Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

pročišćeni tekst zakona

NN 15/18, 114/18

na snazi od 22.02.2018. do 31.03.2019..

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela, službene kontrole, obveze subjekta u poslovanju s hranom za provedbu zakonodavstva donesenog na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) kojim se utvrđuju pravila za stavljanje na tržište nove hrane.

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11. 12. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2283).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2015/2283 te pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.) i Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.).

Rodno značenje izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 5. (NN 114/18)

(1) Nadležno tijelo za vođenje politike u području nove hrane te za provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2015/2283 je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola u području nove hrane je Državni inspektorat, sukladno članku 10. ovoga Zakona.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 6. (NN 114/18)

(1) Ministarstvo u području nove hrane uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.

(3) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– na traženje subjekata u poslovanju s hranom daje mišljenje je li hrana obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2015/2283 sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283

– daje mišljenje u postupku odobravanja stavljanja nove hrane na tržište Unije prema člancima 10. i 15. Uredbe (EU) 2015/2283

– podnosi Europskoj komisiji zahtjev za odlučivanje je li određena hrana obuhvaćena definicijom nove hrane sukladno članku 5. Uredbe (EU) 2015/2283.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom osniva Povjerenstvo za novu hranu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na razdoblje od pet godina.

(2) Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar.

(3) Povjerenstvo čine:

– tri predstavnika Ministarstva

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu kojeg na zahtjev ministra imenuje ministar nadležan za poljoprivredu

– tri stručnjaka iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva i biotehničkih znanosti.

(4) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(5) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– pregledava dokumentaciju koju je subjekt u poslovanju s hranom dostavio sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283 te daje mišljenje je li zaprimljena dokumentacija dovoljna za daljnju procjenu

– na temelju dokumentacije dostavljene sukladno članku 4. Uredbe (EU) 2015/2283 daje mišljenje Ministarstvu je li hrana obuhvaćena definicijom nove hrane i kojoj kategoriji nove hrane pripada prema Uredbi (EU) 2015/2283.

 

III. SUBJEKT U POSLOVANJU S HRANOM

Obveze i odgovornost subjekata u poslovanju s hranom

Članak 8.

Subjekt u poslovanju s hranom odgovoran je da hrana koju stavlja na tržište udovoljava odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2015/2283 i provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe (EU) 2015/2283.

Članak 9.

(1) Troškove postupka savjetovanja iz članka 4. Uredbe (EU) 2015/2283 snosi subjekt u poslovanju s hranom koji je zatražio utvrđivanja statusa nove hrane.

(2) Ministarstvo daje subjektu u poslovanju s hranom mišljenje je li hrana obuhvaćena definicijom nove hrane i kojoj kategoriji nove hrane pripada prema Uredbi (EU) 2015/2283.

(3) Visinu troškova postupka iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će odlukom ministar.

 

IV. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 10. (NN 114/18)

(1) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom Uredbe (EU) 2015/2283 i ovoga Zakona provode

a) na razini proizvodnje i prerade:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarski inspektori Državnog inspektorata

– hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadržava sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, sanitarni inspektori Državnog inspektorata

b) na razini maloprodaje, sanitarni inspektori Državnog inspektorata, osim ako je zakonom kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja određeno da službene kontrole provode veterinarski inspektori Državnog inspektorata

c) pri uvozu:

– hrane životinjskog podrijetla, granični veterinarski inspektori Državnog inspektorata

– hrane neživotinjskog podrijetla, granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata

– hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granični veterinarski inspektori Državnog inspektorata po posebnom propisu o hrani koja podliježe obveznom veterinarskom pregledu i granični sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

(2) Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti nove hrane, označivanja nove hrane i standarda kvalitete nove hrane provode se prema podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja i sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata.

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište i/ili upotrebljava novu hranu koja nije odobrena i uvrštena u popis Unije (članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/2283)

2. stavlja na tržište novu hranu koja je odobrena i uvrštena u popis Unije protivno propisanim uvjetima upotrebe (članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/2283)

3. ne poštuje zahtjeve u vezi s praćenjem nakon stavljanja na tržište nove hrane (članak 24. Uredbe (EU) 2015/2283).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako nova hrana nije označena prema popisu Unije (članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/2283).

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Odluku o osnivanju Povjerenstva iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku o visini troškova iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 18/13. i 47/14.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 11. koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 8. Uredbe (EU) 2015/2283 koji se objavljuje u službenom glasilu Europske unije.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

 

 

Copyright © Ante Borić