Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 53/16 od 08.06.2016.:

 

Na temelju članka 17. Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (»Narodne novine« 44/15) održani su kolektivni pregovori o iznosu osnovice za obračun osnovne plaće s primjenom od 1. svibnja tekuće godine, koji su dovršeni 29. travnja 2016., na način da su potpisnici:

SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, Trg Petra Krešimira IV/2, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriću, SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, Pula, Danteov trg 5, zastupan po predsjedniku Bruni Buliću i HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Jaki Andabaku, sklopili

 

SPORAZUM O IZMJENI DODATKA I KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA

Članak 1.

U članku 17., st. 1. Dodatka I iznos 2.863,08 mijenja se u iznos 2.900,30.

Članak 2.

U članku 18., st. 1. Dodatka I mijenjaju se iznosi najnižih iznosa po grupama složenosti poslova na način da se:

– za prvu grupu složenosti poslova iznos 2.863,08 mijenja u iznos 2.900,30

– za drugu grupu složenosti poslova iznos 3.435,69 mijenja u iznos 3.480,35

– za treću grupu složenosti poslova iznos 4.151,46 mijenja u iznos 4.205,43.

Članak 3.

Ovaj sporazum stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. svibnja 2016. g.

Zagreb, 29. travnja 2016.

Hrvatska udruga poslodavaca

Udruga ugostiteljstva i turizma

Jako Andabak, v. r.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske

Eduard Andrić, v. r.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije

Bruno Bulić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić