Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

NN 69/17, 114/18

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela, službene kontrole, obveze subjekta u poslovanju s hranom za provedbu zakonodavstva donesenog na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) kojim se uspostavljaju zahtjevi u pogledu sastojaka i informacija za sljedeće kategorije hrane za specifične skupine:

a) početna i prijelazna hrana za dojenčad

b) prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana

c) hrana za posebne medicinske potrebe i

d) zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (zamjena za cjelodnevnu prehranu za kontrolu tjelesne mase).

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29. 6. 2013.), kako je posljednji put dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/128 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (SL L 25, 2. 2. 2016.) (dalje u tekstu Uredba (EU) br. 609/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 609/2013 te pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.) i Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.).

Rodno značenje izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. NADLEŽNO TIJELO I NJEGOVE ZADAĆE

Nadležno tijelo

Članak 5. (NN 114/18)

(1) Nadležno tijelo za vođenje politike za hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i uredbe iz članka 2. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona i uredbe iz članka 2. ovoga Zakona je Državni inspektorat.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 6. (NN 114/18)

(1) Ministarstvo u području hrane za dojenčad i malu djecu, hrane za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

a) uspostavlja i provodi sustav notifikacije određenih kategorija hrane za specifične skupine iz članka 1. ovoga Zakona

b) uspostavlja i provodi sustav notifikacije informativnih i obrazovnih materijala o prehrani dojenčadi i male djece

c) uređuje pravila reklamiranja i prezentiranja početne hrane za dojenčad, uključujući i hranu za posebne medicinske potrebe dojenčadi

d) uređuje način darivanja informativnog i obrazovnog materijala o prehrani dojenčadi i male djece

e) potiče stručna udruženja i institucije na izradu stručnih vodiča i smjernica kojima se osiguravaju objektivne i dosljedne informacije o prehrani dojenčadi

f) ocjenjuje vodiče iz točke e) ovoga stavka

g) dostavlja podatke Europskoj komisiji u smislu provedbe članka 3. Uredbe (EU) br. 609/2013.

(3) U svrhu provedbe stavka 2. točaka b), c) i d) ovoga članka ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom uređuje način notifikacije informativnih i obrazovnih materijala o prehrani dojenčadi i male djece, pravila reklamiranja i prezentiranja početne hrane te načine darivanja informativnog i obrazovnog materijala o prehrani dojenčadi i male djece.

(4) Ministar pravilnikom pobliže uređuje postupak i način stavljanja na tržište prerađene hrane na bazi žitarica i dječje hrane.

(5) Ministar pravilnikom pobliže uređuje postupak i način stavljanja na tržište zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(6) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.

 

III. POVJERENSTVO ZA HRANU ZA SPECIFIČNE SKUPINE

Članak 7.

(1) Ministar odlukom osniva Povjerenstvo za hranu za specifične skupine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo čine:

– tri predstavnika ministarstva

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– tri predstavnika stručnjaka iz područja medicine, nutricionizma i javnoga zdravstva.

(3) Članove Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka imenuje ministar na razdoblje od pet godina.

(4) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.

(5) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. na zahtjev za upis proizvoda u Registar hrane za specifične skupine (u daljnjem tekstu: Registar) iz članka 10. ovoga Zakona, kojeg su podnijeli subjekti u poslovanju s hranom, daje mišljenje ispunjava li hrana namjenom i sastavom potrebe osoba kojima je namijenjena te ispunjava li uvjete propisane ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenih na temelju ovoga Zakona te Uredbe (EU) br. 609/2013

2. na zahtjev osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 14. ovoga Zakona, daje mišljenje utemeljeno na znanstvenim i drugim dostupnim dokazima ispunjava li određena hrana za specifične skupine svojim sastavom i namjenom uvjete propisane ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 609/2013 i provedbenim propisima donesenih na temelju ovoga Zakona

3. daje mišljenje u slučaju sumnje i na temelju novih dostupnih informacija da je određena hrana za specifične skupine, iako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 609/2013 i provedbenim propisima donesenih na temelju ovoga Zakona, štetna za ljudsko zdravlje

4. po potrebi daje mišljenje o sukladnosti stručnih vodiča, smjernica, informativnog i obrazovnog materijala s odredbama ovoga Zakona, Uredbom (EU) br. 609/2013 i provedbenim propisima donesenih na temelju ovoga Zakona

5. sudjeluje u izradi mišljenja na prijedloge nacionalne politike u vezi s hranom za specifične skupine.

 

IV. OVLASTI MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZDRAVSTVO

Članak 8. (NN 114/18)

(1) Uzimajući u obzir mišljenje Povjerenstva, ministarstvo je ovlašteno poduzimati sljedeće:

a) izdati potvrdu kojom ocjenjuje jesu li stručni vodiči ili smjernice, izrađeni od stručnih udruženja i institucija, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

b) rješenjem brisati iz Registra onu hranu za koju se naknadno utvrdi da ne ispunjava propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. točke b) ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

 

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM PRILIKOM STAVLJANJA NA TRŽIŠTE

Članak 9.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom odgovoran je za sukladnost hrane za specifične skupine s kojom posluje s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je osobi ovlaštenoj za provedbu službenih kontrola iz članka 14. ovoga Zakona u svrhu provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona:

1. staviti na raspolaganje potrebne količine hrane kako bi se provelo uzorkovanje hrane u svrhu provedbe službenih kontrola

2. omogućiti nesmetano provođenje službene kontrole i uvid u svu raspoloživu dokumentaciju, uključujući i dokumentaciju dostupnu u elektroničkom obliku.

 

VI. NOTIFIKACIJA

Članak 10. (NN 114/18)

(1) Notifikacija obuhvaća upis proizvoda u Registar, izdavanje potvrde o notifikaciji proizvoda i vođenje evidencije o proizvodu.

(2) Notifikacija u skladu s odredbama ovoga Zakona i/ili članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s početnom i prijelaznom hranom za dojenčad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenčadi i male djece (SL L 25, 2. 2. 2016.) (dalje u tekstu Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/127) i/ili članka 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/128 оd 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (SL L 25, 2. 2. 2016.) i/ili provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obvezna je za slijedeće kategorije hrane za specifične skupine:

a) početna hrana za dojenčad

b) prijelazna hrana za dojenčad proizvedena od hidrolizata bjelančevina

c) prijelazna hrana za dojenčad koja sadržava tvari koje nisu navedene u Prilogu II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127

d) hrana za posebne medicinske potrebe

e) zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske hrane iz stavka 2. ovoga članka obvezan je ministarstvu podnijeti zahtjev za upis proizvoda u Registar u svrhu notifikacije.

(4) Ministarstvo izdaje potvrdu o notifikaciji proizvoda u Registar na zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, a na temelju mišljenja Povjerenstva u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako ministarstvo odbije zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, o tome donosi rješenje.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

(7) Postupak notifikacije provodi se putem elektroničkog sustava za pristup Registru prema uputama koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.

(8) Ministarstvo vodi Registar kao službenu evidenciju u elektroničkom obliku, a on je sastavni dio SISSI-ja.

(9) Troškove notifikacije hrane iz stavka 2. ovoga članka odlukom utvrđuje ministar, a snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 11.

Uz zahtjev iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona subjekt u poslovanju s hranom za specifične skupine mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) informacije o hrani koje se nalaze na proizvodu

b) proizvođačku specifikaciju

c) po potrebi proizvođačku ili znanstvenu studiju koja dokazuje sukladnost proizvoda s njegovom namjenom, a ako je takva studija lako dostupna u publikaciji, dovoljno je samo uputiti na tu publikaciju

d) originalnu deklaraciju na jeziku tih država, ako se proizvod nalazi na tržištu u drugim državama članicama Unije.

Članak 12.

(1) U svrhu promjene podataka o proizvodu za koji je izdana potvrda iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona, subjekt u poslovanju s hranom kojem je potvrda izdana, prije stavljanja na tržište hrane, ministarstvu podnosi zahtjev za izmjenu podataka u Registru.

(2) Ministarstvo izdaje potvrdu o izmjeni podataka na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju promjene sastava hrane za specifične skupine i/ili bitnih promjena proizvoda koji utječu na sukladnost hrane s odredbama ovoga Zakona, subjekt u poslovanju s hranom odgovoran za stavljanje na tržište obvezan je prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske o tome obavijestiti ministarstvo te uz obavijest dostaviti novi tekst označivanja proizvoda, po potrebi i usporedni prikaz izmjene sastava te drugu dokumentaciju kojom dokazuje sukladnost proizvoda.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ministar može, na temelju mišljenja Povjerenstva da izmijenjeni proizvod ne ispunjava odredbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, rješenjem ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište određene hrane za specifične skupine sukladno članku 8. stavku 1. točki a) ovoga Zakona.

(5) U slučaju trajnog prestanka stavljanja na tržište proizvoda koji je upisan u Registar, subjekt u poslovanju s hranom obvezan je o tome obavijestiti ministarstvo i podnijeti zahtjev za brisanjem proizvoda iz Registra u roku od 30 dana od zadnjeg dana stavljanja proizvoda tržište.

(6) U slučaju proširenja i/ili izmjene namjene za proizvod za koji je izdana potvrda iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona subjekt u poslovanju s hranom obvezan je podnijeti novi zahtjev iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona i postupiti sukladno stavku 5. ovoga članka.

Članak 13.

Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je, prije distribucije informativnih i obrazovnih materijala o početnoj hrani za dojenčad, ministarstvu dostaviti na znanje sve informativne i obrazovne materijale o početnoj hrani za dojenčad kojima planira posredno ili neposredno informirati potrošače na tržištu Republike Hrvatske.

 

VII. PROVEDBA SLUŽBENIH KONTROLA

Članak 14. (NN 114/18)

(1) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi upravni nadzor.

(2) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima kojima se uređuju djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole hrane (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola).

(3) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u provedbi službenih kontrola ima pravo i obvezu:

a) narediti uklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom i odrediti rok za uklanjanje nedostataka

b) narediti uklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom u odnosu na opće i posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija o hrani iz članka 1. ovoga Zakona i odrediti rok za uklanjanje nedostatka

c) privremeno zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane iz članka 1. ovoga Zakona za koju se sumnja da ne ispunjava propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili se sumnja u sigurnost hrane, do dobivanja rezultata analize i/ili procjene rizika

d) ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište, uvoz ili izvoz hrane iz članka 1. ovoga Zakona koja ne ispunjava propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

e) narediti da se hrana koja ne ispunjava propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona povuče, opozove i/ili uništi

f) zabraniti reklamiranje i prezentiranje te informiranje potrošača koje ne ispunjava propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

g) zabraniti uporabu i distribuciju informativnih i edukativnih materijala koji ne ispunjavaju propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

h) zabraniti ili ograničiti distribuciju besplatnih uzoraka koji ne ispunjavaju propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(4) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u provedbi službenih kontrola ima pravo i obvezu donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi kada:

1. opasnost za zdravlje i život ljudi zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja

2. postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah, bez odgađanja.

(5) Uzorkovanje u svrhu provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi se sukladno posebnim propisima kojima se uređuju službene kontrole hrane.

(6) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15. (NN 114/18)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost ako:

a) na maloprodajno tržište stavlja početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti koja nije u obliku pretpakirane hrane (članak 4. stavak 2. Uredbe (EU) br. 609/2013)

b) stavlja na tržište, oglašava, predstavlja i označava početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti protivno članku 4. Uredbe (EU) br. 609/2013 i propisanim općim zahtjevima u pogledu sastojaka i informacija (članak 9. stavak 1. Uredbe (EU) br. 609/2013)

c) označava, predstavlja i oglašava početnu i prijelaznu hranu za dojenčad protivno članku 10. Uredbe (EU) br. 609/2013

d) označava, predstavlja i oglašava početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti protivno propisanim posebnim zahtjevima u pogledu promidžbe početne hrane za dojenčad i pružanja informacija o primjerenim praksama prehrane (članak 11. stavak 1. točka e) i f) Uredbe (EU) br. 609/2013)

e) stavlja na tržište početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti kojoj su dodane tvari koje nisu uvrštene u popis Europske unije iz Priloga Uredbe (EU) br. 609/2013

f) stavlja na tržište početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti kojoj dodane tvari nisu u skladu s elementima sadržanim u popisu Unije iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 609/2013, a u skladu s člankom 15. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 609/2013

g) ne dostavi na znanje sve informativne i obrazovne materijale o početnoj hrani za dojenčad kojima planira posredno ili neposredno informirati potrošače na tržištu Republike Hrvatske (članak 13. ovoga Zakona)

h) omogući u svom medijskom prostoru oglašavanje, reklamiranje i prezentiranje te informiranje potrošača o početnoj i prijelaznoj hrani protivno članku 10. Uredbe (EU) br. 609/2013

i) omogući u svom medijskom prostoru oglašavanje, reklamiranje i prezentiranje te informiranje potrošača o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad protivno propisanim posebnim zahtjevima u pogledu promidžbe početne hrane za dojenčad i pružanja informacija o primjerenim praksama prehrane (članak 11. stavak 1. točke e) i f) Uredbe (EU) br. 609/2013)

j) ne izvrši rješenje kojim je naređeno izvršenje radnje ili rješenje kojim je izrečena mjera iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona

k) stavi na tržište hranu koja je izbrisana iz Registra (članak 8. stavak 1. točka b) ovoga Zakona)

l) ne stavi na raspolaganje potrebne količine hrane kako bi se provelo uzorkovanje hrane u svrhu provedbe službenih kontrola, odnosno onemogući nesmetano provođenje službene kontrole i uvid u svu raspoloživu dokumentaciju uključujući i dokumentaciju dostupnu u elektroničkom obliku (članak 9. stavak 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona)

m) na tržište stavi hranu iz članka 10. stavka 2. točki a) do e) ovoga Zakona za koju nije ishodila potvrdu o notifikaciji proizvoda u Registar (članak 10. stavak 4. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Hrana iz članka 4. stavka 1. točki 3., 4. i 8. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.) koja je stavljena na tržište prije stupanja na snagu ovoga Zakona može se nalaziti na tržištu do isteka zaliha.

Članak 17.

(1) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine«, br. 126/13.).

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (»Narodne novine«, br. 89/08.) samo za hranu koja je namijenjena kao zamjena za ukupan dnevni unos hrane.

(3) Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (»Narodne novine«, br. 100/08.) prestaje važiti 21. veljače 2020., osim odredbi koji se odnose na hranu za posebne medicinske potrebe koja je razvijena s namjerom zadovoljavanja prehrambenih potreba osoba starijih od 12 mjeseci, a koje odredbe prestaju važiti 21. veljače 2019.

(4) Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad (»Narodne novine«, br. 122/13. i 29/14.) prestaje važiti 21. veljače 2021., osim odredbi koje se odnose na početnu i prijelaznu hranu za dojenčad koja nije proizvedena od hidrolizata bjelančevina, a koje odredbe prestaju važiti 21. veljače 2020.

Članak 18.

(1) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar će donijeti odluku iz članka 10. stavka 9. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

(1) Ministar će donijeti odluku o osnivanju Povjerenstva iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Povjerenstvo za hranu za posebne prehrambene potrebe koje je osnovano na temelju članka 15. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.) nastavlja s radom do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 20.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju svoje poslovanje uskladiti s odredbama delegiranih uredbi donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 609/2013 najkasnije do dana utvrđenog prijelaznim odredbama tih uredbi kojima su uređeni rokovi primjene, a koje su objavljene u službenom listu Europske unije.

Članak 21.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom nastavljaju poslovati temeljem rješenja i potvrda izdanih sukladno članku 12. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.) do usklađivanja s odredbama ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 609/2013, a najkasnije do rokova utvrđenih u članku 17. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka potvrde o upisu u Registar izdane temeljem članka 12. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.), a u vezi hrane iz članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.) koja nije na bazi hidrolizata bjelančevina i ne sadrži tvari koje nisu navedene u Prilogu II Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/127, potvrde o upisu u Registar izdane na temelju članka 4. stavka 1. točaka 2. i 8. Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.), te odobrenja donesena na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 41/10.) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, br. 39/13.), osim članaka 1., 11. i 14. koji se odnose na provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 od 13. listopada 2009. o tvarima koje se u posebne prehrambene svrhe smiju dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe (SL L 269, 14. 10. 2009.) i Uredbe Komisije (EZ) br. 1243/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni priloga III. i VI. Direktivi 2006/141/EZ o zahtjevima u pogledu sastojaka određene hrane za dojenčad i malu djecu (SL L 335, 13. 12. 2008.), a koji članci prestaju važiti danom stupanja na snagu delegiranih akata iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 609/2013 koji se objavljuju u službenom glasilu Europske unije.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić