Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

NN 120/16

na snazi od 29.12.2016.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju udaljenosti, mjera poticaja i uvjeti za obavljanje prijevoza u kombiniranom prijevozu tereta.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17. 12. 1992.)

– Direktiva Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20. 12. 2006.)

– Direktiva Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.).

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »prikolica« je priključno vozilo, odnosno vozilo namijenjeno da ga vuče vučno vozilo, konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik

2. »poluprikolica« je priključno vozilo bez prednje osovine, odnosno vozilo namijenjeno da ga vuče vučno vozilo, konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojeg prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo

3. »vučno vozilo« je motorno vozilo koje se kreće javnom cestom, koje je posebno projektirano za vuču priključnih vozila

4. »organizator prijevoza« je davatelj logističkih usluga, tj. pravna ili fizička osoba registrirana i specijalizirana za pružanje cjelovitih transportnih, prekrcajno-manipulativnih i skladišnih usluga koja organizira kombinirani prijevoz

5. »početna i/ili završna dionica« je dionica kojom se prevozi teret pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivi sanduk ili kontejner od 20 stopa ili više, koriste na cesti od mjesta utovara do terminala za kombinirani prijevoz, pretovarnog kolodvora, luke unutarnjih voda ili pomorske luke, odnosno od terminala za kombinirani prijevoz, pretovarnog kolodvora, luke unutarnjih voda ili pomorske luke do mjesta istovara.

(2) Ostali pojmovi koji se odnose na cestovni, željeznički, pomorski prijevoz, prijevoz unutarnjim vodama i kombinirani prijevoz u ovom Zakonu imaju značenje kao u posebnim propisima i međunarodnim sporazumima kojim se uređuju ta područja.

Članak 4.

Kod kombiniranog prijevoza tereta kojim se smatra prijevoz tereta između država članica, pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivi sanduk ili kontejner od 20 stopa ili više, koristi na cesti pri početnoj ili završnoj dionici putovanja, a u dionici prijevoza željeznicom, unutarnjim vodama ili morem, ta dionica mora biti dulja od 100 km zračne linije. Pri tome prijevoz tereta koji se odvija cestom čini početnu ili završnu dionicu cestovnog prijevoza:

– između mjesta utovara tereta i najbližeg odgovarajućeg pretovarnog kolodvora pri početnoj dionici te između najbližeg odgovarajućeg pretovarnog kolodvora i mjesta istovara pri završnoj dionici ili

– unutar promjera koji nije veći od 150 km zračne linije od luke unutarnjih voda ili pomorske luke utovara ili istovara.

Članak 5.

(1) Svi prijevoznici s poslovnim nastanom u državi članici, koji zadovoljavaju uvjete poslovanja i pristupa tržištu prijevoza tereta između država članica, moraju imati pravo obavljanja, u okviru kombiniranog prijevoza između država članica, prijevoza tereta u početnoj i/ili završnoj dionici koja je sastavni dio kombiniranog prijevoza i koja može ili ne mora uključivati prelazak granice.

(2) Usluge kombiniranog prijevoza tereta, a koje su navedene u članku 4. ovoga Zakona, oslobođene su svih sustava kvota i dozvola u državama članicama.

Članak 6.

(1) Smanjenje ili nadoknada godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vučnih i priključnih vozila osnovna je mjera kojom se potiče kombinirani prijevoz tereta.

(2) Osnovna mjera iz stavka 1. ovoga članka se smanjuje ili nadoknađuje ili u standardnom iznosu ili u omjeru prema putovanjima koja vučna i priključna vozila obavljaju željeznicom, kada se radi o pravcima kombiniranog prijevoza tereta, a prema kriterijima iz ovoga članka te članaka 4., 5. i 7. ovoga Zakona.

(3) Osnovna mjera poticaja iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na sva vučna i priključna vozila koja sudjeluju u kombiniranom prijevozu tereta podrobnije se razrađuje pravilnikom koji donosi ministar nadležan za promet (u daljnjem tekstu: ministar).

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka može se smanjiti za vučna i priključna vozila koja prijevoz željeznicom obavljaju djelomično ili u potpunosti izvan Republike Hrvatske, u kojoj su ta vučna i priključna vozila registrirana, a potpuno osloboditi od plaćanja za vozila koja koriste isključivo cestovni prijevoznici za početnu dostavu ili za krajnju isporuku unutar kombiniranog prijevoza, ako se oporezuju zasebno.

(5) Odobrenje smanjenja ili potpunog oslobađanja od plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar prema kriterijima iz ovoga članka te članaka 4., 5. i 7. ovoga Zakona.

(6) Za vozila koja obavljaju prijevoz tereta u početnoj i/ili završnoj dionici na udaljenosti navedenoj u članku 4. ovoga Zakona dopuštena bruto masa je:

– za dvoosovinsko vučno vozilo s troosovinskom poluprikolicom koje u kombiniranom prijevozu prevozi jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih sanduka, uz ukupnu najveću duljinu do 45 stopa: 42 tone

– za troosovinsko vučno vozilo s dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom koje u kombiniranom prijevozu prevozi jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih sanduka, uz ukupnu najveću duljinu do 45 stopa: 44 tone i

– za skupinu vozila s pet ili više osovina prilagođena za prijevoz izmjenjivih sanduka: 44 tone.

(7) Kada, kao dio kombiniranog prijevoza tereta, prijevoznik koji šalje teret obavlja prijevoz tereta u početnoj dionici za vlastiti račun, prijevoznik koji treba primiti prevezen teret može obaviti za vlastiti račun prijevoz tereta u završnoj dionici u njihovo odredište, koristeći vučno vozilo kojeg je vlasnik, a kojeg je kupio uz odgodu plaćanja ili unajmio te kojeg voze njegovi zaposlenici, čak i ako je prikolicu ili poluprikolicu registrirao ili iznajmio prijevoznik koji šalje teret.

(8) Prijevoz tereta u početnoj dionici koji prijevoznik koji šalje teret obavlja koristeći vučno vozilo kojeg je vlasnik, a kojeg je kupio uz odgodu plaćanja, ili iznajmio te kojeg voze njegovi zaposlenici, dok je prikolicu ili poluprikolicu registrirao ili iznajmio prijevoznik koji treba primiti prevezen teret, također će se smatrati vlastitim prijevozom, ako prijevoznik – primatelj obavi prijevoz u završnoj dionici tereta za vlastiti račun.

(9) Početne ili završne dionice, koje su dio kombiniranog prijevoza tereta, izuzete su od primjene propisa o obveznim carinama.

Članak 7.

(1) U slučaju kombiniranog prijevoza za najam ili naknadu, u prijevoznom dokumentu koji ispunjava barem zahtjeve predviđene člankom 6. Uredbe Vijeća br. 60/11/EEZ (kako je izmijenjena Uredbom 569/2008/EZ) potrebno je navesti željezničke utovarne i istovarne kolodvore koji se odnose na tu željezničku dionicu ili utovarne i istovarne luke unutarnjih voda koje se odnose na tu dionicu ili pomorske utovarne ili istovarne luke koje se odnose na tu dionicu.

(2) Pojedinosti iz stavka 1. ovoga članka bilježe se prije obavljanja samog prijevoza i potvrđuju od strane nadležnih tijela željeznice ili luka u dotičnim željezničkim postajama ili luka unutarnjih voda ili pomorskih luka, nakon završetka toga dijela puta koje se odvija željeznicom, unutarnjim vodama ili morem.

(3) Ako prikolicu ili poluprikolicu koja pripada prijevozniku i koji ju koristi za prijevoz za vlastite potrebe u završnoj dionici prijevoza tereta vuče vučno vozilo koje pripada prijevozniku koji se bavi prijevozom za najam ili naknadu, prijevoz koji se vrši na taj način izuzima se od obveze podnošenja prijevoznih dokumenata, ali moraju se osigurati drugi prijevozni dokumenti kojim se dokazuje putovanje koje je obavljeno ili se treba obaviti željeznicom, unutarnjim vodama ili morem.

Članak 8.

Ministar će pravilnik iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

 

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kombiniranom prometu (»Narodne novine«, br. 124/09.) i Pravilnik o terminalima za kombinirani prijevoz i pretovarnim kolodvorima (»Narodne novine«, br. 30/10.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/126

Zagreb, 9. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Copyright © Ante Borić