Povezani zakoni

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

pročišćeni tekst zakona

NN 125/13, 14/14, 92/14, 32/19

na snazi od 05.08.2014.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, postupanje nadležnog tijela, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3254/91 od 4. studenoga 1991. o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i uvođenju na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja gdje ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom (SL L 308, 9. 11. 1991.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 3254/91)

2. Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97 od 10. siječnja 1997. kojom se utvrđuju odredbe o certificiranju krzna i proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3254/91 (SL L 8, 11. 1. 1997.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 35/97)

3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta za životinje i izmjeni plana puta iz Dodatka Direktive 91/628/EEZ (SL L 174, 2. 7. 1997.) sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1255/97)

4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5. 1. 2005.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1/2005)

5. Uredbe (EZ) br. 1523/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. kojom se zabranjuje stavljanje na tržište, uvoz u Europsku zajednicu ili izvoz iz Europske zajednice krzna mačaka i pasa i proizvoda koji sadrže takvo krzno (SL L 343, 27. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1523/2007)

6. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 286, 31. 10. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1007/2009)

7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (SL L 303, 18. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1099/2009)

8. Uredbe Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 216, 17. 8. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 737/2010).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 3. (NN 32/19)

(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Pri provedbi ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. točaka 1., 2., 5., 6. i 8. ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s ministarstvom nadležnim za financije.

(3) Inspekcijski nadzor za provedbu uredbi Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona provodi Državni inspektorat kao središnji državni ured koji obavlja inspekcijske poslove na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državni inspektorat).

 

III. ZABRANA UPORABE STUPICA I ZABRANA UNOŠENJA KRZNA I DRUGIH PROIZVODA OD DIVLJIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

Članak 4.

(1) Zabranjuje se uporaba stupica u Republici Hrvatskoj.

(2) Zabranjuje se unošenje u Republiku Hrvatsku krzna i drugih proizvoda od divljih životinjskih vrsta iz Priloga I. i II. Uredbe (EEZ) br. 3254/91, osim iz država s popisa Europske komisije, uz predočenje potvrde iz Priloga Uredbe (EZ) br. 35/97.

 

IV. ODMORIŠTA ZA ŽIVOTINJE

Odobravanje odmorišta za životinje

Članak 5. (NN 32/19)

(1) Ministarstvo, po podnesenom zahtjevu fizičke ili pravne osobe, izdaje odobrenje o udovoljavanju uvjetima za odmorište za životinje (u daljnjem tekstu: odmorište), prije početka korištenja odmorišta, a u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 1255/97 te odmorištu dodjeljuje broj odobrenja.

(2) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo koje čine dva službenika Državnog inspektorata, sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem veterinarske struke i najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a koje imenuje Državni inspektorat.

(3) Troškove udovoljavanja uvjetima iz stavka 1. ovoga članka podmiruje podnositelj zahtjeva.

(4) O odmorištima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo vodi upisnik.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti ukida odobrenje iz stavka 1. ovoga članka kada se utvrdi neudovoljavanje odmorišta odredbama Uredbe (EZ) br. 1255/97 u skladu s člankom 3. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1255/97, a neudovoljavanje utvrđuje veterinarski inspektor u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu.

(6) Protiv rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka te rješenja o ukidanju odobrenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja iz stavka 5. ovoga članka.

Troškovi inspekcijskog nadzora na odmorištu

Članak 6. (NN 32/19)

Troškove nastale kao posljedica inspekcijskog nadzora veterinarskog inspektora u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu nad pošiljkama životinja na odmorištu snosi prijevoznik.

 

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA TIJEKOM PRIJEVOZA I S PRIJEVOZOM POVEZANIH POSTUPAKA

Odobrenje za prijevoz životinja

Članak 7. (NN 92/14)

(1) Ministarstvo prijevoznicima, po podnesenom zahtjevu, izdaje odobrenje za obavljanje prijevoza životinja ako udovoljavaju zahtjevima u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na obrascu iz Priloga III. poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na hrvatskom i engleskom jeziku kada prijevoznik obavlja prijevoz na području drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica), za razdoblje do pet godina.

(2) Podaci o prijevoznicima (ime i prezime ili naziv) i brojevima izdanih odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dostupni su javnosti te se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ministarstvo prijevoznicima, po podnesenom zahtjevu, izdaje odobrenje za obavljanje prijevoza životinja na dugim putovanjima ako udovoljavaju zahtjevima u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na obrascu iz Priloga III. poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na hrvatskom i engleskom jeziku kada prijevoznik obavlja prijevoz na području država članica, za razdoblje do pet godina.

(4) Ministarstvo ukida odobrenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti:

– kada utvrdi da prijevoznici ne udovoljavaju zahtjevima u skladu s člankom 10., odnosno 11. Uredbe (EZ) br. 1/2005, a neudovoljavanje zahtjevima utvrđuje veterinarski inspektor

– na temelju obavijesti te podataka, isprava i dokumentacije, koje dostavlja kontaktna točka druge države članice iz članka 24. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005 o postupanju prijevoznika protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(5) Protiv rješenja kojim se odbija izdavanje odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te rješenja o ukidanju odobrenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

Odobravanje vozila i plovila prijevoznika

Članak 8. (NN 32/19)

(1) Po podnesenom zahtjevu prijevoznika Državni inspektorat izdaje potvrdu o odobravanju vozila prijevoznika koja se koriste za prijevoz životinja na dugim putovanjima, na obrascu iz Priloga III. poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 1/2005, na hrvatskom i engleskom jeziku, za razdoblje do pet godina.

(2) Po podnesenom zahtjevu prijevoznika Državni inspektorat izdaje potvrdu o odobravanju plovila prijevoznika za prijevoz životinja, na hrvatskom i engleskom jeziku, za razdoblje do pet godina.

(3) Veterinarski inspektor, uz ovlasti određene propisom o Državnom inspektoratu, prije izdavanja potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje udovoljavanje vozila zahtjevima iz Priloga I. poglavlja II. i VI. Uredbe (EZ) br. 1/2005, odnosno udovoljavanje plovila zahtjevima iz Priloga I. poglavlja IV. odjeljka 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(4) Državni inspektorat ukida potvrdu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti:

– kada utvrdi da vozilo, odnosno plovilo ne udovoljava zahtjevima u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, a neudovoljavanje zahtjevima utvrđuje veterinarski inspektor u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu

– na temelju obavijesti te podataka, isprava i dokumentacije koje dostavlja kontaktna točka druge države članice iz članka 24. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005 o neudovoljavanju vozila, odnosno plovila odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005 iz stavka 3. ovoga članka.

Odstupanje od odredaba Uredbe (EZ) br. 1/2005 za vozila prijevoznika

Članak 9.

(1) Vozila prijevoznika koja se koriste za prijevoz životinja na putovanjima, koja ne traju dulje od 12 sati do krajnjeg odredišta, ne moraju udovoljavati odredbama Priloga I. poglavlja VI. točaka 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(2) Detaljna pravila za vozila prijevoznika iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Osposobljavanje osoblja prijevoznika

Članak 10. (NN 32/19)

(1) Vozači koji prevoze životinje i pratitelji životinja tijekom prijevoza (u daljnjem tekstu: osoblje prijevoznika) moraju imati potvrdu o osposobljenosti u skladu s Prilogom III. poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 1/2005, izdanu na hrvatskom i engleskom jeziku kada se prijevoz obavlja na području drugih država članica.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se osoblju prijevoznika po provjeri znanja na kraju provedenog osposobljavanja koje osigurava Ministarstvo u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(3) Troškove osposobljavanja, provjere znanja i izdavanja potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za osposobljavanje.

(4) Za obavljanje poslova osposobljavanja, provođenje provjere znanja i izdavanja potvrde iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo može na razdoblje od 10 godina odrediti pravne osobe koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske, udovoljavaju zahtjevima s obzirom na stručno znanje u skladu s Prilogom IV. točkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005 te raspolažu odgovarajućim brojem djelatnika, prostorom i opremom za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ako pravne osobe iz stavka 4. ovoga članka ne obavljaju povjerene poslove u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005 ili prestanu ispunjavati zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo ukida odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ministarstvo ukida potvrdu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka po službenoj dužnosti kada utvrdi da osoblje prijevoznika postupa protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005, a postupanje protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1/2005 utvrđuje veterinarski inspektor u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu.

(7) Protiv rješenja o ukidanju potvrde iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VI. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, UNOŠENJE ILI IZVOZ KRZNA MAČAKA I PASA TE PROIZVODA KOJI SADRŽE TAKVO KRZNO

Članak 11.

Zabranjeno je stavljanje na tržište, unošenje na područje Republike Hrvatske ili izvoz iz Republike Hrvatske krzna mačaka i pasa te proizvoda koji sadrže takvo krzno.

 

VII. TRGOVINA PROIZVODIMA OD TULJANA

Proizvodi od tuljana

Članak 12.

Dopušteno je stavljanje na tržište i unošenje na područje Republike Hrvatske proizvoda od tuljana prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010.

Potvrda

Članak 13. (NN 32/19)

(1) Proizvode od tuljana pri unošenju na područje Republike Hrvatske i stavljanju na tržište prati potvrda iz Priloga Uredbe (EU) br. 737/2010, koja mora biti prevedena na hrvatski jezik.

(2) U slučaju sumnje u vjerodostojnost ili točnost potvrde iz stavka 1. ovoga članka službenici Ministarstva nadležnog za financije, Carinske uprave obavještavaju Ministarstvo u skladu s člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 737/2010.

 

VIII. ZAŠTITA ŽIVOTINJA U VRIJEME USMRĆIVANJA I S USMRĆIVANJEM POVEZANIM POSTUPCIMA

Poslovi znanstvene podrške

Članak 14. (NN 92/14)

(1) Za obavljanje poslova u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 Ministarstvo određuje pravnu osobu koja ispunjava sljedeće uvjete:

– mora imati sjedište na području Republike Hrvatske

– mora biti registrirana za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti i pružanje stručne pomoći u području zaštite/dobrobiti životinja

– mora biti nepristrana i ne smije biti ni u kakvom sukobu interesa u svezi s povjerenim poslovima.

(2) Ministarstvo s pravnom osobom iz stavka 1. ovoga članka sklapa ugovor na razdoblje od pet godina.

(3) Ministar određuje službenika Ministarstva za obavljanje zadaća kontaktne točke iz članka 20. stavka 2. podstavka 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(4) Službenik iz stavka 3. ovoga članka mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij veterinarske struke te najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(5) Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a visinu naknade pravilnikom propisuje ministar.

Osposobljavanje osoblja uključenog u usmrćivanje životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima

Članak 15. (NN 32/19)

(1) Ministarstvo u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 odobrava program osposobljavanja osoblja uključenog u usmrćivanje životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima (u daljnjem tekstu: osoblje) te osigurava osposobljavanja osoblja, provođenje provjere znanja i izdavanje potvrde o osposobljenosti po provjeri znanja za osoblje.

(2) Za osposobljavanje, provođenje provjere znanja i izdavanje potvrde osposobljenosti u skladu s programom osposobljavanja koji je odobrilo Ministarstvo iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo na razdoblje od 10 godina može odrediti pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(3) Troškove osposobljavanja, provjere znanja i izdavanja potvrde iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za osposobljavanjem.

(4) Ako pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka ne obavljaju povjerene poslove u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009, Ministarstvo ukida odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ministarstvo ukida potvrdu iz stavka 1. ovoga članka po službenoj dužnosti kada utvrdi da osoblje postupa protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009, a postupanje protivno odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009 utvrđuje veterinarski inspektor u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu.

(6) Protiv rješenja o ukidanju potvrde iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Provođenje osposobljavanja osoblja

Članak 15.a (NN 92/14)

(1) Pravne osobe iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona moraju osigurati odgovarajući prostor i opremu za provođenje osposobljavanja i provjere znanja te moraju odrediti predavače za provođenje osposobljavanja.

(2) Predavači iz stavka 1. ovoga članka moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij veterinarske struke te najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(3) Provjera znanja prema sadržaju iz Priloga IV. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 provodi se putem pismenog ispita, a potvrda o osposobljenosti izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku, nakon uspješno položenog pismenog ispita.

(4) Pravne osobe iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona dostavljaju Ministarstvu podatke o osoblju kojem je izdana potvrda o osposobljenosti (ime i prezime, adresa te OIB), podatke o datumu izdavanja potvrde i podatke iz članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

Uređenje klaonica

Članak 15.b (NN 92/14)

(1) Uređenje i konstrukcija klaonica te oprema koja se koristi u klaonicama moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, osim u slučaju iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila za uređenje i konstrukciju klaonica te opremu iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Usmrćivanje životinja izvan klaonice

Članak 15.c (NN 92/14)

(1) Usmrćivanje životinja izvan klaonice i s usmrćivanjem povezani postupci obavljaju se u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o usmrćivanju životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima izvan klaonice pravilnikom propisuje ministar.

Klanje životinja bez omamljivanja

Članak 15.d (NN 92/14)

(1) Za potrebe registriranih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj životinje se mogu zaklati bez prethodnog omamljivanja u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o klanju životinja iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Divljač iz uzgoja i sobovi

Članak 15.e (NN 92/14)

(1) Na divljač iz uzgoja u skladu s Prilogom I. točkom 1.6. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) te sobove primjenjuju se odredbe Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o klanju životinja iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Usmrćivanje riba

Članak 15.f (NN 92/14)

(1) Na ribe se tijekom usmrćivanja i s usmrćivanjem povezanim postupcima primjenjuju odredbe članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o usmrćivanju riba i s usmrćivanjem povezanim postupcima iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

 

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 16. (NN 32/19)

Inspekcijske i druge poslove u području provedbe uredbi Europske unije o zaštiti životinja provode, na temelju ovlasti danih Zakonom o Državnom inspektoratu, u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te propisima Europske unije:

1. veterinarski inspektori i granični veterinarski inspektori nad provedbom:

– Uredbe (EZ) br. 1255/97

– Uredbe (EZ) br. 1/2005

– Uredbe (EZ) br. 1099/2009

2. službenici zaduženi za carinske poslove nad provedbom:

– Uredbe (EEZ) br. 3254/91 i Uredbe (EZ) br. 35/97, u dijelu koji se odnosi na unošenje krzna životinjskih vrsta i drugih proizvoda iz Priloga I. i II. Uredbe (EEZ) br. 3254/91

– Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010, u dijelu koji se odnosi na unošenje proizvoda od tuljana

– Uredbe (EZ) br. 1523/2007, u dijelu koji se odnosi na unošenje i izvoz krzna mačaka i pasa

3. lovni inspektori nad provedbom Uredbe (EEZ) br. 3254/91, u dijelu koji se odnosi na nadzor uporabe stupica

4. Ministarstvo nadležno za financije, prema propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti ministarstva nadležnog za financije u području prometa robe nad provedbom:

– Uredbe (EZ) br. 1523/2007, u dijelu koji se odnosi na trgovinu krzna mačaka i pasa

– Uredbe (EZ) br. 1007/2009 i Uredbe (EU) br. 737/2010, u dijelu koji se odnosi na trgovinu proizvoda od tuljana.

Inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1255/97

Članak 17. (NN 32/19)

(1) Veterinarski inspektor, u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu, nadležan na mjestu polaska pošiljke životinja ima pravo i obvezu postupiti u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97.

(2) Veterinarski inspektor, u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu, ima pravo i obvezu privremeno zabraniti korištenje odmorišta zbog neudovoljavanja odmorišta odredbama Uredbe (EZ) br. 1255/97, a ako se ne otklone nesukladnosti po izvršnom rješenju, trajno zabraniti korištenje odmorišta.

Inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005

Članak 18. (NN 92/14, 32/19)

(1) Veterinarski inspektor, u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu, u obavljanju inspekcijskog nadzora nad postupanjem u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005 ovlašten je:

– obaviti preglede i poduzeti radnje koje se odnose na dnevnik puta prije prijevoza životinja na dugim putovanjima u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1/2005

– obaviti preglede u bilo kojem dijelu dugog putovanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1/2005

– obaviti nadzor plovila za prijevoz domaćih vrsta goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, pri utovaru i istovaru u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1/2005

– poduzeti mjere u slučaju kašnjenja tijekom prijevoza u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1/2005

– poduzeti mjere potrebne radi osiguranja dobrobiti životinja u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1/2005

– prijevozniku narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i privremeno zabraniti obavljanje prijevoza do otklanjanja utvrđenih nedostataka

– privremeno zabraniti korištenje vozila, odnosno plovila za prijevoz životinja do otklanjanja utvrđenih nedostataka te privremeno oduzeti potvrdu o odobravanju vozila, odnosno plovila prijevoznika

– osoblju prijevoznika narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, privremeno zabraniti rad do otklanjanja utvrđenih nedostataka te privremeno oduzeti potvrdu o osposobljenosti

– osoblju sabirnog centra i osoblju odmorišta narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, privremeno zabraniti rad do otklanjanja utvrđenih nedostataka te odrediti dodatno osposobljavanje

– privremeno zabraniti da prijevoznik sa sjedištem u drugoj državi članici koji prevozi životinje na području Republike Hrvatske ili vozilo, odnosno plovilo registrirano u drugoj državi članici kojim se prevoze životinje na području Republike Hrvatske prevozi životinje na području Republike Hrvatske, iako je odobrenje za prijevoznika izdala, a vozilo, odnosno plovilo registrirala druga država članica u skladu s člankom 26. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(2) Veterinarski inspektor u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu ima pravo i obvezu zabraniti prijevozniku obavljanje prijevoza ako ne otkloni nedostatke po izvršnom rješenju, zabraniti prijevozniku korištenje vozila, odnosno plovila za prijevoz životinja ako ne otkloni nedostatke po izvršnom rješenju te zabraniti osoblju prijevoznika rad ako ne otkloni nedostatke po izvršnom rješenju.

(3) Granični veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora na graničnim veterinarskim postajama, a granični veterinarski inspektor ili veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora na izlaznim točkama na kojima se ne nalaze granične veterinarske postaje u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu ovlašteni su obaviti preglede u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

Inspekcijski nadzor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2009

Članak 19. (NN 32/19)

Veterinarski inspektor, u skladu s ovlastima određenim propisom o Državnom inspektoratu, u skladu s člankom 54. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.), ako tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi nesukladno postupanje, radi otklanjanja nesukladnosti može:

– narediti subjektu u poslovanju postupanje u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1099/2009

– osoblju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona privremeno zabraniti rad i privremeno oduzeti potvrdu o osposobljenosti do otklanjanja utvrđenih nesukladnosti u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1099/2009

– narediti postupanje u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

 

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EEZ) br. 3254/91 i Uredbi (EZ) br. 35/97

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. unosi krzna i druge proizvode divljih životinjskih vrsta, osim od zaštićenih ili strogo zaštićenih divljih svojti životinja, protivno članku 4. Uredbe (EEZ) br. 3254/91

2. unosi krzna i druge proizvode divljih životinjskih vrsta, osim od zaštićenih ili strogo zaštićenih divljih svojti životinja, protivno članku 1. Uredbe (EZ) br. 35/97.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1255/97

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. obavlja djelatnost korištenja odmorišta bez odobrenja ili u odmorište prima vrste ili kategorije životinja i životinje zdravstvenog statusa za koje odmorište nije odobreno što je protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97

2. koristi odmorište i u druge svrhe, osim za hranjenje, pojenje, odmor, smještaj, brigu o životinjama i otpremanje životinja što je protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97

3. sabirne centre odobrene kao odmorišta, koristi na način protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1255/97

4. na odmorištu drži životinje protivno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1255/97

5. ne osigura postupanje u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1255/97

6. ne osigura zdravstvene i higijenske mjere te uvjete na odmorištu u skladu s Prilogom I. odjeljkom A Uredbe (EZ) br. 1255/97.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. ne osigura udovoljavanje objekata, konstrukcije objekata, materijala i opreme na odmorištu te postupanje s otpadnim materijalom i uginulim životinjama na odmorištu prema uvjetima u skladu s Prilogom I. odjeljkom B Uredbe (EZ) br. 1255/97

2. ne osigura postupanje u skladu s Prilogom I. odjeljkom C Uredbe (EZ) br. 1255/97

3. ne plati troškove iz članka 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 1000,00 do 2000,00 kuna fizička osoba ako prije nego što pošiljka životinja napusti odmorište ne pozove veterinarskog inspektora radi utvrđivanja sposobnosti životinja za nastavak putovanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1255/97.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 kuna pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 500,00 kuna fizička osoba.

(3) Novčanu kaznu iz stavka 2. ovoga članka izriče i naplaćuje veterinarski inspektor.

(4) Ako počinitelj prekršaja odbije odmah platiti kaznu iz stavka 2. ovoga članka, protiv njega se pokreće redoviti prekršajni postupak.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1/2005

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. preveze ili prevozi životinje protivno članku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

2. sklopi ugovor ili podugovor o prijevozu životinja protivno članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005

3. ne odredi fizičku osobu odgovornu za prijevoz životinja u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005

4. kao organizator puta postupa protivno članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

5. kao organizator dugih putovanja ili prijevoznik na dugim putovanjima na kojima se prevoze domaći kopitari, osim registriranih, i domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja postupa protivno članku 5. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005

6. prevozi životinje bez odobrenja za prijevoz životinja što je protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005

7. prevozi životinje plovilom, zrakoplovom ili željezničkim vagonom dulje od tri sata, a ne osigura sredstvo za usmrćivanje koje odgovara vrsti životinja u skladu s Prilogom I. poglavljem II. odjeljkom 1. točkom 1.6. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

8. ne prevozi životinje na ro-ro plovilima u skladu s Prilogom I. poglavljem II. odjeljkom 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

9. ne prevozi životinje zrakoplovom u skladu s Prilogom I. poglavljem II. odjeljkom 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

10. pri prijevozu vozilom, željezničkim vagonom ili plovilom ne postupa u skladu s Prilogom I. poglavljem VI. odjeljkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

11. pri prijevozu životinja ne osigura propisan prostor u skladu s Prilogom I. poglavljem VII. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

12. ne osigura pratitelja za svaku pošiljku životinja što je protivno članku 6. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1/2005

13. preveze ili prevozi životinje vozilom na dugim putovanjima koje nije odobreno u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005

14. preveze ili prevozi životinje domaćih kopitara, domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja plovilom koje nije odobreno u skladu s člankom 7. stavkom 2. i člankoma 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005

15. ne osigura da skrbnik u sabirnom centru postupa u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1/2005

16. kao skrbnik na mjestu odredišta pošiljke životinja ne postupa u skladu s Prilogom II. točkama 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 8. i 11. ovoga članka vozač kao fizička osoba.

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. na zahtjev veterinarskog inspektora ne preda dokumentaciju iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005

2. kao prijevoznik ne dostavi Ministarstvu podatke o svakoj promjeni u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005

3. u cestovnom ili željezničkom prometu ne postupa u skladu s prilogom I. poglavljem II. odjeljkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

4. kao organizator dugog putovanja ne postupi u skladu s Prilogom II. točkom 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

5. kao prijevoznik ne postupi u skladu s Prilogom II. točkama 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom od 12.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 1500,00 do 2000,00 kuna fizička osoba koja:

1. tijekom prijevoza životinja u prijevoznom sredstvu nema dokumentaciju u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005

2. tijekom prijevoza ne postupa sa životinjama u skladu s Prilogom I. poglavljem I. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

3. ne osigura da prijevozno sredstvo za prijevoz životinja udovoljava Prilogu I. poglavlju II. odjeljku 1. točkama 1.1. do 1.5. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

4. ne prevozi životinje u spremnicima u skladu s Prilogom I. poglavljem II. odjeljkom 5. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

5. utovaruje, istovaruje i rukuje životinjama protivno Prilogu I. poglavlju III. odjeljku 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005

6. postupa sa životinjama tijekom prijevoza protivno Prilogu I. poglavlju III. odjeljku 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005

7. ne osigura plovilo koje je u skladu s Prilogom I. poglavljem IV. odjeljkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

8. na plovilu ne osigura opskrbu hranom i vodom u skladu s prilogom I. poglavljem IV. odjeljkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

9. ne postupa u skladu s odredbama o napajanju i hranjenju životinja, propisanom vremenu vožnje i razdoblju odmora životinja u skladu s Prilogom I. poglavljem V. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

10. ne postupa prema odredbama propisanima za duga putovanja u skladu s Prilogom I. poglavljem VI. odjeljkom 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

11. pri cestovnom prijevozu ne osigura prozračivanje i praćenje temperature u skladu s Prilogom I. poglavljem VI. odjeljkom 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005, što je protivno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1/2005

12. povjeri prijevoz životinja osobi koja nije za to osposobljena, što je protivno članku 6. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1/2005.

(2) Novčanom kaznom od 1500,00 do 2000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 6., 9. i 11. ovoga članka vozač kao fizička osoba.

(3) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 6000,00 kuna pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 750,00 kuna fizička osoba.

(4) Novčanu kaznu iz stavka 3. ovoga članka izriče i naplaćuje veterinarski inspektor.

(5) Ako počinitelj prekršaja odbije odmah platiti kaznu iz stavka 3. ovoga članka, protiv njega se pokreće redoviti prekršajni postupak.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1523/2007

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja stavlja na tržište, unosi i izvozi krzno mačaka i pasa te proizvode koji sadrže takvo krzno protivno članku 3. Uredbe (EZ) br. 1523/2007.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1007/2009 i Uredbi (EU) br. 737/2010

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. unosi i stavlja na tržište proizvode od tuljana protivno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1007/2009

2. unosi i stavlja na tržište proizvode od tuljana bez potvrde protivno članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) br. 737/2010

3. unosi proizvode od tuljana protivno članku 4. Uredbe (EU) br. 737/2010.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 1099/2009

Članak 29. (NN 92/14)

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. usmrti životinju bez prethodnog omamljivanja koje mora biti obavljeno prema metodama iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, što je protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

2. ne osigura usmrćivanje krznaša u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

3. sputa životinju jednom od zabranjenih metoda iz članka 15. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009,

4. ne osigura klanje životinja izvan klaonice u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

5. u slučaju prisilnog usmrćivanja ne poduzme sve potrebne mjere kako bi se životinja usmrtila što je prije moguće u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 30. (NN 92/14)

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1 za potrebe vjerskih obreda ne kolje životinju u klaonici u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

2. ne osigura provedbu provjera omamljivanja životinja u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

3. ne poduzme odgovarajuće postupke kada životinja nije primjereno omamljena u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

4. ne osigura održavanje i provjeravanje opreme za sputavanje i omamljivanje u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

5. ne vodi, ne čuva ili ne dostavi na uvid evidenciju o održavanju opreme za sputavanje i omamljivanje životinja u skladu s člankom 9. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

6. ne osigura, ne čuva i ne koristi pričuvnu opremu u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

7. ne osigura da uređenje i konstrukcija klaonice te oprema udovoljavaju odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 što je protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

8. ne osigura postupanje sa životinjama koje se usmrćuju bez prethodnog omamljivanja u svrhu obrednog klanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

9. ne imenuje osobu odgovornu za dobrobit životinja u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

10. ne osigura postupanje u odnosu na osobu odgovornu za dobrobit životinja u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

11. ne osigura postupanje u skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

12. ne osigura osposobljenost osobe odgovorne za dobrobit životinja u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

13. sputava goveda koja nisu namijenjena za potrebe vjerskih obreda, okretanjem u obrnuti položaj ili bilo koji neprirodni položaj što je protivno članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

Članak 31. (NN 92/14)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. ne osigura potrebne mjere radi sprječavanja nepotrebne boli, tjeskobe ili patnje životinja u vrijeme usmrćivanja ili s usmrćivanjem povezanih postupaka u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

2. ne sastavi standardne operativne postupke i ne provodi klanje životinja po standardnim operativnim postupcima u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

3. ne da na uvid standardne operativne postupke što je protivno članku 6. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

4. ne osigura da se usmrćivanje, odnosno klanje životinja provodi u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

5. proizvodi i prodaje opremu za sputavanje ili omamljivanje bez uputa o njihovoj upotrebi na način koji osigurava optimalne uvjete dobrobiti životinja ili upute ne objavi na internetu što je protivno članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

6. u uputama koje prate opremu za sputavanje ili omamljivanje detaljno ne navede sve podatke u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkama (a) do (d) Uredbe (EZ) br. 1099/2009

7. ne osigura da se oprema za omamljivanje životinja koristi u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

8. na zahtjev nadležnog tijela ne dostavi podatke iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

9. ne osigura udovoljavanje operativnim pravilima iz Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, što je protivno članku 15. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

10. ne uspostavi ili ne primjenjuje procedure u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

11. ne vodi, ne da na uvid ili ne čuva evidenciju o mjerama za poboljšanje dobrobiti životinja u klaonici u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Obvezuje se ministar da će provedbene propise iz članka 9. stavka 2. i članka 14. stavka 3. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona u Zakonu o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 135/06. i 37/13.) prestaju važiti odredbe članka 1.a podstavaka 2., 3., 8., 10., 13., 14. i 16., članka 3. točaka 8., 13. i 36., članka 4. stavka 2. točaka 24., 26. i 27. te stavaka 5., 7. i 8., članka 9. stavka 3. točke 11., članka 11., članka 12. stavka 2. točke 5., članka 13. do 16., članka 17. stavaka 1. i 2., članka 18., članka 19., članka 66. stavka 1. točaka 19., 21., 22, 23., 32., 34. i 35., članka 67. stavka 1. točke 16., točaka 18. do 26. i točaka 28. i 29.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati odmorišta za životinje (»Narodne novine«, br. 37/08.)

2. Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, br. 12/11.)

3. Pravilnik o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (»Narodne novine«, br. 83/11.)

4. Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana (»Narodne novine«, br. 78/12.)

5. Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana (»Narodne novine«, br. 111/12.)

6. Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste (»Narodne novine«, br. 5/13.)

7. Naredba o zabrani stavljanja na tržište te uvoza i izvoza krzna pasa ili mačaka, te proizvoda koji sadrže krzno pasa ili mačaka (»Narodne novine«, br. 100/08.).

Članak 35.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 135/06. i 37/13.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 92/14

Članak 8.

Obvezuje se ministar provedbeni propis iz članka 15.b stavka 2. koji je dodan člankom 3. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a provedbene propise iz članka 15.c stavka 2., članka 15.d stavka 2., članka 15.e stavka 2. i članka 15.f stavka 2. koji su dodani člankom 3. ovoga Zakona donijeti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Klaonice koje je Ministarstvo odobrilo do 1. srpnja 2013. moraju udovoljiti odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 iz članka 15.b koji je dodan člankom 3. ovoga Zakona do 8. prosinca 2019.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.                                                                                                                                                                                

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić