Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljeno u NN 102/15 od 25.09.2015.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 32/2015), u članku 3. stavku 1., dodaje se novi podstavak 13., koji glasi:

»13) vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu,«

Dosadašnji podstavak 13., postaje podstavak 14.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1., dodaje se novi podstavak 8., koji glasi:

»8) vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu,«

Dosadašnji podstavak 8., postaje podstavak 9.

Članak 3.

Članak 7., mijenja se i glasi:

»Članak 7.

(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, od kojih jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće odnosno otpremnine sukladno članku 2. i 3., odnosno članku 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće odnosno dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće odnosno dijela neisplaćene naknade plaće ili neisplaćene otpremnine odnosno dijela neisplaćene otpremnine, u propisanom sadržaju, potpisan od ovlaštene osobe te ovjeren pečatom poslodavca, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće odnosno otpremnine, a koji ima snagu ovršne isprave.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene plaće, odnosno dijela plaće sadržava i podatke o:

1) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD,

3) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za druge obustave iz plaće.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene otpremnine odnosno dijela otpremnine sadržava i podatke o:

1) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup), s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD

2) primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD.«.

Članak 4.

U članku 9., stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Pri izradi obračuna plaće, odnosno naknade plaće radnika te obračuna otpremnine, može se koristiti obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1), koji su otisnuti u prilogu ovoga Pravilnika.

Iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), kao i obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1), otisnuti u prilogu ovoga Pravilnika, kao obvezni obrasci, sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Dosadašnji stavak 2., postaje stavak 3.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/120

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-23

Zagreb, 22. rujna 2015.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

OBRASCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić