Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

NN 36/15, 98/19 

na snazi od 01.01.2020.

Uživajte...

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. 12. 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

2) Naručitelj pogreba je fizička ili pravna osoba koja od pogrebnika naručuje neku od usluga u pogrebničkoj djelatnosti.

3) Pogrebna oprema su drveni i metalni ljesovi, pogrebne urne, transportne kutije za ljesove, tekstil za uređenje ljesova, nadgrobna obilježja, ukrasi za ljesove i sl.

4) Pogrebne potrepštine su odjeća i obuća za umrlu osobu, maramice, oprema za odar, mrtvačnice i dvorane za ispraćaje, potrepštine za grobno mjesto i sl.

5) Njega tijela umrle osobe je pranje, šminkanje, šišanje, manikiranje, oblačenje, balzamiranje i sl.

6) Pogrebno vozilo je vozilo koje je posebno proizvedeno ili prerađeno za prijevoz umrlih te udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom, kao i drugim posebnim propisima.

7) Pogrebni centar je objekt izvan groblja sa svim službenim i radnim prostorijama za ispraćaj i kremaciju umrle osobe te profesionalno i pijetetno obavljanje pogrebničke djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima koji se odnose na uvjete prostora i opreme za kremaciju umrle osobe.

Članak 5.

(1) Pogrebnik je dužan svoje usluge obavljati u skladu s pravilima struke, pod jednakim uvjetima za sve i uz iskazivanje dužnog poštovanja prema umrloj osobi i obitelji umrle osobe.

(2) Pri obavljanju pogrebničke djelatnosti zabranjena je diskriminacija na osnovi rase ili etničke pripadnosti, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Članak 6.

(1) Davanje ponuda i oglašavanje pogrebničke djelatnosti mora biti u skladu s pravilima struke te uz poštivanje načela pijeteta.

(2) Na davanje ponuda i oglašavanje pogrebničke djelatnosti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe posebnih propisa.

Članak 7.

(1) Pogrebničkom djelatnosti mogu se baviti pogrebnici iz članka 4. točke 1. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama ovoga Zakona, ako imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno pogrebnici koji ispunjavaju uvjete sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u kojoj imaju poslovni nastan.

(2) Pogrebnik koji ispunjava uvjete sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u kojoj ima poslovni nastan može obavljati pogrebničku djelatnost u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.

(3) Pogrebnik sa sjedištem na teritoriju trećih država može obavljati pogrebničku djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske uz uvjet udovoljavanja uvjeta propisanih ovim Zakonom te uz prethodno ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno odredbama Zakona o strancima.

 

II. OBAVLJANJE POGREBNIČKE DJELATNOSTI

Članak 8.

(1) Pogrebničkom djelatnosti u smislu ovoga Zakona smatra se:

– preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom

– organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima

– organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima

– organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu s ovim Zakonom i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku

– organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka

– organizacija pogreba ili ispraćaja

– prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština

– organizacija prodaje cvijeća i svijeća

– organizacija tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica) te objava popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima

– organizacija glazbenih usluga

– organizacija i pružanje usluga njege tijela umrle osobe

– organizacija vjerskih obreda

– kremiranje umrle osobe izvan groblja

– organizacija prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livade i sl.)

– pohrana i čuvanje urne s posmrtnim ostacima pokojnika u prostoru pogrebnika

– ostali poslovi nužni za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

(2) Za poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka pogrebnik je temeljem pisane punomoći naručitelja pogrebnih usluga ovlašten ishoditi svu potrebnu dokumentaciju pri nadležnim tijelima u skladu s važećim propisima i međunarodnim sporazumima.

(3) Pogrebnik koji preuzme obvezu isporuke usluge naručitelju ne smije povjeriti obavljanje pojedinog pogrebničkog posla pogrebniku koji nema rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

(4) Posao pohrane i čuvanja urne s posmrtnim ostacima pokojnika u prostoru pogrebnika, uvjeti i rokovi čuvanja ugovaraju se između pogrebnika i naručitelja usluge sukladno propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

(5) U prostoru u kojem obavlja djelatnost pogrebnik je dužan na vidljivu mjestu istaknuti cijene usluga koje nudi te je dužan istih se pridržavati.

Članak 9.

(1) Iznimno, preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine iz članka 8. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave.

(2) Jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj za povjeravanje poslova prijevoza iz stavka 1. ovoga članka temeljem ovoga Zakona i odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 10.

(1) Prijevoz umrlih i posmrtnih ostataka, osim pepela umrle osobe, može obavljati samo pogrebnik i to pogrebnim vozilom koje mora udovoljavati tehničkim i sanitarnim uvjetima sukladno posebnom propisu, u svrhu čega se izdaje atest vozila pri stanicama za tehnički pregled vozila. Atest se ne izdaje za uvezena pogrebna vozila koja su izrađena i atestirana u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

(2) Poslovne prostorije u kojima se obavlja pogrebnička djelatnost moraju udovoljavati propisanim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima te ostalim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica propisanih posebnim propisima.

(3) Prostor i oprema pogrebnog centra iz članka 4. točke 7. ovoga Zakona u sklopu kojeg se nalazi prostorija za kremaciju umrle osobe moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti i zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekova okoliša, zaštiti od buke, štetnih emisija te drugim propisima koji se odnose na kremaciju tijela.

Članak 11.

(1) Pogrebnik je dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost), za štetu koju bi naručitelju pogreba ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem pogrebničke djelatnosti.

(2) Za štetu koju bi pogrebnik mogao prouzročiti obavljanjem pogrebničke djelatnosti najniža osigurana svota ne može biti manja od 20.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 100.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

(3) Pogrebnik može biti osiguran i kod osiguravatelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Članak 12. (NN 98/19)

(1) Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

(2) Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pogrebničku djelatnost (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra

– ugovor o radu s osobom koja je položila ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti

– ugovor o osiguranju s osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona

– dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora ili pogrebnog centra

– dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje jednog pogrebnog vozila

– dokaz o vlasništvu ili zakupu parkirališta za pogrebna vozila, tj. da na raspolaganju ima mjesto na kojemu može držati pogrebna vozila na način koji ispunjava minimalne tehničke i organizacijske uvjete za sigurno parkiranje

– rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za obavljanje pogrebničke djelatnosti

– uvjerenje o nekažnjavanju za pogrebnika fizičku osobu, trgovca pojedinca ili odgovornu osobu u pravnoj osobi za kazneno djelo protiv života i tijela, odnosno kaznenog djela povrede mira pokojnika

– uvjerenje o neizricanju prekršajnih kazni iz članka 13. podstavka 2. ovoga Zakona.

(4) Dokaze iz stavka 3. podstavaka 1., 8. i 9. ovoga članka po službenoj dužnosti pribavlja nadležno upravno tijelo na čijem području je sjedište pogrebnika, odnosno podružnica ili izdvojeni pogon.

(5) Obveza ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti odgovarajuće se primjenjuje na podružnicu pravne osobe, odnosno izdvojeni pogon obrtnika.

Članak 13.

Poslovni ugled u smislu ovoga Zakona nema odgovorna osoba pogrebnika koja je:

– pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv života i tijela, odnosno povrede mira pokojnika

– pravomoćnom odlukom suda za prekršaje, bila tijekom jedne godine dva puta kažnjena za prekršaj povezan s obavljanjem pogrebničke djelatnosti, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Ako mjesno nadležno upravno tijelo uvidom u dokaze iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi da su ispunjeni traženi uvjeti, donijet će rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

(2) Nadležno upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka će bez odgađanja dostaviti rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti pogrebniku, nadležnom registarskom tijelu, mjesno nadležnoj Poreznoj upravi i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima.

(3) Pogrebnik može započeti obavljati djelatnost danom izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Ako nadležno upravno tijelo iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona odbije zahtjev pogrebnika za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, podnositelj zahtjeva može raskinuti ugovor iz članka 11. ovoga Zakona.

Članak 16.

(1) Mjesno nadležno upravno tijelo, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su zakonski uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti prestali postojati, ako utvrdi da pogrebnik ne ispunjava uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti iz članka 12. ovoga Zakona, te ako pogrebnik pogrebničke poslove obavlja protivno odredbama ovoga Zakona ili provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Mjesno nadležno upravno tijelo, izvršno rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja pogrebniku i nadležnom trgovačkom sudu na daljnje postupanje, odnosno ako je pogrebnik upisan u obrtnom registru, zadržava primjerak rješenja temeljem kojeg provodi postupak brisanja pogrebnika iz obrtnog registra.

Članak 17.

(1) Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela, pogrebnik može izjaviti žalbu ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt.

(2) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

III. ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Stručna osposobljenost

Članak 18.

(1) Pogrebnik mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zaposliti radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava ovom uvjetu.

(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima iz članka 12. stavka 3. podstavaka 8. i 9. ovoga Zakona.

(3) Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti (u daljnjem tekstu: ispit o stručnoj osposobljenosti).

Članak 19.

(1) Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenim srednjim strukovnim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju.

(2) Ispit o stručnoj osposobljenosti provodi Hrvatska obrtnička komora prema programu koji utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.

(3) Listu ispitivača koja se sastoji od dvadeset osoba iz reda stručnjaka za pojedina ispitna područja, odlukom imenuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt.

(4) Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se pred ispitnom komisijom koju čini pet članova, a koju s liste ispitivača za svaki ispitni rok imenuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(5) Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od pisanoga i usmenog dijela.

(6) Nakon položenog ispita o stručnoj osposobljenosti Hrvatska obrtnička komora izdaje uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti.

(7) Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju o položenim ispitima o stručnoj osposobljenosti.

(8) Način i postupak provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti, visinu naknade troškova, sadržaj i oblik uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti propisuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt uz prethodno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.

1. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 

3. Pravilnik o programu ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

Evidencija osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Članak 20.

(1) Evidencija osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti (u daljnjem tekstu: Evidencija) vodi se u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Evidencije propisuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt uz prethodno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.

(3) Podatke iz Evidencije Hrvatska obrtnička komora redovito dostavlja ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt, a uvid u podatke mogu zatražiti i druge zainteresirane osobe.

2. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti

 

IV. NADZOR

Članak 21.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt.

(2) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt nadzire i prati rad Hrvatske obrtničke komore u obavljanju poslova koji su Komori dani kao javne ovlasti u području provedbe stručnog osposobljavanja za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

(3) Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, kao i posebnih propisa koji se odgovarajuće primjenjuju na obavljanje pogrebničke djelatnosti, provode inspekcije sukladno ovlaštenjima utvrđenim posebnim propisima i ovim Zakonom.

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pogrebnik ako:

– obavlja pogrebničku djelatnost bez upisa u odgovarajući registar suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 4. točka 1.)

– je imenovan mrtvozornikom sukladno posebnim propisima kojima se reguliraju organizacija i rad mrtvozorničke službe (članak 4. točka 1.)

– povjeri obavljanje pojedinog pogrebničkog posla pogrebniku koji nema rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti (članak 8. stavak 3.)

– u prostoru u kojem obavlja djelatnost nije na vidljivu mjestu istaknuo cijene usluga koje nudi ili se ne pridržava istaknutih cijena (članak 8. stavak 5.)

– prijevoz umrlih i posmrtnih ostataka, osim pepela umrle osobe, obavlja u pogrebnom vozilu koje ne udovoljava propisanim tehničkim i sanitarnim uvjetima (članak 10. stavak 1.)

– poslovne prostorije u kojima obavlja pogrebničku djelatnost ne udovoljavaju propisanim tehničkim i sanitarnim uvjetima (članak 10. stavak 2.)

– prostor i oprema pogrebnog centra ne udovoljavaju uvjetima utvrđenim posebnim propisima (članak 10. stavak 3.)

– nema važeći ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost), sklopljen s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj, odnosno s osiguravateljem u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (članak 11. stavci 1. i 3.)

– nije ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti (članak 12. stavak 1.)

– nema zaposlenog radnika u punom radnom vremenu koji je stručno osposobljen za obavljanje pogrebničke djelatnosti (članak 18. stavak 1.).

(2) Za počinjenje prekršaja iz stavka 1. ovoga članka te za opetovano ponavljanje prekršaja pogrebniku se uz izricanje novčane kazne može izreći i zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane obavljanja pogrebničke djelatnosti.

(3) Ako se izrečenom zaštitnom mjerom ili mjerom sigurnosti zabrani obavljanje pogrebničke djelatnosti u trajanju dužem od tri mjeseca, pogrebnik se iz odgovarajućeg registra briše po sili zakona.

(4) Nadležne inspekcije dužne su bez odgađanja izvršnu odluku o izrečenim mjerama iz stavka 3. ovoga članka dostaviti nadležnom trgovačkom sudu ili mjesno nadležnom upravnom tijelu na nadležno postupanje.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Ministar nadležan za poduzetništvo i obrt donijet će provedbene propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona (članak 19. stavci 2. i 8. i članak 20. stavak 2.) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poduzetništvo i obrt donijet će odluku o listi ispitivača za provođenje ispita o stručnoj osposobljenosti (članak 19. stavak 3.) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Pravne i fizičke osobe koje prijevoz pokojnika od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenih s jedinicama lokalne samouprave, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, nastavljaju obavljati navedeni prijevoz pokojnika do isteka roka važenja ugovora.

Članak 26.

(1) Fizičke i pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju pogrebničku djelatnost dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Fizičke i pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju pogrebničku djelatnost dužne su u roku iz stavka 1. ovoga članka ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Fizičkoj i pravnoj osobi koja ne ishodi rješenje sukladno stavku 2. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti, o čemu mjesno nadležno upravno tijelo donosi rješenje.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka o prestanku prava na obavljanje djelatnosti prosljeđuje se nadležnom trgovačkom sudu koji provodi postupak brisanja djelatnosti iz sudskog registra, odnosno mjesno nadležnom upravnom tijelu koje kao registarsko tijelo za fizičku osobu zadržava primjerak navedenog rješenja i provodi postupak brisanja djelatnosti iz obrtnog registra.

Članak 27.

Pogrebnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u odgovarajućem registru mogu pristupiti polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti bez obveze udovoljavanja uvjetu najmanje završenog srednjeg strukovnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 3. stavka 1. točke 9., stavka 10. podstavka 2., članka 10. stavka 1. točke 10., članka 11. stavka 1. podstavka 8. i članka 20. stavka 1. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) koje se odnose na prijevoz pokojnika.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 98/19

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

 

 

 

Copyright © Ante Borić