Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Objavljeno u NN 37/15 od 01.04.2015.:

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 26. točka 17. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01, 142/11 i 9/14) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 19. sjednici 17. ožujka 2015. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE

Članak 1.

U Odluci o troškovima u postupcima arbitraže (»Narodne novine« broj 142/2011) u članku 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

Troškovi arbitražnog postupka koji se temeljem arbitražnog sporazuma stranaka pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje u tekstu: Sudište) provodi prema arbitražnim pravilima druge arbitražne institucije utvrđuju se, ako se stranke nisu drugačije izrijekom sporazumjele u svom arbitražnom sporazumu, prema tarifi troškova te arbitražne institucije uz uvjet da tarifa troškova te arbitražne institucije nije niža od važeće tarife troškova Sudišta.

Ovisno o okolnostima slučaja predsjednik Sudišta može odrediti, uz očitovanje stranaka o tome, da se i u slučajevima predviđenim u stavku 2. ovog članka troškovi arbitražnog postupka utvrđuju prema važećoj tarifi Sudišta.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. podstavku b) briše se »i izmiritelja«.

Članak 3.

U stavku 3. članka 5 iza riječi »tužba« stavlja se zarez i dodaju se riječi »protutužba odnosno prigovor radi prebijanja«.

Članak 4.

Tar. br. 1 članka 8. mijenja se i glasi:

Upisna pristojba naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

Protuvrijednost predmeta spora u EUR (od)

(do)

Upisna pristojba u EUR

 

5.000

100

5.000

20.000

200

20.000

50.000

300

50.000

100.000

400

100.000

500.000

500

500.000

2.000.000

1.000

2.000.000

na više

1.500

Upisna pristojba za provođenje arbitražnog postupka utvrđuje se u EUR a uplata se vrši u valuti sjedišta Sudišta, u protuvrijednosti te svote u valuti sjedišta Sudišta.

Protuvrijednost upisne pristojbe u valuti sjedišta Sudišta izračunava se primjenom prodajnog tečaja iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan uplate upisne pristojbe.

Članak 5.

Tar. br. 2 članka 8. mijenja se i glasi:

Za provođenje arbitražnog postupka s međunarodnim obilježjem, ako ga provodi arbitar pojedinac, predujam odnosno naknada za nagradu arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA od do u EUR

SVOTA HONORARA: OSNOVICA C + POSTOTAK D ZA SVOTU IZNAD A – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica C)

% D)

 

5.000

550

 

5.000

20.000

550

6,5%

20.000

50.000

1.376

4,4%

50.000

100.000

2.477

3,3%

100.000

150.000

3.853

1,1%

150.000

300.000

4.771

1,1%

300.000

500.000

5.963

1,1%

500.000

750.000

7.321

0,5%

750.000

1.000.000

8.786

0,5%

1.000.000

1.500.000

10.543

0,5%

1.500.000

2.000.000

13.179

0,5%

2.000.000

4.000.000

14.018

0,2%

4.000.000

6.000.000

16.821

0,2%

6.000.000

8.000.000

21.026

0,2%

8.000.000

10.000.000

26.283

0,2%

10.000.000

na više 

 32.854

0,2%

Za provođenje arbitražnog postupka s međunarodnim obilježjem, ako ga provodi arbitražno vijeće, predujam odnosno naknada za nagradu arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA od do u EUR

SVOTA HONORARA: OSNOVICA C + POSTOTAK D ZA SVOTU IZNAD A – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica C)

% D)

 

5.000

1.339

 

5.000

20.000

1.339

13,39%

20.000

50.000

3.348

8,93%

50.000

100.000

6.027

6,70%

100.000

150.000

9.375

2,23%

150.000

300.000

11.607

2,23%

300.000

500.000

14.509

2,23%

500.000

750.000

18.303

1,12%

750.000

1.000.000

22.879

1,12%

1.000.000

1.500.000

23.717

1,12%

1.500.000

2.000.000

25.809

1,12%

2.000.000

4.000.000

35.045

0,45%

4.000.000

6.000.000

43.806

0,45%

6.000.000

8.000.000

54.757

0,45%

8.000.000

10.000.000

68.447

0,45%

10.000.000

na više 

 85.558

0,45%

Za provođenje arbitražnog postupka bez međunarodnog obilježja, ako ga provodi arbitar pojedinac, predujam odnosno naknada za nagradu arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA od do u EUR

SVOTA HONORARA: OSNOVICA C + POSTOTAK D ZA SVOTU IZNAD A – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica C)

% D)

 

5.000

275

 

5.000

20.000

275

2,75%

20.000

50.000

688

1,83%

50.000

100.000

860

1,38%

100.000

150.000

1.239

0,69%

150.000

300.000

1.549

0,69%

300.000

500.000

2.890

0,69%

500.000

750.000

5.642

0,32%

750.000

1.000.000

7.053

0,32%

1.000.000

1.500.000

8.816

0,32%

1.500.000

2.000.000

9.844

0,32%

2.000.000

4.000.000

10.872

0,14%

4.000.000

6.000.000

13.589

0,14%

6.000.000

8.000.000

16.987

0,14%

8.000.000

10.000.000

21.234

0,14%

10.000.000

na više 

 26.542

0,14%

Za provođenje arbitražnog postupka bez međunarodnog obilježja, ako ga provodi arbitražno vijeće, predujam odnosno naknada za nagradu arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA od do u EUR

SVOTA HONORARA: OSNOVICA C + POSTOTAK D ZA SVOTU (B) – (A)

od (A)

do (B)

osnovica C)

% D)

 

5.000

669

 

5.000

20.000

669

6,7%

20.000

50.000

1.674

4,5%

50.000

100.000

3.013

3,3%

100.000

150.000

7.031

1,7%

150.000

300.000

8.789

1,7%

300.000

500.000

10.986

1,7%

500.000

750.000

13.727

0,8%

750.000

1.000.000

17.159

0,8%

1.000.000

1.500.000

21.448

0,8%

1.500.000

2.000.000

23.949

0,8%

2.000.000

4.000.000

26.450

0,3%

4.000.000

6.000.000

33.063

0,3%

6.000.000

8.000.000

41.328

0,3%

8.000.000

10.000.000

51.660

0,3%

10.000.000

na više 

 64.575

 0,3%

Devizna vrijednost predmeta spora koja nije izražena u EUR preračunava se u EUR primjenom prodajnog tečaja za odnosnu valutu iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno promjenom vrijednosti predmeta spora upoznato Sudište.

U slučaju da deviznu vrijednost predmeta spora nije moguće izračunati primjenom metode iz stavka 3. ovog tarifnog broja (npr. zbog vrijednosti predmeta spora izražene u nekonvertibilnoj valuti), primijenit će se druga odgovarajuća metoda.

Članak 6.

Stavak 1. Tar. br. 4 članka 8. mijenja se i glasi:

U naročito složenim slučajevima predsjednik Sudišta može odrediti da se svota iz Tar. br. 2. povećava do 20 %.

Članak 7.

Stavci 1. i 2. Tar. br. 6 članka 8. mijenjaju se i glase:

Ako sudi arbitar pojedinac administrativni troškovi utvrđuju se u iznosu od 32 posto od visine troškova nagrade arbitra pojedinca.

Ako sudi arbitražno vijeće administrativni troškovi utvrđuju se u iznosu od 25 posto od iznosa troškova nagrade arbitražnog vijeća.

Članak 8.

Ova odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/15-02/03

Urbroj: 311-02-15-05

Zagreb, 20. ožujka 2015.

Predsjednik Luka Burilović, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić