Povezani zakoni

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

pročišćeni tekst zakona

NN 78/15, 118/18

 na snazi od 01.01.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.11.2019. zaključno sa NN 108/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 118/18)

(1) Ovim se Zakonom uređuje obavljanje stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje te ispitivanja i prethodnih istraživanja, propisuju se zadaće struka, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

(2) Obavljanje stručnih poslova geodetske struke u vezi s prostornim uređenjem i gradnjom uređuje se posebnim zakonom.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu od 12. prosinca 2006. (SL L 376, 27. 12. 2006.)

– Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. (SL L 255, 30. 9. 2005.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (SL L 354 28. 12. 2013.).

Članak 3. (NN 118/18)

(1) Pod obavljanjem stručnih poslova prostornog uređenja, koje se smatra negospodarskom uslugom od općeg interesa, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se izrada nacrta prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru.

(2) Pod obavljanjem poslova projektiranja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta, utvrđivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, projekta uklanjanja građevine i projekta postojećeg stanja građevine, propisanih posebnim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i područje gradnje, te propisima donesenim na temelju tih zakona.

(3) Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje svih poslova koje, prema posebnom zakonu kojim se uređuje područje gradnje, obavlja nadzorni inženjer.

(4) Pod obavljanjem djelatnosti građenja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina.

(5) Pod obavljanjem djelatnosti upravljanja projektom gradnje, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje u ime i za račun investitora poslova financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina te drugi poslovi propisani ovim Zakonom.

(6) Pod obavljanjem djelatnosti ispitivanja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje poslova ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta te kontrolna ispitivanja materijala koja se provode na temelju posebnih propisa, projekta građevine ili sumnje, a koji su od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu određene građevine.

(7) Pod obavljanjem djelatnosti prethodnih istraživanja u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se utvrđivanje uvjeta za građenje, utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

(8) Odgovarajuće struke, u smislu ovoga Zakona, su arhitektonska, građevinska, strojarska i elektrotehnička struka.

(9) Strukovni naziv ovlašteni arhitekt, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva i strukovni naziv ovlašteni arhitekt urbanist za osobe koje su ovlaštenje za obavljanje poslova odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru stekle prije 1. listopada 2005.

(10) Komora, u smislu ovoga Zakona, je Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.

(11) Ministarstvo, u smislu ovoga Zakona, jest ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

(12) Ministar je ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 4.

Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju značenje određeno zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje, građevnih proizvoda i drugim posebnim zakonima.

Članak 5. (NN 118/18)

Za obavljeni posao pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja poslove i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnosti građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja ili upravljanja projektom gradnje odgovaraju investitoru i drugim osobama prema odredbama ovoga Zakona te posebnih propisa.

Članak 6.

Izrazi koji se u ovom Zakonu rabe u rodnom značenju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

II. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA I DJELATNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA

Odgovorni voditelj izrade prostornih planova

Članak 7.

Stručne poslove prostornog uređenja u svojstvu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru i obavljanja drugih stručnih poslova prostornog uređenja može obavljati ovlašteni arhitekt urbanist sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Organizacijski oblici obavljanja poslova

Članak 8. (NN 118/18)

Ovlašteni arhitekt urbanist stručne poslove prostornog uređenja može obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu i/ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, zavodu za prostorno uređenje županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada.

Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Članak 9.

(1) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja može započeti obavljati stručne poslove prostornog uređenja ako ima suglasnost Ministarstva.

(2) Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme.

(3) Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izdaje se pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koja ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

(5) Način predaje zahtjeva te dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, dokumentacija koja se predaje godišnje kao dokaz ispunjavanja uvjeta izdane suglasnosti, sadržaj suglasnosti, sadržaj evidencije izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja propisuje pravilnikom ministar.

13. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Članak 10.

(1) Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja Ministarstvo će ukinuti rješenjem ako pravna osoba:

– prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili

– ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

(2) Pravna osoba koja je ishodila suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Članak 11.

Protiv rješenja kojim se izdaje suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i rješenja kojim se to rješenje ukida žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrenut protiv navedenih rješenja je hitan.

Ured za samostalno obavljanje poslova

Članak 12. (NN 118/18)

(1) Ovlašteni arhitekt urbanist može samostalno obavljati stručne poslove izrade nacrta urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja u vlastitom uredu.

(2) Ured za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja Hrvatske komore arhitekata.

(3) Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja donosi Hrvatska komora arhitekata.

(4) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u upisnik koji vodi Hrvatska komora arhitekata i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(5) Ovlašteni arhitekt urbanist može u Republici Hrvatskoj imati ured za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u kojemu može samostalno obavljati i poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ako ima položen odgovarajući stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu prema posebnom propisu kojim se uređuje polaganje stručnog ispita.

Zajednički ured

Članak 13. (NN 118/18)

(1) Više ovlaštenih arhitekata urbanista mogu stručne poslove izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru obavljati u zajedničkom uredu za obavljanje poslova prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: zajednički ured). U tom slučaju međusobna prava ovlašteni arhitekti uređuju pisanim ugovorom.

(2) Zajednički ured za obavljanje poslova prostornog uređenja osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Hrvatske komore arhitekata, na zahtjev ovlaštenih arhitekata koji su sklopili ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda donosi Hrvatska komora arhitekata.

(4) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis zajedničkih ureda u upisnik koji vodi Hrvatska komora arhitekata i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Pravna osoba za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Članak 14.

Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenu osobu ovlaštenog arhitekta urbanista prema posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru i koja ima položen stručni ispit za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Uvjeti za izradu prostornih planova

Članak 15. (NN 118/18)

(1) Ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja, odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, ovisno o razini i sadržaju prostornog plana koji izrađuje u izradi nacrta prostornog plana, po potrebi osigurat će sudjelovanje:

– ovlaštenog inženjera građevinarstva, ovlaštenog inženjera prometa, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog inženjera elektrotehnike, s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja

– magistra geografije, odnosno magistra inženjera biologije, ekologije, krajobrazne arhitekture, šumarstva, agronomije ili slične struke koji ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i

– magistra ekonomije, sociologije, prava ili slične struke koji ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja.

(2) Iznimno, ako izrađivač plana iz stavka 1. ovoga članka ima prethodno izrađenu stručnu podlogu ili stručna podloga nije propisana odlukom o izradi prostornog plana, nije dužan osigurati sudjelovanje stručnih osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16. (NN 118/18)

Ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja, odnosno pravna osoba registrirana za djelatnost prostornog uređenja dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje te osigurati da obavljanje poslova prostornog uređenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti.

 

III. OBAVLJANJE POSLOVA I DJELATNOSTI PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

1. PROJEKTANT I NADZORNI INŽENJER

Članak 17. (NN 118/18)

Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Članak 18.

Poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

2. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA POSLOVA

Članak 19.

Ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ured za samostalno obavljanje poslova

Članak 20. (NN 118/18)

(1) Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova odgovarajuće komore prema posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja donosi Komora.

(3) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u upisnik koji vodi Komora i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(3) Ovlašteni arhitekt može u Republici Hrvatskoj imati ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u kojem može samostalno obavljati i stručne poslove izrade nacrta urbanističkih planova uređenja, ako ima položen odgovarajući stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja.

Zajednički ured

Članak 21. (NN 118/18)

(1) Više ovlaštenih arhitekata i/ili ovlaštenih inženjera mogu poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljati u zajedničkom uredu za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja (u daljnjem tekstu: zajednički ured). U tom slučaju međusobna prava ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inženjeri uređuju pisanim ugovorom.

(2) Zajednički ured osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda odgovarajuće komore na zahtjev ovlaštenih arhitekata i/ili ovlaštenih inženjera koji su sklopili ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zajednički ured koji osnivaju ovlašteni arhitekti ili ovlašteni inženjeri istih struka osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Komore u koju se udružuje njihova struka, a zajednički ured koji osnivaju ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer ili ovlašteni inženjeri različitih struka osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Komore određene ugovorom iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda donosi Komora.

(5) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis zajedničkih ureda u upisnik koji vodi Komora i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Komora koja je u svoj upisnik upisala zajednički ured ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera ili ovlaštenih inženjera različitih struka dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti druge odgovarajuće komore.

Pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

Članak 22. (NN 118/18)

(1) Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

(2) Ovisno o građevini koju projektira, odnosno na kojoj provodi stručni nadzor građenja, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja nema zaposlene sve potrebne ovlaštene inženjere, odnosno ovlaštenog arhitekta iste mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa.

Članak 23. (NN 118/18)

Pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri.

 

IV. OBAVLJANJE POSLOVA I DJELATNOSTI GRAĐENJA

Inženjer gradilišta

Članak 24. (NN 118/18)

(1) Poslove inženjera gradilišta obavlja ovlašteni voditelj građenja, sukladno zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Ovlašteni voditelj građenja iz stavka 1. ovoga članka vodi građenje, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova različitih struka kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina.

(3) Ovlašteni voditelj građenja je osoba arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke koja ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(4) Ovlašteni voditelj građenja može, u okviru zadaća svoje struke, obavljati poslove ovlaštenog voditelja radova.

Voditelj radova

Članak 25. (NN 118/18)

(1) Poslove voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavlja ovlašteni voditelj radova, sukladno zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Ovlašteni voditelj radova iz stavka 1. ovoga članka, u okviru zadaća svoje struke, vodi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.

(3) Ovlašteni voditelj radova je osoba arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke ili geotehničke, odnosno geoinženjerske struke koja ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Vođenje manje složenih radova

Članak 25.a (NN 118/18)

(1) Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz članka 25. ovoga Zakona, može obavljati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja.

(2) Manje složene radove koje vode osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Posebni slučajevi u građenju

Članak 25.b (NN 118/18)

(1) Ako se na građevini izvode manje složeni radovi različitih struka, za vođenje tih radova može se imenovati ovlašteni voditelj radova.

(2) Izvođač iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, koji za pojedini rad nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom obrtnikom koja izvodi radove na istoj građevini, registrirana je za obavljanje djelatnosti građenja i ima zaposlenu takvu osobu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, koji je zaposlenik izvođača, obavlja poslove inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i za drugu pravnu ili fizičku osobu obrtnika s kojom je izvođač sklopio ugovor o poslovnoj suradnji.

Članak 26. (NN 118/18)

Brisan.

Članak 27. (NN 118/18)

Brisan.

Članak 28. (NN 118/18)

Brisan.

Izvođač

Članak 29. (NN 118/18)

(1) Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

(2) Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Članak 30. (NN 118/18)

(1) Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b ovoga Zakona.

(2) Izvođač je dužan u obavljanju djelatnosti građenja poštivati odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja te osigurati da obavljanje poslova građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova.

(3) Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti.

Članak 31. (NN 118/18)

Izvođač ne smije biti uključen u provođenje stručnog nadzora građenja iste građevine te obavljanje ispitivanja iz članka 40. ovoga Zakona.

Članak 32.

Iznimno od odredbe članka 29. ovoga Zakona, fizička osoba investitor koja ima završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položen stručni ispit za poslove u graditeljstvu može sam graditi obiteljsku kuću koja je u cijelosti namijenjena za stanovanje ili u kojoj je više od 70 % građevinske (bruto) površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše dvije stambene jedinice, ako je to za njegove vlastite potrebe.

 

V. OBAVLJANJE POSLOVA I DJELATNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE

Djelatnost upravljanja projektom gradnje

Članak 33. (NN 118/18)

Djelatnost upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:

– financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina

– financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana

– programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa

– savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama

– povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora

– pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine

– pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata

– pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine

– razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.

Organizacijski oblik i uvjeti za obavljanje djelatnosti

Članak 34.

Djelatnost upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje koja ima zaposlenog voditelja projekta.

Članak 35.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje dužna je osigurati da pojedini posao upravljanja projektom gradnje obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije iz članka 37. ovoga Zakona.

Članak 36. (NN 118/18)

(1) Zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti nadzorni inženjer te građevine.

(2) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.

Voditelj projekta

Članak 37. (NN 118/18)

(1) Voditelj projekta može biti fizička osoba koja: ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

(2) Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:

– međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom ili

– obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

(3) Međunarodno priznate sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima i obrazovne programe iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar pravilnikom.

11. Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima

Obveza imenovanja voditelja projekta

Članak 38. (NN 118/18)

(1) Voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i vremena prije donošenja investicijske odluke i planiranja proračunskih sredstava te radi zakonite i kvalitetne pripreme projekta te njegove uspješne provedbe.

(2) Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju obveznicima javne nabave obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

1. ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i drugih građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a

2. ulaganja sredstava u gradnju cesta ukupne investicijske vrijednosti veće od 50.000.000,00 kuna bez PDV-a

3. ulaganja sredstava u gradnju zgrada javne namjene ukupne investicijske vrijednosti veće od 35.000.000,00 kn bez PDV-a

4. ulaganja sredstava u istodobnu gradnju više zgrada koje su djelomično ili potpuno namijenjene stanovanju, grade se na području istoga grada ili općine i imaju ukupno više od stotinu stanova.

(3) Voditelj projekta odgovoran je investitoru za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.

Članak 39.

Odredbe glave V. ovoga Zakona ne primjenjuju se na privatne investitore koji imenuju voditelja projekta.

 

VI. OBAVLJANJE POSLOVA I DJELATNOSTI ISPITIVANJA I PRETHODNIH ISTRAŽIVANJA

Djelatnost ispitivanja

Članak 40.

(1) Djelatnost ispitivanja obuhvaća sljedeće poslove:

– ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta

– kontrolna ispitivanja materijala koja se provode na temelju posebnih propisa, projekta građevine ili sumnje.

(2) Ispitivanja mogu biti provedena tijekom građenja nove građevine, tijekom rekonstrukcije ili održavanja postojeće građevine.

(3) Ispitivanja građevnih proizvoda koja se provode u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda uređena su posebnim propisom.

Djelatnost prethodnih istraživanja

Članak 41.

(1) Djelatnost prethodnih istraživanja obuhvaća slijedeće poslove:

– utvrđivanje uvjeta za građenje (temeljno tlo, geološke, hidrološke, hidrotehničke, seizmičke, prometne, okolišne i druge uvjete)

– utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

(2) Prethodna istraživanja provode se prije i tijekom:

– građenja nove građevine

– rekonstrukcije građevine

– održavanja građevine.

(3) Prethodna istraživanja uključuju ispitivanja i druge kontrolne postupke, ocjenu rezultata ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka, utvrđivanje uvjeta građenja, odnosno utvrđivanje postojećeg stanja građevine, utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva posebnih propisa i/ili projekta i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(4) Prethodna istraživanja imaju važnost za projektiranje, građenje i uporabu određene građevine.

Članak 42. (NN 118/18)

(1) Djelatnost ispitivanja obavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:

– je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

– je osigurala i imenovala stručnu osobu za obavljanje ispitivanja

– u ispitivanju koristi umjerene instrumente i/ili opremu.

(2) Popis ispitivanja i svojstva za koja je uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka potrebno imati i potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo propisuje ministar pravilnikom.

Članak 43. (NN 118/18)

(1) Djelatnost prethodnih istraživanja obavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:

– je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

– je osigurala i imenovala stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja.

(2) Stručna osoba za obavljanje prethodnih istraživanja u području elektrotehnike i strojarstva može ujedno biti i stručna osoba za obavljanje poslova ispitivanja.

Članak 44. (NN 118/18)

Brisan.

Članak 45.

(1) Stručna osoba za poslove prethodnih istraživanja u smislu ovoga Zakona može biti:

– ovlašteni inženjer za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, koja ima određene kompetencije, znanja i vještine iz područja prethodnih istraživanja i koja ima najmanje tri godine stručnog iskustva u tom području

ili

– osoba koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i ima potrebne kompetencije, znanja i vještine iz područja prethodnih istraživanja i koja ima najmanje pet godina stručnog iskustva u tom području.

(2) Osoba iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka za koju u skladu s ovim Zakonom postoji mogućnost polaganja stručnog ispita mora položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva iz članka 56. ovoga Zakona.

(3) Primjerena struka za obavljanje poslova prethodnih istraživanja je svaka struka čiji su ishodi učenja takvi da su primjenjivi za provedbu prethodnih istraživanja u skladu s ovim Zakonom.

Članak 46.

Osoba koja provodi ispitivanja i prethodna istraživanja odgovorna je za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, posebnim propisima, tehničkim specifikacijama i pravilima struke te za pravilno sastavljanje izvještaja o ispitivanju, odnosno izvještaja ili elaborata o prethodnom istraživanju.

 

VII. ZADAĆE STRUKA, STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE

1. ZADAĆE STRUKA

Stručni poslovi prostornog uređenja

Članak 47.

Zadaća arhitektonske struke u obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja je obavljanje tih poslova u svojstvu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru i obavljanja drugih stručnih poslova prostornog uređenja u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom.

Članak 48. (NN 118/18)

Zadaća građevinske, elektrotehničke i strojarske struke u obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja je obavljanje tih poslova u svojstvu suradnika za prometnu i drugu infrastrukturu u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom.

Projektiranje i kontrola projekata

Članak 49. (NN 118/18)

Zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova projektiranja su:

– izrada arhitektonskih projekata: za zgrade, za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu te projekata instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama

– izrada iskaza procijenjenih troškova građenja, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada arhitektonskog projekta postojećeg stanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu za sve građevine s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada dijelova projekta uklanjanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– nostrifikacija arhitektonskih projekata.

Članak 50. (NN 118/18)

(1) Zadaće građevinske struke u obavljanju poslova projektiranja i kontrole projekata su:

– izrada građevinskih projekata za sve građevine, uključujući sve projekte instalacije vodovoda i kanalizacije

– izrada iskaza procijenjenih troškova građenja, u okviru zadaća za koje je građevinska struka ovlaštena za projektiranje

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu za sve građevine s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva, u okviru zadaća za koje je građevinska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada snimke izvedenog stanja za sve građevine

– izrada dijelova projekta uklanjanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je građevinska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada građevinskog projekta postojećeg stanja za sve građevine

– kontrola glavnog projekta i projekta uklanjanja svih građevina s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost

– nostrifikacija građevinskih projekata.

(2) Zadaće struke koje su ovlašteni obavljati ovlašteni inženjeri geoinženjerske i geotehničke struke uređuje se statutom Komore, u koju se udružuju ovlašteni inženjeri građevinske struke.

Članak 51. (NN 118/18)

Zadaće strojarske struke u obavljanju poslova projektiranja su:

– izrada strojarskog projekta strojarskih instalacija, opreme i postrojenja u svim građevinama koji uključuje prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove nosive strojarske konstrukcije strojarske opreme te izrada projekta vodovoda i kanalizacije

– izrada iskaza procijenjenih troškova građenja u okviru zadaća za koje je strojarska struka ovlaštena za projektiranje

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva u okviru zadaća za koje je strojarska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada snimke izvedenog stanja u okviru zadaća za koje je strojarska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada dijelova projekta uklanjanja svih građevina u okviru zadaća za koje je strojarska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada strojarskog projekta postojećeg stanja za sve građevine

– nostrifikacija strojarskih projekata.

Članak 52. (NN 118/18)

Zadaće elektrotehničke struke u obavljanju poslova projektiranja su:

– izrada elektrotehničkog projekta elektrotehničkih instalacija, opreme i postrojenja u svim građevinama koji uključuje prateće sustave, pomoćne uređaje i instalacije

– izrada iskaza procijenjenih troškova građenja u okviru zadaća za koje je elektrotehnička struka ovlaštena za projektiranje

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva, u okviru zadaća za koje je elektrotehnička struka ovlaštena za projektiranje

– izrada snimke izvedenog stanja u okviru zadaća za koje je elektrotehnička struka ovlaštena za projektiranje

– izrada dijelova projekta uklanjanja svih građevina u okviru zadaća za koje je elektrotehnička struka ovlaštena za projektiranje

– izrada elektrotehničkog projekta postojećeg stanja za sve građevine

– nostrifikacija elektrotehničkih projekata.

Članak 52.a (NN 118/18)

(1) Poslove projektiranja iz članaka 49. do 52. obavljaju osobe s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti.

(2) Zadaće struke krajobrazne arhitekture u svojstvu suradnika osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se statutom Hrvatske komore arhitekata.

Stručni nadzor građenja

Članak 53.

(1) Arhitektonska, građevinska, strojarska i elektrotehnička struka u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja provodi nadzor nad izvođenjem radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati.

(2) Građevinska struka može obavljati i poslove stručnog nadzora građenja građevina i izvođenja radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati arhitektonska struka.

(3) Arhitektonska struka može obavljati i poslove stručnog nadzora izvođenja radova na zgradama koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati građevinska struka, a za koje prema posebnom propisu nije potrebna kontrola glavnog projekta.

Vođenje građenja

Članak 54.

(1) Arhitektonska, građevinska, strojarska i elektrotehnička struka u obavljanju poslova vođenja građenja vodi građenje građevina i izvođenje radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati.

(2) Građevinska struka može obavljati i poslove vođenja građenja građevina i izvođenja radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati arhitektonska struka.

(3) Arhitektonska i građevinska struka mogu obavljati i poslove vođenja građenja zgrada i izvođenja radova na zgradi koje su prema ovome Zakonu ovlaštene projektirati arhitektonska i građevinska struka.

Projektantski nadzor

Članak 55. (NN 118/18)

(1) Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina.

(2) Osoba koja obavlja projektantski nadzor odgovorna je u svojstvu projektanta odgovarajuće struke.

(3) Ako projektant projekta, u skladu s kojim se izvode radovi, za vrijeme izvođenja radova više ne obavlja projektantsku djelatnost ili izričito svojom voljom pismeno izrazi da to ne može iz objektivnih razloga, poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke.

2. STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručni ispit

Članak 56. (NN 118/18)

(1) Osobe koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja iz članka 7. ovoga Zakona dužne su položiti stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno ispuniti uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

(2) Osobe koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda, dužne su položiti stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, odnosno ispuniti uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

(3) Stručni ispit provodi Ministarstvo.

(4) Listu ispitivača koja se sastoji od devet osoba iz reda stručnjaka za pojedina ispitna područja rješenjem imenuje ministar.

(5) Stručni ispit polaže se usmeno.

(6) Nakon položenog stručnog ispita Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

(7) Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 57.

Ministar pravilnikom propisuje program stručnog ispita, uvjete i način provedbe stručnog ispita iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, visinu naknade troškova stručnog ispita, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita, uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

12. Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

Stručno usavršavanje

Članak 58. (NN 118/18)

(1) Osobe iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona nakon položenog stručnog ispita nastavljaju obvezno stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja.

(2) Stručno usavršavanje provodi se prema programu koji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, svake dvije godine utvrđuju i provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: nositelj programa).

(3) Nositelj programa stručnog usavršavanja izdaje potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, koje je osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona dužna dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.

(4) Uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi svake dvije godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

 

VIII. STRANE OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE I DJELATNOSTI PROSTORNOGA UREĐENJA I GRADNJE

Poslovi prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslovi vođenja građenja, voditelja projekta i poslovi ispitivanja i prethodnih istraživanja

Članak 59. (NN 118/18)

(1) Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove prostornoga uređenja u svojstvu ovlaštene osobe ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštenog voditelja na poslovima prostornoga uređenja pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt urbanist ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

(2) Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja ili voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, voditelj projekta, odnosno stručna osoba za obavljanje poslova prethodnih istraživanja, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

(3) Pretpostavka uzajamnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

Članak 60. (N 11/18)

Ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Članak 61. (NN 118/18)

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslove vođenja građenja pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Članak 62. (NN 118/18)

(1) Uz izjavu iz članka 61. ovoga Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili poslove vođenja građenja u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom na to da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili provođenje stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

(2) Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi prostornog uređenja, poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslovi vođenja građenja obavljaju bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslove vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Članak 63.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Članak 64.

(1) Izjava iz članka 61. ovoga Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

(2) Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. ovoga Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.

Članak 65. (NN 118/18)

(1) Povodom izjave iz članka 61. ovoga Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu.

(2) Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. ovoga Zakona Komora provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka nije upravni akt.

Članak 66. (NN 118/18)

(1) Uz zahtjev za ponovno izdavanje potvrde iz članka 65. ovoga Zakona prilaže se dokaz da je podnositelj zahtjeva osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama. Ako dođe do bitnih promjena okolnosti potvrđenih ranije dostavljenim dokumentima, podnose se i dokumenti odlučni za ocjenu te bitne promjene.

(2) Akt o ponovnom izdavanju potvrde iz stavka 1. ovoga članka, odnosno akt o odbijanju zahtjeva stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe upisuje se u evidenciju kod odgovarajuće komore koja se vodi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(3) Protiv akta iz stavka 2. ovoga članka dopuštena je žalba i podnosi se Ministarstvu.

Poslovi projektiranja – posebni slučajevi

Članak 67. (NN 118/18)

(1) Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe (u daljnjem tekstu: strana ovlaštena osoba), koja država nije ugovornica EGP-a, može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe ako je na natječaju stekla pravo na izvedbu natječajnog rada, pod uvjetom da dobije odobrenje odgovarajuće komore.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati, pod pretpostavkom uzajamnosti, stranoj ovlaštenoj osobi ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

(3) Pretpostavka uzajamnosti iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na stranu ovlaštenu osobu koja je državljanin države članice Svjetske trgovinske organizacije.

(4) Rješenje o upisu u evidenciju odobrenja za rad stranoj ovlaštenoj osobi donosi Komora.

(5) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 68.

Strana ovlaštena osoba koju je Vlada Republike Hrvatske pozvala da izradi projekt od posebnoga kulturnog značaja dužna je o tome izvijestiti odgovarajuću komoru radi evidentiranja.

Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik

Članak 69. (NN 118/18)

(1) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku.

(2) Uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka mora priložiti isprave kojima se dokazuje:

– pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe

– da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

(3) Pretpostavka uzajamnosti iz stavaka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

(4) Na temelju izjave iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje obavijest.

Članak 70. (NN 118/18)

(1) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima.

(2) Pretpostavka uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Članak 71. (NN 118/18)

Brisan.

Strana ovlaštena fizička osoba

Članak 72. (NN 118/18)

(1) Strana ovlaštena osoba koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslove voditelja projekta, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odgovara za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekata, odnosno inženjera pred stegovnim tijelima odgovarajuće komore.

(2) U obavljanju poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili vođenja građenja, poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

(3) Komora je dužna stranu ovlaštenu osobu kojoj je priznala inozemnu stručnu kvalifikaciju uputiti na provjeru znanja hrvatskog jezika kada postoji ozbiljna i osnovana sumnja o dovoljnom poznavanju hrvatskog jezika u odnosu na profesionalnu djelatnost koja se namjerava obavljati, u slučaju profesije koja utječe na sigurnost primatelja usluga i drugih profesija, pri čemu provjera znanja hrvatskog jezika mora biti razmjerna djelatnosti koju osoba namjerava obavljati.

(4) Provjeru znanja hrvatskog jezika provodi ovlaštena škola za strane jezike.

Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Članak 73. (NN 118/18)

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i poslove voditelja projekta u svojstvu ovlaštene osobe, za osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke provodi i rješenje o tome donosi odgovarajuća komora na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te drugim posebnim propisima.

(2) Na osobe arhitektonske struke – arhitekte koji u Republici Hrvatskoj žele obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u točki 5.7.1. Priloga V. i točki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU primjenjuju se odredbe o automatskom priznavanju kvalifikacija.

(3) Uvjete i postupak za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će općim aktom Komore.

EU potvrda

Članak 74. (NN 118/18)

Potvrdu za neometano pružanje usluga na teritoriju druge države ugovornice EGP-a pravnoj ili fizičkoj osobi poslovno nastanjenoj u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EU potvrda) koja namjerava u drugoj državi ugovornici EGP-a obavljati poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja izdaje odgovarajuća strukovna Komora, prema posebnom propisu kojim se uređuje izdavanje EU potvrde i odgovarajućem općem aktu Komore.

Europska profesionalna kartica i dosje IMI

Članak 75. (NN 118/18)

Za ostvarivanje prava pružanja usluga prostornoga uređenja i gradnje u svojstvu ovlaštene osobe na teritoriju druge države ugovornice EGP-a fizičkoj osobi poslovno nastanjenoj u Republici Hrvatskoj koja namjerava u drugoj državi ugovornici EGP-a obavljati te poslove trajno ili na privremenoj i povremenoj osnovi, odgovarajuća strukovna komora, kao nadležno tijelo za izdavanje europske profesionalne kartice (u daljnjem tekstu: EPC kartica), provodi obradu/pripremu IMI dosjea u informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (u daljnjem tekstu: IMI sustavu), prema posebnom propisu kojim se uređuje priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

 

IX. NADZOR

Članak 76. (NN 118/18)

(1) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Ministarstvo nadzire zakonitost rada i postupanja komora u obavljanju poslova prenesenih javnih ovlasti na temelju ovoga Zakona.

(3) Nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar.

(4) Ako službenik iz stavka 3. ovoga članka tijekom provođenja nadzora utvrdi povredu propisa u dijelu u kojem je iste obvezan nadzirati, ima pravo i obvezu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu.

Članak 77. (NN 118/18)

(1) Komora je dužna Ministarstvu u svrhu provođenja nadzora dostaviti sve zatražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku, a po potrebi omogućiti službeniku Ministarstva kojeg ovlasti ministar pristup u prostorije Komore te neposrednu provedbu nadzora dokumentacije koja se nalazi u Komori.

(2) Ako Komora ne postupi po traženju Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem se poziva na ispunjenje zatraženog.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Komora je dužna u roku od 15 dana od isteka roka za poduzimanje mjera izrečenih rješenjem dostaviti Ministarstvu izvješće i dokaze o izvršenju mjera.

(5) Nadzor izvršenja izrečenih mjera Ministarstvo obavlja u pravilu posredno, pribavljanjem izvješća i dokaza o izvršenju mjera, a po potrebi nadzor izvršenja može se provesti i neposredno u Komori..

Članak 78.

(1) Službena osoba Ministarstva Komori, odnosno osobi koja obavlja posao ili djelatnost uređenu ovim Zakonom rješenjem naređuje otklanjanje nezakonitosti koja se utvrdi u provedbi nadzora.

(2) Protiv rješenja kojim se naređuje otklanjanje nezakonitosti utvrđenih u provedi nadzora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 79.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja bez ishođene suglasnosti iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ako u izradi nacrta prostornog plana ne osigura sudjelovanje osoba iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja ako u izradi nacrta prostornog plana ne osigura sudjelovanje osoba iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 81.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ako djelatnost prostornog uređenja ne obavlja u skladu s odredbom članka 16. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 82. (NN 118/18)

Novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

– obavlja posao projektanta, a ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona

– obavlja posao nadzornog inženjera, a ne ispunjava uvjete iz članka 18. ovoga Zakona.

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ako:

– ne zaposli ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera (članak 22.)

– navedene poslove obavlja protivno odredbi članka 23. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 84. (NN 118/18)

Novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

– obavlja posao inženjera gradilišta, a ne ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona

– obavlja posao voditelja radova, a ne ispunjava uvjete iz članka 25. ovoga Zakona.

Članak 85. (NN 115/18)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja gradi ili izvodi radove, a nije imenovala inženjera gradilišta i/ili voditelja radova iz članka 24. stavka 3. i/ili članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja gradi ili izvodi radove, a nije imenovala inženjera gradilišta i/ili voditelja radova iz članka 24. stavka 3. i/ili članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 86. (NN 118/18)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja obavlja djelatnost građenja ako:

– obavlja djelatnost građenja protivno odredbi članka 29. ovoga Zakona

– u obavljanju tih poslova nema zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova odnosno voditelja manje složenih radova (članak 30. stavak 1.)

– obavlja djelatnost građenja bez osiguranja od odgovornosti (članak 30. stavak 3.)

– obavlja djelatnost građenja protivno odredbi članka 31. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 87.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba – izvođač ako izvodi građenje protivno odredbi članka 32. ovoga Zakona.

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako djelatnost upravljanja projektom gradnje ne obavlja u skladu s odredbom članka 33. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 89. (NN 118/18)

(1) Novčanom kaznom u iznosu 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje ako:

– obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje, a ne ispunjava uvjete propisane člankom 34. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje protivno odredbi članka 36. stavka 2. ovoga Zakona

– za obavljanje pojedinog posla upravljanja projektom gradnje ne osigura voditelja projekta koji ima odgovarajuće stručne kvalifikacije propisane člankom 37. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 90. (NN 118/18)

Novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako poslove voditelja projekta obavlja bez potrebnih stručnih kvalifikacija propisanih člankom 37. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 91.

(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba javni naručitelj koji ne imenuje voditelja projekta u skladu s odredbom članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 92. (NN 118/18)

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja djelatnost ispitivanja i prethodnih istraživanja protivno odredbama članaka 42. i 43. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 12.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost ispitivanja i prethodnih istraživanja protivno odredbama članaka 42. i 43. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 93. (NN 118/18)

Brisan.

Članak 94.

Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena fizička osoba iz druge države Ugovornice EGP-a koja obavlja poslove u Republici Hrvatskoj ako nije upisana u imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova odgovarajuće komore (članak 60. ovoga Zakona).

Članak 95.

Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena fizička osoba iz druge države Ugovornice EGP-a koja u Republici Hrvatskoj:

– privremeno ili povremeno obavlja poslove, a prije početka prvog posla pisanom izjavom o tome ne obavijesti odgovarajuću komoru u skladu s odredbom članka 61. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona

– uz izjavu iz članka 61. stavka 1. ne priloži dokumentaciju u skladu s odredbom članka 62. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 96.

Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana ovlaštena osoba koja obavlja posao u Republici Hrvatskoj bez sklopljenog ugovora o profesionalnom osiguranju u skladu s odredbama članka 63. ovoga Zakona.

Članak 97. (NN 118/18)

Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana ovlaštena osoba ako bez potvrde iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona u svojstvu odgovorne osobe obavlja ili obavi posao iz djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja.

Članak 98.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova za uporabu strukovnog naziva u složenici sa strukovnim smjerom protivno ovom Zakonu.

(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova za neovlašteno korištenje znaka Komore.

Članak 98.a (NN 118/18)

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj:

– privremeno ili povremeno obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja, a prije početka prvog posla izjavom u pisanom obliku o tome ne obavijesti Ministarstvo u skladu s odredbom članka 69. stavka 1. ovoga Zakona

– uz izjavu iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona ne priloži isprave iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona (članak 69. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se strana fizička osoba obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u stranoj pravnoj osobi.

Članak 99. (NN 118/18)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora ako ne postupi po rješenju Ministarstva iz članka 77. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u Komori.

Članak 100.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora, odnosno druga nadzirana pravna osoba ako u traženom roku ne postupi po rješenju Ministarstva iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, odnosno fizička osoba obrtnik ako u traženom roku ne postupi po rješenju Ministarstva iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u Komori, odnosno drugoj pravnoj osobi.

Članak 101.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kad je prekršaj počinjen.

(2) Izrečene prekršajne kazne ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju proteknu tri godine, a zastara počinje teći od dana kada je počinitelj prekršaja primio pravomoćnu odluku urednom dostavom, odnosno od dana kada je prvostupanjska odluka postala pravomoćna.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 102.

(1) Postupci davanja i oduzimanja suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona, po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine«, br. 43/09.) obustavit će se po službenoj dužnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako stranka po čijem je zahtjevu postupak pokrenut to zatraži, postupak će se dovršiti prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(3) Suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja izdane prema odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i propisa donesenih na temelju tog Zakona ostaju važiti do isteka roka na koji su izdane.

Članak 103.

(1) Postupci davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona, po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 118/09.) dovršit će se po odredbama tog Zakona i propisa donesenog na temelju tog Zakona.

(2) Uredi ovlaštenog arhitekta i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja kojima su suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izdane po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 118/09.) mogu nastaviti obavljati poslove izrade urbanističkih planova uređenja i imaju obvezu upisati se u imenik ovlaštenog arhitekta urbanista koji će se ustrojiti u odgovarajućoj komori.

(3) Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izdane uredu ovlaštenog arhitekta i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 118/09.) za stručne poslove prostornog uređenja, osim izrade urbanističkih planova uređenja, ostaju važiti dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 104.

Prekršajni postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona, po odredbama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) dovršit će se po odredbama tog Zakona.

Članak 105.

Obvezuje se ministar pravilnike iz članka 9. stavka 5., članka 37. stavka 3. i članka 57. donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 106.

(1) Do stupanja na snagu propisa koji se donosi na temelju ovlasti iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 118/09.).

(2) Do stupanja na snagu propisa koji se donosi na temelju ovlasti iz članka 37. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (»Narodne novine«, br. 45/09.).

(3) Do stupanja na snagu propisa koji se donosi na temelju ovlasti iz članka 57. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08., 141/09., 23/11., 129/11., 109/12., 02/14., 65/14. i 136/14.).

Članak 107.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (»Narodne novine«, br. 43/09.)

Članak 108.

(1) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) ispunjavale uvjete za inženjera gradilišta za određenu skupinu građevina, mogu obavljati poslove inženjera gradilišta na svim građevinama do ustrojavanja odgovarajućeg imenika Komore, kada moraju ispuniti uvjete prema posebnom propisu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) ispunjavale uvjete za voditelja pojedinih radova, mogu obavljati poslove ovlaštenog voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe za vođenje radova do ustrojavanja odgovarajućeg imenika Komore kada moraju ispuniti uvjete prema posebnom propisu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(3) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) ispunjavale uvjete za voditelja radova, a imaju završenu srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci, mogu obavljati poslove voditelja radova i moraju podnijeti zahtjev za upis u posebnu evidenciju odgovarajuće komore, prema posebnom propisu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Članak 109.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 5. i članak 20. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.).

Članak 110.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.).

Članak 111.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. lipnja 2017.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 118/18

Članak 64.

Komora je dužna donijeti opći akt iz članka 36. ovoga Zakona, za prvo predstojeće dvogodišnje razdoblje, do 1. listopada 2019.

Članak 65.

Komora je dužna uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

Ministar je dužan donijeti pravilnike iz članaka 16. i 25. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

Postupci započeti prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15.) i propisima donesenim za provedbu toga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 68.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić