Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 93/15 od 28.08.2015.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15) Obrazac: BIL mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Bilanca za 2015. godinu sastavlja se na obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/301

Urbroj: 513-05-02-15-5

Zagreb, 18. kolovoza 2015.

Ministar financija mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

Obrazac: BIL

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić