Povezani zakoni

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

NN 74/14

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i postupanje nadležnih tijela za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1082/2006)

2. Uredbe (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1302/2013).

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

 

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za politički sustav i sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo).

Članak 4.

Nadležno tijelo za kontrolu iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 je Državni ured za reviziju.

Članak 5.

Nadležno ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1) zaprima obavijest o namjeri sudjelovanja u EGTS-u i presliku prijedloga konvencije i statuta

2) zaprima obavijest o izmjenama konvencije i statuta

3) povodom obavijesti o namjeri sudjelovanja u EGTS-u, odnosno o prijedlogu izmjena konvencije traži mišljenje od središnjih tijela državne uprave nadležnih za regionalni razvoj i fondove Europske unije, vanjske i europske poslove te tijela u čijem su djelokrugu poslovi obuhvaćeni svrhom i zadaćama EGTS-a

4) ocjenjuje da li je sudjelovanje u EGTS-u i konvencija, odnosno prijedlog izmjena konvencije u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 3.a Uredbe (EZ) br. 1082/2006 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 1302/2013 te u slučaju neodobravanja predlaže, prema potrebi, potrebne izmjene konvencije

5) predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o odobrenju za sudjelovanje u EGTS-u i odobrenju konvencije

6) predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o odobrenju za izmjene konvencije

7) predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o potvrđivanju konvencije EGTS-a čije će sjedište biti u Republici Hrvatskoj

8) zaprima obavijest o upisu EGTS-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u sudski registar.

 

III. ODOBRENJE ČLANSTVA U EGTS-u I KONVENCIJE

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog nadležnog ministarstva, odlučuje o davanju odobrenja za sudjelovanje u EGTS-u i odobrava konvenciju u roku od šest mjeseci od primitka potpunog zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske odlučuje o sudjelovanju Republike Hrvatske u EGTS-u i odobrava konvenciju na prijedlog središnjeg tijela državne uprave u čijem su djelokrugu poslovi obuhvaćeni svrhom i zadaćama EGTS-a.

(3) Ako Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog nadležnog ministarstva, ne uloži prigovor u roku iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da su odobreni sudjelovanje budućeg člana u EGTS-u i konvencija.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za EGTS čije je predloženo sjedište u Republici Hrvatskoj Vlada Republike Hrvatske donosi odluku kojom potvrđuje konvenciju da bi EGTS mogao biti osnovan.

(5) Vlada Republike Hrvatske može odbiti dati odobrenje iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ako smatra da takvo sudjelovanje nije u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 3.a Uredbe (EZ) br. 1082/2006 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 1302/2013 te može predložiti, prema potrebi, potrebne izmjene konvencije.

(6) Protiv odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka može se podnijeti tužba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od objave odluke.

(7) Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka te odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske iz stavka 6. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

 

IV. ODOBRENJE IZMJENA KONVENCIJE

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske odobrava sve izmjene konvencije EGTS-a u kojem sudjeluju članovi iz Republike Hrvatske, osim u slučaju kad pristupa novi član iz Republike Hrvatske, a Vlada Republike Hrvatske već je odobrila konvenciju.

(2) Na postupak odobravanja izmjena konvencije odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 6. ovoga Zakona.

 

V. STATUS EGTS-a SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 8.

(1) EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osniva se kao javna ustanova.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje se zakon kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

Članak 9.

(1) EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisuje se u sudski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra.

(2) EGTS sa sjedištem u Republici Hrvatskoj stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar.

 

VI. ZAŠTITA JAVNOG INTERESA

Članak 10.

(1) Za donošenje odluke iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 nadležna je Vlada Republike Hrvatske.

(2) Protiv odluke Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti tužba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od objave odluke.

(3) Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. te odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

 

VII. PRESTANAK DJELOVANJA

Članak 11.

(1) Za donošenje odluke iz članka 14. stavka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1082/2006 nadležna je Vlada Republike Hrvatske.

(2) Odluka Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Postupak odobrenja sudjelovanja u EGTS-u članova iz Republike Hrvatske koji je započet prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (»Narodne novine«, br. 76/13.).

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (»Narodne novine«, br. 76/13.).

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 22. lipnja 2014.

Klasa: 022-03/14-01/76

Zagreb, 13. lipnja 2014.

 

Copyright © Ante Borić