Povezani zakoni

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine

pročišćeni tekst zakona

NN 69/97, 105/99, 64/00, 141/13, 117/17

prestao važiti 31.12.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, nadležnost, prava i obveze te izvori sredstava Fonda za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond).

Fond je nadležan za isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96.) prijašnjem vlasniku propisana naknada u ovom obliku.

Članak 2.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom i Statutom Fonda.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 3.

Za ispunjavanje obveza iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona Fond izdaje obveznice osobi kojoj je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obliku obveznica Republike Hrvatske.

Članak 4.

Obveznice glase na kune i isplative su u jednakim polugodišnjim obrocima tijekom dvadeset godina, počevši od 1. siječnja 2000. godine.

Obveznica glasi na donositelja.

Visina vrijednosti obveznice utvrđuje se sukladno članku 60. stavku 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Članak 5. (NN 141/13)

(1) Fond je proračunski korisnik državnog proračuna.

(2) Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Fonda osiguravaju se u državnom proračunu.

(3) Prihodi od prodaje stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli u skladu s odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine prihodi su državnog proračuna i uplaćuju se u državni proračun.

(4) Pomoći ili donacije koje Fond primi od međunarodnih organizacija te od tijela i fondova Europske unije radi unaprjeđenja stručne ili tehničke razine djelatnosti prihodi su Fonda i uplaćuju se u državni proračun.

Članak 6.

Tijela Fonda jesu: Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik Fonda.

Članak 7.

Tijelo upravljanja Fonda jest Upravni odbor.

Upravni odbor ima pet članova, a čine ga: ministar nadležan za poslove pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove financija, ministar nadležan za poslove poljoprivrede i šumarstva, ministar nadležan za poslove graditeljstva i stanovanja i ministar nadležan za poslove prostornog uređenja.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 8.

Upravni odbor:

1. donosi Statut Fonda,

2. utvrđuje poslovnu politiku,

3. imenuje potpredsjednike Fonda,

4. donosi odluke i akte iz djelokruga rada Fonda,

5. donosi Poslovnik o svom radu i

6. donosi druge akte od značenja za rad Fonda.

 

Članak 9.

Upravni odbor Fonda može, uz suglasnost Nadzornog odbora, obavljanje pojedinih poslova povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj osobi specijaliziranoj za upravljanje fondovima.

Članak 10.

Radi provedbe nadzora nad radom Fonda osniva se Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima pet članova; dva člana imenuje Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora iz redova uglednih pravnih stručnjaka, a tri člana su predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, i to: Odbora za zakonodavstvo, Odbora za financije i državni proračun i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda te druge akte u skladu sa Statutom Fonda.

Članak 11.

Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednik Fonda.

Fond ima i zamjenika predsjednika i određeni broj potpredsjednika.

Predsjednika Fonda i zamjenika predsjednika imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Potpredsjednike Fonda imenuje Upravni odbor Fonda.

Članak 12.

Statutom Fonda pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, prava i obveze Fonda te rad stručnih službi Fonda.

Statut Fonda donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 13.

Stanari (najmoprimci) konfisciranih stanova za koje nadležnom tijelu ne budu podneseni zahtjevi za naknadu u roku propisanom Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili ti zahtjevi budu pravomoćno odbijeni, stječu pravo na otkup stanova po odredbama toga Zakona.

Članak 14.

Fond može ovlastiti drugu pravnu osobu za obavljanje svih poslova u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji stanova sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Članak 15.

Brisan.

Članak 16.

Nadzor nad radom i poslovanjem Fonda provodi Ministarstvo financija.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske može donijeti potanje propise kojima će se urediti pitanja u svezi s izdavanjem obveznica.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 111/96.).

Fond u stambenom gospodarstvu, odnosno pravna osoba koja obavlja poslove iz nadležnosti Fonda zadržava prava i obveze iz Uredbe iz stavka 1. ovoga članka glede sklapanja ugovora o prodaji stana s osobama koje su prava na otkup stana stekle na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, dok Fond ne odluči drukčije.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-01/95-01/04
Zagreb, 18. lipnja 1997.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 141/13

Članak 2.

(1) Novčana sredstva na računima i sva potraživanja Fona za naknadu oduzete imovine na dan 31. prosinca 2013. prihod su državnog proračuna i uplatit će se na jedinstveni račun državne riznice u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Sva potraživanja Fonda za naknadu oduzete imovine prihod su državnog proračuna i uplaćivat će se na jedinstveni račun državne riznice nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/240

Zagreb, 15. studenoga 2013.

 

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

(NN 117/17)

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, br. 69/97., 105/99., 64/00. i 141/13.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Fond za naknadu oduzete imovine prestaje s radom.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona poslove Fonda za nak­nadu oduzete imovine preuzima Ministarstvo financija.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Fonda za naknadu oduzete imovine, kao i zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima.

Članak 5.

(1) Zaposlenici Fonda za naknadu oduzete imovine koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija.

(2) Predsjednik i potpredsjednici Fonda za naknadu oduzete imovine zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz postojećeg ugovora o radu, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija.

Članak 6.

Ministarstvo financija će u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima Fonda za naknadu oduzete imovine rasporediti na nova radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija odnosno donijeti rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.

Na zaposlenike Fonda za naknadu oduzete imovine koji ne pristanu na raspored na nova radna mjesta za koja ispunjavaju stručne i druge uvjete primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 8.

Nakon što u skladu s odredbama ovoga Zakona Fond za naknadu oduzete imovine prestane s radom, najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predsjednik Fonda za naknadu oduzete imovine podnijet će zahtjev za brisanje Fonda za naknadu oduzete imovine iz sudskog registra.

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 54/17.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka Zakona uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/57

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Copyright © Ante Borić