Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 37/16 od 22.04.2016.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 151. stavka 7. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministrica rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU IZBORA ARBITRA I PROVOĐENJU POSTUPKA ARBITRAŽE U POSTUPCIMA NADOMJEŠTANJA SUGLASNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način izbora arbitra i provođenja postupka arbitraže u postupcima nadomještanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća na odluku poslodavca u slučajevima suodlučivanja radničkog vijeća ili suglasnosti sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, o toj odluci.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i način izbora arbitra i provođenja postupka arbitraže u postupcima nadomještanja prethodne suglasnosti sindikata na otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku.

(3) Način izbora arbitra i provođenja postupka arbitraže propisan ovim Pravilnikom primjenjivat će se i u postupcima nadomještanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća na otkaz ugovora o radu povjereniku zaštite na radu u skladu s posebnim propisom.

(4) Način izbora arbitra i provođenja postupka arbitraže propisan ovim Pravilnikom primjenjivat će se i u postupcima nadomještanja prethodne suglasnosti radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća za korištenje nadzornih uređaja u skladu s posebnim propisom.

(5) Ovim Pravilnikom propisuje se i način obavljanja administrativnih poslova za potrebe arbitražnog postupka.

(6) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Postupak arbitraže provodi se u slučaju kada radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća ili sindikat uskrati prethodnu suglasnost iz članka 1. stavka 1., 2. 3. i 4. ovoga Pravilnika, a poslodavac zatraži da tu suglasnost nadomjesti arbitražna odluka (u daljnjem tekstu: spor).

(2) Stranke u sporu su poslodavac i radničko vijeće, ili poslodavac i sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća, ili poslodavac i sindikat koji je uskratio suglasnost.

II. LISTA ARBITARA

Članak 3.

(1) Listu arbitara na nacionalnoj razini po županijama odlukom utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: GSV).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, listu arbitara na nacionalnoj razini po županijama utvrdit će odlukom ministar nadležan za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Odluka iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« te na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

(4) Na listi arbitara može biti imenovana osoba koja ima najmanje završeni diplomski sveučilišni studij pravnog smjera, koja je radila na području radnog prava u trajanju od najmanje pet godina, te ima položen pravosudni ispit.

(5) Na listi arbitra u određenoj županiji može biti osoba koja ima prebivalište ili boravište u županiji za koju se utvrđuje lista, ili ima prebivalište ili boravište u nekoj od susjednih županija.

Članak 4.

(1) Postupak izbora arbitara za listu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, provodi ministarstvo.

(2) Postupak izbora arbitara započinje javnim pozivom svim zainteresiranima osobama, odnosno predlagateljima kandidata koji se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva.

(3) Kandidate za arbitre mogu predlagati sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine, Vlada Republike Hrvatske i županijska Gospodarsko-socijalna vijeća.

Članak 5.

Lista arbitara s njihovim osobnim kompetencijama i profesionalnim iskustvom objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva.

III. POSTUPAK ARBITRAŽE

Odabir arbitra

Članak 6.

(1) Postupak arbitraže provodi jedan arbitar.

(2) U pokrenutom postupku arbitraže u određenoj županiji, za arbitra mora biti izabrana ili imenovana osoba s utvrđene liste arbitara za tu županiju, prema mjestu sjedišta ureda državne uprave u županiji iz članka 10. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za arbitra se može izabrati ili imenovati osoba koja ima prebivalište ili boravište u bilo kojoj županiji, ako se stranke pisano sporazume o tome tko će i na koji način nadoknaditi njegove troškove.

Izbor ili imenovanje arbitra

Članak 7.

(1) Prije pokretanja postupka arbitraže, o izboru arbitra koji će provesti postupak arbitraže stranke u sporu mogu se prethodno sporazumjeti.

(2) Ako se stranke nisu sporazumjele o arbitru iz stavka 1. ovoga članka, odluku o arbitru će na pisani zahtjev poslodavca, donijeti ministar.

Članak 8.

(1) Odluku o imenovanju arbitra iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, za predmetni spor donosi ministar ili druga osoba na koju je ministar odlukom prenio sve ovlasti koje mu prema ovom Pravilniku pripadaju.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora se donijeti najkasnije u roku od pet kalendarskih dana od primitka pisanog zahtjeva iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika te se mora dostaviti poslodavcu.

(3) Za arbitra iz stavka 1. ovoga članka, imenovat će se osoba s liste arbitara GSV-a za područje županije u skladu sa člankom 6. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Izuzeće arbitra

Članak 9.

(1) Izabrani ili imenovani arbitar može zatražiti izuzeće u pojedinom postupku arbitraže, ukoliko ocijeni da postoje opravdani razlozi koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili postoje objektivni razlozi koji bitno utječu na mogućnost ispunjavanja obveze arbitra.

(2) Izuzeće imenovanog arbitra može zatražiti svaka stranka u sporu, u slučaju opravdane sumnje da postoje razlozi koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili postoje objektivni razlozi koji bitno utječu na mogućnost ispunjavanja obveze arbitra.

(3) Izuzeće izabranog arbitra može zatražiti svaka stranka u sporu u slučaju kada joj opravdani razlozi koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili objektivni razlozi koji bitno utječu na mogućnost ispunjavanja obveze arbitra, nisu bili poznati pri sklapanju sporazuma o izboru arbitra.

(4) Odluku o izuzeću iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, donosi ministar ili druga osoba na koju je ministar odlukom prenio sve ovlasti koje mu prema ovom Pravilniku pripadaju, u roku od pet kalendarskih od dana podnošenja zahtjeva za izuzeće arbitra.

(5) Ako je na zahtjev arbitra ili stranke u sporu za izuzeće imenovanog arbitra, ministar donio odluku o izuzeću arbitra, istovremeno s donošenjem te odluke, ministar će donijeti odluku o imenovanju novog arbitra.

(6) Ako je na zahtjev arbitra ili stranke u sporu za izuzeće izabranog arbitra, ministar donio odluku o izuzeću arbitra, poslodavac je dužan u roku od pet kalendarskih dana od dana primitka odluke, obavijestiti ministarstvo o postignutom sporazumu o izboru novog arbitra ili u slučaju kada sporazum nije postignut, podnijeti zahtjev za imenovanjem novog arbitra.

(7) Ako stranke u sporu, nakon izuzeća arbitra nisu postigle sporazum o izboru novog arbitra, ministar će u roku od pet kalendarskih dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, donijeti odluku o imenovanju novog arbitra.

Pokretanje postupka arbitraže

Članak 10.

(1) Postupak arbitraže pokreće poslodavac dostavom pisanog zahtjeva i izjave o uskrati suglasnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove rada, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada (u daljnjem tekstu: ured).

(2) Postupak arbitraže radi nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća, pokreće se dostavom pisanog zahtjeva onom uredu u županiji u kojoj je sjedište poslodavca ili njegove organizacijske jedinice u kojem djeluje radničko vijeće.

(3) Postupak arbitraže radi nadomještanja suglasnosti sindikata, pokreće se dostavom pisanog zahtjeva onom uredu u županiji u kojoj je sjedište sindikata.

(4) Pisani zahtjev za pokretanje postupka arbitraže treba sadržavati naziv, sjedište, telefon, telefaks i elektroničku adresu stranaka u sporu, datum podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka arbitraže, te obrazložene razloge za pokretanje postupka arbitraže.

(5) Pisanom zahtjevu za pokretanje postupka arbitraže, poslodavac je dužan priložiti izjavu o uskrati suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata iz članka 1. ovoga Pravilnika, sporazum iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika ili zahtjev za imenovanjem arbitra iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(6) Pisani zahtjev za pokretanje postupka arbitraže s priloženom dokumentacijom iz stavka 5. ovoga članka, ured će dostaviti drugoj stranci u sporu i arbitru, najkasnije u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva, odnosno od dana primitka odluke o imenovanju arbitra.

(7) Urednom dostavom u smislu ovoga Pravilnika, osim dostave obavljene u skladu s propisom koji uređuje opći upravni postupak, smatra se i svaka dostava elektroničkim putem o kojoj postoji zapis na poslužitelju (telefaks, elektronička adresa i slično).

Članak 11.

(1) Arbitar saziva sastanak sa strankama u sporu najkasnije u roku od petnaest dana od dana kada mu je dostavljen zahtjev za pokretanje postupka arbitraže.

(2) Stranke u sporu dužne su, najkasnije do vremena koje je arbitar odredio za početak provođenja postupka arbitraže, dostaviti arbitru podatke o ovlaštenoj osobi koja će zastupati stranke u postupku arbitraže te preuzimati prava i obveze u tom postupku.

(3) Osoba koja za to nije ovlaštena općim aktima stranke u sporu, u postupku arbitraže može sudjelovati samo uz prethodno predočenje odgovarajuće punomoći za taj postupak.

Članak 12.

(1) U slučaju da je arbitar spriječen sudjelovati u postupku arbitraže, te nije u mogućnosti provesti i dovršiti postupak arbitraže u roku iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužan je odmah po saznanju, a najkasnije u roku od tri kalendarska dana od nastanka razloga spriječenosti, o tome obavijestiti stranke u sporu i ured.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ured će pozvati stranke u sporu da u roku od petnaest dana od zaprimljene obavijesti, odrede novog arbitra u skladu sa člankom 7. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Mjesto održavanja postupka arbitraže

Članak 13.

Postupak arbitraže će se održati u mjesno nadležnom uredu iz članka 10. ovoga Pravilnika ili u prostorijama koje odredi arbitar.

Postupak arbitraže

Članak 14.

(1) Stranke se mogu sporazumjeti o pravilima postupka kojih će se arbitar pridržavati, na način da ih same odrede ili da upute na određena pravila, propis ili zakon.

(2) Ako takvog sporazuma nema, arbitar će postupak provoditi na način da odredi koja pravila, propis ili zakon će primjenjivati.

(3) Arbitar je o spornim pitanjima i okolnostima važnim za njihovu ocjenu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka u sporu, a po potrebi prikupljati određene isprave i pisane dokaze te saslušavati stranke u sporu i svjedoke.

(4) Arbitar je dužan voditi zapisnik o svim provedenim radnjama u postupku arbitraže (npr. saslušanje stranaka, svjedoka, uvid u isprave i slično).

Članak 15.

(1) Stranke u sporu mogu u svakom trenutku sporazumno predložiti arbitru prekid postupka arbitraže kako bi im se omogućilo da samostalno i sporazumno riješe nastali spor.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, arbitar određuje rok u kojem će stranke pokušati sporazumno riješiti nastali spor.

(3) Ako stranke do isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, pisano ne obavijeste arbitra o ishodu samostalnog i sporazumnog rješavanja nastalog spora, arbitar će nastaviti s postupkom arbitraže.

(4) Razdoblje prekida postupka ne ubraja se u rok za provođenje postupka arbitraže iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Okončanje postupka

Članak 16.

(1) Postupak arbitraže predviđen ovim Pravilnikom mora se dovršiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka arbitraže uredu.

(2) Postupak arbitraže okončava se donošenjem arbitražne odluke o:

1) odbacivanju zahtjeva podnesenog nakon proteka roka iz članka 151. stavka 4. i članka 188. stavka 3. Zakona o radu

2) odbacivanju zahtjeva koji niti nakon naknadnog poziva arbitra nije ispravljen, odnosno nadopunjen potrebnim podacima ili dokumentacijom

3) odbacivanju zahtjeva podnesenog od neovlaštene osobe

4) nadomještanju suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata

5) odbijanju zahtjeva za nadomještanje suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata

6) obustavi postupka zbog povlačenja zahtjeva poslodavaca

7) obustavi postupka zbog nastanka okolnosti uslijed kojih je nastavak arbitražnog postupka postao nepotreban ili nemoguć

8) obustavi postupka, ako se pozivu arbitra ne odazove poslodavac i ne opravda svoj izostanak.

Arbitražna odluka

Članak 17.

(1) Arbitražna odluka se donosi i izrađuje u pisanom obliku i mora biti obrazložena, te u roku od petnaest dana od dana donošenja, mora biti dostavljena strankama u sporu.

(2) U arbitražnoj odluci moraju se naznačiti podaci o strankama u sporu i arbitru, dan donošenja odluke i točan i jasan sadržaj izreke donesene odluke, koja mora sadržavati i odluku o troškovima arbitražnog postupka.

(3) Arbitražna odluka ne može se pobijati redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima niti se može osporavati u sudskom postupku.

Članak 18.

(1) Arbitar je dužan nakon završetka postupka arbitraže, cjelokupan predmet s donesenom arbitražnom odlukom dostaviti uredu.

(2) Svi podaci utvrđeni u postupku arbitraže su tajni.

IV. TROŠKOVI POSTUPKA ARBITRAŽE

Članak 19.

(1) U postupku arbitraže, svaka stranka u sporu snosi svoje troškove, uključivo i troškove stručnjaka i drugih osoba koje je predložila za sudjelovanje u postupku arbitraže.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju spora iz članka 1. stavka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika, troškove arbitražnog postupka snosit će poslodavac, kao druge troškove nastale iz djelatnosti radničkog vijeća.

(3) Odluku o visini i naknadi troškova i visini nagrade arbitra donosi ministar, uz prethodno mišljenje GSV-a i uz suglasnost ministra financija.

(4) Odluku o iznosu i isplati troškova i nagrade arbitru, za svaki pojedinačni provedeni postupak arbitraže donosi ministar.

(5) Troškovi i nagrada iz stavka 4. ovoga članka isplaćuju se na teret ministarstva, u roku od trideset dana od dana podnošenja dokumentiranog zahtjeva arbitra, uz koji je zahtjev arbitar dužan priložiti kopiju arbitražne odluke.

V. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 20.

(1) Administrativne poslove vezane uz provođenje postupka arbitraže obavlja ured.

(2) Praćenje i analizu postupaka arbitraže provedenih u skladu s ovim Pravilnikom provodi ministarstvo.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) GSV ili ministar će, ako GSV nije osnovan ili je prestao s radom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti odluku iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijeti odluku iz članka 19. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/153

Urbroj: 524-03-01-01/2-16-25

Zagreb, 11. travnja 2016.

Ministrica dr. sc. Nada Šikić, v. r.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić