Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

NN 92/14

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se provedba Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 606/2013).

(2) Ovim Zakonom utvrđuju se nadležna tijela za postupanje i donošenje odluka te postupci u području primjene Uredbe (EU) br. 606/2013.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 606/2013.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I POSTUPCI

Nadležno tijelo i postupak za izvršenje zaštitne mjere

Članak 3.

(1) Za izvršenje zaštitne mjere iz područja primjene Uredbe (EU) br. 606/2013 nadležna je policijska uprava prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati postupanje policije u izvršenju zaštitnih mjera iz područja primjene Uredbe (EU) br. 606/2013.

Nadležno tijelo i postupak za prilagodbu zaštitne mjere

Članak 4.

(1) U slučaju potrebe za prilagodbom zaštitne mjere u smislu članka 11. stavka 1. Uredbe (EU) br. 606/2013 nadležna policijska uprava bez odgađanja o tome dostavlja pisanu obavijest, zajedno s podacima i ispravama o zaštitnoj mjeri koje posjeduje, prekršajnom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske. Prekršajni sud o prilagodbi zaštitne mjere odlučuje rješenjem u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti i isprava o zaštitnoj mjeri.

(2) Protiv rješenja o prilagodbi zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka zaštićena osoba ili osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti žalbu u roku od tri dana od primitka rješenja, o kojoj odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u roku od osam dana od dostave žalbe sa spisom.

Odlučivanje o zahtjevu za odbijanje priznanja i izvršenja zaštitne mjere

Članak 5.

(1) Za odlučivanje o zahtjevu za odbijanje priznanja i izvršenja zaštitne mjere nadležan je prekršajni sud prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske.

(2) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka zaštićena osoba ili osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti žalbu u roku od tri dana od primitka rješenja, o kojoj odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u roku od osam dana od dostave žalbe sa spisom.

Jezik

Članak 6.

Potvrde iz članaka 5. i 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 podnose se nadležnim tijelima iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona na hrvatskom jeziku.

Postupanje protivno zaštitnoj mjeri

Članak 7.

U slučaju postupanja osobe koja predstavlja opasnost protivno zaštitnoj mjeri iz područja primjene Uredbe (EU) br. 606/2013 na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kojima se uređuje odgovornost za nepostupanje po zaštitnim mjerama.

Primjena drugih propisa

Članak 8.

Na pitanja vezana za postupanje sudova, odnosno policije koja nisu uređena Uredbom (EU) br. 606/2013 ili ovim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnik iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. do 8. koji stupaju na snagu 11. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/83

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić