Objavljeno u NN 125/15 od 18.11.2015.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 44. stavka 8. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKU DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA O PRIVREMENOM OBAVLJANJU POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj, način i rok u kojem je Agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) dužna ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo) dostavljati statističke podatke o ustupljenim radnicima za privremeno obavljanje poslova.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ PODATAKA

Članak 3.

(1) Statistički podaci iz članka 1. ovoga Pravilnika sadrže:

1) podatke o agenciji:

– tvrtka, sjedište i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB)

– broj potvrde o upisu agencije u evidenciju ministarstva

2) podatke o korisniku:

– tvrtka, sjedište i OIB te država, ako je agencija radnika ustupala korisniku u inozemstvo

– brojčana oznaka područja djelatnosti korisnika (prema propisu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti)

3) podatke o ustupljenim radnicima:

– ukupan broj radnika ustupljenih korisniku iskazan po spolu

– broj radnika koji s agencijom imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme i ugovore o radu na neodređeno vrijeme te broj radnika koji rade u nepunom radnom vremenu

– ukupan broj radnika čiji ugovori o radu nisu trajali duže od vremena ustupanja

– ukupan broj radnika čiji su ugovori o radu trajali neprekidno duže od dvanaest uzastopnih mjeseci

– ukupan fond ugovorenih sati rada ustupljenih radnika za svaku kalendarsku godinu

– prosječno razdoblje ustupanja kod pojedinog korisnika s nazivom poslova koje su ustupljeni radnici obavljali kod korisnika

– iznos isplaćene prosječne bruto plaće za svaki posao

– ukupan broj radnika kojima agencija isplaćuje druga materijalna prava uz naznaku tih prava (prijevoz, jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i sl.)

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, agencija može ministarstvu dostavljati i druge podatke za koje ocijeni da bi ministarstvu bili korisni, a ukazuju na probleme djelovanja agencija na tržištu rada.

(3) Tijekom prikupljanja, obrade i korištenja podataka iz stavka 1. ovoga članka, agencija i ministarstvo su dužni postupati u skladu s posebnim propisom o zaštiti osobnih podataka.

III. NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Članak 4.

Za dostavljanje podataka propisanih ovim Pravilnikom, agencija može koristiti ogledni primjerak obrasca koji je u Prilogu ovoga Pravilnika.

IV. ROK DOSTAVE PODATAKA

Članak 5.

Podatke propisane ovim Pravilnikom agencija je dužna ministarstvu dostavljati najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (»Narodne novine«, broj 122/13).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/155

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-22

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG

OGLEDNI PRIMJERAK OBRASCA ZA DOSTAVU STATISTIČKIH PODATAKA O USTUPLJENIM RADNICIMA

____________________________________ (tvrtka, sjedište i OIB agencije)

____________________________________ (broj potvrde o upisu agencije u evidenciju ministarstva)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

______________________________, 10000 Zagreb

PODACI O PRIVREMENOM OBAVLJANJU POSLOVA U __________ GODINI

Podaci o tvrtci, sjedištu, OIB-u, te brojčanoj oznaci područja djelatnosti korisnika prema NKD, država (ustupanje u inozemstvo)

Podaci o ustupljenim radnicima i njihovim materijalnim pravima

Broj ustupljenih radnika

Prosječno razdoblje ustupanja kod pojedinog korisnika s nazivom poslova koje su obavljali

Iznos isplaćene prosječne bruto plaće

Ukupan broj radnika kojima se isplaćuju i druga materijalna prava

Naznaka drugih materijalnih prava radnika

Ukupno

m

ž

Zaposleni na određeno vrijeme

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Broj radnika u nepunom radnom vremenu

Ukupan fond ugovorenih sati rada

Ukupan broj radnika čiji ugovori o radu nisu trajali duže od vremena ustupanja

Ukupan broj radnika čiji su ugovori o radu trajali neprekidno duže od 12 mjeseci

RH

Inozemstvo

   
                             
               
               
               
               
                           
               
               
               
               
               
               

U _____________, _______________.                                                                              M.P. ___________________________                                                                                                                                                              (odgovorna osoba agencije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić