ako je predviđen planom upravljanja.

(2) Selektivni ribolov odnosi se na ribolov onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste, na ribolov matica radi osiguravanja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba i na ribolov radi smanjenja populacije stranih vrsta riba.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava može za obavljanje selektivnog ribolova koristiti pomoć ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov te je obvezan voditi zapisnik o vremenu, mjestu, količinama i vrstama te o načinu zbrinjavanja ribe.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava smije prodati ulovljene ribe iz selektivnog ribolova na temelju ugovora sklopljenog s ovlaštenikom dozvole za akvakulturu, za njegove daljnje potrebe ili s drugim ovlaštenikom ribolovnog prava.

(5) Ovlaštenik ribolovnog prava koji je kupio ribu ulovljenu iz selektivnog ribolova od drugog ovlaštenika ribolovnog prava smije ju koristiti samo za poribljavanje ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo.

Premještanje ribe

Članak 39.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je premjestiti ribe unutar ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo prema planu upravljanja:

– u slučaju promjene fizičkih, kemijskih ili bioloških svojstava ribolovne vode

– ako postoji opravdana sumnja da će doći do takvih promjena

– ako to omogućuju klimatski i hidromorfološki uvjeti

– ako je premještanje ribe predviđeno planom upravljanja.

(2) Premještanje ribljeg fonda obavlja ovlaštenik ribolovnog prava, a smije koristiti i pomoć ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov.

(3) Odredbe iz stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga članka u smislu premještanja ribe u korito vodotoka odnose se, osim na ovlaštenike ribolovnog prava, i na ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov ako u ribolovnoj vodi na kojoj je dozvoljen gospodarski ribolov dođe do zaostajanja matica i riblje mlađi nakon mrijesta.

(4) O premještanju ribe ovlaštenik ribolovnog prava i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov obvezni su izvijestiti ribarskog inspektora najkasnije jedan dan prije predviđenog premještanja odnosno odmah ako je premještanje ribe, zbog neposredne i trenutačne ugroženosti riba, nužno obaviti u vrlo kratkom roku.

(5) Premještanje ribe smije se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom za premještanje ribe.

(6) Premještanje ribe iz stavka 1. ovoga članka smije se obaviti isključivo nakon obavijesti nadležnom inspektoru i u njegovoj nazočnosti.

(7) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je Ministarstvu dostaviti izvješće o količini i vrstama ribe, vremenu, mjestu i načinu ribolova i premještanja ribe, uporabi ribolovnih alata i opreme za premještanje ribe, nazočnosti ribarskog inspektora te o osobama koje su obavile premještanje ribe u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

(8) Konstrukcijsko-tehnička obilježja ribolovnih alata i opreme za premještanje ribe pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Obavljanje ribolova u koritu vodotoka

Članak 40.

(1) Obavljanje ribolova dopušteno je unutar korita vodotoka, u propisanim granicama ribolovnih voda, ribolovnih zona i ribolovnih područja.

(2) Obavljanje ribolova zabranjeno je u poplavljenom području izvan korita vodotoka, u vrijeme trajanja poplave sve dok se voda ne povuče u korito vodotoka.

(3) Obavljanje ribolova dopušteno je u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom, u dunavcima i koritu vodotoka koji se nalazi u propisanim granicama ribolovnih voda, ribolovnih zona i ribolovnih područja.

(4) Ribolov u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom, u dunavcima i koritu vodotoka ograničen je s obzirom na vrijeme mrijesta riba, visinu vodostaja i upotrebu pojedinih ribolovnih alata i opreme.

(5) Ministar propisuje pravilnikom ograničenje ribolova unutar propisanih granica ribolovnih voda, ribolovnih zona i ribolovnih područja u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom, u dunavcima i koritu vodotoka.

6. Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

 

VIII. ZNANSTVENO-NASTAVNI RIBOLOV I RIBOLOV ZA POTREBE AKVARIJA OTVORENIH ZA JAVNOST

Uvjeti za obavljanje znanstveno-nastavnog ribolova i ribolova za potrebe akvarija otvorenih za javnost

Članak 41.

(1) Ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, izrade planova upravljanja, provođenja programa praćenja stanja ribljeg fonda te provođenja nastavnih programa obavljaju ustanove iz članka 9. ovoga Zakona.

(2) Ribolov radi potreba akvarija otvorenih za javnost obavlja ustanova ili ustanova koja je registrirana kao slatkovodni akvarij otvoren za javnost.

(3) Ribolov iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se na temelju rješenja kojim Ministarstvo može ustanovi dopustiti ribolov, na temelju zahtjeva i predočenoga istraživačkog i/ili nastavnog programa, uz uvjet da se takvim ribolovom ne nanosi šteta ribljem fondu.

(4) Ribolov iz stavka 2. ovoga članka obavlja se na temelju rješenja kojim Ministarstvo može dopustiti ribolov, na temelju zahtjeva ustanove koja je registrirana kao akvarij otvoren za javnost i predočen plan potreba za ribljim vrstama, uz uvjet da se takvim ribolovom ne nanosi šteta ribljem fondu.

(5) Ustanova koja je registrirana kao slatkovodni akvarij otvoren za javnost obvezna je imati stalno zaposlena barem dva stručna suradnika koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili doktorski studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci i koji posjeduju uvjerenje da su educirani o metodama znanstveno-nastavnog ribolova.

(6) Rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka izdaju se na rok od jedne godine za tekuću kalendarsku godinu i vrijede za sva istraživanja i nastavne programe, osim za potrebe akvarija otvorenih za javnost, gdje vrijedi za točno ciljane vrste navedene u godišnjem planu potreba za ribljim vrstama.

(7) U rješenju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odredit će se ribolovne vode, ribolovni alati, oprema, vrijeme i način obavljanja ribolova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(8) Zabranjeno je obavljati znanstveno-nastavni ribolov i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost bez rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(9) Zabranjeno je obavljati znanstveno-nastavni ribolov i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost protivno rješenjima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(10) Ustanove iz stavka 1. te ustanove koje su registrirane kao slatkovodni akvariji otvoreni za javnost iz stavka 2. ovoga članka obvezne su najmanje dva dana prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava, ribarskog inspektora te postaju granične policije ako se ribolov obavlja na ribolovnim vodama koje ujedno predstavljaju i državnu granicu.

(11) Ovlaštenik ribolovnog prava, kao i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov obvezan je omogućiti rad ovlašteniku rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(12) Zabranjeno je neovlašteno i neopravdano sprječavati, ometati ili zabranjivati ribolov ovlaštenicima iz stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

IX. STAVLJANJE PROIZVODA RIBARSTVA NA TRŽIŠTE

Tržište ulova – proizvoda ribarstva

Članak 42.

(1) Na tržište se smiju stavljati samo proizvodi ribarstva iz gospodarskog ribolova.

(2) Zabranjeno je stavljanje na tržište proizvoda ribarstva ispod najmanje dopuštene veličine i/ili u lovostaju.

(3) Proizvodi ribarstva moraju biti sljedivi u svim fazama, od izlova do prodaje krajnjem potrošaču sukladno članku 58. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 te članku 35. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(4) Proizvodi ribarstva moraju biti označeni oznakom lota ili serije u svim fazama sljedivosti.

(5) Ministarstvo može na zahtjev stranke rješenjem dopustiti stavljanje na tržište ulova iz znanstveno-nastavnog ribolova i ribolova za potrebe akvarija otvorenih za javnost.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Način označavanja oznakama serija ili lotova te dokaz sljedivosti pravilnikom propisuje ministar.

Prva prodaja i vaganje

Članak 43.

(1) Prva prodaja obavlja se kod registriranog prvog kupca sukladno članku 59. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(2) Prvi kupac obvezan je na obrascu prodajnog lista dostaviti Ministarstvu podatke o prvoj prodaji po vrsti, količini i cijeni ribe sukladno članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(3) Ako se ulov ne stavlja u prvu prodaju nakon iskrcaja, prvi kupac obvezan je Ministarstvu dostaviti potvrdu o preuzimanju proizvoda ribarstva sukladno članku 66. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(4) Prvi kupac obvezan je izvagati proizvode ribarstva nakon primitka sukladno članku 60. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(5) Prvi kupac obvezan je Ministarstvu dostaviti prodajni list i potvrdu sukladno rokovima propisanim člancima 62., 63., 66. i 67. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(6) Oblik i sadržaj prodajnog lista, oblik, sadržaj i način dostave podataka o prvoj prodaji, preuzimanju i vaganju te način vođenja upisnika prvih kupaca pravilnikom propisuje ministar.

 

X. NAKNADA ZA RIBOLOV I NAKNADA ŠTETE

Naknada za ribolov

Članak 44.

(1) Sredstva uplaćena za naknade za gospodarski ribolov prihod su proračuna županije na čijem se području on obavlja, a koriste se namjenski za unapređenje slatkovodnog ribarstva.

(2) Sredstva uplaćena za naknade za ribičke dozvole prihod su:

– državnog proračuna Republike Hrvatske koja se namjenski koriste za financiranje programa praćenja stanja ribljeg fonda od strane ustanova iz članka 9. ovoga Zakona, u omjeru od 40 %

– ovlaštenika ribolovnog prava koja se namjenski koriste za financiranje izrade planova upravljanja, revizija i dodataka planova upravljanja, edukaciju i informatizaciju, u omjeru od 20 %

– Saveza koja se namjenski koriste za provođenje javnih ovlasti iz članka 19. ovoga Zakona, za unapređenje sportskog ribolova i edukaciju, u omjeru od 40 %.

(3) Neovisno o visini iznosa naknade za ribičke dozvole, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno internim aktom određuje visinu sredstava za financiranje obveza određenih ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, sukladno ekonomskoj osnovi plana upravljanja i financijskim potrebama provođenja ribolovnog prava, organizacije sportskog ribolova, poribljavanja, organizacije i provođenja ribočuvarske službe i drugim potrebama za provođenje ribolovnog prava, kao i način prikupljanja tih sredstava.

(4) Ministar propisuje pravilnikom, uz prethodno mišljenje župana županija na čijem se području obavlja gospodarski ribolov, visinu i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov, kao i obrazac izvješća o uplati naknade te način i dinamiku dostavljanja izvješća o uplati naknade županiji u elektroničkom obliku.

(5) Ministar pravilnikom utvrđuje:

1. visinu iznosa naknade za ribičke dozvole po tipovima, način uplate naknade, kao i obrazac izvješća o uplati naknade te način i dinamiku dostavljanja izvješća o uplatama naknade Ministarstvu u elektroničkom obliku

2. način raspodjele naknade od ribičkih dozvola sukladno stavku 2. ovoga članka.

3. Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Naknada štete

Članak 45.

(1) Fizička ili pravna osoba obvezna je nadoknaditi štetu počinjenu na ribljem fondu ako postupi suprotno odredbama ovoga Zakona i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

(2) Novčana sredstva prikupljena od naknade štete prihod su ovlaštenika ribolovnog prava i moraju se koristiti isključivo za otklanjanje nastale štete.

(3) Ako je šteta na ribljem fondu nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava, ministar će utvrditi potrebne mjere za otklanjanje ili smanjivanje nastale štete.

(4) Kriterije za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

 

XI. PODACI O ULOVU I PRAĆENJE STANJA

Vođenje popisa o ulovu

Članak 46.

(1) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov obvezan je voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava i ribič obvezni su voditi popis ulova u sportskom ribolovu.

(3) Popisi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vode se elektronički, putem mrežne aplikacije.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Dostavljanje popisa o ulovu

Članak 47.

(1) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov obvezan je dostaviti Ministarstvu putem mrežne aplikacije točne podatke o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Ribič je obvezan ovlašteniku ribolovnog prava kod kojeg je kupio dozvolu putem mrežne aplikacije dostaviti točne podatke o zadržanom ulovu u sportskom ribolovu.

(3) Ministarstvo jednom godišnje izvještava tijelo nadležno za zaštitu prirode i tijelo nadležno za vodno gospodarstvo o ostvarenom ulovu u sportskom i gospodarskom ribolovu.

(4) Nadležno tijelo županije ima pristup mrežnoj aplikaciji Ministarstva u dijelu koji se odnosi na popis ulova u gospodarskom ribolovu.

(5) Oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

4. Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

7. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Program praćenja stanja ribljeg fonda

Članak 48.

(1) Program praćenja stanja ribljeg fonda provode ustanove iz članka 9. ovoga Zakona tijekom kalendarske godine.

(2) Rezultate istraživanja dobivene tijekom provođenja programa praćenja stanja ribljeg fonda ustanove koriste kao temelj prilikom izrade planova upravljanja, revizije i dodataka planova upravljanja.

(3) Ustanova je obvezna jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo o provođenju programa praćenja stanja ribljeg fonda.

(4) Ustanovi iz stavka 1. ovoga članka koja se ne pridržava odredbi iz ovoga članka Ministarstvo može ukinuti rješenje iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Program praćenja stanja ribljeg fonda pravilnikom propisuje ministar.

Pomor riba

Članak 49.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava, ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov i ostale fizičke i pravne osobe obvezne su ribarskom inspektoru, kao i drugim ovlaštenim osobama iz članka 56. ovoga Zakona prijaviti pomor riba u ribolovnoj zoni najkasnije u roku od 24 sata od saznanja.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na svaku promjenu ponašanja riba, promjenu fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava ribolovne vode, onečišćenje vode ili vodenog okoliša ili na saznanje o potencijalnom onečišćenju.

Posebno stanište

Članak 50.

(1) Planom upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava pojedine ribolovne vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti posebnim staništem.

(2) Posebnim staništem smatraju se mrijestilište, rastilište, hranilište, zimovalište ili migratorni put.

(3) U posebnom staništu zabranjeno je obavljanje svih oblika ribolova, osim znanstveno-nastavnog ribolova.

 

XII. OSTALE ZABRANE

Zabrane iz područja ribolova

Članak 51.

Zabranjeno je:

1. loviti u sportskom i gospodarskom ribolovu, zadržavati neposredno nakon ostvarivanja ulova, posjedovati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati, stavljati u promet ili pokušavati stavljati u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja

2. loviti u sportskom i gospodarskom ribolovu, zadržavati neposredno nakon ostvarivanja ulova, posjedovati, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, prerađivati, izlagati, stavljati u promet ili pokušavati stavljati u promet nedorasle ribe

3. loviti ribe u ribolovnim vodama uz uporabu strane i invazivne vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca

4. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe

5. loviti ribe unutar ograđenog prostora vodne građevine, kao i u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba

6. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde vodne građevine

7. loviti ribe 50 metara od granice aktivnog eksploatiranja rudnog ili mineralnog materijala

8. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se označava ribolovna zona, posebice posebna staništa

9. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati migratorna kretanja riba

10. odbacivati ili ispuštati u ribolovne vode tvari koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao i tvari kojima se uništavaju ribe te kojima se ograničava njihov životni prostor i štetno utječe na biološke uvjete potrebne za njihov opstanak i razvoj, kao i tvari kojima se smanjuje ili ugrožava vrijednost ribolovne vode i/ili posebnog staništa

11. bez prethodne obavijesti ovlaštenika ribolovnog prava i dozvole nadležnih tijela ispuštati vodu iz stajaćica, zahvaćati je ili na bilo koji način smanjivati njezinu razinu

12. uz ribolovnu vodu, na plovilu, plutajućem objektu ili plutajućem tijelu ostavljati ribolovni alat i/ili opremu i/ili ulov bez nadzora.

 

XIII. RIBOLOVNO PRAVO I DRUGE AKTIVNOSTI NA RIBOLOVNIM VODAMA

Zabrana ometanja i/ili sprječavanja provođenja ribolovnog prava i ugovaranje prostorno-vremenske zonacije aktivnosti

Članak 52.

(1) Zabranjeno je ometati i/ili sprječavati ovlaštenika ribolovnog prava u provođenju ribolovnog prava.

(2) Pravne i fizičke osobe koje u ribolovnim zonama na kojima je dodijeljeno ribolovno pravo na temelju odredbi ovoga Zakona i prethodnih propisa kojima je regulirano slatkovodno ribarstvo, a koje na temelju posebnih propisa obavljaju iskop mineralnih sirovina, sportske aktivnosti (veslanje, kupanje, ronjenje, jedriličarstvo, jet ski), lov, uzgoj riba i druge aktivnosti, obvezne su s ovlaštenicima ribolovnog prava ugovoriti prostorno-vremensku zonaciju aktivnosti u određenoj ribolovnoj zoni.

Vodne građevine

Članak 53.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju hidroenergetsku i vodnogospodarsku djelatnost i »Hrvatske vode« obvezne su prije početka bilo kakvih radova u vezi s vodnim građevinama u ribolovnoj zoni s time upoznati ovlaštenika ribolovnog prava u toj ribolovnoj zoni.

(2) Pri izgradnji novih vodnih građevina na ribolovnim vodama investitor je obvezan omogućiti nesmetan prolaz riba odnosno planirati i izraditi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba (riblju stazu, lift i slično) i premještanje ribe ako je to nužno.

(3) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik vodne građevine obvezna je spriječiti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora vodne građevine, kao i u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba.

(4) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik vodne građevine obvezna je stalnim održavanjem osigurati neprekidnu funkcionalnost prolaza za ribe.

Sustav »ulovi i plati«

Članak 54.

(1) Na stajaćicama koje nemaju kontakt s tekućom vodom u ribolovnoj zoni ovlaštenika ribolovnog prava planom upravljanja može se odrediti obavljanje sportskog ribolova prema sustavu »ulovi i plati«.

(2) Obavljanje sportskog ribolova protivno članku 23. stavku 3., članku 42. stavku 1., članku 46. stavku 2. i članku 51. točkama 1. i 2. ovoga Zakona te način korištenja prikupljenih sredstava po sustavu iz stavka 1. ovoga članka određuju se planom upravljanja.

 

XIV. UPRAVNI, NEPOSREDNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 55.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski i neposredni nadzor

Članak 56.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju:

1. ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori)

2. ovlašteni državni službenici Ministarstva koje ovlasti ministar

3. ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, na ribolovnim vodama

4. ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu i more, na ribolovnim vodama

5. ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za financije, Carinske uprave, na ribolovnim vodama, u transportu proizvoda ribarstva i na tržištu

6. ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, na ribolovnim vodama

7. veterinarski i granični veterinarski inspektori Državnog inspektorata, sljedivost proizvoda ribarstva.

(2) Neposredni nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju:

1. čuvari prirode javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode, u dijelu koji se odnosi na zaštićena područja i ekološku mrežu

2. vodočuvari u dijelu koji se odnosi na dopuštenja, ograničenja i zabrane obavljanja ribolova u koritu vodotoka

3. ovlašteni službenici županije na čijem se području obavlja gospodarski ribolov, na ribolovnim vodama.

Uvjeti za inspektora

Članak 57.

(1) Poslove višeg inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih ili društvenih znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(2) Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih ili društvenih znanosti, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

Uvjeti za ovlaštene osobe

Članak 58.

(1) Ovlašteni državni službenici iz članka 56. stavka 1. točaka 1. do 7. i stavka 2. ovoga Zakona moraju biti stručno osposobljeni za provedbu inspekcijskog i/ili neposrednog nadzora nad provedbom odredbi ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.

(2) Ministarstvo provodi stručno osposobljavanje ovlaštenih osoba iz stavka 1. ovoga članka prema programu stručnog osposobljavanja.

(3) Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju osobama iz stavka 1. ovoga članka nakon završenog stručnog osposobljavanja.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavka 3. ovoga članka u slučaju:

– utvrđenih nesukladnosti u postupanju ovlaštene osobe tijekom provedbe inspekcijskog nadzora

– promjena okolnosti bitnih za stjecanje uvjeta za ovlaštene osobe

– prestanka potrebe za obavljanjem inspekcijskih nadzora nad provedbom odredbi ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.

(6) O svim promjenama okolnosti iz stavka 5. ovoga članka nadležna tijela dužna su obavijestiti Ministarstvo.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

8. Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu

Inspekcija u okviru međunarodno preuzetih obveza

Članak 59.

Ministar odlukom imenuje inspektore koji sudjeluju u provedbi nadzora i kontrole u okviru međunarodnih ugovora kojih je stranka Republika Hrvatska.

Ovlasti inspektora i ovlaštenih osoba

Članak 60.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor i ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona ovlašteni su fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti ribolovne alate, plovila, plutajuće objekte, plutajuća tijela, objekte, poslovne prostorije, luke, proizvode, uređaje, ribolovnu opremu, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe u smislu primjene ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, kao i uzeti GPS koordinate koje se mogu koristiti kao dokaz.

(2) Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se prostorije na plovilima, plutajućim objektima i plutajućim tijelima i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja poslovnu djelatnost, a pod GPS koordinatama podrazumijevaju se točke u metrima ili stupnjevima zemljopisne dužine i širine uzete pomoću GPS uređaja.

(3) Inspektor i ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona ovlašteni su u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet fizičke osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.), a fizička osoba koja podliježe nadzoru i fizička osoba zatečena na mjestu nadzora obvezne su na zahtjev inspektora i ovlaštene osobe dati ispravu na uvid.

(4) Fizička ili pravna osoba koja je subjekt inspekcijskog nadzora obvezna je inspektoru i ovlaštenim državnim službenicima iz članka 56. ovoga Zakona omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora.

Uzorkovanje za DNK analizu i uzorkovanje u svrhu praćenja stanja u ribolovnim zonama

Članak 61.

(1) U slučaju potrebe inspektor provodi uzorkovanje proizvoda ribarstva za određivanje/potvrđivanje vrste proizvoda ribarstva DNK analizom na plovilu, pri iskrcaju, u transportu, u odobrenom objektu i u maloprodaji.

(2) Uzorkovanje iz stavka 1. ovoga članka, postupanje s rezultatima analize i troškovima uzorkovanja obavlja se u skladu s posebnim propisima o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

(3) Pravne i fizičke osobe dužne su bez naknade staviti na raspolaganje količine proizvoda ribarstva potrebne za uzorkovanje.

(4) Ministar pravilnikom propisuje postupak uzorkovanja iz stavka 1. ovoga članka.

Najava inspekcijskog nadzora

Članak 62.

(1) Inspektori i ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona obavljaju inspekcijske nadzore bez prethodne najave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, o početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor i ovlašteni državni službenik iz članka 56. ovoga Zakona može obavijestiti nadzirani subjekt ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost inspekcijskog nadzora.

Način obavljanja inspekcijskog nadzora

Članak 63.

(1) Inspekcijski nadzor obavlja se nadzorom, opažanjem i/ili izvidnim radnjama.

(2) O obavljenom inspekcijskom nadzoru sastavlja se zapisnik.

(3) Sadržaj i izgled obrasca opažanja i obrasca zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru pravilnikom propisuje ministar.

Prava i obveze inspektora i ostalih ovlaštenih osoba

Članak 64.

(1) Ako utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, inspektori su ovlašteni:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje

2. rješenjem zabraniti stavljanje na tržište ili narediti povlačenje s tržišta proizvoda ribarstva

3. naredbom odrediti mjeru opreza privremene obustave djelatnosti sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju prekršaji i/ili odrediti rok za plaćanje propisanih obveza i/ili naredbom na licu mjesta dopustiti i/ili obustaviti radnju

4. utvrditi udovoljava li fizička ili pravna osoba djelomično ili u potpunosti uvjetima propisanim ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega

5. izdati prekršajni nalog ili obvezni prekršajni nalog

6. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

(2) Poslove iz stavka 1. točaka 4., 5. i 6. ovoga članka mogu obavljati i ostali ovlašteni državni službenici iz članka 56. stavka 1. točaka 2. do 7. ovoga Zakona.

Oduzimanje i plombiranje od strane inspektora i ovlaštenih državnih službenika iz članka 56. ovoga Zakona

Članak 65.

(1) Inspektor i ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona mogu privremeno oduzeti ulov i proizvode ribarstva, plovilo, ribolovne alate, pribor i opremu te druge predmete kojima je počinjen prekršaj, u skladu s odredbama kojima se uređuje postupak oduzimanja.

(2) Inspektor i ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona mogu staviti plombu na plovilo, ribolovni alat, pribor i opremu, prijevozno sredstvo i/ili spremnik radi naknadne kontrole u odredišnom objektu.

(3) Svaka plomba iz stavka 2. ovoga članka mora biti označena serijskim brojem.

(4) Postupak plombiranja, pečaćenja i postupak s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj, kao i obrazac potvrde o oduzetim predmetima pravilnikom propisuje ministar.

5. Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj

Plan rada inspekcija u ribarstvu

Članak 66.

(1) Godišnji plan inspekcijskih nadzora u ribarstvu donosi Ministarstvo.

(2) Godišnji plan sadrži aktivnosti inspekcije i ovlaštenih državnih službenika iz članka 56. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo donosi plan iz stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnju plovidbu i more, ministra unutarnjih poslova, ministra nadležnog za vodno gospodarstvo, ministra financija i ministra nadležnog za poslove zaštite prirode.

Evidencija o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama

Članak 67.

(1) O obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektori i ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona vode evidenciju u elektroničkom obliku.

(2) Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama pravilnikom propisuje ministar.

Službena iskaznica i značka inspekcije

Članak 68.

(1) Inspektori dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom i značkom.

(2) Ovlašteni državni službenici iz članka 56. ovoga Zakona dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti službenom iskaznicom.

(3) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora plovilom inspektori moraju nositi odoru.

(4) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled značke i odore te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama pravilnikom propisuje ministar.

Vođenje postupka

Članak 69.

(1) Inspektor i ovlašteni državni službenik iz članka 56. ovoga Zakona u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalni su te vode postupak, donose rješenja i poduzimaju sve mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donose inspektor i ovlašteni državni službenik iz članka 56. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

XV. POSEBNE ODREDBE

Međunarodne obveze i strane fizičke i pravne osobe

Članak 70.

(1) Strane pravne i fizičke osobe mogu obavljati gospodarski ribolov u ribolovnim vodama Republike Hrvatske samo na temelju međunarodnih obveza koje je preuzela Republika Hrvatska odnosno samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

(2) Strani državljani – ribiči smiju obavljati sportski ribolov na temelju dozvole sukladno odredbi članka 21. ovoga Zakona.

(3) Strane znanstvene ustanove smiju obavljati znanstveno-nastavni ribolov samo na temelju rješenja koje donosi Ministarstvo, uz primjenu posebnih propisa kojima se uređuje obavljanje znanstvene djelatnosti te međunarodnih ugovora kojima se regulira znanstveno-nastavna suradnja.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministar može donijeti mjere upravljanja ribljim fondom te ostale mjere u području slatkovodnog ribolova na temelju obveza koje Republika Hrvatska preuzima članstvom u međunarodnim organizacijama.

 

XVI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava uvjeta pod kojima se smije obavljati ribolov na pojedinim stajaćicama nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina (umjetnim jezerima) ili za potrebe vodnoga gospodarenja (akumulacijama), protivno odredbama propisa kojima se regulira lovostaj, najmanja veličina ili količina ulova pojedinih vrsta riba određenih planom upravljanja za ribolovnu zonu, protivno članku 5. stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 7500,00 kuna ribič i fizička osoba.

Novčane kazne od 20.000,00 do 50.000,00 kuna

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nije registrirana za obavljanje gospodarskog ribolova, protivno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

2. započne obavljati gospodarski ribolov bez povlastice za gospodarski ribolov, protivno članku 12. stavku 2. točki 1. ovoga Zakona

3. započne obavljati gospodarski ribolov, a nema položen ribarski ispit ili nema najmanje jednog djelatnika koji je položio ribarski ispit, protivno članku 12. stavku 2. točki 2. ovoga Zakona

4. ovlaštenik povlastice nema propisane ribolovne alate i opremu ili ako ribolovni alati i oprema nemaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladno odredbama ovoga Zakona te propisima donesenim na temelju njega te ako nisu označeni na propisan način, protivno članku 12. stavku 2. točki 3. ovoga Zakona

5. ovlaštenik povlastice ne dostavi nadležnom tijelu županije promjenu statusa, imena tvrtke, sjedišta ili odgovorne osobe u roku od sedam dana od dana nastale promjene, protivno članku 13. stavku 4. ovoga Zakona

6. ovlaštenik povlastice obavlja ribolov nakon ukidanja povlastice, protivno članku 14. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

7. ovlaštenik povlastice obavlja ribolov izvan ribolovne zone upisane u povlasticu ili ribolovnim alatima, plovilom, plutajućim objektom, plutajućim tijelom i opremom koji nisu u povlastici ili nisu označeni na propisan način, protivno članku 15. stavku 1. podstavcima 1. i 2. ovoga Zakona

8. ovlaštenik povlastice ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov nema kod sebe odnosno na plovilu, plutajućem objektu ili plutajućem tijelu povlasticu za gospodarski ribolov od polaska u ribolov do povratka s ribolova, protivno članku 15. stavku 2. ovoga Zakona

9. ovlaštenik povlastice ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova u proračun županije na čijem području obavlja gospodarski ribolov, protivno članku 15. stavku 3. ovoga Zakona

10. ovlaštenik povlastice ne vodi popis ulova u gospodarskom ribolovu, protivno članku 46. stavku 1. ovoga Zakona

11. ovlaštenik povlastice ne dostavi točne podatke o ulovu u gospodarskom ribolovu Ministarstvu, protivno članku 47. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 8000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 8000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako za ovlaštenika povlastice obavlja gospodarski ribolov, a nema položen ribarski ispit, protivno članku 16. stavku 1. ovoga Zakona.

Novčane kazne od 15.000,00 do 30.000,00 kuna

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ovlaštenik ribolovnog prava ako dozvoli obavljanje sportskog ribolova osobama koje nemaju položen ribički ispit i/ili nemaju ribičku dozvolu i/ili ne koriste dozvoljene tehnike ribolova, protivno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona

2. Savez ako izda uvjerenje o položenom ribičkom ili ribočuvarskom ispitu osobama koje nisu položile navedene ispite, protivno članku 19. stavku 1. točki 3. ovoga Zakona

3. Savez ako ne vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima za ribički i ribočuvarski ispit u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

4. ovlaštenik ribolovnog prava ako prodaje dozvolu bez podmirenja financijskih obveza, protivno članku 21. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Zakona

5. ovlaštenik ribolovnog prava ako proda dozvolu za ribolovnu zonu za koju nema ribolovno pravo ili nema ugovor o recipročnom pravu s drugim ovlaštenikom ribolovnog prava, protivno uvjetima iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 7500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 3000,00 kuna kaznit će se ribič i fizička osoba ako:

1. obavlja ribolov bez položenog ribičkog ispita i/ili nema ribičku dozvolu i/ili ne koristi dozvoljene tehnike ribolova, protivno uvjetima iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona

2. obavlja ribolov uz upotrebu nedopuštenih vrsta i broja ribolovnih alata, opreme i mamaca, protivno članku 23. stavku 1. ovoga Zakona

3. koristi plovila, plutajuće objekte ili plutajuća tijela na vodi ako to nije određeno planom upravljanja, protivno članku 23. stavku 2. ovoga Zakona

4. pojedine vrste riba ulovljene u sportskom ribolovu koje se zadržavaju ne označi nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, protivno članku 23. stavku 3. ovoga Zakona

5. obavlja sportski ribolov na ribolovnoj vodi za koju nije dodijeljeno ribolovno pravo, suprotno članku 25. stavku 7. ovoga Zakona

6. ne dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava točne podatke o zadržanom ulovu u sportskom ribolovu, protivno članku 47. stavku 2. ovoga Zakona.

Novčane kazne od 30.000,00 do 50.000,00 kuna

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlaštenik ribolovnog prava ako:

1. ribičima ne pruži sve potrebne informacije u pisanom obliku o sportskom ribolovu u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo te im ne omogući uvid u plan upravljanja, protivno članku 25. stavku 5. ovoga Zakona

2. upravlja ribljim fondom u ribolovnoj zoni za koji nije dobio ribolovno pravo, protivno članku 25. stavku 6. ovoga Zakona

3. ne osigura stručno upravljanje ribljim fondom, protivno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

4. ne provodi mjere predviđene ugovorom i planom upravljanja, protivno članku 27. stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

5. bez interne odluke i dodatka plana upravljanja izvrši prenamjenu ribolovne vode, protivno članku 27. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona

6. ne označi granice ribolovne zone nakon propisanog roka i nakon ponovljenog inspekcijskog nadzora, protivno članku 27. stavku 1. točki 11. ovoga Zakona

7. nije o svojoj internoj odluci o odricanju od ribolovnog prava obavijestio Ministarstvo u roku od 24 sata, protivno članku 27. stavku 2. ovoga Zakona

8. dopušta i/ili obavlja ribolov protivno rješenju Ministarstva o promjeni namjene ribolovne zone odnosno ukidanja ribolovnog prava, protivno članku 28. stavku 1. ovoga Zakona

9. ne dostavi Ministarstvu plan upravljanja na potvrđivanje u roku od godine dana od dana potpisivanja ugovora ili njegovu reviziju svakih šest godina, protivno članku 29. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona

10. upravlja ribljim fondom i/ili dopušta i/ili obavlja sportski ribolov suprotno planu upravljanja, protivno članku 30. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona

11. poribljava ribolovne vode suprotno planu upravljanja iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona

12. poribljava ribolovne vode bez dokumentacije o ribi za poribljavanje kojom se može utvrditi podrijetlo i zdravstvena ispravnost ribe, protivno članku 31. stavku 2. ovoga Zakona

13. ne osigura nazočnost stručne ili ovlaštene osobe ovlaštenika ribolovnog prava na poribljavanju te o tome ne vodi zapisnik, protivno članku 31. stavku 3. ovoga Zakona

14. ne osigura čuvanje ribolovne vode najmanje 48 sati nakon poribljavanja, protivno članku 31. stavku 4. ovoga Zakona

15. ne izvijesti ribarskog inspektora o mjestu i vremenu poribljavanja najmanje 48 sati prije poribljavanja, protivno članku 31. stavku 5. ovoga Zakona

16. poribljava ribolovne vode vrstama riba koje su nestale iz tih voda bez rješenja Ministarstva, protivno članku 31. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 7500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

Novčane kazne od 5000,00 do 15.000,00 kuna

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlaštenik ribolovnog prava ako:

1. ne organizira ribočuvarsku službu, protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona

2. ne vodi evidenciju ribočuvara, njihova rada i postupanja, protivno članku 32. stavku 5. ovoga Zakona

3. ne osigura uvjete za čuvanje i održavanje privremeno oduzetoga ribolovnog alata i/ili opreme i/ili ulova do njihove predaje nadležnom sudu i/ili inspektoru, a na osnovi rješenja ribarskog inspektora i/ili pravomoćne odluke suda, protivno članku 34. stavku 4. ovoga Zakona

4. s privremeno oduzetim ribolovnim alatom i/ili opremom i/ili ulovom raspolaže do predaje nadležnom sudu i/ili ribarskom inspektoru, protivno članku 34. stavku 5. ovoga Zakona

5. ne oduzme ribočuvaru iskaznicu, značku i odoru u slučaju povrede ribočuvarske službe, zloupotrebe iskaznice, značke ili odore, protivno članku 36. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2000,00 do 7500,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 4000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ribič i druga fizička osoba koja se nalazi neposredno na ribolovnoj vodi ako ribočuvaru ne omogući obavljanje ribočuvarske službe, ne pruži mu sve potrebne podatke, obavijesti i pomoć u vezi s obavljanjem službe, protivno članku 37. ovoga Zakona.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 3000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ribočuvar ako:

1. ne vodi dnevnik rada, protivno članku 32. stavku 4. ovoga Zakona

2. ne sastavi zapisnik i/ili ne dostavi ga ribarskom inspektoru u roku od najviše 48 sati i ne poduzme radnje sukladno svojim ovlastima ako u ribolovnoj zoni na kojoj obavlja ribočuvarsku službu zatekne osobu koja obavlja ribolov ili druge radnje protivno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega, protivno članku 34. stavku 1. ovoga Zakona

3. ne preda neobilježeni ribolovni alat i/ili opremu i/ili ulov ovlašteniku ribolovnog prava na čuvanje do njihove predaje nadležnom sudu i/ili ribarskom inspektoru uz zapisnik i potvrdu o privremenom oduzimanju, protivno članku 34. stavku 2. ovoga Zakona

4. osobi od koje oduzima ribolovni alat i/ili opremu i/ili ulov ne izda zapisnik i potvrdu s označenim ribolovnim alatima i/ili opremom i/ili ulovom po vrsti i količini, protivno članku 34. stavku 3. ovoga Zakona

5. prilikom obavljanja ribočuvarske službe ne nosi odoru i/ili nema iskaznicu i/ili značku ili one nisu istaknute na vidljivom mjestu na odori, protivno članku 36. stavku 2. ovoga Zakona

6. ne koristi iskaznicu, značku i odoru isključivo za vrijeme obavljanja ribočuvarske službe, osim ako je njihovo korištenje opravdano sprječavanjem nedozvoljenog ribolova, protivno članku 36. stavku 3. ovoga Zakona

7. ne vrati iskaznicu, značku i odoru ovlašteniku ribolovnog prava sukladno članku 36. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona.

Novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ovlaštenik ribolovnog prava obavlja selektivni ribolov, a on nije predviđen planom upravljanja ili ribolovnim alatima i opremom koji nisu propisani planom upravljanja, protivno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona

2. ovlaštenik ribolovnog prava u obavljanju selektivnog ribolova koristi pomoć ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov, a ne vodi zapisnik o vremenu, mjestu, količinama i vrstama ribe te načinu njezina zbrinjavanja, protivno članku 38. stavku 3. ovoga Zakona

3. ovlaštenik ribolovnog prava obavi prodaju ribe ulovljene u selektivnom ribolovu bez sklopljenog ugovora s ovlaštenikom dozvole za akvakulturu ili drugim ovlaštenikom ribolovnog prava, protivno članku 38. stavku 4. ovoga Zakona

4. ovlaštenik ribolovnog prava kupljenu ribu ulovljenu iz selektivnog ribolova od drugog ovlaštenika ribolovnog prava ne koristi za poribljavanje ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo, protivno članku 38. stavku 5. ovoga Zakona

5. ovlaštenik ribolovnog prava ne poduzme mjere premještanja riba unutar ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo prema planu upravljanja, protivno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona

6. ovlaštenik ribolovnog prava i/ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ne obavi premještanje ribe u tehničko korito vodotoka ako u ribolovnoj vodi na kojoj je dozvoljen gospodarski ribolov dođe do zaostajanja matica i riblje mlađi nakon mrijesta, protivno članku 39. stavku 3. ovoga Zakona

7. ovlaštenik ribolovnog prava i/ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ne izvijesti ribarskog inspektora o premještanju ribe najkasnije jedan dan prije predviđenog premještanja te obavi premještanje ribe bez njegove nazočnosti, protivno članku 39. stavcima 4. i 6. ovoga Zakona

8. ovlaštenik ribolovnog prava i/ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov obavlja premještanje ribe ribolovnim alatima i opremom koji nisu namijenjeni za premještanje ribe, protivno članku 39. stavku 5. ovoga Zakona

9. ovlaštenik ribolovnog prava ne dostavi izvješće Ministarstvu u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe, protivno članku 39. stavku 7. ovoga Zakona

10. obavlja ribolov izvan korita vodotoka, protivno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona

11. obavlja ribolov u poplavljenom području izvan korita vodotoka u vrijeme trajanja poplave sve dok se voda ne povuče u korito vodotoka, protivno članku 40. stavku 2. ovoga Zakona

12. obavlja ribolov protivno propisu iz članka 40. stavka 5. ovoga Zakona kojim ministar propisuje ograničenje ribolova unutar propisanih granica ribolovnih voda, ribolovnih zona ili ribolovnih područja odnosno u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom, u dunavcima i koritu vodotoka.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. točaka 10., 11. i 12. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 7500,00 fizička osoba.

Novčane kazne od 10.000,00 do 50.000,00 kuna

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ustanova obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, izrade planova upravljanja, provođenja programa praćenja stanja ribljeg fonda te provođenja nastavnog programa bez rješenja Ministarstva, protivno članku 41. stavku 8. ovoga Zakona

2. ustanova i/ili ustanova koja je registrirana kao slatkovodni akvarij otvoren za javnost obavlja ribolov radi potreba akvarija otvorenih za javnost bez rješenja Ministarstva, protivno članku 41. stavku 8. ovoga Zakona

3. ustanova obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, izrade planova upravljanja, provođenja programa praćenja stanja ribljeg fonda te provođenja nastavnog programa, kao i ustanova koja je registrirana kao slatkovodni akvarij koja obavlja ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost, protivno rješenju iz članka 41. stavka 9. ovoga Zakona

4. ovlaštenik rješenja iz članka 41. stavaka 3. i 4. ne obavijesti najmanje dva dana prije početka ribolova o mjestu i vremenu obavljanja ribolova ovlaštenika ribolovnog prava, ribarskog inspektora te postaju granične policije ako se ribolov obavlja na ribolovnim vodama koje ujedno predstavljaju i državnu granicu, protivno članku 41. stavku 10. ovoga Zakona

5. ovlaštenik ribolovnog prava i/ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov onemogućava rad ovlaštenika rješenja iz članka 41. stavaka 3. i 4., a protivno članku 41. stavku 11. ovoga Zakona

6. neovlašteno i neopravdano sprječava, ometa ili zabranjuje ribolov odnosno postupa protivno članku 41. stavku 12. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 5. i 6. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

Novčane kazne od 15.000,00 do 35.000,00 kuna

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavi na tržište ulov koji nije iz gospodarskog ribolova, protivno članku 42. stavku 1. ovoga Zakona

2. stavi na tržište proizvode ribarstva ispod najmanje dopuštene veličine i/ili u lovostaju, protivno članku 42. stavku 2. ovoga Zakona

3. stavi na tržište proizvode ribarstva, a oni nisu sljedivi u svim fazama od izlova do prodaje krajnjem potrošaču, protivno članku 58. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 te članku 35. Uredbe (EU) br.1379/2013

4. ne označi proizvode ribarstva oznakom lota ili serije u svim fazama sljedivosti, protivno članku 42. stavku 4. ovoga Zakona

5. stavi na tržište ulov iz znanstveno-nastavnog ribolova i ribolova za potrebe akvarija otvorenih za javnost bez rješenja ministra, protivno članku 42. stavku 5. ovoga Zakona

6. ne obavlja prvu prodaju kod registriranog prvog kupca, protivno članku 59. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

7. ne dostavlja podatke o prvoj prodaji po vrsti, količini i cijeni ribe na obrascu prodajnog lista, protivno članku 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

8. prvi kupac ne dostavi Ministarstvu potvrdu o preuzimanju proizvoda ribarstva ako se ulov ne stavlja u prvu prodaju nakon iskrcaja, protivno članku 66. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

9. prvi kupac ne izvaže proizvode ribarstva nakon primitka, protivno članku 60. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

10. prvi kupac ne dostavi Ministarstvu prodajni list i podatke o preuzimanju sukladno rokovima propisanim člancima 62., 63., 66. i 67. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 20.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

Novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna

Članak 79.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. Savez sredstva uplaćena od naknade za ribičke dozvole ne koristi za provođenje javnih ovlasti, unapređenje sportskog ribolova i edukaciju, protivno članku 44. stavku 2. podstavku 3. ovoga Zakona

2. ovlaštenik ribolovnog prava ne koristi sredstva uplaćena od naknade za ribičke dozvole za financiranje izrade planova upravljanja, revizija, dodataka planova upravljanja i informatizaciju, protivno članku 44. stavku 2. podstavku 2. ovoga Zakona

3. ne nadoknadi počinjenu štetu na ribljem fondu, postupajući protivno članku 45. stavku 1. ovoga Zakona

4. ovlaštenik ribolovnog prava sredstva prikupljena na ime naknade štete ne koristi isključivo za otklanjanje nastale štete, protivno članku 45. stavku 2. ovoga Zakona

5. ovlaštenik ribolovnog prava ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ne vodi popis ulova, protivno članku 46. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

6. ustanova ne koristi rezultate istraživanja dobivene tijekom provođenja programa praćenja stanja ribljeg fonda kao temelj prilikom izrade planova upravljanja, revizija i dodataka planova upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava, protivno članku 48. stavku 2. ovoga Zakona

7. ustanova jednom godišnje ne izvijesti Ministarstvo o provođenju programa praćenja stanja ribljeg fonda, protivno članku 48. stavku 3. ovoga Zakona

8. ovlaštenik ribolovnog prava, ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, kao i ostale pravne osobe ne prijave pomor riba najkasnije u roku od 24 sata od saznanja ribarskom inspektoru i drugim ovlaštenim osobama iz članka 56. ovoga Zakona, a protivno članku 49. stavku 1. ovoga Zakona

9. obavlja ribolov u posebnim staništima, osim znanstveno-nastavnog ribolova, protivno članku 50. stavku 3. ovoga Zakona

10. postupa protivno specifičnim zabranama ili ograničenjima navedenima u članku 51. ovoga Zakona

11. ometa i/ili sprječava ovlaštenika ribolovnog prava u provođenju ribolovnog prava, protivno članku 52. stavku 1. ovoga Zakona

12. ne dogovori prostorno-vremensku zonaciju ribolova i svih drugih aktivnosti na ribolovnim vodama, protivno članku 52. stavku 2. ovoga Zakona

13. prije početka bilo kakvih radova u ribolovnoj zoni ne upozna s time ovlaštenika ribolovnog prava, protivno članku 53. stavku 1. ovoga Zakona

14. investitor pri izgradnji novih vodnih građevina na ribolovnim vodama ne omogući nesmetan prolaz riba, ne planira i ne izgradi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba i premještanje ribe ako je potrebno, protivno članku 53. stavku 2. ovoga Zakona

15. vlasnik vodne građevine ne spriječi obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora vodne građevine, kao i u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba, protivno članku 53. stavku 3. ovoga Zakona

16. vlasnik vodne građevine ne osigura stalnim održavanjem neprekidnu funkcionalnost prolaza za ribe, protivno članku 53. stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 15.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 3., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. i 16. ovoga članka kaznit će novčanom kaznom od 1000,00 do 7500,00 kuna fizička osoba.

(7) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 3., 5., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka kaznit će novčanom kaznom od 1000,00 do 7500,00 kuna ribič.

(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Savez je obvezan vratiti nenamjenski iskorištena novčana sredstva.

Novčane kazne od 50.000,00 do 100.000,00 kuna

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. inspektorima i ovlaštenim osobama iz članka 56. ovoga Zakona ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora, protivno članku 60. stavku 4. ovoga Zakona

2. ne pruži na uvid isprave na temelju kojih inspektor i ovlaštena osoba iz članka 56. ovoga Zakona može utvrditi identitet fizičke osobe koja podliježe nadzoru i fizičke osobe zatečene na mjestu nadzora, protivno članku 60. stavku 3. ovoga Zakona

3. ne stavi na raspolaganje bez naknade količine proizvoda ribarstva potrebne za uzorkovanje, protivno članku 61. stavku 3. ovoga Zakona

4. ne postupi po rješenju ili naredbi inspektora i ovlaštenih osoba iz članka 56. ovoga Zakona, protivno članku 64. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

5. s privremeno oduzetim i/ili zapečaćenim proizvodima ribarstva, plovilom, ribolovnim alatima, priborom i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj postupa protivno članku 65. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

6. strana pravna osoba obavlja gospodarski ribolov u ribolovnim vodama Republike Hrvatske kad ne postoje međunarodne obveze koje je preuzela Republika Hrvatska odnosno kad ne postoji međunarodni ugovor, protivno članku 70. stavku 1. ovoga Zakona

7. strana znanstveno-nastavna ustanova obavlja znanstveno-nastavni ribolov bez rješenja koje donosi Ministarstvo, uz primjenu posebnih propisa kojima se uređuje obavljanje znanstvene djelatnosti te međunarodnih ugovora kojima se regulira znanstveno-nastavna suradnja, protivno članku 70. stavku 3. ovoga Zakona

8. se ne pridržava mjera upravljanja ribljim fondom te ostalih mjera u području slatkovodnog ribarstva na temelju obveza koje Republika Hrvatska preuzima članstvom u međunarodnim organizacijama, protivno članku 70. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 20.000,00 do 40.000,00 kuna društva/udruge koje su članovi ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna fizička osoba – obrtnik.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna fizička osoba ovlaštenik ribolovnog prava.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 6. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna ribič ili fizička osoba.

Zaštitne mjere

Članak 81.

Za prekršaje navedene u članku 71. stavku 1., članku 72. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4., 6. i 7., članku 73. stavku 6. točkama 1., 2., 3. i 5., članku 74. stavku 1. točkama 11., 12. i 16., članku 75. stavku 1. točki 4., članku 76. stavku 1. točkama 1., 3., 4., 8., 10., 11. i 12., članku 77. stavku 1. točkama 1., 2. i 3., članku 78. stavku 1. točkama 1. do 5., članku 79. stavku 1. točkama 9. i 10. te članku 80. stavku 1. točkama 6. i 7. ovoga Zakona osim novčane kazne obvezno se izriču i zaštitne mjere privremenog oduzimanja ulova i proizvoda ribarstva, plovila, ribolovnih alata, pribora i opreme te drugih predmeta kojima je počinjen prekršaj.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje

Članak 82.

(1) Rješenja o dodjeli ribolovnog prava koja su izdana odnosno ugovori koji su sklopljeni na temelju odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona važe do datuma navedenog u rješenjima i ugovorima.

(2) Gospodarske osnove i revizije gospodarskih osnova koje su potvrđene na temelju odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do roka na koji su potvrđene.

(3) Povlastice za gospodarski ribolov izdane na temelju odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.) pravnim i fizičkim osobama vrijede do donošenja rješenja nadležnog tijela županije o ukidanju povlastica iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Provedbeni propisi

Članak 83.

(1) Obvezuje se ministar da u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona donese provedbene propise iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavaka 1. i 4., članka 13. stavka 8., članka 16. stavaka 4. i 5., članka 17. stavka 5., članka 20. stavka 7., članka 22. stavaka 3. i 4., članka 23. stavka 4., članka 26. stavka 9., članka 29. stavka 10., članka 32. stavka 6., članka 34. stavka 6., članka 35. stavka 8., članka 39. stavka 8., članka 40. stavka 5., članka 42. stavka 7., članka 43. stavka 6., članka 44. stavaka 4. i 5., članka 45. stavka 4., članka 46. stavka 4., članka 47. stavka 5., članka 48. stavka 6., članka 58. stavka 8., članka 61. stavka 4., članka 63. stavka 3., članka 65. stavka 4., članka 67. stavka 2., članka 68. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

– Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05., 1/06., 139/06., 52/10., 4/15., 34/15., 50/16., 91/16. i 3/18.)

– Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05., 96/13. i 114/13.)

– Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za sportski i rekreacijski i gospodarski ribolov (»Narodne novine«, br. 82/05.)

– Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05. i 139/06.)

– Naredba o broju povlastica za gospodarski ribolov, količini i vrsti ulova u gospodarskom ribolovu i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova (»Narodne novine«, br. 91/03., 1/06., 50/10. i 70/13.)

– Pravilnik o iskaznici, znaku i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, br. 98/05. i 142/12.)

– Popis ustanova koje obavljaju poslove iz područja slatkovodnog ribarstva (»Narodne novine«, br. 107/05. i 107/07.).

 

Prijelazno razdoblje za postupak izdavanja dozvola za sportski ribolov

Članak 84.

Do stupanja na snagu članka 21. ovoga Zakona dozvole za sportski ribolov izdaje Ministarstvo ovlašteniku ribolovnog prava uz posredovanje Saveza te ih on smije prodavati samo za ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo ili ribolovnu zonu drugog ovlaštenika ribolovnog prava s kojim je ovlaštenik zaključio ugovor o recipročnom pravu, s iznimkom za ribičke dozvole za invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske koje vrijede na svim tekućicama koje su ribolovne vode na području Republike Hrvatske, uz obvezno poštivanje organizacijske strukture i odluka ovlaštenika ribolovnog prava.

Prijelazno razdoblje za postupak raspodjele sredstava uplaćenih na ime naknade za gospodarski i sportski ribolov

Članak 85.

Do stupanja na snagu članka 44. ovoga Zakona sredstva uplaćena na ime naknade za gospodarski ribolov prihod su ovlaštenika ribolovnog prava, sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole za sportski ribolov prihod su ovlaštenika ribolovnog prava u omjeru od 80 %, a koriste se sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu, Saveza u omjeru od 10 %, a koriste se za unaprjeđivanje sportskog ribolova, edukaciju članstva te za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveza te državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru od 10 %, a koriste se za financiranje monitoringa ribljeg fonda.

Prijelazno razdoblje za postupak vođenja popisa ulova u gospodarskom i sportskom ribolovu

Članak 86.

Do stupanja na snagu članka 46. ovoga Zakona ribari moraju voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu, a ribiči moraju voditi popis ulova u sportskom ribolovu.

Prijelazno razdoblje za postupak dostavljanja popisa ulova u gospodarskom i sportskom ribolovu

Članak 87.

Do stupanja na snagu članka 47. ovoga Zakona ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov obvezni su jedanput mjesečno na propisanom obrascu dostavljati Ministarstvu podatke o gospodarskom ribolovu u roku od 30 dana od isteka razdoblja za koje se podaci dostavljaju, ribiči su obvezni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u sportskom ribolovu ovlašteniku ribolovnog prava te su ih ovlaštenici ribolovnog prava obvezni dostaviti Savezu na propisanom obrascu do kraja travnja za prethodnu godinu, a Savez ih je obvezan dostaviti Ministarstvu na propisanom obrascu do kraja svibnja za prethodnu godinu.

Prestanak važenja odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Članak 88.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.).

Stupanje na snagu Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Članak 89.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 21., 44., 46. i 47. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

 

 

Copyright © Ante Borić