Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

NN 121/16

na snazi od 31.12.2016.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju mjere za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina koje se odnose na pristup i zajedničko korištenje postojeće fizičke infrastrukture, transparentnost u vezi s fizičkom infrastrukturom, koordiniranje građevinskih radova i transparentnost u vezi s planiranim građevinskim radovima, kao i tijela nadležna za rješavanje sporova i uspostavu jedinstvene informacijske točke, postupak rješavanja sporova, prikupljanje, objava i zaštita tajnosti podataka te obavljanje nadzora u području koje se uređuje ovim Zakonom.

Usklađenost s propisom Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (SL L 155, 23. 5. 2014.).

Značenje pojmova

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2. dozvola: odluka nadležnog tijela koja proizlazi iz svakog postupka kojim se od pravne ili fizičke osobe zahtijeva poduzimanje radnja u svrhu pravovaljanog građenja ili izvođenja građevinskih radova

3. elektronička komunikacijska mreža velike brzine: elektronička komunikacijska mreža koja omogućuje pružanje usluga širokopojasnog pristupa brzinama od najmanje 30 Mbit/s

4. fizička infrastruktura: bilo koji sastavni dio mreže namijenjen za smještanje drugih sastavnica mreže, pri čemu sam ne postaje aktivna sastavnica mreže, kao što su cijevi, stupovi, vodovi, nadzorne sobe, zdenci, ormarići, zgrade ili ulazi u zgrade, antenske instalacije, antenski tornjevi, stupovi i prihvati. Kabeli, uključujući svjetlovodne niti koje se ne koriste, kao i sastavnice mreže koje se koriste za opskrbu vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne čine fizičku infrastrukturu u smislu ovoga Zakona

5. građevinski radovi: svaki ishod izgradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja koji je, sagledan u cjelini, dostatan za ispunjavanje kakve gospodarske ili tehničke funkcije i koji podrazumijeva jednu ili više sastavnica fizičke infrastrukture

6. mrežni operator: operator javne komunikacijske mreže te druga pravna osoba koja daje na korištenje fizičku infrastrukturu koja je namijenjena pružanju usluga proizvodnje, prijenosa ili distribucije plina, električne energije, uključujući javnu rasvjetu, i toplinske energije te usluga proizvodnje, prijenosa ili distribucije vode, uključujući ispuštanje ili pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije i sustave odvodnje, kao i upravitelj fizičke infrastrukture koja je namijenjena odvijanju željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog i zračnog prometa

7. tijela javnog sektora: tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe ili udruženja koja se sastoje od jednog ili više takvih tijela ili pravnih osoba, a koja su osnovana za određene svrhe, radi zadovoljavanja potreba od općeg interesa, koja nemaju industrijski ili trgovački značaj i u cijelosti se ili većim dijelom financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili iz sredstava drugih takvih pravnih osoba, ili nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe, a više od polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela upravljanja i vođenja poslova imenuju državna tijela, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe.

(2) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi, koji nisu utvrđeni ovim Zakonom, imaju značenje propisano posebnim zakonima kojima je uređeno područje elektroničkih komunikacija, gradnje i prostornog uređenja.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Odnos prema propisima o elektroničkim komunikacijama

Članak 4.

Odredbe ovoga Zakona ne utječu na prava i obveze koje operatori javnih komunikacijskih mreža imaju prema posebnom zakonu kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija te propisima donesenim na temelju tog zakona.

 

II. PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE POSTOJEĆE FIZIČKE INFRASTRUKTURE

Članak 5.

(1) Mrežni operator ima pravo operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža ponuditi pristup i zajedničko korištenje svoje fizičke infrastrukture radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

(2) Operator javne komunikacijske mreže podnosi drugom mrežnom operatoru zahtjev za pristup i zajedničko korištenje fizičke infrastrukture, radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina na planiranoj lokaciji. Zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem i mora sadržavati kratak opis elektroničke komunikacijske mreže velike brzine te planirani početak njezina postavljanja.

(3) Mrežni operator obvezan je udovoljiti svakom razumnom zahtjevu operatora javne komunikacijske mreže iz stavka 2. ovoga članka i omogućiti mu pristup i zajedničko korištenje svoje fizičke infrastrukture radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, na temelju sklopljenog ugovora te uz pravedne i razumne uvjete, uključujući i cijenu. Mrežni operator rješava zahtjeve prema redoslijedu zaprimanja urednih zahtjeva.

(4) Prigodom odlučivanja o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka mrežni operator mora primjenjivati objektivna, transparentna i razmjerna mjerila, a pristup fizičkoj infrastrukturi može odbiti samo u sljedećim slučajevima:

a) tehničke neprikladnosti fizičke infrastrukture u odnosu na koju se zahtijeva pristup za smještanje bilo kojih sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina iz stavka 2. ovoga članka

b) nedostatne dostupnosti prostora za smještanje sastavnica elektroničke komunikacijske mreže velike brzine iz stavka 2. ovoga članka, uključujući buduće potrebe mrežnog operatora za prostorom, koje su na odgovarajući način dokazane

c) zahtjeva sigurnosti i javnog zdravlja

d) zahtjeva cjelovitosti i sigurnosti svih mreža, a osobito kritične nacionalne infrastrukture određene posebnim propisom

e) obrazloženih rizika ozbiljnih smetnja koje planirane elektroničke komunikacijske usluge mogu uzrokovati drugim uslugama, koje se već pružaju putem iste fizičke infrastrukture

f) dostupnosti održivih alternativnih načina veleprodajnog pristupa fizičkoj mrežnoj infrastrukturi, koje pruža mrežni operator i koji su prikladni za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, ako je takav pristup ponuđen uz pravedne i razumne uvjete.

(5) Razloge odbijanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka mrežni operator mora pisanim putem dostaviti podnositelju tog zahtjeva u roku od dva mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Ako mrežni operator u roku iz stavka 5. ovoga članka odbije zahtjev operatora javne komunikacijske mreže ili ne odgovori na taj zahtjev, ili ako u tom roku nije sklopljen ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju fizičke infrastrukture, svaka stranka može u daljnjem roku od 30 dana podnijeti zahtjev Agenciji za rješavanje spora.

(7) Agencija donosi odluku o zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka, vodeći u potpunosti računa o načelu razmjernosti, uključujući i određivanje pravednih i razumnih uvjeta, a prema potrebi i cijene.

(8) Agencija donosi odluku iz stavka 7. ovoga članka u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(9) Cijena, koju odredi Agencija u odluci iz stavka 7. ovoga članka, mora mrežnom operatoru osigurati pravednu mogućnost naknade troškova u vezi s pružanjem pristupa i zajedničkog korištenja njegove fizičke infrastrukture te uzeti u obzir utjecaj zatraženog pristupa na njegov poslovni plan, kao i ulaganja u fizičku infrastrukturu za koju se zahtijeva pristup. Prigodom određivanja te cijene Agencija će u najvećoj mogućoj mjeri voditi računa o ujednačenosti cijena pristupa i zajedničkog korištenja fizičke infrastrukture svih mrežnih operatora.

(10) Ne dovodeći u pitanje ugovorene uvjete pristupa i zajedničkog korištenja fizičke infrastrukture, operator javne komunikacijske mreže može zamijeniti postavljene sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina drugim sastavnicama mreže koje su tehnološki naprednije i učinkovitije, ako takva zamjena ne uzrokuje smanjenje dostupnosti prostora fizičke infrastrukture mrežnog operatora.

(11) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na prava i obveze u vezi s pristupom i zajedničkim korištenjem elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, utvrđene posebnim propisima kojima je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

(12) Odredbe ovoga članka ne utječu na pravo vlasništva vlasnika fizičke infrastrukture u slučaju kada mrežni operator nije vlasnik te infrastrukture, niti na pravo vlasništva bilo kojih trećih osoba, kao što su vlasnici nekretnina na kojima se nalazi ta infrastruktura.

 

III. TRANSPARENTNOST U VEZI S FIZIČKOM INFRASTRUKTUROM

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona obvezno je putem jedinstvene informacijske točke, uz razmjerne, nediskriminirajuće i transparentne uvjete, staviti na raspolaganje u elektroničkom obliku i bez odgode osnovne informacije o postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se uređuje područje državne izmjere i katastra nekretnina.

(2) Podaci o fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora za potrebe obavljanja funkcije jedinstvene informacijske točke iz stavka 1. ovoga članka te način i uvjeti pristupa tim podacima, kao i način, uvjeti i obveznici dostave tih podataka podrobnije se utvrđuju posebnim propisom kojim se uređuje područje državne izmjere i katastra nekretnina.

(3) Nadležno tijelo iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona obvezno je operatoru javne komunikacijske mreže omogućiti pristup putem jedinstvene informacijske točke iz stavka 1. ovoga članka najmanje sljedećim osnovnim informacijama o fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora:

a) lokaciji i trasi

b) vrsti i trenutačnom korištenju infrastrukture i

c) kontaktnim podacima mrežnog operatora.

(4) Na temelju obrazloženog prijedloga mrežnog operatora nadležno tijelo iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona može ograničiti pristup osnovnim informacijama samo ako je to nužno s obzirom na sigurnost i cjelovitost mreža, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, u skladu s posebnim propisima.

(5) U slučaju da osnovne informacije iz stavka 3. ovoga članka nisu dostupne putem jedinstvene informacijske točke iz stavka 1. ovoga članka, tijela javnog sektora, koja u okviru svojeg djelokruga raspolažu sastavnicama tih informacija, moraju operatoru javne komunikacijske mreže staviti na raspolaganje osnovne informacije na temelju pisanog zahtjeva. Zahtjev operatora javne komunikacijske mreže mora sadržavati područje na kojem taj operator namjerava postaviti sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

(6) U slučaju da osnovne informacije iz stavka 3. ovoga članka nisu dostupne putem jedinstvene informacijske točke iz stavka 1. ovoga članka, mrežni operator mora omogućiti pristup tim informacijama na temelju zahtjeva operatora javne komunikacijske mreže. Zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem i mora sadržavati područje na kojem se namjeravaju postaviti sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Mrežni operator mora omogućiti pristup osnovnim informacijama u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, uz razmjerne, nediskriminirajuće i transparentne uvjete.

(7) Na temelju razumnog zahtjeva operatora javne komunikacijske mreže mrežni operator mora omogućiti pregled određenih sastavnica svoje fizičke infrastrukture na lokaciji te infrastrukture. Zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem i mora sadržavati sastavnice mreže u svrhu postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, a mrežni operator mora omogućiti pregled uz razmjerne, nediskriminirajuće i transparentne uvjete, u roku od mjesec dana od dana zaprimanja tog zahtjeva.

(8) U slučaju spora u vezi s pravima i obvezama propisanima stavcima 6. i 7. ovoga članka svaka stranka može podnijeti zahtjev Agenciji za rješavanje spora.

(9) Agencija donosi odluku o zahtjevu iz stavka 8. ovoga članka, vodeći u potpunosti računa o načelu razmjernosti, i to u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(10) Operator javne komunikacijske mreže, koji ostvaruje pristup osnovnim informacijama na temelju ovoga članka, obvezan je čuvati poslovnu tajnu i poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita tajnosti osnovnih informacija u skladu s člankom 12. ovoga Zakona.

 

IV. KOORDINIRANJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 7.

(1) Mrežni operator može sklapati ugovore o koordiniranju građevinskih radova s operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

(2) Operator javne komunikacijske mreže, koji radi postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture ili sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina želi pristupiti građevinskim radovima iz članka 8. stavaka 1. ili 5. ovoga Zakona, podnosi mrežnom operatoru zahtjev za koordiniranje građevinskih radova, pisanim ili elektroničkim putem.

(3) Mrežni operator, koji izravno ili neizravno izvodi građevinske radove u potpunosti ili djelomično financirane javnim sredstvima, obvezan je na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi prihvatiti svaki razuman zahtjev operatora javne komunikacijske mreže iz stavka 2. ovoga članka i omogućiti mu koordiniranje građevinskih radova radi postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture ili sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina na temelju sklopljenog ugovora, i to uz sljedeće uvjete:

a) ako operator javne komunikacijske mreže snosi dodatne troškove, uključujući i troškove zbog dodatnih kašnjenja prvobitno planiranih građevinskih radova, a koji su posljedica prihvaćanja njegova zahtjeva

b) ako se prihvaćanjem zahtjeva ne sprječava nadzor nad koordiniranjem radova i

c) ako je zahtjev za koordiniranje radova podnesen što je prije moguće, a najmanje mjesec dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.

(4) Ako mrežni operator u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odbije zahtjev operatora javne komunikacijske mreže ili ne odgovori na taj zahtjev, ili ako u tom roku nije sklopljen ugovor o koordiniranju građevinskih radova, svaka stranka može u daljnjem roku od 30 dana podnijeti zahtjev Agenciji za rješavanje spora.

(5) Agencija donosi odluku o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka, vodeći u potpunosti računa o načelu razmjernosti, uključujući i određivanje pravednih i nediskriminirajućih uvjeta, a prema potrebi i naknada.

(6) Agencija donosi odluku iz stavka 5. ovoga članka u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

 

V. TRANSPARENTNOST U VEZI S PLANIRANIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

Članak 8.

(1) Mrežni operator koji planira izvoditi građevinske radove obvezan je obavijest o izvođenju tih radova objaviti na svojim internetskim stranicama i dostaviti nadležnom tijelu iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana, ili je postupak izdavanja građevinske dozvole u tijeku, ili ako građevinska dozvola nije potrebna u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.

(2) Nadležno tijelo iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona mora obavijest iz stavka 1. ovoga članka bez odgode staviti na raspolaganje putem jedinstvene informacijske točke iz članka 6. ovoga Zakona.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće osnovne informacije:

a) lokaciju i vrstu radova

b) sastavnice mreže obuhvaćene radovima

c) procijenjeni nadnevak početka radova i trajanje radova

d) kontaktne podatke mrežnog operatora i

e) krajnji rok za podnošenje zahtjeva za koordiniranje građevinskih radova u skladu s člankom 7. ovoga Zakona, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana stavljanja na raspolaganje putem jedinstvene informacijske točke.

(4) Način i uvjeti pristupa podacima o planiranim građevinskim radovima, koji se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka objavljuju putem jedinstvene informacijske točke, utvrđuju se posebnim propisom kojim se uređuje područje državne izmjere i katastra nekretnina.

(5) Mrežni operator mora, u svrhu sklapanja ugovora o koordiniranju građevinskih radova iz članka 7. ovoga Zakona, na temelju zahtjeva operatora javne komunikacijske mreže, staviti na raspolaganje osnovne informacije iz stavka 3. ovoga članka u vezi s tekućim ili planiranim građevinskim radovima koji se odnose na njegovu fizičku infrastrukturu, za koje je izdana građevinska dozvola, ili je postupak izdavanja građevinske dozvole u tijeku, ili se pokretanje postupka za pribavljanje građevinske dozvole pred nadležnim tijelom graditeljstva predviđa u sljedećih šest mjeseci, odnosno za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevinska dozvola. Zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem i mora sadržavati područje na kojem operator javne komunikacijske mreže namjerava postaviti sastavnice elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

(6) Mrežni operator mora, uz razmjerne, nediskriminirajuće i transparentne uvjete, staviti na raspolaganje informacije iz stavka 5. ovoga članka u roku od 14 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(7) Na temelju obrazloženog prijedloga mrežnog operatora nadležno tijelo iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona može ograničiti pristup osnovnim informacijama o planiranim građevinskim radovima iz stavka 3. ovoga članka samo ako je to nužno s obzirom na sigurnost i cjelovitost mreža, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje, u skladu s posebnim propisima. Ako nadležno tijelo iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona ograniči pristup tim informacijama, mrežni operator nema obvezu objave tih informacija na svojim internetskim stranicama.

(8) Mrežni operator može odbiti uredan zahtjev iz stavka 5. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

a) ako je tražene informacije učinio javno dostupnima na svojim internetskim stranicama ili

b) ako je pristup traženim informacijama osiguran putem jedinstvene informacijske točke iz članka 6. ovoga Zakona.

(9) U slučaju spora između mrežnog operatora i operatora javne komunikacijske mreže u vezi s pravima i obvezama propisanima stavcima 5., 6. i 8. ovoga članka svaka stranka može podnijeti zahtjev Agenciji za rješavanje spora.

(10) Agencija donosi odluku o zahtjevu iz stavka 9. ovoga članka, vodeći u potpunosti računa o načelu razmjernosti, i to u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

 

VI. TRANSPARENTNOST U VEZI S POSTUPKOM IZDAVANJA DOZVOLA

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona stavlja na raspolaganje putem jedinstvene informacijske točke informacije o uvjetima i postupcima koji se primjenjuju kod izdavanja dozvola za građevinske radove što se izvode radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno područje gradnje i prostornoga uređenja.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka, koje nadležno tijelo iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona objavljuje na svojim internetskim stranicama, sadržavaju podatke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole za građenje sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, popis tijela nadležnih za izdavanje tih dozvola, popis javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku izdavanja tih dozvola te popis posebnih propisa iz stavka 1. ovoga članka.

 

VII. NADLEŽNA TIJELA

Članak 10.

(1) Za rješavanje sporova nastalih na temelju ovoga Zakona i za obavljanje inspekcijskog nadzora iz članka 13. ovoga Zakona nadležna je Agencija.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja kao javnu ovlast.

(3) Agencija je pravno odvojena i funkcionalno neovisna o bilo kojem mrežnom operatoru. Osnivanje i ustrojstvo Agencije uređuju se zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

(4) Za uspostavu i obavljanje funkcija jedinstvene informacijske točke za informacije iz članaka 6. i 8. ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za katastarsko-geodetske poslove.

(5) Za uspostavu i obavljanje funkcije jedinstvene informacijske točke za informacije iz članka 9. ovoga Zakona nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje.

(6) Nadležna tijela iz stavaka 4. i 5. ovoga članka moraju omogućiti zainteresiranim operatorima javnih komunikacijskih mreža pristup jedinstvenoj informacijskoj točki za koju su nadležna u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(7) O tijelima nadležnima za provedbu ovoga Zakona u skladu s ovim člankom, kao i o svakoj promjeni tih tijela središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije obavijestit će Europsku komisiju.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I DONOŠENJE ODLUKA AGENCIJE

Članak 11.

(1) Sve stranke u sporu obvezne su sudjelovati u postupcima rješavanja sporova koji se na temelju ovoga Zakona vode pred Agencijom, u potpunosti surađivati s Agencijom u svrhu rješenja spora te joj dostavljati sve potrebne podatke, dokumentaciju i očitovanja.

(2) Odluku o rješenju spora nastalog na temelju ovoga Zakona donosi Agencija.

(3) Postupak rješavanja spora pred Agencijom ne isključuje pravo bilo koje stranke u sporu na pokretanje sudskog postupka pred nadležnim sudom.

(4) Protiv odluka i drugih upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(5) U slučaju nepostupanja prema izvršnoj odluci ili drugom upravnom aktu Agencije iz stavka 4. ovoga članka inspektor elektroničkih komunikacija može izdati prekršajni nalog ili predložiti podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka, u skladu s odredbama članka 14. ovoga Zakona.

(6) Presude i rješenja u upravnim sporovima pokrenutima u skladu s odredbama ovoga Zakona objavljuju se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije.

(7) Na sva druga pitanja u vezi s postupkom rješavanja sporova, koji se na temelju ovoga Zakona vode pred Agencijom, te postupkom i načinom donošenja i izvršenja odluka Agencije, a koja nisu uređena ovim Zakonom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

 

IX. PRIKUPLJANJE PODATAKA I ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 12.

(1) U obavljanju poslova iz ovoga Zakona Agencija je ovlaštena zahtijevati od mrežnih operatora i operatora javnih komunikacijskih mreža sljedeće:

1. dostavu svih potrebnih podataka i obavijesti, uključujući financijske podatke i podatke koji su određeni poslovnom tajnom, kao i omogućivanje neposrednog uvida u potrebne podatke i dokumentaciju

2. neposredan uvid u poslovne prostorije, pripadajuću infrastrukturu, opremu i druga tehnička sredstva za obavljanje djelatnosti mrežnih operatora i operatora javnih komunikacijskih mreža te u poslovne knjige, pismohranu, baze podataka i drugu dokumentaciju

3. obavljanje drugih radnja koje Agencija ocijeni potrebnima radi utvrđivanja svih bitnih činjenica u postupku donošenja odluke.

(2) Zahtjev Agencije iz stavka 1. ovoga članka mora biti razmjeran poslovima koje Agencija obavlja te mora sadržavati pravni temelj, predmet i svrhu zahtjeva, razinu podrobnosti zatraženih podataka i primjeren rok za provedbu zahtjeva, koji ne može biti kraći od osam dana, osim u slučajevima iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka.

(3) Mrežni operatori i operatori javnih komunikacijskih mreža obvezni su postupiti prema zahtjevu Agencije iz stavka 1. ovoga članka u roku određenom u tom zahtjevu.

(4) Poslovnom tajnom u smislu ovoga Zakona osobito se smatra sljedeće:

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s posebnim zakonom ili drugim propisom

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s općim aktom ili drugim aktom vlasnika podatka

– svaki podatak koji je vlasnik podatka posebno označio poslovnom tajnom, uz valjano obrazloženje koje je prihvatila Agencija

– svaki podatak koji je određen poslovnom tajnom u skladu s općim aktima Agencije.

(5) Ako podaci i dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju poslovnu tajnu, operator iz stavka 3. ovoga članka mora Agenciji označiti, uz valjano obrazloženje, koji se podatak smatra poslovnom tajnom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka operator iz stavka 3. ovoga članka mora Agenciji dostaviti i primjerak dokumentacije koja ne sadržava poslovnu tajnu. U slučaju da operator samo naznači koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, a ne dostavi primjerak dopisa i/ili dokumentacije bez poslovne tajne, Agencija će tog operatora iz stavka 3. ovoga članka ponovno pozvati na dostavu dopisa i/ili dokumentacije bez poslovne tajne. Ako operator iz stavka 3. ovoga članka ne postupi ni prema ponovljenom zahtjevu, Agencija će smatrati da takav dopis i/ili dokumentacija ne sadržava poslovnu tajnu.

(7) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, neće se smatrati poslovnom tajnom podaci ili dokumentacija koja je na bilo koji način bila javno dostupna, ili se objavljuje na temelju posebnih propisa ili odluka vlasnika podatka, kao i u slučaju iz stavka 6. ovoga članka kada vlasnik podatka nije postupio u skladu s ponovljenim zahtjevom Agencije.

 

X. INSPEKCIJSKI NADZOR

Obavljanje poslova inspekcijskog nadzora

Članak 13.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona obavlja Agencija, osim odredaba kojima je propisano postupanje nadležnih tijela iz članka 10. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona te odredaba kojima su propisane obveze tijela javnog sektora.

(2) Poslove inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka provode inspektori elektroničkih komunikacija (u daljnjem tekstu: inspektori), koji su ovlašteni radnici Agencije.

(3) Na provedbu poslova inspekcijskog nadzora, u dijelu koji se odnosi na posebne uvjete rada, utvrđivanje radnih mjesta s ovlastima inspekcijskog nadzora i podrobnijim uvjetima koje moraju ispunjavati osobe na tim radnim mjestima, službenu iskaznicu i značku inspektora, sastavljanje zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu i vođenje očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.

(4) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora odgovoran ako propusti poduzeti, odnosno narediti mjere ili radnje koje je prema ovome Zakonu bio obvezan poduzeti ili narediti, ako prekorači svoje propisane ovlasti, ako ne donese rješenje u skladu s odredbama ovoga Zakona, ako ne predloži Agenciji podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom ili ne izda prekršajni nalog u skladu s odredbama zakona kojim je uređen prekršajni postupak, ili ako ne obavijesti nadležna državna tijela o utvrđenim nedostacima.

Ovlasti inspektora elektroničkih komunikacija

Članak 14.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet nadzirane osobe, kao i drugih osoba nazočnih inspekcijskom nadzoru.

2. ući i pregledati poslovne prostorije, zgrade, građevine, gradilišta i zemljišta te se koristiti tehničkim sredstvima i opremom nadzirane osobe u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora

3. pregledati poslovnu dokumentaciju, opremu i druge stvari koje omogućuju uvid u poslovanje nadzirane osobe u vezi s primjenom ovoga Zakona

4. uzimati izjave od odgovornih osoba, radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih inspekcijskom nadzoru te saslušati pojedine osobe u upravnom postupku

5. zatražiti pisanim putem od nadzirane osobe točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu radi obavljanja inspekcijskog nadzora

6. zatražiti pisano izvješće nadzirane osobe o poduzetim mjerama i radnjama naređenima u inspekcijskom nadzoru

7. narediti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, nedostataka ili propusta u primjeni ovoga Zakona

8. izdati prekršajni nalog ili predložiti Agenciji podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom i

9. narediti poduzimanje drugih mjera i poduzimati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(2) Pod poslovnim prostorijama u smislu ovoga članka smatraju se stambene i poslovne prostorije i drugi prostor u kojem nadzirana osoba obavlja svoju djelatnost.

(3) Inspektor je obvezan s podacima, za koje nadzirana osoba dokaže da su poslovna tajna, postupati u skladu s propisanim uvjetima za njihovo čuvanje.

(4) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može, do donošenja sudske presude, privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, što se unosi u zapisnik o inspekcijskom pregledu i o čemu inspektor izdaje potvrdu s točnim podacima o oduzetoj dokumentaciji i predmetima.

(5) Ako inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi povredu odredaba ovoga Zakona, obvezan je donijeti rješenje ili poduzeti druge propisane mjere iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora ili zaprimanja izvješća s utvrđenim činjenicama presudnima za donošenje rješenja. Nedonošenje rješenja u tom roku ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(6) Inspektor može predložiti Agenciji podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka ili izdati prekršajni nalog u skladu s odredbama zakona kojim je uređen prekršajni postupak, a kojim može izreći novčane kazne propisane člankom 17. ovoga Zakona.

Obveze nadziranih osoba

Članak 15.

(1) Nadzirane osobe obvezne su inspektoru omogućiti provedbu inspekcijskog nadzora te osigurati uvjete za njegov neometani rad, omogućiti mu uvid i uporabu svih potrebnih podataka i dokumentacije, uporabu pripadajuće infrastrukture, opreme i drugih tehničkih sredstava te na pisani zahtjev inspektora pripremiti i dostaviti bez naknade dodatne podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Nadzirane osobe obvezne su, na zahtjev inspektora, privremeno prekinuti rad i poslovanje u nadziranim poslovnim prostorijama, zgradi ili građevini u tijeku inspekcijskog nadzora, ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

(3) Inspektor može, i nakon obavljanja inspekcijskog nadzora, zatražiti od nadzirane osobe izvršenje pojedine radnje u svrhu potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja te odrediti rok za izvršenje te radnje.

(4) Nadzirana osoba nije omogućila inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora ako:

– ne omogući ulazak i pregled poslovnih prostorija, zgrada, građevina, gradilišta ili zemljišta gdje se obavlja inspekcijski nadzor

– ne omogući pregled fizičke infrastrukture, elektroničke komunikacijske mreže ili njezine sastavnice na kojoj se obavlja inspekcijski nadzor

– ne osigura uvid u traženu dokumentaciju, isprave i podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja u tijeku obavljanja inspekcijskog nadzora ili u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom pregledu

– ne dostavi, na pisani zahtjev inspektora, u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskog nadzora

– ne izvijesti u određenom roku o poduzetim mjerama koje je naredio inspektor radi uklanjanja utvrđenih nepravilnosti, nedostataka ili propusta

– ne izvrši radnje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(5) Ako se inspektoru u obavljanju inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor ili ako se takav otpor osnovano očekuje, ovlaštena službena osoba nadležne policijske uprave obvezna je inspektoru, na njegov zahtjev, pružiti svu potrebnu pomoć.

Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija

Članak 16.

Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u svojstvu mrežnog operatora ne omogući operatoru javne komunikacijske mreže pristup ili zajedničko korištenje fizičke infrastrukture radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovoga Zakona

2. ako u svojstvu mrežnog operatora o zahtjevu za pristup ili zajedničko korištenje fizičke infrastrukture odlučuje protivno odredbama članka 5. stavka 4. ovoga Zakona

3. ako u svojstvu mrežnog operatora ne omogući operatoru javne komunikacijske mreže pristup osnovnim informacijama o fizičkoj infrastrukturi u skladu s uvjetima i rokom iz članka 6. stavka 6. ovoga Zakona

4. ako u svojstvu mrežnog operatora ne omogući operatoru javne komunikacijske mreže pregled određenih sastavnica svoje fizičke infrastrukture u skladu s uvjetima i rokom iz članka 6. stavka 7. ovoga Zakona

5. ako u svojstvu mrežnog operatora ne omogući operatoru javne komunikacijske mreže koordiniranje građevinskih radova radi postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture ili sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina u skladu s odredbama članka 7. stavka 3. ovoga Zakona

6. ako u svojstvu mrežnog operatora ne objavi na svojim internetskim stranicama ili ne dostavi nadležnom tijelu iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona obavijest o planiranim građevinskim radovima u skladu s odredbama članka 8. stavka 1. ovoga Zakona

7. ako u svojstvu mrežnog operatora objavi ili dostavi obavijest o planiranim građevinskim radovima koja ne sadržava osnovne informacije iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona

8. ako u svojstvu mrežnog operatora ne stavi na raspolaganje osnovne informacije o građevinskim radovima operatoru javne komunikacijske mreže u skladu s odredbama članka 8. stavka 5. ovoga Zakona

9. ako u svojstvu mrežnog operatora ne stavi na raspolaganje osnovne informacije o građevinskim radovima u skladu s uvjetima i rokom iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona

10. ako u svojstvu mrežnog operatora ili operatora javne komunikacijske mreže ne postupi prema zahtjevu Agencije u skladu s člankom 12. stavkom 3. ovoga Zakona

11. ako u svojstvu nadzirane osobe, na zahtjev inspektora, privremeno ne prekine rad i poslovanje u nadziranim poslovnim prostorijama, zgradi ili građevini u tijeku inspekcijskog nadzora, u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Zakona

12. ako u svojstvu nadzirane osobe, na zahtjev inspektora, i nakon obavljanja inspekcijskog nadzora ne izvrši u za to određenom roku pojedinu radnju u svrhu potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, u skladu s člankom 15. stavkom 3. ovoga Zakona

13. ako u svojstvu nadzirane osobe, u obavljanju inspekcijskog nadzora, ne omogući inspektoru ulazak i pregled poslovnih prostorija, zgrada, građevina, gradilišta ili zemljišta gdje se obavlja inspekcijski nadzor, u skladu s člankom 15. stavkom 4. podstavkom 1. ovoga Zakona

14. ako u svojstvu nadzirane osobe, u obavljanju inspekcijskog nadzora, ne omogući pregled fizičke infrastrukture, elektroničke komunikacijske mreže ili njezine sastavnice na kojoj se obavlja inspekcijski nadzor, u skladu s člankom 15. stavkom 4. podstavkom 2. ovoga Zakona

15. ako u svojstvu nadzirane osobe, u obavljanju inspekcijskog nadzora, ne osigura uvid u traženu dokumentaciju, isprave i podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja u tijeku obavljanja inspekcijskog nadzora ili u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom pregledu, u skladu s člankom 15. stavkom 4. podstavkom 3. ovoga Zakona

16. ako u svojstvu nadzirane osobe, u obavljanju inspekcijskog nadzora, ne dostavi, na pisani zahtjev inspektora, u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskog nadzora, u skladu s člankom 15. stavkom 4. podstavkom 4. ovoga Zakona

17. ako u svojstvu nadzirane osobe, u obavljanju inspekcijskog nadzora, ne izvijesti u određenom roku o poduzetim mjerama koje je naredio inspektor radi uklanjanja utvrđenih nepravilnosti, nedostataka ili propusta, u skladu s člankom 15. stavkom 4. podstavkom 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveze nadležnih tijela i mrežnih operatora

Članak 18.

(1) Nadležna tijela iz članka 10. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona uspostavit će funkcije jedinstvene informacijske točke, za koje su nadležna u skladu s odredbama ovoga Zakona, najkasnije do 1. siječnja 2017.

(2) Mrežni operatori obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti osnovne informacije iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona o građevinskim radovima koji su u tijeku, za koje je izdana građevinska dozvola ili je postupak izdavanja građevinske dozvole u tijeku, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/112

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić