Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (eu) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju

NN 152/14

na snazi od 17.08.2015.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se provedba Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 650/2012).

(2) Ovim Zakonom utvrđuje se mjesna nadležnost za odlučivanje o ostavini, nadležna tijela za postupanje i donošenje odluka te postupci u području primjene Uredbe (EU) br. 650/2012.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 650/2012.

 

II. MJESNA NADLEŽNOST, NADLEŽNA TIJELA I POSTUPCI

Mjesna nadležnost za odlučivanje o ostavini

Članak 3.

Kada je temeljem Uredbe (EU) br. 650/2012 za odlučivanje o nasljeđivanju nadležan sud Republike Hrvatske, mjesna nadležnost općinskog suda za provođenje ostavinskog postupka određuje se primjenom odredaba Zakona o nasljeđivanju.

Nadležna tijela i postupak za odlučivanje o zahtjevu za priznanje odluke i zahtjevu za proglašenje ovršnosti (izvršivosti)

Članak 4.

(1) O zahtjevu za priznanje odluke u smislu članka 39. stavka 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 odlučuje općinski sud.

(2) O zahtjevu za proglašenje ovršnosti (izvršivosti) u smislu članka 45. stavka 1., članka 60. stavka 1. i članka 61. stavka 1. Uredbe (EU) br. 650/2012 odlučuje općinski sud.

(3) Protiv rješenja o odbijanju ili odbačaju zahtjeva iz stavaka 1. i 2. dopuštena je žalba podnositelja zahtjeva. O žalbi podnositelja zahtjeva odlučuje županijski sud.

(4) Protiv rješenja kojim se prihvaća zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dopušten je prigovor protustranke u roku iz članka 50. stavka 5. Uredbe (EU) br. 650/2012. O prigovoru odlučuje općinski sud koji je donio rješenje.

(5) Prije donošenja odluke o prigovoru mora se saslušati protustranka i podnositelj zahtjeva. Uz poziv za ročište podnositelju zahtjeva dostavlja se prigovor protustranke.

(6) Protiv rješenja o prigovoru protustranke dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud.

Nadležna tijela za izdavanje ovjere

Članak 5.

(1) Za potrebe priznanja ili proglašenja ovršnosti (izvršivosti) domaće odluke, javne isprave ili sudske nagodbe u drugoj državi članici nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za izdavanje ovjere su:

– za izdavanje ovjere iz članka 46. stavka 3. točke b) Uredbe (EU) br. 650/2012 nadležan je općinski sud koji je odlučivao u prvom stupnju, odnosno javni bilježnik koji je donio odluku na koju se odnosi prijedlog za izdavanje ovjere

– za izdavanje ovjere iz članka 59. stavka 1. i članka 60. stavka 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 nadležan je sud, odnosno javni bilježnik koji je izdao javnu ispravu za koju se predlaže izdavanje ovjere

– za izdavanje ovjere iz članka 61. stavka 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 nadležan je sud pred kojim je sklopljena sudska nagodba.

(2) Prijedlog za izdavanje ovjere podnosi se nadležnom sudu, odnosno javnom bilježniku iz stavka 1. ovoga članka. Ovjere iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na obrascima navedenim u članku 46. stavku 3. točki b), članku 59. stavku 1., članku 60. stavku 2. i članku 61. stavku 2. Uredbe (EU) br. 650/2012.

(3) Ako javni bilježnik utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje ovjere, prijedlog zajedno s javnom ispravom i spisom predmeta dostavit će radi odlučivanja općinskom sudu na čijem se području nalazi njegovo sjedište. Javni bilježnik dužan je pisano obrazložiti zašto smatra da nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje ovjere te izvijestiti podnositelja prijedloga da je predmet upućen sudu.

(4) Protiv rješenja općinskog suda kojim se odbija ili odbacuje prijedlog za izdavanje ovjere dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud.

Nadležna tijela za izdavanje Euroske potvrde o nasljeđivanju

Članak 6.

(1) Europsku potvrdu o nasljeđivanju (u daljnjem tekstu: potvrda) izdaje općinski sud, odnosno javni bilježnik kao povjerenik suda.

(2) Za određivanje mjesne nadležnosti za izdavanje potvrde na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o mjesnoj nadležnosti iz članka 3. ovoga Zakona.

(3) Sud povjerava provođenje postupka i odlučivanje o zahtjevu za izdavanje potvrde javnom bilježniku pred kojim je u tijeku ili je pravomoćno okončan ostavinski postupak. Iznimno, sud će provesti postupak i odlučiti o zahtjevu za izdavanje potvrde ako je pred sudom u tijeku ili je pravomoćno okončan ostavinski postupak.

Postupak za izdavanje potvrde

Članak 7.

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde može se podnijeti na obrascu navedenom u članku 65. stavku 2. Uredbe (EU) br. 650/2012.

(2) Stranke u postupku povodom zahtjeva za izdavanje potvrde su osobe navedene u članku 63. stavku 1. Uredbe (EU) br. 650/2012. Općinski sud, odnosno javni bilježnik obavještava stranke o podnesenom zahtjevu u smislu članka 66. stavka 4. Uredbe (EU) br. 650/2012. Na obavještavanje i pozivanje stranaka javnom objavom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na pozivanje oglasom, a rok za javljanje sudu, odnosno javnom bilježniku je dva mjeseca od objave oglasa u »Narodnim novinama«.

(3) Ako su ispunjene pretpostavke za izdavanje potvrde, općinski sud, odnosno javni bilježnik izdaje potvrdu na propisanom obrascu navedenom u članku 67. stavku 1. Uredbe (EU) br. 650/2012 i dostavlja strankama ovjerenu presliku potvrde. Rok valjanosti potvrde u smislu članka 70. stavka 3. Uredbe (EU) br. 650/2012 računa se od trenutka izdavanja potvrde.

(4) Protiv potvrde javnog bilježnika iz stavka 3. dopušten je prigovor o kojem odlučuje općinski sud. Na postupak i odlučivanje o prigovoru na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o prigovoru protiv rješenja o nasljeđivanju.

(5) Ako javni bilježnik utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje potvrde, zahtjev zajedno sa spisom predmeta dostavit će radi odlučivanja općinskom sudu na čijem se području nalazi njegovo sjedište. Javni bilježnik dužan je pisano obrazložiti zašto smatra da nisu ispunjene pretpostavke za izdavanje potvrde te izvijestiti podnositelja zahtjeva da je predmet upućen sudu.

(6) Rješenje općinskog suda o odbačaju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde dostavlja se strankama.

(7) Protiv potvrde općinskog suda iz stavka 3. ovoga članka, odnosno rješenja općinskog suda iz stavka 6. ovoga članka dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud. Na postupak i odlučivanje o žalbi protiv rješenja općinskog suda na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju.

Popis izdanih potvrda

Članak 8.

(1) Općinski sud za područje svoje mjesne nadležnosti vodi popis izdanih potvrda i osoba kojima su izdani ovjereni preslici potvrda.

(2) Javni bilježnik odmah po izdavanju dostavlja potvrdu općinskom sudu na čijem području se nalazi njegovo sjedište radi upisa u popis iz stavka 1. ovoga članka.

Ispravak, izmjena ili opoziv Europske potvrde o nasljeđivanju

Članak 9.

(1) Ispravak, izmjenu ili opoziv potvrde u smislu članka 71. Uredbe (EU) br. 650/2012 provodi općinski sud, odnosno javni bilježnik koji je izdao potvrdu, po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes.

(2) Protiv rješenja javnog bilježnika o ispravku, izmijeni ili opozivu potvrde dopušten je prigovor o kojem odlučuje općinski sud. Prilikom odlučivanja o prigovoru na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o prigovoru protiv rješenja o nasljeđivanju.

(3) Ako javni bilježnik utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za ispravak, izmjenu ili opoziv potvrde, zahtjev zajedno sa spisom predmeta dostavit će radi odlučivanja općinskom sudu na čijem se području nalazi njegovo sjedište. Javni bilježnik dužan je pisano obrazložiti zašto smatra da nisu ispunjene pretpostavke za ispravak, izmjenu ili opoziv potvrde te izvijestiti podnositelja zahtjeva da je predmet upućen sudu.

(4) Protiv rješenja općinskog suda o ispravku, izmijeni ili opozivu potvrde dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud. Na postupak i odlučivanje o žalbi protiv rješenja općinskog suda na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju.

Privremena obustava učinaka Europske potvrde o nasljeđivanju

Članak 10.

(1) O zahtjevu za privremenu obustavu učinaka potvrde u smislu članka 73. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 650/2012 odlučuje općinski sud, odnosno javni bilježnik pred kojim je u tijeku postupak izmjene ili opoziva potvrde.

(2) Protiv rješenja javnog bilježnika o privremenoj obustavi učinaka potvrde dopušten je prigovor o kojem odlučuje općinski sud. Prilikom odlučivanja o prigovoru na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o prigovoru protiv rješenja o nasljeđivanju.

(3) Ako javni bilježnik utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za privremenu obustavu učinaka potvrde, zahtjev zajedno sa spisom predmeta dostavit će radi odlučivanja općinskom sudu na čijem se području nalazi njegovo sjedište. Javni bilježnik dužan je pisano obrazložiti zašto smatra da nisu ispunjene pretpostavke za privremenu obustavu učinaka potvrde te izvijestiti podnositelja zahtjeva da je predmet upućen sudu.

(4) O zahtjevu za privremenu obustavu učinaka potvrde u smislu članka 73. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 650/2012 odlučuje općinski sud koji je izdao potvrdu, odnosno na čijem području se nalazi sjedište javnog bilježnika koji je izdao potvrdu na koju se zahtjev odnosi.

(5) Protiv rješenja općinskog suda o zahtjevu iz stavaka 1. i 4. dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud. Na postupak i odlučivanje o žalbi protiv rješenja općinskog suda na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju.

Pravila postupka

Članak 11.

(1) Na sva pitanja vezana za postupke iz članaka 4. i 5. ovoga Zakona, ako nije drugačije uređeno Uredbom (EU) br. 650/2012 ili ovim Zakonom, na odgovarajući način primjenjuju se pravila izvanparničnog postupka.

(2) Na sva pitanja vezana za postupke iz članaka 6. do 10. ovoga Zakona, ako nije drugačije uređeno Uredbom (EU) br. 650/2012 ili ovim Zakonom, na odgovarajući se način primjenjuju pravila Zakona o nasljeđivanju.

(3) Na postupanje javnih bilježnika kao sudskih povjerenika, ako nije drugačije uređeno ovim Zakonom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na javne bilježnike kao sudske povjerenike.

Nagrada i troškovi javnog bilježnika kao sudskog povjerenika

Članak 12.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa, po pribavljenom mišljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Hrvatske javnobilježničke komore, pravilnikom će propisati visinu nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u provođenju postupka za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu učinaka potvrde. Nagrada i troškovi javnog bilježnika kao sudskog povjerenika određuju se tako da se jedna nagrada u pravilu odnosi na sve radnje javnog bilježnika u pojedinom postupku.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik

Članak 13.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će pravilnik iz članka 12. ovoga Zakona u roku od trideset dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 17. kolovoza 2015.

Klasa: 022-03/14-01/155

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić