Baza je ažurirana 04.10.2022. 

zaključno sa NN 113/22

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.

Članak 2. (NN 02/14)

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
– stručni ispit jest ispit kojega prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji moraju položiti određene osobe za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva,
– vrste poslova su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji, poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu, te poslovi prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima,
– stručni poslovi prostornog uređenja obuhvaćaju poslove izrade nacrta prostornih planova te nacrta izvješća o stanju u prostoru.
– poslovi sudionika u gradnji obuhvaćaju poslove projektiranja, poslove građenja i poslove stručnog nadzora građenja,
– poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu obuhvaćaju poslove ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja certifikata sukladnosti i druge poslove u vezi s uporabljivošću građevnih proizvoda te poslove izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraživanjima i ispitivanju građevina,
– poslovi prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima obuhvaćaju poslove izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornoga uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u javnopravnim tijelima,
– strukovna područja (struke) su područje arhitekture, područ­je građevinarstva, područje elektrotehnike i područje strojarstva,
– tehnička regulativa su važeći propisi iz područja koja uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji i posebni propisi značajni za primjenu toga Zakona,
– obveznik polaganja je osoba koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji dužna položiti stručni ispit,
– kandidat je obveznik polaganja koji pristupa polaganju struč­nog ispita,
– ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit,
– stručno usavršavanje jest upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje poslova prostornog uređenja, graditeljstva,
– obveznik stručnog usavršavanja jest osoba koja je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva,
– voditelj evidencije stručnog usavršavanja je nositelj programa stručnog usavršavanja koji je dobio suglasnost Ministarstva na petogodišnji program stručnog usavršavanja,
– ministrica jest ministrica nadležna za poslove prostornog uređenja i graditeljstva,
– Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenje i graditeljstva.

Članak 3. (NN 02/14)

Osoba koja je položila stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja ili poslove sudionika u gradnji može u okviru strukovnog područja (struke) i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu obavljati stručne poslove prostornog uređenja, poslove sudionika u gradnji i poslove prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima.

Osoba koja je položila stručni ispit za poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu može u okviru strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu obavljati poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu.

 

II. ISPITNI PROGRAM

Članak 4.

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.
Osoba koja je položila stručni ispit za određenu vrstu poslova, strukovnog područja i stručne spreme, razine visokog obrazovanja u slučaju polaganja stručnog ispita za drugu vrstu poslova, strukov­nog područja ili višu stručnu spremu, odnosno višu razinu visokog obrazovanja, polaže samo razliku ispitnih predmeta i ispitnog programa.

Članak 5. (NN 02/14)

Ispitni program obuhvaća sljedeće ispitne predmete:
– Osnove tehničke regulative
– Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara
– Tehnička regulativa prostornog uređenja
– Tehnička regulativa gradnje


 KLIKNI ZA VIŠE

Copyright © Ante Borić