Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Objavljeno u NN 35/17 od 12.04.2017.:

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 32/15 i 102/15), u članku 7., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće odnosno otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće odnosno dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće odnosno dijela neisplaćene nak­nade plaće ili neisplaćene otpremnine odnosno dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, s oznakom imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpisan od te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće odnosno otpremnine, a koji ima snagu ovršne isprave.«

Članak 2.

U članku 9., stavci 2. i 3., mijenjaju se i glase:

»(2) Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), koji je otisnut u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1), koji je otisnut u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/16 Urbroj: 524-03-01-01/2-17-23 Zagreb, 29. ožujka 2017.

Ministar dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić