Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja

NN 127/13

 

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuje provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja (SL L 7, 10. 1. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009.

(2) Ovim se Zakonom određuje središnje tijelo nadležno za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 te djelokrug i način rada središnjeg tijela.

(3) Ovim se Zakonom utvrđuju tijela nadležna za postupanje te za donošenje odluka na području primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I DJELOKRUG

Središnje tijelo

Članak 3.

(1) Središnje tijelo za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 je ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Središnje tijelo).

(2) Pri provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 i ovoga Zakona Središnje tijelo surađuje s tijelima državne uprave nadležnima za poslove financija, pravosuđa, unutarnjih poslova, vanjskih i europskih poslova, te drugim tijelima sukladno s prirodom poslova koji proizlaze iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009. Svaki podatak ili uslugu koju u okviru poslova u vezi provedbe ove Uredbe zatraži Središnje tijelo iz djelokruga drugog tijela, zamoljeno tijelo je obvezno pružiti bez odgode, sukladno s člankom 61. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009.

Djelokrug središnjeg tijela

Članak 4.

Središnje tijelo obavlja poslove propisane Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 i ovim Zakonom, a osobito:

1. šalje, prima, obrađuje i prosljeđuje zahtjeve iz područja primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009

2. pokreće postupak ili omogućuje lakše pokretanje postupka po podnesenom zahtjevu

3. osigurava odnosno olakšava osiguranje pravne pomoći u vezi sa zahtjevima

4. pomaže pri pronalaženju obveznika uzdržavanja ili uzdržavane osobe, posebice u skladu s člancima 61., 62. i 63. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009

5. pomaže pri prikupljanju podataka o dohotku i drugih potrebnih financijskih okolnosti obveznika uzdržavanja ili uzdržavane osobe, uključujući lokaciju imovine, posebice u skladu s člancima 61., 62. i 63. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009

6. potiče postizanje prijateljskih rješenja u svrhu dragovoljnog plaćanja uzdržavanja, a kada je to potrebno i pomoću posredovanja, mirenja i sl.

7. olakšava redovito izvršenje odluka o uzdržavanju, uključujući i moguće zaostatke isplate

8. olakšava naplatu i žurni prijenos isplata za uzdržavanje

9. olakšava pribavljanje isprava ili drugih dokaza, ne dovodeći pritom u pitanje Uredbu (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica kod pribavljanja dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

10. osigurava pomoć pri utvrđivanju podrijetla djeteta kada je to potrebno radi povrata isplaćenih iznosa uzdržavanja

11. pokreće ili pomaže pri pokretanju postupaka za izricanje potrebnih privremenih mjera koje su teritorijalnog karaktera, a čija je svrha osiguranje ishoda postupka radi uzdržavanja koji je u tijeku

12. olakšava uručivanje pismena, ne dovodeći pritom u pitanje Uredbu (EZ) br. 1393/2007 o uručivanju sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama u građanskim i trgovačkim stvarima (uručivanje pismena)

13. pruža informacije o važećim propisima na području primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009

14. pruža informacije drugim središnjim tijelima o stanju predmetnih postupaka, u roku od 60 dana od dana primitka

15. olakšava komunikaciju između nadležnih tijela u postupku

16. surađuje i savjetuje se s drugim središnjim tijelima

17. pomaže u dostavi podataka središnjem tijelu druge države, kao zamoljeno tijelo, ako ocijeni da bi to pomoglo u dokazivanju utemeljenosti zahtjeva potencijalnom podnositelju

18. poduzima posebne mjere po zahtjevu države članice koja je podnijela zahtjev s međunarodnim elementom u slučaju neriješenog predmeta u vezi s naplatom uzdržavanja

19. upućuje obavijesti nadležnim tijelima država članica Europske unije, odnosno Europskoj komisiji u slučajevima propisanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009

20. potiče unaprjeđenje provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009

21. sudjeluje na sastancima sukladno s Odlukom Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.

Nadležna tijela za primjenu i njihov djelokrug

Članak 5.

Nadležna tijela za postupanje na području primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 su sudovi i centri za socijalnu skrb, sukladno s propisanim djelokrugom i nadležnostima tih tijela.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/190

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić